נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולים


 

 

 

כ"ב בחשון התש"ע
9 בנובמבר 2009

 

חוזר הכרעות עקרוניות 2009-231
סיווג: כללי <טיוטה 

 

מימוש זכויות

ייעוץ פנסיוני

החזר מס

למי אנו פונים

חוות דעת עד-מומחה

הסבר מוסרט

הוזלת משכנתא 

מדריך מימוש זכויות

מערכת ניתוח זכויות

החזרי מס לא הרווחת לא שילמת

 

טיוטת הכרעה לעניין פיצוי

בשל איחור במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה

 

בהתאם לסמכותי לפי סעיף 62 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 כפי שהוחלה בסעיף 39(ג) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, הנני להורות כדלקמן:

 

בפניות שהתקבלו ביחידה לפניות הציבור, התלוננו הפונים כי לא פוצו כנדרש בשל איחור במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה שונים באותה הקופה. לפיכך מצאנו לנכון להבהיר מהו הדין החל במקרים אלה וכן להורות הוראות מתאימות לגבי הפניות לפי סוגיהן.

 

1. פיצוי עמית בשל איחור במשיכת כספים מקופת הגמל

 

א.      על חברה מנהלת לבצע הוראה של עמית למשוך את כספיו במועד שנקבע לתשלום הכספים לפי הוראות פרק ששי1 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד- 1964 (להלן- תקנות מס הכנסה). תקנה 41יז1 לתקנות מס הכנסה קובעת כי על חברה מנהלת לשלם לעמית במקרה של איחור בביצוע הוראת משיכה לפי הוראות פרק ששי1, ריבית פיגורים בשל התקופה המתחילה במועד שנקבע לתשלום הכספים ועד מועד תשלומם בפועל (בסעיף זה - תקופת האיחור). ריבית הפיגורים תחושב על פי הסכום שהיה אמור להשתלם לעמית במועד שנקבע לתשלום הכספים.

ב.      תקנה 41יז1 אינה ממצה את זכויות העמית כלפי החברה המנהלת את קופת הגמל שהרי בנוסף על הוראת סעיף 41יז1, על חברה מנהלת חלים חיובים נוספים הנובעים מדיני החיובים הכלליים ומדיני הנאמנות (חיובי אמון)[1]. כך, למשל, בשוק יורד, עלול איחור בביצוע הוראת המשיכה להסב לעמית הפסדים. במקרה כזה, על חברה מנהלת שהפרה את הוראות הדין לגבי המועד שנקבע ובשל כך ספג העמית הפסדים, להשיב אותו למצב שבו היה אלמלא ההפרה ולשלם לו את כספיו טרם נצברו הפסדים. במקרה אחר, אם האיחור לא גרם נזק לעמית אלא נצטברו לזכותו רווחים, על החברה המנהלת לזכות את העמית בפירות שהניב כספו בתקופת האיחור.

ג.        לפיכך, אם איחרה החברה המנהלת בביצוע הוראת המשיכה, עליה לשלם לעמית, בנוסף לריבית הפיגורים האמורה, את הסכומים הבאים-

1)       אם סך התשואות בתקופת האיחור היה שלילי (דהיינו העמית הפסיד כתוצאה מהאיחור) - את סכום הכסף שנצטבר לזכותו כפי שהייתה צריכה לשלמו ביום שנקבע לתשלום הכספים;

2)       אם סך התשואות בתקופת האיחור היה חיובי (דהיינו נצטברו רווחים לטובת העמית) - את סכום הכסף שנצטבר לזכותו עד ליום שבו שילמה את הכספים בפועל.

 

 

2. פיצוי עמית בשל איחור בהעברת כספים בין קופות גמל לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008(לאחר יום ה-1 לאוקטובר 2008).

 

תקנה 6 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008 (להלן- תקנות הניוד), קובעת את הדין החל על גוף מנהל שאיחר בביצוע הוראה של עמית להעביר כספים מקופת הגמל שבניהולו לגוף מנהל אחר וזו לשונה:

 

איחור בהעברה

6.

(א)

לא העביר גוף מנהל של קופה מעבירה כספים במועד שנקבע לכך לפי תקנה 5, ישלם לגוף המנהל של הקופה המקבלת, מתוך דמי הניהול שהוא גובה בשל ניהול הקופה, ריבית פיגורים בשיעור הריבית בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית, שקובע החשב הכללי במשרד האוצר, כשיעורה מזמן לזמן, בשל התקופה המתחילה במועד שנקבע להעברת הכספים כאמור ועד מועד העברתם בפועל (בתקנה זו – תקופת האיחור), וזאת מבלי לגרוע מחובתו לזקוף, בשל תקופת האיחור, את רווחי הקופה המעבירה לחשבונו של העמית.

 

 

 

 

 

 

(ב)

נודע לגוף המנהל של הקופה המעבירה כי ההפרש בין רווחי הקופה המקבלת בתקופת האיחור לבין רווחי הקופה המעבירה באותה תקופה גבוה מריבית הפיגורים כאמור בתקנת משנה (א), ישלם לגוף המנהל של הקופה המקבלת, מתוך דמי הניהול שהוא גובה בשל ניהול הקופה, את ההפרש כאמור בניכוי ריבית הפיגורים ששילם, וזאת בתוך עשרה ימי עסקים מהמועד שבו נודע לו כאמור.

 

 

 

(ג)

הגוף המנהל של הקופה המקבלת יזקוף לחשבונו של העמית בקופה מתוך הסכום שקיבל לפי תקנות משנה (א) ו-(ב), מיד עם קבלתו את ההפרש החיובי, ככל שישנו, בין רווחי הקופה המקבלת בתקופת האיחור לבין רווחי הקופה המעבירה באותה תקופה.

 

 

הכלל המונח בתשתית התקנה הוא כי על הגוף המנהל לפצות את העמית בשל האיחור שאיחר בהעברת הכספים. הפיצוי נועד להשיב את המצב של העמית למצב שבו היה לולא ההפרה – האיחור שאיחר הגוף המנהל בביצוע הוראת ההעברה. לפיכך, התקנה חלה על השוק במקרה של עליית השוק ובמקרה של ירידת השוק, כאחד, כך שאין לפרש את המילה "רווחים" אשר בתקנה כמתייחסת רק לתשואות חיוביות אלא יש לפרשה כמתייחסת לתשואות בכלל.

 

על כן, יחולו ביישום התקנה הכללים הבאים:

 

א.      לפי תקנת משנה (א), על הגוף המנהל של הקופה המעבירה לשלם לגוף המנהל של הקופה המקבלת ריבית פיגורים בשל תקופת האיחור כהגדרתה באותה התקנה (בסעיף זה – תקופת האיחור). ריבית זו תחושב על פי הסכום שהיה אמור להשתלם לעמית במועד שנקבע להעברת הכספים.

ב.      לפי תקנת משנה (א), על הגוף המנהל של הקופה המעבירה לזקוף את רווחי הקופה המעבירה לחשבונו של העמית. מאחר שאנו סבורים כי את המונח "רווחים" יש לפרש כ"תשואות", על הגוף המנהל להעביר במועד ההעברה המאוחר את הסכום שהיה בפועל בחשבון העמית באותו המועד, בין אם הוא כולל, לגבי תקופת האיחור, הפסד ובין אם רווח. 

ג.        לפי תקנת משנה (ב), אם ההפרש שבין תשואת הקופה המקבלת לתשואת הקופה המעבירה גבוה מריבית הפיגורים, על הגוף המנהל של הקופה המעבירה לשלם לגוף המנהל של הקופה המקבלת את ההפרש האמור, בניכוי ריבית הפיגורים ששולמה. כאמור, מאחר שאנו סבורים כי את המונח "רווחים" יש לפרש כ"תשואות" הרי שעל הגוף המנהל של הקופה המעבירה לשלם את ההפרש האמור, בניכוי ריבית הפיגורים ששולמה, גם אם, למשל, מדובר בהפרשים שבין הפסדי הקופה המקבלת להפסדי הקופה המעבירה.

ד.      אם ההפרש בין תשואת הקופה המקבלת לתשואת הקופה המעבירה הוא חיובי, הגוף המנהל של הקופה המקבלת יזקוף לחשבונו של העמית, מתוך הסכומים שקיבל לפי סעיפים א' ו- ג' לעיל, את ההפרש החיובי שבין תשואת הקופה המקבלת לתשואת הקופה המעבירה.

 

לנוחותכם ולשם הבהרה בלבד מצורפת כנספח א' להכרעה זו טבלה המדגימה את חישוב הפיצוי לעמית בגין איחור בביצוע בקשת העברה לאחר ה- 1 באוקטובר 2008. 

 

 

3. פיצוי עמית בשל איחור בהעברת כספים בין קופות גמל לפי תקנה 41יז1 לתקנות מס הכנסה (קודם ליום ה-1 באוקטובר 2008).

 

א.      לפי תקנה 41יז1, על חברה מנהלת של הקופה המעבירה לזכות את חשבונו של העמית בריבית פיגורים בשל תקופת האיחור כהגדרתה בסעיף 1 להכרעה זו (בסעיף זה – תקופת האיחור). ריבית הפיגורים תחושב, כאמור באותו הסעיף, על פי הסכום שהיה אמור להשתלם לעמית במועד שנקבע לתשלום הכספים. 

ב.      כאמור, תקנה 41יז1 אינה ממצה את זכויות העמית כלפי החברה המנהלת את קופת הגמל. מכוח חובות הנאמנות (חיובי אמון) המוטלות על חברה מנהלת ומכוח חיוביה לפי דיני החיובים הכלליים, על חברה מנהלת של קופה מעבירה לפצות את העמית בשל איחור בהעברת הכספים גם קודם לכניסתן של תקנות הניוד לתוקף. כך ובדומה להוראות תקנה 6 לתקנות, על חברה מנהלת להשיב את מצבו של העמית למצב שבו היה לולא ההפרה – האיחור שאיחרה החברה המנהלת בביצוע הוראת העברה.

ג.        לפיכך, אם נגרם לעמית נזק בשל האיחור בהעברת הכספים - אם, למשל, תשואת הקופה המקבלת גבוהה מהתשואה שהושגה בתקופת האיחור בקופה המעבירה - זכאי העמית לפיצוי בשל הנזק שנגרם לו, ואולם, אם ריבית הפיגורים גבוהה מהנזק שנגרם לעמית בשל האיחור, הוא זכאי לריבית הפיגורים בלבד שכן אין לפצותו מעבר לנזק שנגרם לו. כלומר הפיצוי לעמית יהיה בגובה ריבית הפיגורים או בגובה הפרשי התשואות, הגבוה מבין השניים.

ד.      יש לציין כי במקרים מסוימים לא נגרם לעמית נזק בשל האיחור בהעברת הכספים. כך הוא כשתשואת הקופה המעבירה הייתה גבוהה מתשואת הקופה המקבלת. במקרה כזה, זכאי העמית לכספים שהיו בחשבונו במועד שבו הועברו הכספים בפועל בנוסף לריבית הפיגורים האמורה.

 

4. העברה בין מסלולים

הוראות סעיף 3, כפי שפורטו לעיל, חלות גם לגבי איחור בהעברה בין מסלולים, בשינויים המחויבים ביחס לכל הבקשות: אלה שנתקבלו קודם ליום 1 באוקטובר 2008, אלה שנתקבלו לאחר מועד זה וכן לבקשות שיגיעו מכאן ואילך.

 

5. מועד הגשת הבקשה לידי החברה המנהלת

למען הסר ספק, לענין הכרעה זו, הגיש עמית את בקשתו למשיכה או להעברת כספים למשווק פנסיוני, יראו את המועד שבו הגיש את הבקשה למשווק כמועד שבו התקבלה הבקשה אצל החברה המנהלת.

 

6. גביית דמי ניהול

למען הסר ספק, גוף מוסדי לא יגבה דמי ניהול בשל כספים שניהל בתקופת איחור.

 

7. בירור והכרעה  

על כן, עליכם לבצע את ההוראות המפורטות להלן לגבי בקשות העמיתים שהתקבלו אצלכם החל מיום 1 בינואר 2007 שעניינן משיכת כספים או העברת כספים מקופה לקופה או בין מסלולים, לרבות בקשות שעניינן הועבר לבירור ביחידה לפניות הציבור שבאגף שוק ההון:

א.      אם הוראות המשיכה בוצעו באיחור ולא שולמו לעמיתים הכספים המגיעים להם בהתאם להוראות שבהכרעה זו, עליכם לשלם לעמיתים כספים אלה בתוך 45 יום מיום מתן הכרעה זו.

ב.      אם הוראות העברה מקופה לקופה או בין מסלולים בוצעו באיחור ולא שולמו לחשבונות העמיתים או לחברות המנהלות את הקופות המקבלות, הכספים המגיעים להם בהתאם להוראות שבהכרעה זו, עליכם להעביר לחשבונות האמורים או לחברות המנהלות כאמור את הכספים המגיעים להם בהתאם להכרעה זו בתוך 45 יום מיום מתן הכרעה זו.

ג.        אם נגבו דמי ניהול מהעמית בניגוד להכרעה זו, על החברה המנהלת להשיב לעמית את הכספים בתוך 45 ימים מיום מתן הכרעה זו. 

ד.      הסכומים אשר ישולמו לעמיתים או לחברות המנהלות על פי הוראה זו ישאו הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961, מיום שבו שולמו הכספים בפועל ועד למועד התשלום לפי הוראה זו  ולענין דמי ניהול - מיום שנגבו הכספים מהעמית.

ה.      על החברה המנהלת להעביר לידינו את פרטי ההשבה לעמיתים, בהתאם לפירוט המצורף בנספחים ב' – ד' להכרעה זו. המידע יועבר אלינו בקבצי אקסל בתוך 30 יום מיום ביצוע ההשבה לפי סעיפים א' ו- ב'.

ו.        במועד ההשבה, על החברה המנהלת ליידע את העמיתים שפנו אליה בבקשות משיכה או העברת כספים החל מיום 1 בינואר 2007, ואלה בוצעו באיחור, אודות הכרעה זו, והזכויות הנובעות ממנה, בפרט לעניין אופן חישוב הפיצוי. בטרם משלוח ההודעות, ולא יאוחר מ-30 ימים מיום מתן הכרעה זו, תעביר החברה המנהלת לידי היחידה לפניות הציבור שבאגף שוק ההון, העתק מן ההודעה אשר בכוונתה לשלוח לעמיתים, לאישורה. להודעה יתלווה אישור היועץ המשפטי של החברה המנהלת בדבר התאמת נוסח ההודעה לעמיתים לתוכן הכרעה זו.

ז.       על החברה המנהלת להעביר לידינו בתוך 60 יום מיום ביצוע ההשבה לפי סעיפים א' ו- ב', דו"ח מסכם של מבקר הפנים של החברה המנהלת אשר יפרט את סכום ההשבה הכולל ששולם לעמיתים על פי הכרעה זו, וכן פירוט של הסכומים שהועברו לחברות המנהלות של הקופות המקבלות.

ח.      מובן כי לממונה תהא הסמכות להורות הוראות נוספות לגבי ההשבה אם יסתבר כי ההשבה לא בוצעה כנדרש בהתאם לנתונים העומדים בפניו.

 

 

                                   

 

 

 

רני נויבואר, עו"ד

 

סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 

 


 

נספח א' – חישוב הפיצוי לעמית בגין איחור בביצוע בקשת העברה

 

הדוגמאות להלן מבוססות על הנתונים הבאים:

 • הסכום שהיה אמור לעבור במועד שנקבע לתשלום הכספים לפי תקנות מס הכנסה הוא 100 ₪.
 • הסכום לתשלום בגין ריבית הפיגורים, כפי שחושב בגין הסכום שהיה אמור להשתלם לעמית במועד שנקבע להעברת הכספים הוא 4 ₪.

 

דוגמה א

דוגמה

ב

דוגמה

ג

דוגמה

ד

דוגמה

ה

דוגמה

ו

דוגמה

ז

תשואת קופה מקבלת בתקופת האיחור

5

20

20-

10-

10-

10

10-

תשואת קופה מעבירה בתקופת האיחור

10

10

10-

20-

12-

10-

10

ריבית פיגורים

 

4

4

4

4

4

4

4

פיצוי נוסף לעמית על פער בין תשואות

-

6

-

6

-

16

-

סה"כ הסכום שיופקד לחשבונו של העמית

110

120

90

90

90

110

110

תשלום לגוף המנהל שלא לחשבונו של העמית

4

-

4

-

2

-

4

 

 

 

נספח ב' – השבה בגין איחור בביצוע בקשות משיכת כספים:

       עליכם להציג קובץ אקסל שבו יכללו עמודות המפרטות את הנתונים הבאים:

·שם העמית                                                                                                                               

·מספר תעודת זהות                                                                                                                   

·מס' חשבון בקופה                                                                                                                    

·מועד הגשת בקשת המשיכה                                                                                                      

·מועד ביצוע הבקשה במועד שנקבע לתשלום הכספים                                                                                                       

·מועד ביצוע הבקשה בפועל

·מספר ימי העסקים שחלפו בין מועד הגשת הבקשה למועד ביצוע הבקשה בפועל                                                                                                                     

·הסכום שעמד לזכות העמית במועד המשיכה בפועל                                                                                                         

·הסכום ששולם לעמית בפועל                                                                                                                 

·ההפרש בין הסכום שעמד לזכות העמית במועד המשיכה לסכום ששולם לעמית בפועל                                                                                                                        

·הסכום שעמד לזכות העמית במועד שנקבע לתשלום הכספים                                                                                                   

·ריבית הפיגורים השנתית                                                                                                          

·ריבית הפיגורים ששולמה לעמית (באחוזים)                                                                                                       

·סך הכספים ששולמו לעמית בגין ריבית הפיגורים                                                                                                           

·ריבית הפיגורים עבור תקופת האיחור (באחוזים)                                             

·הסכום שאמור היה  להשתלם לעמית בגין ריבית הפיגורים                                                                                                      

·ההפרש בין ריבית הפיגורים ששולמה לעמית לבין הסכום שאמור היה להשתלם לו        

·                הסכום שהושב לעמית בגין דמי ניהול

·                הסכום ששולם בגין ריבית החל מהמועד שבו נמשכו הכספים בפועל ועד למועד ההשבה לפי הכרעה זו                        

·                הסכום ששולם בגין הפרשי הצמדה החל מהמועד שבו נמשכו הכספים ועד למועד ההשבה לפי הכרעה זו                     

·סך הפיצוי בהתאם לסעיף 1 לעיל                                                                                                           

 

 

נספח ג' – השבה בגין איחור בביצוע בקשות להעברת כספים – לאחר יום ה-1 באוקטובר 2008:

             עליכם להציג קובץ אקסל שבו יכללו עמודות המפרטות את הנתונים הבאים:

·שם העמית                                                                                                                        

·מס' תעודת זהות                                                                                                               

·שם קופה מעבירה ומס' חשבון בקופה המעבירה                                                                  

·שם קופה מקבלת ומס' חשבון בקופה המקבלת                                                                    

·מועד ביצוע הבקשה לפי המועד שנקבע בדין להעברת הכספים                                              

·מועד ביצוע הבקשה בפועל   

·מספר ימי העסקים שחלפו בין מועד הגשת הבקשה למועד ביצוע הבקשה בפועל                     

·הסכום שעמד לזכות העמית במועד ההעברה בפועל                                                 

·הסכום שעמד לזכות העמית במועד שנקבע להעברת הכספים                                                

·הסכום שהועבר לקופה המקבלת בפועל                                                                  

·           ההפרש בין הסכום שעמד לזכות העמית במועד ההעברה בפועל לבין הסכום שהועבר לקופה המקבלת                                                                

·תשואת הקופה המעבירה בתקופת האיחור (באחוזים)                                                          

·סך הכספים שנצברו בקופה המעבירה בתקופת האיחור בגין התשואות                                  

·תשואת הקופה המקבלת בתקופת האיחור (באחוזים)                                                           

·סך הכספים שנצבר בקופה המקבלת בתקופת האיחור בגין התשואות

·ריבית הפיגורים השנתית                                                                                                   

·ריבית הפיגורים ששולמה בפועל (באחוזים)                                                            

·סך הכספים ששולמו לעמית בגין ריבית הפיגורים                                                   

·ריבית הפיגורים לפי הוראות הדין עבור תקופת האיחור  (באחוזים)                         

·הסכום שאמור היה  להשתלם לעמית בגין ריבית הפיגורים                                      

·           ההפרש בין ריבית הפיגורים ששולמה לעמית לבין ריבית הפיגורים שאמורה היתה להשתלם לו 

·           הסכום שהושב לחשבון העמית בגין דמי ניהול

·           הסכום ששולם בגין ריבית החל מהמועד שבו שולם הפיצוי בפועל ועד למועד ההשבה לפי הכרעה זו                              

·           הסכום ששולם בגין הפרשי הצמדה החל מהמועד שבו שולם הפיצוי בפועל ועד למועד ההשבה לפי הכרעה זו                 

·סך הפיצוי לעמית בהתאם לסעיף 2 לעיל    

·סך הפיצוי לחברה המנהלת של הקופה המקבלת בהתאם לסעיף 2 לעיל                                                                                                                       

 

 

נספח ד' – השבה בגין איחור בביצוע בקשות העברת כספים בין קופות – קודם ליום ה- 1 באוקטובר 2008:

עליכם להציג קובץ אקסל שבו יכללו עמודות המפרטות את הנתונים הבאים:

 • שם העמית                                                                                              
 • מס תעודת זהות                                                                                                
 • שם קופה מעבירה ומס' חשבון בקופה המעבירה                                                              
 • שם קופה מקבלת ומס' חשבון בקופה המקבלת                                                    
 • מועד ביצוע הבקשה בפועל                
 • מספר ימי העסקים שחלפו בין מועד הגשת הבקשה למועד ביצוע הבקשה בפועל     
 • הסכום שעמד לזכות העמית במועד ההעברה בפועל                                     
 • הסכום שעמד לזכות העמית במועד שנקבע להעברת הכספים                                            
 • הסכום שהועבר לקופה המקבלת בפועל                                                               
 • ההפרש בין הסכום שעמד לזכות העמית במועד ההעברה בפועל לבין הסכום שהועבר לקופה המקבלת בפועל                                                                   
 • תשואת הקופה המעבירה בתקופת האיחור (באחוזים)                                          
 • סך הכספים שנצברו בקופה המעבירה בתקופת האיחור בגין התשואות         
 • תשואת הקופה המקבלת בתקופת האיחור (באחוזים)                                  
 • סך הכספים שנצברו בקופה המקבלת בתקופת האיחור בגין התשואות
 • ריבית הפיגורים השנתית                                                                                   
 • ריבית הפיגורים ששולמה בפועל עבור תקופת האיחור (באחוזים)                 
 • הסכום ששולם לעמית בגין ריבית הפיגורים עבור תקופת האיחור                
 • ריבית הפיגורים לפי הוראות הדין (באחוזים)
 • הסכום שאמור היה  להשתלם לעמית בגין ריבית הפיגורים עבור תקופת האיחור
 • ההפרש בין ריבית הפיגורים ששולמה לעמית לבין ריבית הפיגורים שאמורה היתה להשתלם לו                               
 • הסכום שהושב לחשבון העמית בגין דמי ניהול                                                     
 • הסכום ששולם בגין ריבית החל מהמועד שבו הועברו הכספים לקופה המקבלת ועד למועד ההשבה לפי הכרעה זו                                                                                           
 • הסכום ששולם בגין הפרשי הצמדה החל מהמועד שבו הועברו הכספים לקופה המקבלת ועד למועד ההשבה לפי הכרעה זו                                                                                  
 • סך הפיצוי לעמית בהתאם לסעיף 3 לעיל                                                                     

 

 

                                                                                                      

 קראו עוד אודות:

 

מימוש זכויות

ייעוץ פנסיוני

החזר מס

למי אנו פונים

חוות דעת עד-מומחה

הסבר מוסרט

הוזלת משכנתא 

מדריך מימוש זכויות

מערכת ניתוח זכויות

החזרי מס לא הרווחת לא שילמת

  

 

 

 [1]וראו על כך סעיף 3 ובפרט סעיף 3(ב) ו-(ג) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, וכן ראו    פשר (ת"א) 1551/02 עצמה קופת תגמולים לעצמאיים ליד בל"ל לישראל בע"מ נ' ד"ר יחיאל בהט (2003)  - פורסם בנבו.

 

תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. רפי (30/03/2022 09:30:03)

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל