לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
מונחים בעולם יעוץ פנסיוני, תכנון פנסיה וניתוח ביטוח נ-ת

ניוד של חיסכון פנסיוני
ניודפירושו - האפשרות הקיימת בפנינו להעביר את כספי החיסכון שצברנו במוצר פנסיוני אחד, למוצר פנסיוני אחר בשוק החיסכון הפנסיוני, וזאת ללא צורך בתשלום מס בעת העברתהכספים בין המוצרים השונים.

סוכן ביטוחפנסיוני
מי שקיבל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני. סוכן ביטוחפנסיוני עוסק במתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו, באמצעותמוצר פנסיוני שיש לו זיקה אליו. המשמעות היא שסוכן ביטוח אינו אובייקטיבי ויכול להיות מוטה בעת מתן הייעוץ שלו לטובת מוצר פנסיוני זה או אחר, או לטובת גוף מנהל זהאו אחר.

עמית
כך מוגדר מי שחוסך בקופת גמל.

פוליסת ביטוח
תנאי ביטוח המנהליםמוגדרים בחוזה (פוליסה) בין המבוטח (בעל הפוליסה) לבין חברת הביטוח ובו מפורטים כלהזכויות והחובות של המבוטח. היות שמדובר בחוזה, מרבית התנאים בו קבועים ואינםניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח. כך לדוגמה, אם חברת הביטוח רוצה להעלות אתפרמיית הביטוח בעבור כיסוי ביטוח החיים, היא תוכל לעשות זאת רק למבוטחים חדשים ולאלמבוטחים שכבר מחזיקים בפוליסה.

פנסיה
תשלום קצבה חודשי שמקבל החוסך החלממועד פרישתו מהעבודה למשך כל חייו. גובה הפנסיה תלוי, בין השאר, בהיקף החיסכוןשהצליח לצבור החוסך במהלך השנים ובתנאי התוכנית בה הוא חוסך.

פנסיה צוברת
תכנית פנסיה שבה קיימתצבירה של חיסכון בקרן הפנסיה לאורך שנות העבודה. הסכום שנצבר משמש לצורך תשלומיםלמבוטח בקרן לאחר פרישתו לפנסיה.

פנסיה תקציבית
פנסיה תקציביתהיא הסדר לתשלום פנסיה בין העובד לבין מעסיקו. על פי הסדר זה, המעסיק מתחייב לשלםקצבה חודשית לעובד לאחר פרישתו מהעבודה. גובה הפנסיה תלוי במספר שנות הוותק שצברהעובד במקום העבודה ובשכר שלו לפני מועד הפרישה. מנגנון הפנסיה התקציבית היה נהוגבקרב עובדי מדינה ובגופים ציבוריים אחרים. כיום לא ניתן להצטרף עוד להסדרי פנסיהתקציבית.

קנס משיכה
בעבר היו הגופים המנהליםרשאים לקנוס חוסך שביקש למשוך כספים טרם הזמן הקבוע בתוכנית. כיום, בכל התוכניותהחדשות (קרנות פנסיה חדשות, ביטוחי מנהלים שנמכרו החל מ – 2007 וקופות הגמל) איןקנסות משיכה מטעם הגוף המנהל. חשוב לדעת, כי משיכת כספים מתוכניות שאינן תוכניותחדשות, עשויה גם היום להיות כרוכה בקנס משיכה.
חשוב לדעת, שבנוסף לקנס בעת משיכתהכספים, יש למשיכה גם השלכות מס משמעותיות, טרם היות הכספים "נזילים" מבחינת תקנותמס ההכנסה.

קרן השתלמות
קרנות ההשתלמות מחולקות לשניסוגים:
1. קרן השתלמות לשכירים
העובד ומעבידו מפקידים לקרן הפקדותחודשיות משכרו השוטף של העובד; הפקדת העובד היא ביחס של 1:3 לפחות מהפקדתו שלהמעביד. החיסכון הינו לתקופה של 6 שנים וניתן לממשו למטרת השתלמות גם לפני תוםהתקופה בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה.
2. קרן השתלמותלעצמאים
לקרן זו רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד. העמיתזוכה לניכוי מהכנסתו עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה.

קרן פנסיה ותיקה שבהסדר
קרנות פנסיהשהיו בעבר בניהולה של ההסתדרות. בעקבות גירעונות אקטואריים הועברו הקרנות לניהולהמדינה ונסגרו להצטרפות עמיתים חדשים בשנת 1995. קרנות אלו משלמות קצבאות למבוטחיםבהתאם לזכויות שצברו כתוצאה מוותק במקום עבודתם ("קרנות מבטיחות זכויות").

קרן פנסיה ותיקה מאוזנת
קרן פנסיה,שבדומה לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר נסגרה בשנת 1995 להצטרפות עמיתים חדשים. בקרנות אלו, בניגוד למרבית הקרנות הוותיקות שבהסדר, היה קיים איזון אקטוארי ולכן הןלא נתמכו על ידי הממשלה ולא נכללו בהסדר.

קרן פנסיה חדשה
קרן פנסיה צוברת, שהוקמה החל משנת 1995 ומנוהלת תוך שמירה על איזון אקטוארי.

קרן פנסיה חדשה כללית
קרן פנסיהצוברת, שהוקמה החל משנת 1995 ומנוהלת תוך שמירה על איזון אקטוארי. קרן פנסיה חדשהכללית מיועדת לחיסכון של כספים לפנסיה, ולא ניתן לרכוש במסגרתה כיסויים ביטוחיים. בגין הכספים הנחסכים בקרן זו העמית לא זכאי לאגרות חוב מיועדות.

קרן פנסיה חדשה מקיפה
קרן פנסיהצוברת, שהוקמה החל משנת 1995 ומנוהלת תוך שמירה על איזון אקטוארי. קרן פנסיה חדשהמקיפה כוללת הן חיסכון לפנסיה והן כיסויים ביטוחיים למקרה מות המבוטח (פנסייתשארים) ולמקרה נכות של המבוטח (פנסיית נכות) לפני הפרישה לגמלאות. בגין חלק מהכספיםהנחסכים בקרן זו העמית זכאי לאגרות חוב מיועדות

תיק משתתף ברווחים
עד שנת 1992, התשואה לחוסכים בפוליסות ביטוח החיים הייתה מובטחת. כספי החיסכון היו מושקעיםבאגרות חוב צמודות מדד, שהונפקו על ידי המדינה במיוחד בעבור המבוטחים בפוליסות אלה(אג"ח ח"ץ). החל משנת 1992, לאחר שהמדינה החליטה להפסיק להנפיק אגרות חוב דומותבעבור מבוטחים חדשים, החלו חברות הביטוח להשקיע את כספי החיסכון בשוק ההון. "משתתףברווחים" זו ההגדרה לתיק הנכסים של תכניות הביטוח המושקע בשוק ההון. התשואה בתיק זהאינה מובטחת ותלויה בתוצאות ההשקעה של החברה.

תקנון
מסמך המסדיר את כל החובותוהזכויות של החוסכים בקופת הגמל או בקרן פנסיה. החברה המנהלת את קופת הגמל או קרןהפנסיה חייבת לפעול על פי התקנון שמבטיח זכויות שוויוניות לכל החוסכים בקופה, ואינהרשאית לשלם תשלום שאינו בהתאם לתקנון.

תשואה
תשואה הינה הרווח הנובעמההשקעה שבוצעה, כשהיא מבוטאת כשיעור מסוים מסך ההשקעה

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל