לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך
הכרעות עקרוניות

הכרעות עקרוניות שפורסמו מטעם משרד האוצר
פסקי דין

חוזרים

וחוות דעת

הבהרה: חוזר איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה ולהעברת כספים

להעברת כספים, בקשה להעברת כספים בין מסלולים, בקשה למשיכת כספים בסכום חד-פעמי ובקשה לקבלת קצבת זקנה אשר הוגשה לגוף המוסדי או למי מטעמו, בין אם הבקשה כללה את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים ובין אם לאו, למעט בקשה שביטל העמית או בקשה שדחה הגוף המוסדי כיוון שלא ניתן לבצעה לפי הוראות הדין".

עמדת ממונה – הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי - טיוטה

מביקורות שערך אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומבירור פניות ציבור, עולה כי ישנן חברות ביטוח המפרשות את הגדרת מקרה הביטוח המופיעה בחוזר באופן שאינו עולה עם לשון החוזר ועם התכלית שבבסיסו. כך למשל, נמצא כי חברות ביטוח מחלקות את הפעולות לתתי פעולות, באופנים שונים, כגון, הפרדה בין ביצוע הפעולה על ידי פלג גוף עליון לביצוע הפעולה על ידי פלג גוף תחתון או הפרדה בין ביצוע הפעולה על ידי פלג גוף ימין לבין ביצוע הפעולה על ידי פלג גוף שמאל וכיוצא באלה.

חידוש חוזה ביטוח -חוזר עדכני 032014

לחידוש פוליסת ביטוח השפעה על בעל הפוליסה. מצד אחד, בעל פוליסה רוצה לשמור על רציפות כיסוי ביטוחי ולכן יתכן שיהיה מעוניין בחידוש פוליסת הביטוח על ידי חברת הביטוח לתקופה נוספת. מצד שני, יתכן שלא יהיה מעוניין להמשיך את ההתקשרות עם חברת הביטוח בה היה מבוטח. לפיכך, על חברת ביטוח לקבל את הסכמת בעל הפוליסה לחידוש פוליסת הביטוח ולגביית דמי ביטוח.

מטרת חוזר זה לקבוע כללים לחידוש פוליסת ביטוח.

הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת - טיוטה שנייה

בביקורות שנערכו במספר גופים מוסדיים נמצאו מקרים שבהם הועלו דמי ניהול ללא הודעה מראש, כנדרש בתקנה 53ב(א) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד- 1964 (להלן: "תקנות מס הכנסה").

1 . הודעה מראש על העלאת דמי ניהול

תקנה 53ב(א) לתקנות מס הכנסה, אשר הייתה בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2012, קובעת כדלקמן:

"קופת גמל, למעט קופת גמל המבטיחה תשואה כמשמעותה בתקנה 38ב1, תשלח לעמיתיה הודעה בדבר העלאת דמי הניהול הקבועים בתקנון או דמי הניהול הנגבים בפועל, והעלאה כאמור לא תחול אלא בתום חודשיים מהמועד שבו נשלחו הודעות כאמור".

פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולים

בפניות שהתקבלו ביחידה לפניות הציבור במשרד האוצר, התלוננו הפונים כי לא פוצו כנדרש בשל איחור במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה שונים באותה הקופה. לפיכך מצאנו לנכון להבהיר מהו הדין החל במקרים אלה וכן להורות הוראות מתאימות לגבי הפניות לפי סוגיהן.

ערעור על פס"ד שניתן כנגד סוכן ביטוח

זהו ערעור על פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, בו נקבע כי המערער, סוכן הביטוח פעל ברשלנות, בחוסר מיומנות וזהירות והפר חובות שבחוק בספקו למשיב פוליסת ביטוח שלא תאמה את דרישתו ואת סיכום הדברים ביניהם. המשיב ניזוק בשל כך, והמערער חוייב על כן לשלם למשיב פיצויים בסך 41,556 ש"ח שהם סך תגמולי הביטוח, משוערך ליום פסק-הדין, שהמשיב היה זכאי לקבל בשל מחלתו אם הנתבע היה מסדיר לו ביטוח כנדרש, בהפחתת 624,000 ש"י שהם תגמולי הפוליסה שהגיעו לו ואותם קיבל על פי הפוליסה, וזאת בנוסף להוצאות ושכר טרחת עורך-דין. -

פס"ד בושא אי הפרשה לתנאים סוציאליים על חלק מהשכר

מפסק דין זה ניתן ללמוד על חשיבות הבדיקה והתכנוןן הפנסיוני ע"י יעוץ פנסיוני מורשה.
הטענה כי העובד לא ידע כי המעביד מפריש רק על חלק מהשכר נדחתה משום העובדה שמידי שנה העובד מקבל תדפיס ואישור שנתי ועליו "לקרוא " (ולהבין...?)

ההבחנה האמורה בין אלמן לאלמנה

קבע בית המשפט העליון כי ההבחנה האמורה בין אלמן לאלמנה היא הפליה פסולה, וקרא לכל הצדדים הנוגעים בדבר לגבש בתוך שישה חודשים הסדר שוויוני שיחול ממועד גיבושו ואילך

על האכזבה ועל ההפתעה

שוק הביטוח הישראלי, מרוכז בידי 5 קונגלומראטים, תאגידי ענק, שקיבלו זיכיון לנהל את חסכונותינו ואת הפרשותינו לעת צרה.

הזיכיון מעניק לתאגידי הביטוח יתרונות משפטיים ופיננסיים, שאפשרו להם לבלוע כ-96% מהפעילות בתחום ביטוח החיים וכ-70% מהפעילות בתחום הביטוח האלמנטארי ולשלוט בנכסי ציבור שערכם יותר מ – 500 מיליארד שקל.

תאגידי הביטוח לא עושים את הונם בזכות כישורים יוצאי דופן. בעלי מניותיהם ומנהליהם גם לא לוקחים על עצמם כל סיכון אישי.

ביטוח בריאות - כיסוי בגין ימי החלמה

מבוטחים בביטוח סיעודי המקבלים גמלת סיעוד מאת ביטוח לאומי

לאחרונה התקבלו ביחידה לפניות הציבור מספר תלונות בשם מבוטחים בביטוח סיעודי על כך שתביעתם לקבלת תגמולי ביטוח נדחתה בטענה כי עוד טרם הצטרפותם לביטוח הם קיבלו גמלת סיעוד מאת ביטוח לאומי.

עיכוב בבירור התביעה על ידי חברת הביטוח

זכות מבוטח בביטוח קבוצתי לקבל העתק מפוליסת הביטוח

:"חידוש אוטומטי" של פוליסת ביטוח

משלוח הודעות למבוטח לפני ביטול פוליסה בגין חוב פרמיה

הכרעה עקרונית בנושא דרך סילוק תביעות

זכותו של מוטב למול זכות נושה שמחזיק בצו לעיקול כספי קופת גמל

לבנק המנהל את קופת הגמל - שבו מתנהל חשבון עו"ש של העמית –

האם ניתן לפתוח קופת גמל כ"מתנה על תנאי"

חובת חברת ביטוח וסוכנות ביטוח לבדוק את פעולותיו של מי שפועל מטעמם

  1. לעמוד הבא

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל