לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך
חובת קבלת הסכמה מפורשת לשם צירוף מבוטחים לביטוח- טיוטה

חובת קבלת הסכמה מפורשת לשם צירוף מבוטחים לביטוח- טיוטה

 

בהתאם לסמכותי לפי סעיף 62 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, הנני להורות כדלקמן:

1.        ביחידה לפניות הציבור נתקבלו תלונות שמהן עלה כי מבטחים צירפו מבוטחים לתכנית ביטוח, לרבות לתכנית ביטוח שנספחת לזו שיש למבוטח בחברה, ללא קבלת הסכמתו המפורשת של המבוטח לכך מראש. לעתים, עם הצירוף האמור נשלחה הודעה למבוטח שבה נאמר שאם אינו מעוניין להצטרף לתכנית עליו לפנות למבטח על מנת לבטל את הביטוח.

2.        סעיף 6(ב) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן - "החוק") קובע כי קביעת המציע שהעדר תגובה מצד הניצע ייחשב לקיבול - אין לה תוקף. עם זאת, בהתאם לסעיף 7 לחוק, הצעה שאין בה אלא כדי לזכות את הניצע (להלן - "הצעה מזכה"), חזקה שהניצע קיבל אותה, אלא אם כן הוא הודיע למציע על התנגדותו בתוך זמן סביר לאחר שנודע לו על ההצעה.

3.        לפיכך, צירוף מבוטחים לתכנית ביטוח בנסיבות שאינן בגדר הצעה מזכהללא קבלת הסכמתם המפורשת לכך מראש, אינו כדין. לעניין זה, נסיבות שבהן המבוטחיםנושאים בתשלום כלשהו, לרבות תשלום מס, עקב הצירוף לתכנית הביטוח, אינן בגדר הצעה מזכה.עמדתנו זו הובהרה בעבר במכתבנו מיום 29 למאי 2002 לממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח (שה. 2002-4295) ובמכתבנו מיום 11 בספטמבר 2007 לאיגוד חברות הביטוח בישראל (שה. 2007-17104) וכן בהבהרה למנהלי חברות הביטוח מיום 5 באפריל 2009 (שה. 2009-7207).

4.        לאור האמור, מבטח לא יצרף מבוטחים לתכנית ביטוח בנסיבות שאינן בגדר הצעה מזכה, אלא בכפוף לקבלת הסכמה מפורשת מראש של המבוטח. נטל ההוכחה כי מדובר בהצעה מזכה, ואם מדובר בהצעה שאינה מזכה - כי נתקבלה הסכמת המבוטח, מוטל על המבטח. מבטח יעמוד בנטל ההוכחה לעניין קבלת הסכמת המבוטח, אם יראה, למשל, כי ההסכמה מתועדת בכתב או בהקלטה של שיחה טלפונית.

5.        לעניין ביטוח בריאות קבוצתי, האמור לעיל מתייחס לצירוף מבוטחים לתכנית הביטוח בפעם הראשונה בלבד. אין באמור לעיל בכדי לקבוע עמדה באשר להליך חידוש תכניות לביטוח בריאות קבוצתי. מכל מקום, יובהר כי החל מיום 1 ביולי 2010, יחולו לעניין זה תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח בריאות קבוצתי), התשס"ט-2009.

                                                                                                 

                                                                                                        רני נויבואר, עו"ד

         סגנית המפקח על הביטוח

צור קשר


בוא נדבר עליך

רוצה לשלמם פחות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל