נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
מושגים ושאלות ותשובות בנושא ביטוח בריאות
ביטוח בריאות

 1.   הגשתי תביעה בפוליסה לביטוח בריאות, האם אני חייב לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית?
  על פי סעיף 23(א) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981 לאחר הגשת תביעה, מוטלת על חברת הביטוח החובה לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותה כלפי המבוטח.
  מנגד, סעיף 23(ב) לחוק חוזה הביטוח מטיל על המבוטח חובת שיתוף פעולה עם חברת הביטוח, על מנת לאפשר לה לברר את חבותה .
  להלן נוסח הסעיף:
  "על המבוטח או על המוטב, לפי העניין, למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות, ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח, ככל שיוכל, להשיגם".
  לפיכך, בביטוח בריאות, רשאית חברת הביטוח לדרוש ממבוטח כי יחתום על כתב ויתור סודיות רפואית, על מנת שתוכל לברר את התביעה.
  יש לציין, כי סעיפים 24-25 לחוק חוזה הביטוח קובעים מה הם הסעדים להם זכאית חברת הביטוח במקרה בו מבוטח אינו מקיים את חובתו לפי סעיף 23(ב). לנוחותך, להלן נוסח הסעיפים:
  סעיף 24:
  "(א) לא קויימה חובה לפי סעיף 22 או לפי סעיף 23(ב) במועדה, וקיומה היה מאפשר למבטח להקטין חבותו, אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קויימה החובה; הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:
  החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות;
  אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.
  עשה המבוטח או המוטב במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את בירור חבותו או להכביד עליו, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו נעשה אותו דבר".
  סעיף 25:
  "הופרה חובה לפי סעיף 22 או לפי סעיף 23(ב), או שנעשה דבר כאמור בסעיף 24(ב), או שהמבוטח או המוטב מסרו למבטח עובדות כוזבות, או שהעלימו ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבטח, והדבר נעשה בכוונת מרמה - פטור המבטח מחבותו".
  לפיכך, אם תסרב לחתום על טופס וויתור על סודיות רפואית, תהיה רשאית חברת הביטוח למצות את זכותה על פי הסעיפים הנ"ל.
 2.   מהי תקופת הביטוח בביטוח בריאות קבוצתי, והאם המבטח חייב להאריך אותה לתקופה נוספת עם תום תקופת הביטוח?
  הביטוח קבוצתי הינו ביטוח שנעשה לקבוצה של אנשים. בביטוח זה קיים נציג - בעל פוליסה אשר עורך את החוזה עם חברת הביטוח ודן עמו על תנאי הביטוח עבור כלל המבוטחים. משך תקופת הביטוח הנו על פי ההסכם שנחתם בין בעל הפוליסה לחברת הביטוח. כמו כן נקבעים במסגרת ההסכם, התנאים לחידושו עם תום תקופת הביטוח. הארכת/הפסקת הביטוח תעשה בהתאם להוראות הפוליסה. במרבית הפוליסות לביטוח קבוצתי חברת הביטוח מתחייבת לתקופת ביטוח מוגבלת. 
  בהתאם
  לחוזר המפקח על הביטוח 2002/3 אשר חל על פוליסות לביטוח בריאות קבוצתי שנמכרו או חודשו החל מיום 1.7.02, חברת ביטוח המבטחת קבוצת מבוטחים בביטוח קבוצתי, מחוייבת לפרט ליחידי הקבוצה כבר במועד כריתת חוזה הביטוח, בין היתר בדבר משך תקופת הביטוח עליה הוסכם במסגרת החוזה שבינה לבין בעל הפוליסה וכן לגבי תנאי המשכיות הביטוח. כמו כן, בהתאם לחוזר המפקח על הביטוח 2004/11 בנוגע לפוליסות לביטוח סיעודי קבוצתי שנמכרו או חודשו החל מיום 1.7.04, חברת הביטוח מחויבת להעניק למי שמבוטחים בביטוח סיעודי קבוצתי ברצף במשך שלוש שנים ובתנאים נוספים, אפשרות מעבר לפוליסת פרט לביטוח סיעודי לתקופת ביטוח של כל החיים, ללא בדיקת מצבם הרפואי מחדש.
 3.   חתם של חברת ביטוח לא אישר את קבלתי לביטוח מטעמים רפואיים. האם רשאי חתם להחליט על כך גם אם אינו רופא, וגם אם לא הועמדתי לבדיקה רפואית?
  דחיית בקשת הצטרפות לביטוח בריאות מטעמים רפואיים יכולה להיעשות על ידי חתם של חברת ביטוח, גם אם אינו רופא וגם אם לא הועמדת לבדיקה רפואית, אלא רק על סמך מידע הנמצא בתיק רפואי של מועמד לביטוח. יצויין כי חברת הביטוח אשר מסרבת לבטח אדם, חייבת למסור לו הודעה מנומקת בכתב עם תמצית בסיס הנתונים עליהם התבססה בהחלטתה.
  הדבר אף קבוע בסימן ח' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח- 1998.
 4.   האם רשאית חברת הביטוח לדרוש ממני למלא הצהרת בריאות חדשה כדי להרחיב את הביטוח הרפואי שיש לי ?
  חברת ביטוח רשאית לראות בבקשה להרחבת כיסוי ביטוחי רפואי משום בקשה לכריתת חוזה ביטוח חדש, ועל כן היא רשאית לבדוק אם חל שינוי במצבו הבריאותי של המבוטח מהמועד בו הצטרף לראשונה לביטוח לבין המועד בו הוא מבקש להרחיב את הביטוח הקיים וזאת רק לעניין ההרחבה.   

  קראו עוד אודות ייעוץ פנסיוני וייעוץ ביטוח  אובייקטיבי ללא מכירה ונושאים קשורים:
  ייעוץ ביטוח, יעוץ פנסיוני, ייעוץ פיננסי, ניתוח ביטוח, תיק השקעות, ביטוח חיים, קופות גמל, ייעוץ לפרישה, קרנות השתלמות, ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי, ביטוח ניתוחים, קרנות פנסיה, קרן השתלמות, ביטוח פרט, ביטוח מנהלים, בטוח עצמאיים, יועצים פנסיוניים, ניהול תיקי השקעות, קופת גמל, הטבות מס, הפרשות לגמל, קרן פנסיה, ביטוח השתלות, ניתוח ביטוח, יועצי ביטוח, יועצי פנסיה, פנסיה, ניתוח פנסיוני,
  יועצים פיננסיים, גמל

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל