לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
מונחים בעולם יעוץ פנסיוני,תכנון פנסיה וניתוח ביטוח י-מ

יועץ פנסיוני
מי שקיבל רישיוןיועץ פנסיוני. יועץ פנסיוני עוסק במתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או שלקרובו באמצעות מוצר פנסיוני שאין לו זיקה אליו. המשמעות היא שהיועץ הפנסיוני חייבלהיות אובייקטיבי ולא יכול להיות מוטה בעת מתן הייעוץ שלו לטובת מוצר פנסיוני זה אואחר, או לטובת גוף מנהל זה או אחר.

כיסויים ביטוחיים
בקרנות פנסיה ובביטוחי המנהליםניתן, בנוסף לחיסכון לגיל פרישה, לרכוש גם כיסוי ביטוחי (בקרן פנסיה חדשה מקיפה, כיסויים אלה הינם חלק בלתי נפרד מהמוצר), למקרה של אבדן כושר עבודה (נכות) או למקרהשל מוות.
בנוסף, בקרנות פנסיה ובביטוחי המנהלים המשלמים קצבה למבוטח, קיים גםביטוח מפני סיכון של התארכות תוחלת החיים, היות שהפנסיה משולמת למבוטח החל מגילהפרישה וכל עוד הוא בחיים (בין אם נפטר בגיל 80 ובין אם נפטר בגיל 120).

מקדם המרה
כאשר אדם פורש לגמלאות, מומרת יתרתהכספים שצבר לפנסיה חודשית אותה יקבל עד סוף חייו (קיים גם תשלום למוטביו או שאריושל האדם לאחר מותו, בהתאם לתנאי התכנית אותה רכש). ההמרה לפנסיה החודשית נעשית עלידי חלוקת יתרת הכספים שנצברה במקדם אקטוארי, אשר נקרא מקדם ההמרה. לכל אדם נקבעמקדם המתאים לשנת לידתו, למינו ולגיל הפרישה שלו.

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל