לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני - הבהרה - טיוטה

עודד שריג, המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון שלח  מכתב – חוזר חריף למנהלי הגופים המוסדיים ולמנהלי הבנקים בסוגיית מתן ההטבות ליועצי פנסיה הבנקאיים ויועצים פנסיוניים.

 

המכתב-החוזר  לבנקים ולגופים מוסדיים  דן במקרים בהם גופים מוסדיים מציעים לכלל עובדי בנק מסויים או ליועצים פנסיונים הטבות שונות, כדוגמת מתן דמי ניהול נמוכים באופן משמעותי ביחס לתנאים הנהוגים בשוק. "מתן הטבות כאמור מעלה חשש ממשי להטיית המלצתו של היועץ הפנסיוני ולפגיעה באובייקטיביות שלו ובכך לפגיעה לכאורה בלקוח", 

לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים יועץ פנסיוני לא יקבל טובות הנאה בקשר עם הייעוץ הפנסיוני וזאת כדי למנוע מצב של קשרים לא ראויים בין היועץ לבין יצרן המוצר הפנסיוני שלגביו הוא מייעץ כדי להבטיח מתן ייעוץ אובייקטיבי וחף מניגודי עניינים.

 

 

ה' באלול התש"ע
15 באוגוסט 2010

 

חוזר סוכנים ויועצים 2010-67
סיווג: מידע ודיווח <טיוטה>

 

 

איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני - הבהרה - טיוטה

 

סעיף 19(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס"ה-2005 (להלן - "החוק") קובע כי יועץ פנסיוני או כל אדם אחר מטעמו או בעבורו לא יקבל טובת הנאה במישרין או בעקיפין בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה בעבור הלקוח למעט שכר והחזר הוצאות המשולמים ישירות על ידי הלקוח ולמעט תשלום עמלת הפצה הנגבית מהגוף המוסדי. סעיף 19(ד) לחוק מוסיף כי גוף מוסדי לא ייתן ליועץ פנסיוני טובת הנאה בקשר עם יעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה, למעט תשלום עמלת הפצה.

 

תכלית הוראת החוק האוסרת על גוף מוסדי לתת ליועץ פנסיוני טובת הנאה, כמו גם ההוראה האוסרת על יועץ פנסיוני לקבלה, היא למנוע קשרי גומלין בין יועץ פנסיוני לבין יצרן המוצר הפנסיוני שלגביו הוא מייעץ, וזאת בכדי להבטיח מתן ייעוץ אובייקטיבי וחף מניגודי עניינים.

 

לאחרונה אנחנו עדים למקרים בהם גופים מוסדיים מציעים לכלל עובדי בנק מסוים או ליועצים פנסיונים הטבות שונות, כדוגמת גביית דמי ניהול הנמוכים באופן משמעותי ביחס לתנאים הנהוגים בשוק. מתן הטבות כאמור מעלה חשש ממשי להטיית המלצתו של היועץ הפנסיוני ולפגיעה באובייקטיביות שלו ובכך לפגיעה לכאורה בלקוח.

 

לאור האמור, נבקש להבהיר:

 

1.       חל איסור על גוף מוסדי או על מי מטעמו לתת טובת הנאה בין במישרין ובין בעקיפין, מלבד עמלת הפצה (להלן - "הטבה"), ליועץ פנסיוני לרבות לגורם אשר לו השפעה על מערך הייעוץ הפנסיוני של תאגיד שקבל רישיון יועץ פנסיוני (להלן - "יועץ פנסיוני"). מתן הטבה כאמור אסור, בין אם ההטבה אינה מותנית בפעילות מסוימת של מקבל ההטבה (לדוגמה, הטבה אחידה בגובה דמי ניהול), וקל וחומר אם היא מותנית בפעילות או בתוצאה מסוימת מצד מקבל ההטבה (לדוגמה, הצטיינות בשיווק).

 

2.       חל איסור על יועץ פנסיוני, לקבל מגוף מוסדי או מי מטעמו הטבה.

 

 

 

 

3.       על אף האמור לעיל, אין באמור בסעיפים 1 ו-2 כדי לאסור על גוף מוסדי לתת הטבה או לאסור על יועץ פנסיוני לקבל הטבה, אם נתקיימו ביחס להטבה  כל התנאים הבאים:

א.      ההטבה דומה להטבות הניתנות על ידי הגוף המוסדי לכלל העובדים המועסקים בגוף בו מועסק היועץ הפנסיוני;

ב.      ההטבה דומה להטבות הניתנות על ידי הגוף המוסדי לגופים אחרים אשר להם מאפייני שוק דומים.

 

4.       על אף האמור לעיל, בשל מורכבותם של המוצרים הפנסיוניים, והחשיבות בקיום הסברה והדרכה לגביהם על ידי הגופים המוסדיים, יובהר כי השתתפות של יועץ פנסיוני, בפעילות אשר עומדת בכללים המפורטים להלן, אינה בבחינת חריגה מהדין, ולפיכך מותרת:

א.    כנס מקצועי המאורגן על ידי גוף מוסדי, ובלבד שהגוף המוסדי אינו נושא בעלות הנסיעה, הטיסה או הלינה וכן כי הכנס אינו כולל הטבות בנוסף לערך המוסף המקצועי מעבר לכיבוד ההולם את האירוע;

ב.    אירוע כללי, אליו הוזמן יועץ פנסיוני ללא קשר לעבודתו ולא בגלל היותו יועץ פנסיוני, גם אם גוף מוסדי משתתף במימון האירוע.

 

5.       אין באמור לעיל כדי לאסור על יועץ פנסיוני לקבל מגוף מוסדי חומר שיווקי או מוצר פרסומי בעל ערך סמלי.

 

 

בכבוד רב,

 

 

                                                                                                עודד שריג

                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 

  

 

צור קשר


בוא נדבר עליך

רוצה לשלמם פחות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל