נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות

חיתום למבוטחים בעלי מוגבלות בעת ייעוץ פנסיוני

שלום רב,

לידיעת מבוטחים ויועצים פנסיוניים העוסקים בייעוץ ביטוחי במקרים בהם מבוצע תהליך חיתום עבור לקוח בעל מוגבלות או בעל היסטוריה רפואית

חוזר הכרעה עקרונית שנשלח מטעם

ליאורה הירשהורן, עו"ד  - סגנית המפקחת על הביטוח  בתאריך 08/06/2014

הנדון: הכרעה עקרונית בעניין חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות- טיוטה

בהתאם להוראות סעיף 19לה(א) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק"), מתן יחס שונה בחוזה ביטוח לא יהווה הפליה לפי החוק, אם הוא מבוסס על נתונים אקטואריים, נתונים סטטיסטיים, מידע רפואי, או מידע אחר, שהם אמינים ורלוונטיים להערכת הסיכון הביטוחי המסוים, ומתן יחס זה סביר בנסיבות העניין. בהמשך לכך, בסעיף 19לה(ז) הוטלה על חברת ביטוח חובת מתן הודעה מנומקת בכתב, כמפורט באותו סעיף, בעת מתן יחס שונה למבוטח עם מוגבלות בחוזה ביטוח, או סירוב לבטח אדם עם מוגבלות, כהגדרתו בחוק.

מבירור פניות ציבור שהתקבלו באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון נמצא כי ישנן חברות ביטוח שאינן מוסרות הודעה מנומקת למבוטח בעל מוגבלות בעת שניתן לו יחס שונה או לאדם בעל מוגבלות שחברת הביטוח סירבה לבטחו, כפי שנדרש כאמור.

לפיכך, מתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 הריני להבהיר ולהורות כדלקמן:

חברת ביטוח תמסור למבוטח עם מוגבלות שניתן לו יחס שונה, כהגדרתו בחוק, או לאדם עם מוגבלות שסירבה לקבלו לביטוח, הודעה מנומקת בכתב. בהודעה יצוין כי החלטת חברת הביטוח כאמור נבעה מכך שהסיכון הביטוחי של אותו אדם גדול עקב מוגבלותו בהשוואה לאדם שאינו בעל אותה מוגבלות. בנוסף, תכלול ההודעה את תמצית הנתונים האקטואריים, הסטטיסטיים, או מידע רפואי או אחר, שהיוו בסיס להחלטת חברת הביטוח  וכן את תמצית המידע עליו הסתמכה ביחס לאותו אדם.

כך לדוגמא, אם חברת ביטוח סירבה לקבל לביטוח בריאות אדם בעל נכות מוחלטת צמיתה - תמסור לאותו אדם הודעה בכתב כי סירבה לקבלו לביטוח עקב נכותו ותפרט בה כי בשל הנכות, הסיכון הביטוחי של אותו אדם גדול, בהשוואה לסיכון הביטוחי של אדם שאינו נכה. חברת ביטוח תציג תמצית של נתונים אקטואריים, נתונים סטטיסטיים, מידע רפואי או מידע אחר (כגון הפניה לשני מאמרים מקצועיים עליהם התבססה), המשקפים את הגידול בסיכון של אותו אדם.

כמו כן, ההודעה תכלול גם את הפרטים המצוינים בסעיף 19לה(ז)(2) לחוק, ותישלח בתוך המועד שנקבע לעניין זה בסעיף 19לה(ז)(3) לחוק.

                                                                                                      

                                                                                       ליאורה הירשהורן, עו"ד

                                                                                     סגנית המפקחת על הביטוח

 

צור קשר


בוא נדבר עליך

רוצה לשלמם פחות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל