לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
מושגים שאלות ותשובות בנושא ביטוח חיים
ביטוח חיים

 1.   האם אני יכול לבטל פוליסה לביטוח חיים?
  ככלל, על פי הדין (הוראות סעיף 45 לחוק חוזה הביטוח) רשאי מבוטח לבטל את פוליסת ביטוח החיים שלו בכל עת שיחפוץ בכך.
  עם זאת, לעיתים קיימת הגבלה באשר לאפשרות לבטל את הפוליסה כגון, כאשר הפוליסה היא בבעלות של אדם אחר או כאשר קיים מוטב בלתי חוזר או אם הפוליסה משועבדת. כמו כן, מומלץ טרם ביטול הפוליסה להיוועץ עם יועץ ביטוח שכן לעיתים, עקב שינוי במצב בריאות שחל, לא תוכל להצטרף לביטוח חיים חדש או שיחולו עליך הגבלות. בנוסף, עשוי להיגרם לך נזק כספי עקב הביטול – בהתחשב בזמן שחלף מהמועד בו התחילה הפוליסה.
  חשוב לציין כי המבוטח יכול, תוך ששים ימים מקבלת פוליסת ביטוח חיים חדשה, בתנאי שלא קרה מקרה הביטוח, לבטל את הפוליסה, והוא יהיה זכאי להחזר של כל הפרמיות ששילם בניכוי הסיכון הביטוחי, דמי ניהול מפרמיה ודמי הניהול בעד מרכיב החיסכון.
 2.   קיבלתי מתנה מסוכן ביטוח האם אני יכול לבטל את הפוליסה על אף שקיבלתי את המתנה?
  על פי הוראות חוק חוזה הביטוח, אין להתנות על הזכות לבטל פוליסה לביטוח חיים, בכפוף לאמור לתשובה בנושא לעיל.
  יש לציין כי אם חתמת על התחייבות שלא לבטל את הביטוח או אם נתת שטרות או אם החתמת ערבים על התחייבויותיך, עליך לפנות למפקח על הביטוח ולהגיש תלונה, על מנת לסייע לך שלא תתבע על ידי סוכן הביטוח על הפרת התחייבויותיך. תשומת לבך מופנית לכך שעל פי חוזר המפקח על הביטוח (
  חוזר המפקח על הביטוח 13/98 'מתנות יקרות ערך למבוטחים') במקרים מסויימים מתן מתנות אינו חוקי.
 3.   יש לי פוליסה לביטוח מנהלים. פוטרתי מעבודתי, האם אני זכאי לקבל את פיצויי הפיטורין מהכספים שהופרשו לפוליסת הביטוח על ידי המעביד לצורך כך?
  על פי הדין (תקנה 34 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) ) הינך זכאי, עם פיטוריך, לקבלת פיצויי פיטורין מביטוח המנהלים, וזאת בכפוף להוראות חוק פיצויי פיטורים התשכ"ג- 1963 .
  עם זאת, אנו ממליצים כי תיוועץ ביועץ ביטוח טרם משיכת הכספים.
 4.   האם ניתן להגדיל את שכר המבוטח במסגרת פוליסת ביטוח מנהלים?
  ככלל, בפוליסות ביטוח מנהלים הצמודות למשכורת המבוטח, אין מניעה להגדיל את השכר המבוטח במסגרת הפוליסות בכפוף לתנאי התוכנית. לעתים נקבע בתנאי הפוליסות, כי עליה בשכר של מעבר ל- 10%, תחייב חיתום מחדש של המבוטח על חלק הריסק שגדל עקב כך.
 5.   מהי תקופת הביטוח בביטוח חיים קבוצתי, והאם המבטח חייב להאריך אותה לתקופה נוספת עם תום תקופת הביטוח?
  ביטוח קבוצתי הינו הסכם ביטוח מיוחד לקבוצת אנשים, כאשר הצד שהתקשר בהסכם הביטוח עם חברת הביטוח אינו המבוטח כי אם "בעל הפוליסה". במקום שכל פרט ופרט יתקשר בחוזה ביטוח ישירות עם חברת הביטוח, מקובצים כל אותם פרטים לקבוצה, אשר עבורה התקשר בעל הפוליסה עם חברת הביטוח לעריכת חוזה ביטוח, אשר יחול על כל אחד מיחידי הקבוצה בכפוף לתנאי החוזה.
  בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי) קבועה תקופת הביטוח שבעל פוליסה רשאי להתקשר עם חברת הביטוח.
 6.   יש לי ביטוח חיים הכולל חיסכון והגעתי לגיל פרישה, תוך כמה זמן ממועד הגשת הבקשה לפדיון הפוליסה אני אהיה זכאי לקבל את הכספים שנצברו לזכותי בפוליסה?
  תגמולי הביטוח ישולמו תוך שבעה ימים ממועד הזכאות לפי הפוליסה (בד"כ גיל פרישה מוקדמת) או תוך שבעה ימים מיום שהוגשו למבטח המסמכים הנדרשים בפוליסה, לפי המאוחר.
  הוראות בענין זה נמצאות בתקנה 6 ל
  תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזה ביטוח).
 7.   הגשתי בקשה לפדיון פוליסת הביטוח, בתום תקופת הביטוח, ולא קיבלתי את הכספים תוך 7 ימים מיום שהוגשה הבקשה והמסמכים האם אני זכאי להפרשי הצמדה וריבית, ואם כן- כמה?
  על תגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, מתום שבעת הימים, וריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיף 1 לחוק האמור לענין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" מתום 30 ימים מהיום בו נמסרו המסמכים שנדרשו על ידי חברת הביטוח.
  הוראות בענין זה נמצאות בסעיף 28 ל
  חוק חוזה הביטוח.
 8.   האם פרמיה שאני אמור לשלם בגין ביטוח חיים (עבור משכנתא) היא על כל סכום ההלוואה המקורית או שמא רק על יתרת ההלוואה? אם התשובה היא על יתרת ההלוואה- האם אני זכאי לקבל סכומי פרמיה עודפים שנגבו ממני, ועד מתי?
  התשובה לשאלה תלויה בתנאי הסכם ההלוואה. בעקרון, הלוואה למשכנתא יכול שתהיה עד יתרת ההלוואה. באשר לזכאות לקבלת החזר של דמי ביטוח עודפים - בביטוח חיים אין "ביטוח יתר" היות ולא ניתן "לתמחר" את חייו של מאן דהו. ממבוטח ששילם דמי ביטוח בגין סכום ביטוח הגבוה מסכום ההלוואה במועד קרות מקרה הביטוח, הוחזק בכיסוי ביטוחי עד גובה סכום זה ואם היה קורה חו"ח מקרה ביטוח - היו המוטבים מקבלים את יתרת הסכום שנותר לאחר החזר ההלוואה לבנק.    

  קראו עוד אודות ייעוץ פנסיוני וייעוץ ביטוח  אובייקטיבי ללא מכירה ונושאים קשורים:
  ייעוץ ביטוח, יעוץ פנסיוני, ייעוץ פיננסי, ניתוח ביטוח, תיק השקעות, ביטוח חיים, קופות גמל, ייעוץ לפרישה, קרנות השתלמות, ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי, ביטוח ניתוחים, קרנות פנסיה, קרן השתלמות, ביטוח פרט, ביטוח מנהלים, בטוח עצמאיים, יועצים פנסיוניים, ניהול תיקי השקעות, קופת גמל, הטבות מס, הפרשות לגמל, קרן פנסיה, ביטוח השתלות, ניתוח ביטוח, יועצי ביטוח, יועצי פנסיה, פנסיה, ניתוח פנסיוני,
  יועצים פיננסיים, גמל


  יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל