לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך
מונחים בעולם יעוץ פנסיוני, תכנון פנסיה וניתוח ביטוח ב-ח

ביטוח הדדי
מנגנון ביטוח, שבו הסיכוןמוטל על קבוצת החוסכים. קרנות הפנסיה פועלות על בסיס ביטוח הדדי, כלומר הסיכוניםהביטוחיים אינם מועברים לחברת ביטוח, אלא מנוהלים מתוך מקורות החיסכון של העמיתיםבקרן. ביטוח הדדי מחייב את מנהל קרן הפנסיה לפעול באחריות רבה בכל הנוגע לניהולהסיכונים הביטוחיים, מאחר שכל "טעות" משולמת על ידי החוסכים, כמו שכל "הצלחה" תגדילאת החיסכון הפנסיוני של החוסכים באותה קרן.

גוף מוסדי
חברה המנהלת קופות גמל, חברה המנהלת קרנות פנסיה וחברת ביטוח.

דמי ניהול
המחיר שהחוסך משלם בעבוררכישת החיסכון הפנסיוני וניהולו. דמי הניהול מחושבים כאחוז מהיתרה הצבורה ו/אוכאחוז מהתשלומים השוטפים לחיסכון. מחיר זה אינו קבוע וניתן למיקוח מול הגוף המנהל.

הטבות מס
ממשלת ישראל מעודדת אתהציבור לחסוך לפנסיה (מתוך הבנת חשיבות החיסכון הפנסיוני לפרט ולמדינה) באמצעותהטבות מס. הטבות המס ניתנות בכל אחד מהאפיקים, הן בשלב ההפקדה (אנחנו משלמים פחותמס הכנסה), הן בשלב החיסכון (אין מס על רווחי הון) והן כאשר נקבל את הפנסיה בגילהפרישה (נחויב במס מופחת, אם בכלל). ניתן לומר, כי על כל שקל חיסכון של העובד, מוסיפה המדינה כחצי שקל בדרך של הטבות מס.

חיסכון מצטבר הוני
החיסכון אשרנצבר לזכות המבוטח ומתקבל כסכום הוני חד-פעמי בגיל הפרישה, ולא כקצבהחודשית

חיסכון פנסיוני
כלל הכספים אותםחסך אדם לגיל פרישה. החיסכון יכול להיות חסכון הוני (הכספים יתקבלו כסכום חד פעמיבעת הפרישה) או חסכון קצבתי (הכספים ישולמו לשיעורין כקצבה בתקופת הפנסיה).

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל