נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
תיקון 153 לפקודת מס הכנסה – עדכון בסעיף 45 ו-47 לפקודת מס הכנסה

תיקון 153 לפקודת מס הכנסה – עדכון בסעיף 45 ו-47 לפקודת מס הכנסה

 

הטבות מס על פי סעיף 45 א – זיכוי בעד תשלום דמי ביטוח ותגמולים

בתיקון מס. 153 לפקודת מס הכנסה שאושרה בכנסת ב-1 בינואר 2007 נחקק תיקון שבמסגרתו ניתן  לקבל זיכוי מס מוגדל לפי סעיף 45 א , הן לשכירים והן לעצמאים , למי שהופקדו על שמו סכומים במסלול קצבה בשיעור של 16% מהשכר הממוצע במשק – ובלשון הפקודה עמית מוטב .

 

הטבות המס הם כמפורט להלן :

עמית מוטב

יחיד שבשל הכנסתו , שולמו בעדו בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה , בסכום שלא פחת מ-16% מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס. בשנת 2007 – 90% מגובה ההפרשה : 1,085 ₪ לחודש (13,023 ₪ לשנה ).

עמית מוטב יוכל ליהנות מזיכוי מס מוגדל כמפורט להלן :

1. עמית מוטב שאין לו הכנסה מבוטחת – יחיד שאין לו הכנסת עבודה שבשלה שילם המעביד בעד עובדו
    סכומים לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקצבה , וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה
    עפ"י דין או חוזה ( כגון: פנסיה תקציבית ) :
עד 5% מהכנסתו השנתית ולא יותר מ- 14,400 ₪
    לחודש או  172,800 ₪ לשנה.

2. עמית מוטב שיש לו הכנסה מבוטחת – עד 7% מהכנסתו המבוטחת עד לתקרה של 7,200 ₪ לחודש
    (86,400 ₪ לשנה) ובנוסף 5% מהכנסתו הנוספת שאיננה הכנסת עבודה עד תקרה של 7,200 ₪
    לחודש סכום זה בה בנוסף לשכר הפנסיוני  המבוטח  מכאן שסעיף 45 א במתכונתו החדשה מחליף למעשה את סעיף 47 ב2  . אלא שבמקום ניכוי ממס יקבל העובד זיכוי ממס.

 

עמית שאינו עמית מוטב ( ללא שינוי לעומת המצב ערב התיקון ).

עמית שלא שולמו בעדו בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה  ,ייהנה מזיכוי מס בשיעור 25% מהפקדותיו לביטוח חיים ותגמולים , או 35% מהפקדותיו לפנסיה מקיפה . הזיכוי מוגבל ב-7% מהכנסתו השנתית או מתקרת ההכנסה המזכה לשכיר (86,400 ₪ לשנה או 7,200 ₪ לחודש ) הנמוך מביניהם.   

 

הטבות מס על פי סעיף 47  – ניכוי בעד תשלום דמי ביטוח ותגמולים

מטרת תיקון מס. 153 היא  להגדיל את סכום הניכוי לעמית מוטב ולהמשיך לתת הטבת מס במתכונת הישנה לעמית יחיד , כפי שיפורט להלן.

עמית מוטב

עמית מוטב כהגדרתו לעיל , זכאי להטבות מס בגין הכנסתו הנוספת , שמשמעותה סך כל ההכנסה החייבת של יחיד אך לא יותר מ-28,800 ₪ לחודש בניכוי הכנסה מבוטחת עד תקרה של 7,200 ₪ כמפורט להלן :

  1. אם יפקיד סכומים בקופת גמל יוענק ניכוי של 7% מההכנסה הנוספת.
  2. אם יפקיד סכומים בקופת גמל לקצבה בסכום העולה על 12% מהכנסתו הנוספת , יוענק ניכוי של עד 4% נוספים מהכנסתו הנוספת , דהיינו ניכוי בסך של מכסימום 11% מההכנסה הנוספת.
  3. סעיף זה משפר באופן דרמטי את הטבות המס שמקבל העובד בהשוואה למצבו טרם שינוי החוק, כידוע לפי סעיף 47 ב2 נהנה העובד מניכוי רק בגובה של 5% מתקרת הכנסה מזכה ואלו על פי  החוק החדש העובד יכול ליהנות מניכוי וזיכוי בשיעור של 12% מתקרת ההכנסה המזכה אם הכספים יופקו למטרות גמל והון או % 16 אם הכספים יופקדו למטרת קצבה.

 

עמית יחיד

עמית יחיד שאינו עמית מוטב הוא עמית שמתקיים לגביו אחד מאלה :

  1. יחיד שנולד לפני שנת 1961
  2. יחיד שהייתה לו הכנסה ממשכורת שבשלה הוא זכאי לקצבה עפ"י דין או חוזה.

עמית יחיד זכאי לניכוי בגובה 5% מהכנסתו הנוספת , שמשמעותה סך כל ההכנסה החייבת של יחיד אך לא יותר מ-28,800 ₪ לחודש בניכוי הכנסה מבוטחת עד תקרה של 7,200 ₪.

 

עמית שאינו עמית מוטב ושאינו עמית יחיד

אם יפקיד למסלול קצבתי בגין חלק השכר שאינו מבוטח יהיה זכאי לניכוי בגובה 5% בגין חלק השכר שאינו מבוטח אך לא יותר מ- 28,800 ש' בניכוי הכנסה שאינה מבוטחת עד תקרה של 7,200 ש'

 

 

 

 

 

עמית ששכרו המבוטח עולה על 28,800 ₪ לחודש אינו זכאי להטבות מס על-פי סעיף  47            (גם אם יש לו הכנסה שאינהמבוטחת)  אך זכאי להטבות על - פי סעיף 45 א על הכנסתו הלא מבוטחת

 

 

 

נספחים

 

 

הגדרות:

"עמית מוטב" * (שכיר/עצמאי)-  יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו בשנת המס כספים לקופת גמל  לקצבה, בסכום שלא פחת מ- 16% מסך כל השכר הממוצע במשק 

באתה שנת מס. –ההגדרה מתייחסת לשכיר ולעצמאי

"יחיד שאינו עמית מוטב"        -  יחיד שלא הפקיד לפחות 16% מסך כל השכר הממוצע במשק באותה 

    (ושאינו עמית יחיד)                      שנת מס-

"עמית יחיד "                       -  יחיד שאינו עמית מוטב שמתקיים לגביו אחד מאלה:

                                            1. נולד לפני 1961

                                            2. יש לו הכנסת עבודה שבשלה זכאי לקצבה ע"פ דין או חוזה (פנסיה 

                                                תקציבית).  

"הכנסה מבוטחת "                -  הכנסת עבודה שבשלה שילם מעביד בעד עובדו סכומים לקופת גמל

                                            לתגמולים או לקופת גמל לקצבה, וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי

                                            העובד לקצבה ע"פ דין או חוזה (פנסיה תקציבית).

                                                                                                    

"הכנסה לעמית עצמאי"         -  סך כל הכנסתו החייבת של יחיד עד לסכום של 7,200 ₪

                                           בניכוי הכנסתו  המבוטחת.

"הכנסה נוספת"                    - סך כל הכנסתו החייבת של יחיד  אך לא יותר מ- 28,800 ₪

 (רק לעמית מוטב)                        בניכוי הכנסה מבוטחת עד תקרה של 7,200 ₪

 

 

 

הבהרות:

* יחיד שאינו עמית מוטבלא ייהנה מהגדלת הזיכוי ולמעשה מצבו לא השתנה ביחס למצבו ערב התיקון.

* רובד שני בסעיף 45(זיכוי) דומה להטבות מס שניתנו ע"פ סעיף 47 (ב) 2 (ניכוי)

* עמית עצמאי שנולד לאחר 1961חייב להפקיד לקצבה (בהתאם לתיקון 3) ולכן חייב 
   להיות "עמית 
מוטב".

 

*הטבות מס ל"עמית יחיד"  (הפקדה למסלול הוני)

  - שכיר-

סעיף 45 זיכוי

סעיף 47 ניכוי  (לפי 47 (ב)2)

זיכוי בגין7% מההכנסה ולא יותר מ-

7%x7,200=504ש'.  זיכוי בסך 25%=126ש'

ניכוי בסך 5% מההכנסה אך לא יותר מ-

5%  x7,200=360ש'

 

  - עצמאי-:  

סעיף 45 זיכוי

סעיף 47 ניכוי

זיכוי בגין5% מההכנסה ולא יותר מ-

 5%x10,200 =510ש'.זיכוי בסך: 25% =127 ש'

ניכוי בסך 5% מההכנסה אך לא יותר מ-

7%  x10,200=714 ש'

 

*הפרשה לעמית מוטב הוראת מעבר:

  בשנת 2007 – 90% מגובה ההפרשה:   1085 ש' לחודש (13,023 ש' לשנה)

 

 

 

 


 

קראו עוד אודות ייעוץ פנסיוני וייעוץ ביטוח  אובייקטיבי ללא מכירה ונושאים קשורים:
ייעוץ ביטוח, יעוץ פנסיוני, ייעוץ פיננסי, ניתוח ביטוח, תיק השקעות, ביטוח חיים, קופות גמל, ייעוץ לפרישה, קרנות השתלמות, ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי, ביטוח ניתוחים, קרנות פנסיה, קרן השתלמות, ביטוח פרט, ביטוח מנהלים, בטוח עצמאיים, יועצים פנסיוניים, ניהול תיקי השקעות, קופת גמל, הטבות מס, הפרשות לגמל, קרן פנסיה, ביטוח השתלות, ניתוח ביטוח, יועצי ביטוח, יועצי פנסיה, פנסיה, ניתוח פנסיוני,
יועצים פיננסיים, גמל

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל