לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך

הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוח התקופתי השנתי של קופות גמל וקרנות פנסיה חדשות

 

ו' בשבט התשע"ה
26 בינואר 2015

 

חוזר גופים מוסדיים 2015-9-4
סיווג: כללי

 

 

 

הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוח התקופתי השנתי של קופות גמל וקרנות פנסיה חדשות

 

 

מתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 כפי שהוחל בסעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, להלן הוראותיי:

 

1 .      כללי

מטרת חוזר זה לעדכן את מבנה הגילוי של דוח סקירת ההנהלה ושל הדוח הכספי הכלולים בדוח התקופתי השנתי של קופות גמל וקרנות פנסיה חדשות (להלן: "דוח תקופתי") לשם חיזוק השקיפות, הרלוונטיות והשלמות של המידע הכלול בו, וכן לקבוע דרישת דיווח מיידי לממונה במקרה של גילוי טעות מהותית בדוחות הכספיים.

 

2 .      הגדרות

"מיזוג טכני" - כהגדרתו בחוזר 2012-2-1 "הגשת בקשות למיזוג קופות גמל ולמיזוג מסלולי השקעה לאישור הממונה".

"קרן פנסיה" - קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, אינה קופת גמל לא משלמת לקצבה ואינה קרן ותיקה.

 

3 .      דוח תקופתי של קופת גמל וקרן פנסיה

א.       חברה מנהלת תערוך את הדוח התקופתי של קופת הגמל וקרן הפנסיה שבניהולה, ותכלול בו, בין היתר, את הדוחות הבאים:

1)          דוח סקירת הנהלה - בהתאם להוראות סעיף 7 ונספח א' לחוזר זה.

2)          דוחות כספיים -

א)         דוחות כספיים של קופת גמל - בהתאם להוראות נספח ב' לחוזר זה;

ב)         דוחות כספיים של קרן פנסיה - בהתאם להוראות נספח ג' לחוזר זה.

ב.        הדוח התקופתי יכלול, לכל הפחות, את המידע המפורט במבנה הדיווח בהתאם לנספחים לחוזר זה, זולת אם בנסיבות העניין המידע אינו מהותי. בנוסף לפרטים הנדרשים בנספחים האמורים, יפורטו כל נתון, מידע או הבהרה אשר בהעדרם לא יציג הדוח התקופתי באופן נאות ובצורה נאמנה את מצבה הכספי של קופת הגמל או קרן הפנסיה, את ביצועיה ואת השינויים במצבה הכספי ובזכויות העמיתים בשנות הדיווח.

ג.         הדוחות הכספיים ייערכו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ולהוראות הדיווח המפורטות בנספחים לחוזר זה.

ד.        מספרי השוואה -

1)          לצד כל סכום בדוח על המצב הכספי ובביאורים המתייחסים לו, יוצג הסכום המקביל לו בשנת הדיווח הקודמת, אלא אם נאמר אחרת בנספחים ב' ו-ג';

2)          לצד כל סכום בדוח הכנסות והוצאות, בדוח על השינויים בזכויות עמיתים, בדוח תנועה בקרן פנסיה, ובביאורים המתייחסים להם, יוצג הסכום המקביל לו בשנת הדיווח הקודמת ובזו שלפניה, אלא אם נאמר אחרת בנספחים ב' ו-ג';

3)          בסקירת הנהלה לא יוצגו מספרי השוואה, אלא אם נאמר אחרת בנספח א'.

ה.       מידע נלווה לביאורים - החברה המנהלת תצרף לטבלאות הביאורים בנספח ב' ובנספח ג' לחוזר זה את המידע הנדרש בהוראות המופיעות ברקע אפור.

ו.         בסיס דיווח -

1)          הדוחות הכספיים ייערכו על בסיס מצטבר, כנדרש בכללי חשבונאות מקובלים.

2)          על אף האמור בפסקה 1) לעיל, רישום הפקדות ומשיכות ייערך על בסיס מזומן, במועד התקבול או התשלום בפועל, למעט במקרים הבאים, בהם הרישום ייערך במועד הנקוב לצדם:

א)         משיכות המתבצעות באמצעות שיקים או העברות בנקאיות - ביום הנפקת השיק או ביום מתן הוראת התשלום לבנק;

ב)         הפקדות שהועברו לחשבון ביניים של חברת ביטוח קשורה[1] - ביום ביצוע ההפקדה לחשבון הביניים;

ג)           הפקדות לקרן פנסיה חדשה כללית המועברות מקרן פנסיה חדשה מקיפה כיוון שההפקדות חורגות מתקרת ההפקדה המותרת על פי דין - ביום ההפקדה לקרן הפנסיה החדשה המקיפה;

ד)         תשלומים למקבלי קצבאות - בתום החודש בגינו משולמות הקצבאות, אף אם התשלום בפועל מבוצע בסמוך לאחר תום אותו חודש.

ז.         הדוחות הכספיים ייערכו עבור היום האחרון של השנה, לרבות עבור יום שאינו יום עסקים.

 

4 .      קופת גמל מסלולית וקרן פנסיה מסלולית

א.       כל דוח או ביאור המופיעים בדוחות הכספיים של קופת גמל מסלולית יינתנו ברמת כל מסלול השקעה וברמה מצרפית, אלא אם נאמר אחרת בנספח ב' לחוזר זה.

לעניין זה, "קופת גמל מסלולית" - למעט קופת גמל בניהול אישי וקופת גמל מרכזית לפיצויים רב מסלולית.

ב.        בדוחות הכספיים של קרן פנסיה מסלולית יינתן מידע ברמת כל מסלול השקעה וברמה מצרפית רק לגבי הביאורים שבהם נדרש כאמור בנספח ג' לחוזר זה. בביאורים האמורים יינתן גילוי נפרד גם בגין הנכסים הרשומים כנגד התחייבויות הקרן לתשלום קצבאות[2], לזכאים קיימים לפנסיה ולפנסיונרים.

ג.         המידע שניתן בסקירת הנהלה יוצג ברמת כל מסלול השקעה או ברמה מצרפית, בהתאם להנחיות המפורטות בנספח א' לחוזר זה.

 

5 .      קופת גמל בניהול אישי וקופת גמל מרכזית לפיצויים רב מסלולית

א.       לדוח התקופתי של קופת גמל בניהול אישי וקופת גמל מרכזית לפיצויים רב מסלולית לא תצורף סקירת הנהלה.

ב.        הדוחות הכספיים של קופת גמל בניהול אישי ושל קופת גמל מרכזית לפיצויים רבת מסלולים יכללו רק את הדוח על המצב הכספי, דוח הכנסות והוצאות, דוח על השינויים בזכויות העמיתים, ביאור כללי וביאור מדיניות חשבונאית. הנתונים הכספיים בדוחות האמורים יינתנו ברמה מצרפית בלבד.

ג.         על אף האמור בסעיף 4.א. לעיל, בדוחות הכספיים של קופת גמל מסלולית אשר אחד ממסלוליה הוא קופת גמל בניהול אישי או קופת גמל מרכזית לפיצויים רב מסלולית, יינתן המידע הנדרש בדוחות הכספיים בגין המסלול האמור רק בדוח על המצב הכספי, בדוח הכנסות והוצאות ובדוח על השינויים בזכויות העמיתים, ואילו בביאורים יינתן המידע אודות המסלול בסכום אחד, ללא חלוקה לרכיבי הביאור.

 

6 .      קופת גמל תאגידית

קופת גמל תאגידית תערוך את הדוח התקופתי שלה בהתאם להוראות חוזר זה ובהתאם להוראות נספח ג' בחוזר גמל 2005-2-20 "כללים לעריכת דוחות שנתיים של חברה מנהלת של קופות גמל", בהתאמות המחויבות.

 

7 .      עקרונות הדיווח לדוח סקירת הנהלה

המידע הנדרש בדוח סקירת הנהלה ייערך בהתאם להוראות נספח א' לחוזר זה, תוך הצגה בהירה, תמציתית, פשוטה ומובנת בשים לב, בין היתר, לעקרונות הבאים:

א.       הצגת מידע עדכני ובעל השפעה מהותית על פעילות קופת הגמל או קרן הפנסיה בתקופת הדיווח;

ב.        הימנעות מכפילות מידע, לרבות הימנעות מהכללת סיכומים או תמציות. מנגד, שימוש בהפניות לסעיף או לביאור בו מובא המידע במלואו;

ג.         הימנעות מניסוח הלקוח ממסמכים משפטיים בלא הסבר בהיר ותמציתי של המהות העסקית והשלכותיה;

ד.        הימנעות מהסתמכות תדירה על מילוני מונחים לצורך מתן הסברים;

ה.       הימנעות מניסוחים מעורפלים, שניתן לפרשם ביותר ממובן אחד;

ו.         הצגת מידע מורכב באמצעים חזותיים או גרפיים, לרבות על-ידי טבלאות, תרשימים ורשימות;

ז.         הצגת כל טבלה הנדרשת בנספח א' בליווי הסברים לגבי שינויים מהותיים בנתונים ומשמעותם;

ח.       בתחילת הדוח יצורף תוכן עניינים, כולל הפניה למספרי עמודים.

 

8 .      חתימה

א.       דוח סקירת הנהלה יאושר בידי דירקטוריון החברה המנהלת או בידי ועדה שלו שהוסמכה לכך, בסמוך לאישור הדוחות הכספיים, וייחתם על ידי:

1)          יו"ר הדירקטוריון של החברה המנהלת, או דירקטור שהדירקטוריון הסמיך במקום יו"ר הדירקטוריון לצורך חתימה על דוח סקירת ההנהלה לשנה מסוימת;

2)          מנכ"ל החברה המנהלת.

ב.        הדוחות הכספיים ייחתמו על ידי:

1)          יו"ר הדירקטוריון של החברה המנהלת, או דירקטור שהדירקטוריון הסמיך במקום יו"ר הדירקטוריון לצורך חתימה על דוחות כספיים לשנה מסוימת;

2)          מנכ"ל החברה המנהלת;

3)          בעל התפקיד הבכיר בתחום הכספים של החברה המנהלת (סמנכ"ל הכספים של החברה המנהלת או אדם המבצע בפועל את אותו תפקיד).

ג.         לצד החתימות יצוינו שמותיהם ותפקידיהם בחברה המנהלת ויצוין תאריך אישור הדוחות הכספיים.

 

9 .      מיזוג בין קופות גמל או קרנות פנסיה

חברה מנהלת הממזגת קופת גמל או קרן פנסיה שבניהולה (להלן - הקופה המתמזגת) בקופת גמל או בקרן פנסיה אחרת שבניהולה או שבניהולה של חברה מנהלת אחרת (להלן - הקופה הממזגת), תערוך את הדוח התקופתי של קופת הגמל או קרן הפנסיה לשנת המיזוג, כמפורט להלן:

א.       לגבי הקופה הממזגת -

1)          דוח הכנסות והוצאות יכלול את נתוני הקופה המתמזגת, החל מיום המיזוג;

2)          דוח על השינויים בזכויות העמיתים או דוח תנועה בקרן פנסיה יכללו מידע בדבר "קבלת נכסים נטו מקופת גמל/קרן פנסיה", בשורה נפרדת;

3)          יתווסף ביאור בו יצוין כי העברת הזכויות התבצעה בדרך של העברת נכסים ולא במזומן וכי כתוצאה מהמיזוג לא הייתה פגיעה בעמיתי הקופה המתמזגת, למעט שינוי במח"מ הנכסים, ולא נוצרו נכסים או רווחים לחברה המנהלת;

4)          לא יחול שינוי במספרי ההשוואה.

ב.        לגבי הקופה המתמזגת -

1)          במידה שיום המיזוג קדם ליום 30 בספטמבר, החברה המנהלת תהיה רשאית שלא לערוך דוח תקופתי בגין הקופה לשנת המיזוג;

2)          במידה שיום המיזוג אירע ביום 30 בספטמבר או אחריו, החברה המנהלת תהיה רשאית לא לכלול בדוח התקופתי בגין הקופה את דוח סקירת ההנהלה.

ג.         על אף האמור בסעיפים א ו-ב לעיל, במקרה של מיזוג טכני בין קופות או מסלולים המנוהלים בידי אותה חברה מנהלת, הדוח התקופתי של הקופה הממזגת יכלול את נתוני הקופה או המסלול המתמזגים כאילו יום המיזוג חל ב-1 לינואר של אותה שנה תוך ציון תאריך המיזוג, וכן יכלול הדוח התקופתי של הקופה הממזגת נתוני פרופורמה. יחד עם זאת, גילוי המתייחס לשיעור דמי ניהול ממוצע ברמה מצרפית[3] יחושב בגין הקופה או המסלול המתמזגים החל מיום המיזוג. בהתאם, החברה המנהלת תהיה רשאית שלא לערוך דוח תקופתי לשנת המיזוג בגין הקופה או המסלול המתמזגים.

 

10 .  דיווח לממונה

א.       התגלתה טעות מהותית בדוחות הכספיים של קופת גמל או קרן פנסיה, תדווח החברה המנהלת לממונה אודות קיומה של הטעות המהותית והצורך בתיקון הדוחות הכספיים בתוך שני ימי עסקים ממועד גילוי הטעות המהותית. הדיווח יכלול את המידע הבא:

1)          המועד והאופן שבו נודע לחברה על דבר קיומה של הטעות המהותית;

2)          התקופות שהדוחות הכספיים בגינן כוללים טעות מהותית;

3)          מהות הטעות, הסעיפים בדוחות הכספיים שהושפעו מהטעות וסכומי ההשפעה על כל אחד מהם;

4)          הדוחות הכספיים שבמסגרתם יבוצע תיקון הטעות המהותית.

ב.        ככל שהתגלו מספר טעויות מהותיות, יינתן המידע הנדרש לפי סעיף זה ביחס לכל אחת מהטעויות בנפרד, ובנוסף יצוין סכום ההשפעה המצטבר של כל הטעויות יחד.

לעניין סעיף זה, "טעות מהותית" - בהתאם להגדרות המופיעות בתקן חשבונאות בינלאומי 8 (IAS 8) ובהתאם להנחיות לבחינת מהותיות שנקבעו בהחלטה מספר 99-4 של הרשות לניירות ערך בעניין "קוים מנחים לבחינת מהותיות של טעות בדוחות כספיים", או כל הנחיה אחרת שתבוא במקומה, בהתאמות המחויבות[4].

 

11 .  תחולה

הוראות חוזר זה יחולו לגבי כל קופות הגמל, למעט קרנות ותיקות וקופות ביטוח.

 

12 .  תחילה

א.       תחילתן של הוראות חוזר זה החל מהדוח התקופתי לשנת 2014.

ב.        על אף האמור בסעיף קטן א':

1)          הוראות סעיף 3.א בנספח א' בעניין פיצול בין עמיתים/מבוטחים פעילים לעמיתים/מבוטחים לא פעילים יחולו החל מהדוח התקופתי לשנת 2015.

2)          השורות החדשות שנוספו בביאור 10.ד בנספח ג' "נתונים אודות עודף (גירעון) אקטוארי לחלוקה", לא יחולו על מספרי השוואה בגין השנים 2010 עד 2012 המצורפים לדוחות הכספיים של קרן פנסיה לשנים 2014 עד 2016.

 

13 .  ביטול תקפות

ג.         חוזר גופים מוסדיים 2012-9-17 "הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדיווחים הכספיים השנתיים של קופות גמל וקרנות פנסיה" - בטל.

ד.        סעיפים 3.ב.3 החל במילים "דרך קביעת העתודה" ו-4.ד לחוזר פנסיה 2014-3-1 "הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה חדשות - תיקון" - בטלים.

ה.       הבהרה לחוזר "הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדיווחים הכספיים השנתיים של קופות גמל וקרנות פנסיה" בנושא מיזוגים מיום 18 בפברואר 2014 - בטלה.

 

 

 

                                                                                             דורית סלינגר

                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון[1] בהתאם להוראות סעיף 4.ב.5) לחוזר סוכנים ויועצים 2011-10-6 "התקשרות גוף מוסדי עם בעל רשיון".

[2] כולל מקבלי קצבאות נכות ושאירים

[3] לרבות מידע אודות חמשת המעסיקים הגדולים בקופה וביאור דמי ניהול.

[4] בחינת הספים הכמותיים בנדבך הכמותי תתבצע לפי שיעור של 0.1% מסעיפי "זכויות העמיתים" בקופת גמל או "התחייבויות פנסיוניות" בקרן פנסיה, ולפי שיעור של 5% מסעיף "עודף הכנסות (הפסדים) על הוצאות", בערכים מוחלטים.

צור קשר


בוא נדבר עליך

רוצה לשלמם פחות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל