נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
סוגיות כלליות שאלות ותשובות
סוגיות כלליות
 1.   מהו ביטוח חיים?
  • ביטוח שנועד להעניק ביטחון כלכלי לבני משפחה, במקרה של מות המבוטח.
  • אפיק חיסכון אלטרנטיבי לטווח ארוך כדוגמת קרן פנסיה או קופת גמל. ביטוח חיים מאפשר למשל, הבטחת הכנסה לגיל פרישה - אם באמצעות גמלא חודשית ואם באמצעות סכום הוני חד פעמי, בנוסף על כיסויים בעת תקופת הביטוח כאובדן כושר עבודה וכריסק למקרה מוות.
  • ביטוח שנועד להעניק כיסוי ביטוחי לצרכים מיוחדים כגון: חוב משכנתא או הלוואה אחרת , שעל המבוטח להחזיר, חיסכון לילדים (בפוליסת פרט) וכדומה.
  ישנם שני מסלולי ביטוח בסיסיים:
  1. "ריסק טהור" - במסלול זה משלמת חברת הביטוח תגמולים במות המבוטח במהלך תקופת הביטוח בלבד.
  2. "ריסק עם חיסכון" - במסלול זה משלמת חברת הביטוח תגמולים הן במות המבוטח במהלך תקופת הביטוח והן בהגיעו לגיל מסויים (בדר"כ גיל פרישה).
  קיימים ארבעה סוגי פוליסות בסיסיים לביטוח חיים:
  1. פוליסת פרט - פוליסה הנעשית ע"י אדם פרטי והמורכבת במקרים רבים מחיסכון ומביטוח.
  2. פוליסת מנהלים או עובדים שכירים - פוליסה הנעשית ע"י המעביד. המבוטחים בפוליסה הם העובדים. תשלומי הפרמיה מתחלקים בין העובד לבין המעביד. פוליסה זו נעשית כאלטרנטיבה לקרן פנסיה או לקופת גמל. הפוליסה מאושרת כקופת גמל (קופת ביטוח) ולכן כפופה לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד - 1964, ובהתאם זכאית להטבות מס.
  3. פוליסת עצמאים - פוליסה הנעשית ע"י אדם פרטי המעוניין לבטח את עצמו או אדם קרוב אליו, לאחר שקיבל את אישורו. הפוליסה מאושרת כקופת גמל ולכן כפופה לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד - 1964. ובהתאם זכאית להטבות מס.
  4. פוליסה קבוצתית - פוליסת ריסק טהור, הנעשית ע"י מעביד, תאגיד או ספק שירות הנקראים במקרה זה "בעל הפוליסה" לקבוצת מבוטחים הקשורים אליו. הפרמיה בפוליסה מסוג זה יכולה להשתלם או ע"י בעל הפוליסה או ע"י המבוטחים.
 2.   הגשתי תביעה לחברת הביטוח בגין מקרה הביטוח, תוך כמה זמן חייבת חברת הביטוח לשלם לי את תגמולי הביטוח?
  בהתאם לאמור בסעיף 27 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א- 1981 תגמולי ביטוח למבוטח או למוטב יש לשלם בתום שלושים ימים מהיום בו השלים המבוטח או המוטב העברת מסמכים הדרושים לחברת הביטוח לבירור חבותה.
  בהתאם להכרעה עקרונית שניתנה בנושא (תשלום סכום שאינו שנוי במחלוקת בביטוח חבויות), סעיף זה חל גם במקרים בהם התביעה מופנית למבטח על ידי צד שלישי בביטוח אחריות.
 3.   הגשתי תביעה לחברת הביטוח, האם אני חייב לעבור בדיקת פוליגרף?
  בשנת 2002 הוציא היועץ המשפטי לממשלה חוות דעת מפורטת בנושא שבנדון. אנו מסכימים לאמור בחוות הדעת, ובמיוחד לחלק האופרטיבי שלה.
  אנו סבורים כי אסור לדחות תביעת ביטוח אך ורק בשל סירוב מבוטח לעבור את בדיקת פוליגרף, ואין להתנות את בירור תביעת הביטוח בביצוע בדיקה שכזו.
  כמו כן אנו בדיעה שלא ניתן לראות בסירוב מבוטח לעבור את הבדיקה משום אי שיתוף פעולה עם המבטח (כמשמעו בסעיפים 23-24
  לחוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981).
 4.   מהי תקופת ההתישנות של תביעת ביטוח?
  סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981 קובע כי תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח. עם זאת, חוק ההתיישנות קובע הסדרים כלליים ומונה מקרים אשר בקרותם מושהה מרוץ ההתיישנות.
 5.   האם חברת הביטוח רשאית לחדש באופן אוטומטי את פוליסת הביטוח?
  בעניין זה אנו מציעים לך לעיין בהכרעה העקרונית שניתנה בנושא "חידוש אוטומטי של פוליסת ביטוח".
 6.   כיצד ניתן לשנות תנאים בהסכם הביטוח?
  ככלל, לא ניתן לשנות את תנאי חוזה הביטוח במהלך תקופת הביטוח, אלא בהסכמת שני הצדדים. על כן, אין אפשרות לשנות את תנאי ההסכם באופן חד צדדי.
  בפוליסות לביטוח בריאות, המבטח רשאי לעתים לשנות את תנאי הביטוח או דמי הביטוח במהלך תקופת הביטוח, באישור המפקח על הביטוח ובתנאים המפורטים בחוזה הביטוח. גם בביטוח חיים ניתן לשנות מקדמי קצבה בפוליסה לקצבה באישור המפקח ובתנאים המפורטים בחוזה הביטוח.
 7.   מה ההבדל בין פוליסה מסוג שיפוי לפוליסה מסוג פיצוי?
  פוליסות אשר בהן תגמולי הביטוח משולמים על פי הוצאותיו בפועל של המבוטח בקרות מקרה הביטוח הן פוליסות מסוג שיפוי. זאת, להבדיל מפוליסות ביטוח מסוג פיצוי שבהן תגמולי הביטוח נקבעים כסכום קבוע מראש, במועד כריתת חוזה הביטוח ומשולמים למבוטח בלא קשר להוצאותיו בפועל בקרות מקרה הביטוח.
  בפוליסות מסוג שיפוי, אם למבוטח יש יותר מפוליסת ביטוח אחת מסוג שיפוי עבור אותו כיסוי, הוא יהיה זכאי לקבל תגמולי ביטוח מכל אחת מחברות הביטוח ובלבד שסך כל הסכומים שיקבל לא יעלה על סך הוצאותיו בפועל. בפוליסה מסוג פיצוי, אם למבוטח יש יותר מפוליסת ביטוח אחת הוא יהיה זכאי לקבל תגמולי ביטוח בגובה הסכום הקבוע מראש, בלא קשר למספר הפוליסות שרכש עבור אותו כיסוי.
 8.   הפסקתי לשלם את הפרמיות לחברת הביטוח כי רציתי לבטל את הביטוח. כעבור זמן מה חברת הביטוח תבעה ממני לשלם לה את דמי הביטוח עבור תקופת הפיגור וטענה שפוליסת הביטוח לא בוטלה. האם חברת הביטוח צודקת?
  חוזה ביטוח אינו פוקע מאליו עקב אי תשלום דמי ביטוח. מבוטח אשר מבקש לבטל את חוזה ביטוח, לא יכול להסתפק בהפסקת תשלום דמי הביטוח ביוזמתו, ועליו לשלוח הודעה על כך לחברת הביטוח. כל עוד לא בוטל החוזה, חברת הביטוח מחוייבת על פי החוזה גם אם לא שולמו דמי הביטוח, ועל כן על המבוטח להשלים את דמי הביטוח עד המועד בו בוטל החוזה כדין. הוראות בענין זה נמצאות בסעיפים 10 ו- 15 לחוק חוזה הביטוח   

   

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל