לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
הליך העברת המידע בין הגוף המוסדי לבעל הרישיון

 

ה' באלול התש"ע
15 באוגוסט 2010

 

חוזר גופים מוסדיים 2010-70
סיווג: מידע ודיווח <טיוטה>

 

 

 

 

 

מבנה אחיד מצומצם להעברת מידע מגוף מוסדי לבעל רשיון - הבהרה - טיוטה

 

 

חוזר 2009-9-17 אשר כותרתו "מבנה אחיד מצומצם להעברת מידע מגוף מוסדי לבעל רשיון" (להלן - "החוזר"), מסדיר את הליך העברת המידע בין הגוף המוסדי לבעל הרישיון, לצורך ביצוע ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני ולצורך ביצוע ייעוץ פנסיוני מתמשך.

 

בהמשך לפניות אשר התקבלו במשרדנו, נבקש להבהיר כי על גוף מוסדי חלה חובה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת לאתר את כלל המידע המצוי בידו ביחס למוצרים המפורטים בחוזר, ואשר אותם מנהל הגוף המוסדי עבור הלקוח ולהעבירו לבעל הרשיון. איתור מידע והעברתו, כאמור, נדרשים גם במקרה בו בקשת בעל הרישיון להעברת מידע, על פי החוזר כוללת רק את שמו ומספר תעודת הזהות של הלקוח לגביו מבוקש המידע, ואינה כוללת פרטים בדבר המוצר המסוים המנוהל עבור הלקוח.

 

 

 

 

                                                                                                בכבוד רב,

 

 

                                                                                                עודד שריג

                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 

 

  מסמך להדפסה

צור קשר


בוא נדבר עליך

רוצה לשלמם פחות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל