לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת - טיוטה שנייה

 

ג' בשבט התשע"ג
14 בינואר 2013

 

חוזר הכרעות עקרוניות 2012-99
סיווג: כללי <טיוטה>

 

 

 

 

 

 

הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת - טיוטה שנייה

 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 כפי שהוחלה בסעיף 39(ג) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן: "חוק קופות גמל"), להלן הוראותיי.

בביקורות שנערכו במספר גופים מוסדיים נמצאו מקרים שבהם הועלו דמי ניהול ללא הודעה מראש, כנדרש בתקנה 53ב(א) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד- 1964 (להלן: "תקנות מס הכנסה").

1 .      הודעה מראש על העלאת דמי ניהול

תקנה 53ב(א) לתקנות מס הכנסה, אשר הייתה בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2012, קובעת כדלקמן:

"קופת גמל, למעט קופת גמל המבטיחה תשואה כמשמעותה בתקנה 38ב1, תשלח לעמיתיה הודעה בדבר העלאת דמי הניהול הקבועים בתקנון או דמי הניהול הנגבים בפועל, והעלאה כאמור לא תחול אלא בתום חודשיים מהמועד שבו נשלחו הודעות כאמור".

בהתאם להוראות התקנה, חברה מנהלת (למעט הסייג שבתקנה) נדרשת לשלוח לעמית הודעה מראש כשהיא מבקשת להעלות את דמי הניהול הנגבים ממנו. התקנה קובעת כי חברה מנהלת תהא רשאית לגבות את דמי הניהול המעודכנים רק בתום חודשיים ממועד משלוח ההודעה. לעניין זה יצוין כי אין אנו מקבלים את הטענה לפיה משמעות התקנה היא כי על החברה המנהלת לשלוח הודעה כאמור רק במקרה בו מעלה החברה לכלל עמיתיה את דמי הניהול. התקנה נועדה לוודא שעמיתים יקבלו הודעה על העלאת דמי ניהול זמן סביר מראש, כדי לאפשר להם להחליט באופן מושכל כיצד לנהל את כספיהם, לרבות לעניין ההחלטה אם ברצונם להשאיר את הכספים בניהול החברה המנהלת ואם לאו, לאור ההעלאה המתוכננת בדמי הניהול, ועל כן אין לגרוס כי התקנה חלה רק במקרים בהם הועלו דמי הניהול באופן רוחבי.

לפיכך, חברה מנהלת אינה רשאית להעלות דמי ניהול לעמית אלא לאחר שהודיעה על כך לעמית וחלף פרק הזמן הקבוע בתקנה. משכך, על חברה מנהלת להשיב לעמית דמי ניהול שנגבו ממנו קודם לחלוף פרק הזמן האמור (להלן: "דמי ניהול שנגבו ביתר"). יצוין כי בתקופת ההשבה, כהגדרתה להלן, חלה עליה משמעותית בשיעורי דמי הניהול שנגבו מעמיתים בידי גופים מוסדיים ביחס לתקופות אחרות. נוכח זאת, ובשים לב למשאבים הנדרשים לצורך יישום הוראות הכרעה זו, הוחלט כי ההכרעה תחול על תקופת ההשבה בלבד.

2 .      הוראות השבה 

          א.          כללי

נוכח האמור לעיל ומבלי לגרוע מחובתם של הגופים המוסדיים לטפל בטענות הנוגעות לעניין שבנדון באופן פרטני, על חברות המנהלות קופות גמל, כהגדרת בחוק קופות גמל, להשיב לעמיתים דמי ניהול שנגבו ביתר, כפי שיפורט להלן.

          ב.           השבת כספים יזומה

1.          לא יאוחר מחצי שנה ממועד פרסום הכרעה זו חברה מנהלת תבדוק את כל החשבונות שבהם הועלו דמי ניהול בתקופה שמתחילה ביום 1 בינואר 2006 ומסתיימת ביום 31 בדצמבר 2009 (להלן: "תקופת ההשבה"), ותשיב לכל עמית שנגבו ממנו דמי ניהול שלא בהתאם להוראות הדין, ושלא חל לגביו אחד הסייגים הנזכרים בסעיף ד' להלן, את הכספים שנגבו ממנו ביתר.

2.          הסכומים העומדים לזכות עמית על פי הוראות הכרעה זו יישאו הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961, מהמועד שבו בוצעה העלאת דמי ניהול בפועל ועד למועד ביצוע התשלום לפי הוראות הכרעה זו.

           ג.           פטור מבדיקה פרטנית ומהשבת כספים

1.          לעניין חובת הבדיקה וחובת ההשבה לפי הכרעה זו בלבד, לא יחולו הוראות סעיף 2(ב)(1) לעיל על חברה מנהלת אשר התקיימו בה שניים לפחות מהתנאים הבאים:

                                           א.        בתקופת ההשבה השתמשה החברה במערכת מידע לניהול ואישור הנחות בדמי ניהול אשר שולחת באופן אוטומטי הודעה לעמיתים כאשר מבוצעת העלאת דמי ניהול, בהתאם להוראות הדין;

                                           ב.        הצהרה של מבקר הפנים של החברה על קיום תהליך עבודה סדור בעניין אישור ודיוור הודעות על הנחות בדמי ניהול בתקופת ההשבה וכן קיום נוהל עבודה המטפל באישור הנחות בדמי ניהול בתקופת ההשבה;

                                            ג.         במהלך תקופת ההשבה כלל הדוח השנתי לעמית הודעה על כך שההנחה שקיבל העמית ניתנה בשל היותו מועסק במקום עבודה מסוים או כתוצאה מהסכם שנערך עם העברת כספים לקופה;

                                           ד.        הצגת הצהרה מבעל רישיון כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 (להלן: "בעל רישיון"), שהוא עובד של החברה המנהלת, על כך שבמהלך תקופת ההשבה, כללו הליכי המפגש עם העמיתים טרם הצטרפותם לקופה הודעה בדבר גובה דמי הניהול והמועד או התנאים בהם תפקע ההנחה.

2.          התקיימו בחברה המנהלת תנאים כאמור בפסקה (1) ביחס לחלק מתקופת ההשבה, תהא החברה פטורה מקיום הוראות סעיף 2(ב)(1) ביחס לחלק מהתקופה כאמור.

          ד.           פטור מהשבת כספים

לעניין חובת החברה המנהלת לבצע השבת כספים לפי הכרעה זו בלבד, לא יחולו הוראות סעיף 2(ב)(1) במקרים הבאים:

1.          העלאת דמי הניהול בוצעה בתום תקופת הטבה קצובה בדמי הניהול ולחברה אסמכתא לכך שלעמית ניתנה הודעה על שיעור ההטבה ועל התקופה שלגביה ניתנה ההטבה;

2.          מקום שבו ניתן ביטוי מפורש בדוח התקופתי לעמית על דמי הניהול לאחר ההעלאה, או כל הודעה מפורשת אחרת, תחושב תקופת ההשבה ממועד ההעלאה בפועל ועד חודשיים לאחר הגילוי שניתן לעמית על העלאת דמי הניהול בדוח התקופתי;

3.          בידי החברה המנהלת אסמכתא לפיה לעמית מסוים הייתה ידיעה בפועל אודות העלאת דמי הניהול, ואם נודע לעמית כאמור לאחר מועד ההעלאה, תחושב תקופת ההשבה כאמור בפסקת משנה (2) לעיל.

4.          הצהרה מבעל רישיון שאינו עובד של החברה המנהלת לגבי עמיתים שצורפו על ידי אותו בעל רישיון, לפיה הליכי המפגש עם אותם עמיתים טרם הצטרפותם לקופה כללו הודעה בדבר גובה דמי הניהול והמועד או התנאים בהם תפקע ההנחה.

 

3 .      הנחיות כלליות לביצוע השבה

          א.          מבלי לגרוע מהוראות סעיף 2(ב)(1) לא יאוחר משלושה חודשים ממועד פרסום הכרעה זו, חברה מנהלת תבנה תכנית עבודה המפרטת את אופן יישום הוראות ההשבה. בתוך תקופה זו, החברה תבדוק ותתעד בכמה מקרים הועלו דמי ניהול לעמיתים שלא כדין, במהלך תקופת ההשבה, וכן תפרט על כמה מקרים חלים סייגים האמורים בסעיף 2(ד) לעיל.

          ב.           במועד ביצוע ההשבה, חברה מנהלת תשלח מכתב לעמיתים שנמצאו זכאים להחזר כספים בהתאם להנחיות הכרעה זו, שבו יצוין כי "בהתאם להוראות הכרעה עקרונית שפורסמה על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ביום _______ 2013 שעניינה "פיצוי בגין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מראש" הרינו להודיעך כי נמצאת זכאי לפיצוי בסך _______ ₪".

           ג.           לא יאוחר מחצי שנה ממועד פרסום הכרעה זו, תמסור חברה מנהלת לממונה הודעה כמפורט בנספח א'. המידע יועבר לממונה בקבצי אקסל, לתיבת הדואר האלקטרונית שכתובתה hachraa_dmeynihul@mof.gov.il.

          ד.           על חברה מנהלת לשמור בידיה נתונים בדבר פרטי ההשבה לעמיתים ביחס לכל קופה ולכל קרן המנוהלת על ידה, בהתאם לפירוט המופיע בנספח ב'.

          ה.          חברה מנהלת תעביר לממונה לא יאוחר מחודשיים לאחר יישום הנחיות השבת הכספים, דוח מסכם של מבקר הפנים של החברה המאשר כי החברה ביצעה את ההוראות דלעיל ויאשר את נכונות ההודעה הנזכרת בסעיף קטן (ב) לעיל.

4 .      תחולה

הוראות הכרעה זו לא יחולו על חברות מנהלות של קופות גמל אשר גובות דמי ניהול לפי הוצאות שהוציאו בפועל ועל גופים מוסדיים שלא העלו דמי ניהול במהלך תקופת ההשבה.

 

 

 

                                                                                                עודד שריג

                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח א' – הודעה לממונה

יש להעביר לממונה קובץ אקסל, המחולק לגיליונות שכותרותיהם תהיינה מספר אישור מס הכנסה של הקופה, ביחס לכל קופה ולכל קרן המנוהלת על ידי החברה המנהלת, שבו יכללו עמודות כמפורט להלן:

1.       מספר אישור מס הכנסה של קופת הגמל.

2.       סך העמיתים לגביהם חל סייג להשבה כמפורט בסעיף 2(ד)(1).

3.       סך העמיתים לגביהם חל סייג להשבה כמפורט בסעיף 2(ד)(2).

4.       סך העמיתים לגביהם חל סייג להשבה כמפורט בסעיף 2(ד)(3).

5.       סך העמיתים לגביהם חל סייג להשבה כמפורט בסעיף 2(ד)(4).

6.       סך העמיתים לגביהם הושבו כספים בהתאם להוראות הכרעה זו.

7.       סך הכספים שהושבו לעמיתים בהתאם להוראות הכרעה זו (לרבות ריבית והצמדה).

8.       סך הכספים שהושבו לעמיתים בגין ריבית והצמדה בהתאם להוראות הכרעה זו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ב' - השבה בגין העלאת דמי ניהול

יש להעביר לממונה קובץ אקסל, המחולק לגיליונות שכותרותיהם תהיינה מספר אישור מס הכנסה של הקופה, ביחס לכל קופה ולכל קרן המנוהלת על ידי החברה המנהלת, שבו יכללו לגבי כל תעודת זהות של עמית עמודות כמפורט להלן:

1.       מס' חשבון;

2.       תאריך העלאת דמי הניהול בפועל;

3.       דמי הניהול קודם להעלאתם ולאחר העלאתם (יצוין באחוזים);

4.       האם חל סייג להשבה כמפורט בסעיף 2(ד)(1);

5.       ככל שחל סייג להשבה כמפורט בסעיף 2(ד)(1) יפורט מועד יידוע העמית, כאמור בסייג;

6.       האם חל סייג להשבה כמפורט בסעיף 2(ד)(2);

7.       ככל שחל סייג להשבה כמפורט בסעיף 2(ד)(2) יפורט מועד משלוח הדיווח הראשון לעמית, כאמור בסייג;

8.       האם חל סייג להשבה כמפורט בסעיף 2(ד)(3);

9.       ככל שחל סייג להשבה כמפורט בסעיף 2(ד)(3) יפורט מועד הידיעה הממשית, כאמור בסייג.

10.   האם חל סייג להשבה כמפורט בסעיף 2(ד)(4);

11.   ככל שחל סייג להשבה כמפורט בסעיף 2(ד)(4) יפורט מועד המפגש בו נכללה ההודעה בדבר גובה דמי הניהול והמועד או התנאים בהם תפקע ההנחה, כאמור בסייג.

12.   מועד תחילת התקופה או התקופות בגינן יש להשיב לעמית דמי ניהול שנגבו ביתר, בהתאם להוראות הכרעה זו.

13.   מועד סיום התקופה או התקופות בגינן יש להשיב לעמית דמי ניהול שנגבו ביתר, בהתאם להוראות הכרעה זו.

14.   סך הכספים שיש להשיב לעמית בהתאם להוראות הכרעה זו.

15.   סך הכספים שיש להשיב לעמית בגין ריבית והצמדה בהתאם להוראות הכרעה זו.

16.   סך התשלום לעמית בהתאם להוראות הכרעה זו.

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל