נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
ביטוח משלים לעמיתים בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה - תיקון - טיוטה

 

כ"ח בטבת התש"ע
14 בינואר 2010

 

חוזר גופים מוסדיים 2009-236
סיווג: כללי <טיוטה>

 

 

 

 

 

 

ביטוח משלים לעמיתים בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה -  תיקון - טיוטה

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

 

חוזר פנסיה 2008-9-15 שעניינו ביטוח משלים לעמיתים בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה יתוקן כדלקמן:

 

במקום סעיף 4 יבוא –

 

תחולה

חוזר זה יחול על חברות מנהלות של קרנות פנסיה, חברות מנהלות של קופות גמל ועל חברות ביטוח כדלקמן.  

  1. לגבי כריתת חוזים לביטוח משלים (לרבות חידוש חוזה קיים), החל במועד תחילת החוזר.
  2. לגבי כל החוזים לביטוח משלים אשר נכרתו עובר למועד תחילת החוזר, החל משנת 2013.
  3. לגבי חוזים לביטוח חיים קבוצתי כאמור בסעיף 3, אף אם נכרתו לפני מועד תחילת החוזר.

 

תחילה

הוראות חוזר זה יחולו ביום פרסומו.

                                                                                                      

 

 

 

                                                                                              יואב בן אור
                                                                                                      

ממלא מקום הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 

צור קשר


בוא נדבר עליך

רוצה לשלמם פחות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל