לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת

מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי - טיוטה

 

ו' בשבת התשע"ה
26 בינואר 2015

 

חוזר גופים מוסדיים 2014-135
סיווג: כללי <טיוטה>

 

 

 

 

מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי - טיוטה

 

 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו-42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, ולפי סעיפים 39(ב) ו-40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

 

1.       כללי

.

 

2.       מידע שיופיע באתר אינטרנט של גוף מוסדי

גוף מוסדי יקים אתר אינטרנט ויציג בו בצורה ברורה ונגישה, את המידע הבא:

          א.         מידע כללי לגבי הגוף המוסדי:

1)       תחומי פעילותו;

2)       בעלי מניות עיקריים;

3)       בעלי שליטה;

4)       תרשים מבנה אחזקות של הקבוצה אליה משתייך הגוף המוסדי;

5)       שמות חברי דירקטוריון, לרבות ציון הדירקטורים החיצוניים;

6)       שמות ועדות הדירקטוריון השונות לרבות ועדת ההשקעות, חברי הוועדות ותכיפות התכנסותן;

7)       שמות חברי ההנהלה הבכירה ונושאי משרה בכירים בחברה ופירוט תפקידיהם.

          ב.         מידע לגבי התיק המשתתף או נכסי קופת הגמל לרבות מסלולי השקעה, בהתאם למתכונת הקבועה בהוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון והמפקח על הביטוח (להלן - הממונה), ובכללם:

1)       סך הנכסים המוחזקים באלפי ש"ח, הרכב אפיקי השקעות לפי אחוזים, שיעור ממוצע של דמי הניהול והעמלות שנגבו על ידי הגוף המוסדי, שיעורי תשואות נומינליות ברוטו, הכל בהתאם לנדרש בדיווח השנתי למבוטח או לעמית;

2)       רשימת נכסים רבעונית של ארבעת הרבעונים החולפים עד לרבעון שקדם לרבעון החולף, לרבות דוח סקירת רואה החשבון המבקר אם עריכתו נדרשת בהתאם להוראות הממונה. הרשימה תוצג בקובץ גיליון אלקטרוני;

3)       תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה הנוכחית ועד לתום החודש החולף;

4)       דוח חודשי לתקופה של 12 החודשים החולפים ללא נספחים וללא 'דוח תקבולים ותשלומים מחיצוניים'. חברה מנהלת תציג רק את טור הנכסים מתוך 'דוח נכסים ותזרים מנכסים' של קופות הגמל שבניהולה, עבור כל קופה בנפרד. חברת ביטוח תציג את 'דוח ההשקעות' בחלוקה לפי כל קרן או מסלול השקעה בנפרד, החל מהמועד בו נדרשת חלוקה זו בהתאם להוראות הממונה לעניין זה.

           ג.          דוחות תקופתיים של הגוף המוסדי ושל קופות הגמל שבניהולו של ארבע השנים החולפות. גוף שמפרסם דוחות ביניים יפרסם גם את דוחות הביניים שפורסמו ב-12 החודשים החולפים (לא נדרש לפרסם דוח שנתי בדבר קיום הוראות הדין על ידי קרן פנסיה (לשעבר ח.ק 15)) ואת הדוח שנערך בהתאם למתכונת שנקבעה לכך בחוזר פנסיה 2002/9, לעניין מעקב אחר מקבלי פנסיית נכות בקרנות הפנסיה. בנוסף תפורסם המודעה לעיתונות החייבת בפרסום בגין כל דוח כספי, בהתאם להוראות הממונה.

          ד.         פרסומים לציבור שקיימת חובה לפרסם בהתאם להוראות הדין ולהוראות הממונה כגון דיווחים מיידים והודעות לרשות לניירות ערך או לבורסה לניירות ערך, שפורסמו על ידי הגוף המוסדי או על ידי תאגיד שאיחד, לרבות באיחוד יחסי, את דוחות הגוף המוסדי,  ב-24 החודשים החולפים, ככל שהם רלוונטיים לגוף המוסדי.

          ה.         פרטים אודות ההצבעות של הגוף המוסדי באסיפה הכללית של תאגיד ציבורי שיש לגוף המוסדי חובת הצבעה בו לפי כל דין שהתקיימו ב-24 החודשים החולפים. הפירוט יהיה בהתאם להוראות הממונה לעניין זה.

           ו.          העתק תקנונים עדכניים של קופות גמל שאינן קופות ביטוח, שבניהול הגוף המוסדי ופירוט השינויים שחלו בהם ב-12 החודשים החולפים והמועד בו נכנסו לתוקף. בגין כל שינוי יובא הנוסח הקודם, הנוסח החדש, והסבר על מהות השינוי.

לגבי קופות גמל לקצבה שאינן קופות ביטוח, יפורסמו כל התקנונים שהיו בתוקף ב-7 השנים החולפות.

           ז.          העתק של כל תוכניות הביטוח, לרבות כתבי שירות, הרחבות, ריידרים ונספחים ולגבי תוכניות ביטוח אשר שווקו החל מיום 1 בינואר 2004 יש לציין את התקופה בה שווקו, והכל כמפורט להלן:

1)    תוכנית ביטוח בביטוח כללי, שאינה תוכנית ביטוח קבוצתית, אשר הכין מבטח כדי שתשמש לחוזים רבים בינו לבין מבוטחים בלתי מסוימים, לרבות הרחבת כיסוי או צמצומו ותנאים מיוחדים המוצעים לכלל ציבור המבוטחים או לחלקים שבו, שהייתה בתוקף בשלוש השנים החולפות;

2)    תוכנית ביטוח בביטוח בריאות, שאינה תוכנית ביטוח קבוצתית, שנמכרה החל בשנת 1995, לרבות טפסי הגילוי הנאות שלה;

3)    תוכנית ביטוח בביטוח חיים, שאינה תוכנית ביטוח קבוצתית, שנמכרה החל בשנת 1991, בחלוקה לפי: תוכניות ביטוח הכוללות רכיב ריסק בלבד, תוכניות ביטוח לשכירים (מנהלים), תוכניות ביטוח לעצמאים ותוכניות ביטוח פרט;

4)    כתבי שירות בכל הענפים, שהיו בתוקף בשלוש השנים החולפות.

          ח.         העתק של כל תוכנית ביטוח קבוצתית שמבוטחים בה 10,000 מבוטחים או יותר לתקופה העולה על 30 ימים, לרבות טפסי הגילוי הנאות שלה. לגבי קופת גמל אשר רשאית לבטח את עמיתיה אצל מבטח בביטוח חיים קבוצתי יוצג העתק תוכנית הביטוח הקבוצתית המוצעת לעמיתי הקופה.

          ט.         מידע מפורט הנדרש לסילוק תביעה, הצטרפות, משיכה או העברת כספים, לרבות הטפסים הנדרשים והסבר על אופן השימוש בהם.

           י.          מידע הנדרש אגב פוליסת ביטוח או תקנון הנוגע לכלל ציבור המבוטחים והעמיתים, כגון רשימת שמאים בפוליסת רכב, רשימת המוסכים שבהסדר עם הגוף המוסדי, רשימת רופאים בהסכם בפוליסות בריאות ומדריכים שפורסמו על ידי הממונה.

         יא.        מידע בדבר כספים ללא דורש בהתאם להוראות הממונה לעניין זה.

         יב.        מידע בדבר אמצעי התקשרות עם הגוף המוסדי, לרבות כתובת עדכנית, מספרי טלפון, מספרי פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

          יג.         מידע בדבר אופן הפניה לממונה על פניות הציבור בגוף המוסדי.

         יד.        כל מידע אחר שיש להציג באתר אינטרנט של גוף מוסדי בהתאם להוראות הממונה כפי שיתעדכנו מעת לעת.

         טו.        מידע מפורט בדבר תגמולים שמציע גוף מוסדי לבעל רישיון בעד מכירה של מספר מינימאלי של מוצרים פנסיוניים ומוצרי ביטוח במהלך תקופה מוגדרת, ובכלל זה:

1)       התנאים לקבלת התגמול;

2)       מהות התגמול שיוענק לבעל רישיון אם יעמוד בתנאים שפורטו לפי סעיף קטן (1). אם התגמול ניתן שלא באמצעות תשלום כספי, יצוין מחיר השוק של התגמול;

3)       פירוט המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח שלגביהם מוצע התמריץ;

4)       המועדים הרלוונטיים למכירת המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח ולקבלת התגמול.

         טז.       שמות בעלי הרישיון ומספרי תעודת הזהות של סוכנים שזכאים לתגמול שהוצע לפי סעיף טו, לרבות פירוט התגמול שניתן להם לפי הסעיף האמור.

לעניין סעיפים טו ו-טז:

"בעל רישיון" ו-"מוצר פנסיוני" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, למעט סוכן שיווק פנסיוני, כמשמעותו בסעיף 3(2) לחוק האמור;

"מחיר שוק" – מחירו השוטף של מוצר לכלל הצרכנים ללא הנחות, מבצעים או הטבות, במכירה קמעונאית מנותן שירותים או יצרן לצרכן בשוק החופשי.

"מוצר ביטוח" – כל אחד מאלה:

1.       תכנית ביטוח מפני סיכון מקרה מוות;

2.       תכנית ביטוח מפני סיכון אבדן כושר עבודה;

3.       ביטוח הוצאות רפואיות;

4.       ביטוח סיעודי;

5.       ביטוח מחלות קשות;

6.       ביטוח תאונות אישיות.

3.       אחזור מידע

             א.      לעניין סעיף זה:

"אחזור מידע" - שליפת נתונים על ידי מבוטח או עמית, באמצעות אתר האינטרנט;

"מידע פנסיוני" - נתונים בדבר חשבון מבוטח או עמית בקופת גמל או בתוכנית ביטוח חיים המשולבת בחיסכון בהתאם לפירוט הנדרש בהוראות הממונה לעניין דיווח רבעוני למבוטחים ולעמיתים, ולרבות ערכי פדיון וערכי סילוק בביטוח חיים.

             ב.      גוף מוסדי יאפשר שירות אחזור מידע פנסיוני באתר האינטרנט.

              ג.       גוף מוסדי יציע לכל המבוטחים והעמיתים בגוף המוסדי להצטרף לשירות אחזור מידע פנסיוני.

             ד.      גוף מוסדי יציע למבוטח או עמית חדש להצטרף לשירות אחזור מידע פנסיוני בעת הצטרפותו או לאחריה, אך לא יאוחר משלושה חודשים ממועד ההצטרפות.

             ה.      הנתונים המוצגים למבוטח או לעמית יעודכנו עד ל-20 בכל חודש בגין החודש החולף ויוצג התאריך האחרון בו בוצע שערוך היתרות.

           ו.          גוף מוסדי ינקוט את האמצעים הדרושים על מנת לאפשר את אחזור המידע בהתאם להוראות הממונה לעניין ניהול סיכוני אבטחת המידע של הגופים המוסדיים.

           ז.          גוף מוסדי יאפשר גישה לשירות למבוטח או לעמית גם במשך 12 חודשים שלאחר העברת החיסכון לגוף מוסדי אחר.

 

4.       עדכון אתר האינטרנט

עדכון אתר האינטרנט ייעשה כמפורט להלן:

             א.      מידע לפי סעיף 2(ב)(4) לחוזר זה - בתוך ארבעה עשר ימי עסקים מיום הגשתו לממונה.

             ב.      מידע לפי סעיף 2(ד) לחוזר זה - במועד הפרסום או הדיווח.

              ג.       מידע לפי סעיף 2(ה) לחוזר זה - שבעה ימי עסקים לאחר כל אסיפה.

             ד.      תוכניות ביטוח לפי סעיף 2(ז) -  בתוך חודשיים לאחר מכירת הפוליסה הראשונה לפי התכנית. ואולם אם הגוף המוסדי לא מכר 500 פוליסות עד למועד זה, הוא רשאי שלא להציג את תוכנית הביטוח אלא לאחר מכירת 500 פוליסות, ובלבד שבכל מקרה יציג את תוכנית הביטוח באתר האינטרנט בתוך שישה חודשים לאחר מכירת הפוליסה הראשונה.

             ה.     כל מידע אחר לפי סעיף 2 - תוך שבעה ימי עסקים מיום פרסומו, הגשתו לממונה או עדכונו, אלא אם נקבע מועד שונה בהוראה אחרת.

              ו.      מידע לפי סעיפים 2(טו) או 2(טז) לחוזר זה – לפחות שלושה ימי עסקים לפני מועד הצעת התגמול או החל ממועד קביעת הזוכים בתגמול, לפי העניין. מידע כאמור ימשיך להיות מוצג באתר האינטרנט עד שנה ממועד קביעת הזוכים.

 

5.       אופן הצגת התכנים

             א.      המידע המוצג באתר האינטרנט של החברה ינוסח באופן פשוט ובהיר.

             ב.      מידע הנדרש להצגה בסעיפים 2(ב)(2), 2(ב)(4), 2(ג) עד 2(ח), 2(טו), 2(טז), אשר התווסף לאתר האינטרנט לאחר מועד פרסום חוזר זה, יוצג בקובץ שניתן לערוך בו חיפוש טקסטואלי.

              ג.       טפסים יוצגו באתר האינטרנט באופן שתתאפשר שמירה והדפסה שלהם.

 

6.       אתר אינטרנט משותף

גורם ששולט ביותר מגוף מוסדי אחד, רשאי להציג את המידע הנדרש בחוזר זה בגין כל גוף מוסדי, באתר אינטרנט משותף לכל הגופים המוסדיים אשר בשליטתו.

 

7.       תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל גוף מוסדי, לרבות הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים ("קרנית") והתאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ, ולמעט קרנות פנסיה ותיקות מפעליות, כהגדרתן בפרק ז'1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, שהוראות פרק ז'1 אינן חלות עליהן.

 

8.       תחילה

             א.      תחילתו של חוזר זה ביום 1 באפריל 2015.

 

9.       ביטול תוקף

חוזר ביטוח 2005-1-20, חוזר פנסיה 2005-3-12 וחוזר גמל 2005-2-9 - בטלים.

 

                                                                                                      

 

 

דורית סלינגר


הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 

 

 

 

 

צור קשר


בוא נדבר עליך

רוצה לשלמם פחות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל