לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
החלטות עקרוניות

מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי - טיוטה

אתר האינטרנט של גוף מוסדי פנסיוני,הינו כלי חשוב וזמין להעברת מידע למבוטחים, לעמיתים, לתובעים, ליועצים פנסיוניים או מומחים במתן ייעוץ פנסיוני ביטוחי ולציבור הרחב. חוזר זה שפורסם ע"י המפקח על הביטוח -טיוטה 260115 קובע מידע מינימלי שעל גוף מוסדי להעמיד לרשות הציבור באמצעות אתר האינטרנט

הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוח התקופתי השנתי של קופות גמל וקרנות פנסיה חדשות

260115 מבנה הגילוי של דוח סקירת ההנהלה ושל הדוח הכספי הכלולים בדוח התקופתי השנתי של קופות גמל וקרנות פנסיה חדשות (להלן: "דוח תקופתי") לשם חיזוק השקיפות, הרלוונטיות והשלמות של המידע הכלול בו, לידיעת יועצים פנסיוניים ומומחים במתן ייעוץ פנסיוני וכן לקבוע דרישת דיווח מיידי לממונה במקרה של גילוי טעות מהותית בדוחות הכספיים.עמדת ממונה – הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי 250115

לעניין הגדרת מקרה הביטוח. כך למשל, היו חברות שחילקו את הפעולות לתתי פעולות משנה, כגון באמצעות הפרדה בין ביצוע הפעולה על ידי פלג גוף עליון לביצוע הפעולה על ידי פלג גוף תחתון או הפרדה בין ביצוע הפעולה על ידי פלג גוף ימין לבין ביצוע הפעולה על ידי פלג גוף שמאל וכיוצא באלה.במקרים אלו, נמצא שישנן חברות שבוחנות את יכולתו של המבוטח לבצע את כל אחת מפעולות המשנה, כאשר הניקוד הסופי ביחס לפעולה עצמה ניתן על דרך של שקלול יכולת המבוטח ביחס לכל אחת מפעולות המשנה, וכך, הבחינה האם המבוטח מסוגל לבצע בכוחות עצמו את הפעולה, נעשית שלא באופן תכליתי.התכלית שבבסיס שיטת קביעת הזכאות על דרך של בחינת ADL, היא לבחון האם מבוטח מסוגל, או לא, לבצע בכוחות עצמו את פעולות תפקודי היום-יום. לשם כך, החוזר קבע מבחן מהותי, שקיבל גם ביטוי כמותי בסוגריים, לאמור: "(לפחות 50% מהפעולה)". מאליו מובן, כי לא היתה כל כוונה שהמבחן המהותי יהפוך למבחן של תחשיב מספרי דווקני בלבד, המחשב "50% מביצוע הפעולה". חלוקה לתתי פעולות משנה ותחשיב דווקני על פיהן, עשוי לרוקן מתוכן את המבחן המהותי של יכולת ביצוע הפעולה. ככל שפעולה, מבחינה מהותית, אינה ניתנת לביצוע על ידי מבוטח, לא יתכן כי ייקבע על ידי חברת הביטוח כי ניתן לבצע לפחות 50% ממנה.

חיתום למבוטחים בעלי מוגבלות בעת ייעוץ פנסיוני

בהתאם להוראות סעיף 19לה(א) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק"), מתן יחס שונה בחוזה ביטוח לא יהווה הפליה לפי החוק, אם הוא מבוסס על נתונים אקטואריים, נתונים סטטיסטיים, מידע רפואי, או מידע אחר, שהם אמינים ורלוונטיים להערכת הסיכון הביטוחי המסוים

איסור טובות הנאה בכנסים ליועצים פנסיוניים

סקירה בעקבות מכתב אזהרהשנשלח ע"י אגף הפיקוח ליועצים פנסיוניים בנושא איסור קבלת טובות הנאה במסגרת כנסים מקצועיים הנערכים ע"י גופים פנסיוניים לעוסקים בייעוץ פנסיוני

מכתב ליועצים בנושא כנס יועצים פנסיונים בחסות גוף פנסיוני

איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני - הבהרה - טיוטה

תכלית הוראת החוק האוסרת על גוף מוסדי לתת ליועץ פנסיוני טובת הנאה, כמו גם ההוראה האוסרת על יועץ פנסיוני לקבלה, היא למנוע קשרי גומלין בין יועץ פנסיוני לבין יצרן המוצר הפנסיוני שלגביו הוא מייעץ, וזאת בכדי להבטיח מתן ייעוץ אובייקטיבי וחף מניגודי עניינים.

הליך העברת המידע בין הגוף המוסדי לבעל הרישיון

פרופ' שריג הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, פרסם הבהרה בה הוא מחייב את הגופים להעביר מידע כולל על הלקוח ליועץ פנסיוני בעל רישיון גם במקרים בהם נמסר רק שמו ומספר תעודות הזהות של הלקוח לגביו מבוקש המידע.

שריג מבקש לחייב את הגופים למסור מידע מלא על הלקוח גם אם הבקשה אינה כוללת פרטים בדבר המוצר המסוים המנוהל עבור הלקוח.

חובת קבלת הסכמה מפורשת לשם צירוף מבוטחים לביטוח- טיוטה

ביטוח משלים לעמיתים בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה - תיקון - טיוטה

הסדרת אופן התנהלותם של הגופים המפוקחים במסגרת בירור תלונות ציבור

לפי סעיפים 2(ב) ו-61 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן – "חוק הפיקוח"), לפי סעיפים 39(ב) ו-(ג) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – "חוק קופות גמל") ולפי סעיפים 31(ב) ו-(ג) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 (להלן – "חוק הייעוץ הפנסיוני"), ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:1 . כללי

חוזר זה נועד לקבוע את אופן ההתנהלות של המפוקחים בטפלם בפניות ציבור שהממונה מברר, בין השאר, לפי סמכותו מכוח סעיפים 60 עד 62 לחוק הפיקוח, אשר הוחלו גם לפי סעיפים 39(ג) לחוק קופות גמל ו-31(ג) לחוק הייעוץ הפנסיוני.

צירוף מועמד ובני משפחתו לביטוח באמצעות מתן הצהרות בריאות נפרדות

מבוטחים בביטוח סיעודי המקבלים גמלת סיעוד מאת ביטוח לאומי

צור קשר


בוא נדבר עליך

רוצה לשלמם פחות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל