לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
מונחים בעולם יעוץ פנסיוני, תכנון פנסיוני וניתוח ביטוח א

אובדן כושר עבודה
כיסוי ביטוחי שנועדלהגן על המבוטח במקרה של פגיעה בכושרו של המבוטח לעבוד, בדרך-כלל בעקבות מחלה אותאונה שנגרמת לו במהלך שנות העבודה. הקצבה החודשית המשולמת למבוטח אמורה לפצות עלאובדן ההשתכרות בתקופת הנכות.

אגרת חוב
אגרת חוב היא סוג שלהלוואה. הצד הלווה מנפיק אגרת חוב לצד המלווה, ובה הוא מתחייב להחזיר את קרןההלוואה בתוספת ריבית ובמרבית המקרים גם בתוספת הצמדה.

אגרות חוב מיועדות
אגרות חובממשלתיות לא סחירות, צמודות למדד ובעלות תשואה מובטחת, המונפקות לקרנות פנסיהולחברות ביטוח, מתוקף הסכמים שנחתמו עימן. אגרות חוב אלה מגבות את הבטחת התשואההקיימת בחלק מתוכניות החיסכון.

איזון אקטוארי
לקרן פנסיה יש נכסיםוהתחייבויות. ההתחייבויות הצבורות הן הקצבאות שישולמו למבוטחים ולפנסיונרים, בהתאםלדמי הגמולים (ההפקדות) ששולמו בעבר לקרן הפנסיה. במידה והנכסים של קרן הפנסיהעולים בערכם על ההתחייבויות, אזי נוצר לקרן עודף אקטוארי. ובאותו האופן, במידהשההתחייבויות עולות על שווי הנכסים, אזי הקרן נמצאת בגירעון אקטוארי. גירעונות אועודפים אקטואריים יכולים לנבוע מתנודות בשיעורי התשואות שהשיגה הקרן על השקעותיה, ו/או כתוצאה מאי התאמה בין ההנחות המוקדמות לבין הנתונים בפועל, למשל: מספר הנפטריםו/או הנכים בפועל גדול/קטן מההנחות שנצפו (הנחות המבוססות על נתונים סטטיסטייםמהעבר). איזון אקטוארי נועד להשוות את שווי הנכסים לגודל ההתחייבויות על ידי הקטנתןאו הגדלתן של ההתחייבויות.

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל