לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות

חידוש חוזה ביטוח -חוזר עדכני 032014

 

חוזר ביטוח 2014-10                                                            
סיווג: נושאים כלליים <טיוטה>

 

 

חידוש חוזה ביטוח

מתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1. כללי

לחידוש פוליסת ביטוח השפעה על בעל הפוליסה. מצד אחד, בעל פוליסה רוצה לשמור על רציפות כיסוי ביטוחי ולכן יתכן שיהיה מעוניין בחידוש פוליסת הביטוח על ידי חברת הביטוח לתקופה נוספת. מצד שני, יתכן שלא יהיה מעוניין להמשיך את ההתקשרות עם חברת הביטוח בה היה מבוטח. לפיכך, על חברת ביטוח לקבל את הסכמת בעל הפוליסה לחידוש פוליסת הביטוח ולגביית דמי ביטוח.

מטרת חוזר זה לקבוע כללים לחידוש פוליסת ביטוח.

2. הסכמה לחידוש פוליסת ביטוח

חידוש פוליסת ביטוח טעון הסכמה של בעל הפוליסה.

3. הודעה על הצעה לחידוש

א) חברת ביטוח שמעוניינת לחדש פוליסת ביטוח לתקופת ביטוח נוספת, תודיע על כך לבעל פוליסה 45 ימים לפני תום תקופת הביטוח (להלן - הודעה על הצעה לחידוש ).

ב) בהודעה על הצעה לחידוש תפרט חברת הביטוח, לכל הפחות, את הפרטים הבאים:

1) דמי הביטוח לתקופת הביטוח הבאה שעודכנו בהתאם לפרטי בעל הפוליסה או הרכוש המבוטח, הידועים לחברה במועד ההצעה.

2) הנתונים על בסיסם חושבו דמי הביטוח לתקופת הביטוח הבאה, לדוגמא: גיל, ותק נהיגה, היסטוריית תביעות, סכום ביטוח, תנאי מיגון וכו'.

3) שינויים בתנאי הביטוח ביחס לתנאים שהיו נהוגים בתקופה הקודמת.

4) הצורך בהסכמת בעל הפוליסה כתנאי לחידוש פוליסת הביטוח.

5) ציון חברת הביטוח לגבי אופן יישוב תביעות.

   

 

4. הודעה על אי חידוש

א) חברת ביטוח שאינה מעוניינת לחדש פוליסת ביטוח לתקופת ביטוח נוספת, תודיע על כך לבעל פוליסה 45 ימים לפני תום תקופת הביטוח (להלן - הודעה על אי חידוש ).

ב) בהודעה על אי חידוש תפרט חברת הביטוח, לכל הפחות, את הפרטים הבאים:

1) מועד תום תקופת הביטוח;

2) סיבת אי חידוש פוליסת הביטוח;

3) השלכות העדר רצף ביטוחי;

4) אחריות בעל הפוליסה לדאוג לכיסוי ביטוחי.

א) חברת ביטוח שאינה מעוניינת לחדש פוליסת ביטוח לתקופת ביטוח נוספת, תודיע על כך לבעל פוליסה 45 ימים לפני תום תקופת הביטוח (להלן - הודעה על אי חידוש ).

ב) בהודעה על אי חידוש תפרט חברת הביטוח, לכל הפחות, את הפרטים הבאים:

1) מועד תום תקופת הביטוח;

2) סיבת אי חידוש פוליסת הביטוח;

3) השלכות העדר רצף ביטוחי;

4) אחריות בעל הפוליסה לדאוג לכיסוי ביטוחי.

5. הודעה על תום תקופת ביטוח

א) חברת ביטוח ששלחה לבעל פוליסה הודעה על הצעה לחידוש פוליסת ביטוח ולא קיבלה את הסכמתו או ששלחה לבעל הפוליסה הודעה על אי חידוש פוליסת ביטוח, תשלח לבעל הפוליסה הודעה על תום תקופת הביטוח 14 ימים לפני תום תקופת הביטוח.

ב) בהודעה על תום תקופת ביטוח תפרט חברת הביטוח, לכל הפחות, את הפרטים הבאים:

1) מועד תום תקופת פוליסת הביטוח;

2) השלכות העדר רצף ביטוחי;

3) אחריות בעל הפוליסה לדאוג לכיסוי ביטוחי.

א) חברת ביטוח ששלחה לבעל פוליסה הודעה על הצעה לחידוש פוליסת ביטוח ולא קיבלה את הסכמתו או ששלחה לבעל הפוליסה הודעה על אי חידוש פוליסת ביטוח, תשלח לבעל הפוליסה הודעה על תום תקופת הביטוח 14 ימים לפני תום תקופת הביטוח.

ב) בהודעה על תום תקופת ביטוח תפרט חברת הביטוח, לכל הפחות, את הפרטים הבאים:

1) מועד תום תקופת פוליסת הביטוח;

2) השלכות העדר רצף ביטוחי;

3) אחריות בעל הפוליסה לדאוג לכיסוי ביטוחי.

6. חובת תיעוד

הסכמת בעל פוליסה לפי סעיף 2 לעיל תתועד על ידי חברת ביטוח באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, מסרון, שיחה מוקלטת וכיוצא בזה. לעניין סעיף זה, תרשומת פנימית לא תיחשב כתיעוד.

7. תחולה

א) הוראות החוזר יחולו על חברות ביטוח, לרבות התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ.

ב) הוראות החוזר יחולו על ענפי הביטוח 1(א)(2), 1(א)(5), 1(א)(6), 1(א)(8), 1(א)(9) ו-1(א)(12) כמשמעותם בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה-1985.

ג) הוראות סעיפים (3) עד (5) לא יחולו על פוליסות ביטוח בהן תקופת הביטוח אינה עולה על 3 חודשים.

ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), הוראות החוזר לא יחולו על תכניות הביטוח הבאות:

1) "תכנית לביטוח חיים קבוצתי" כהגדרתה בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג-1993;

2) "תכנית לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי" כהגדרתה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי), התשס"ז- 2006;

3) "תכנית לביטוח בריאות קבוצתי" כהגדרתה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי), התשס"ט-2009. על אף האמור, הוראות החוזר יחולו על פוליסות קבוצתיות לביטוח תאונות אישיות שתקופת הביטוח בהן אינה עולה על שנה.

הסכמת בעל פוליסה לפי סעיף 2 לעיל תתועד על ידי חברת ביטוח באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, מסרון, שיחה מוקלטת וכיוצא בזה. לעניין סעיף זה, תרשומת פנימית לא תיחשב כתיעוד.

7. תחולה

א) הוראות החוזר יחולו על חברות ביטוח, לרבות התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ.

ב) הוראות החוזר יחולו על ענפי הביטוח 1(א)(2), 1(א)(5), 1(א)(6), 1(א)(8), 1(א)(9) ו-1(א)(12) כמשמעותם בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה-1985.

ג) הוראות סעיפים (3) עד (5) לא יחולו על פוליסות ביטוח בהן תקופת הביטוח אינה עולה על 3 חודשים.

ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), הוראות החוזר לא יחולו על תכניות הביטוח הבאות:

1) "תכנית לביטוח חיים קבוצתי" כהגדרתה בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג-1993;

2) "תכנית לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי" כהגדרתה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי), התשס"ז- 2006;

3) "תכנית לביטוח בריאות קבוצתי" כהגדרתה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי), התשס"ט-2009. על אף האמור, הוראות החוזר יחולו על פוליסות קבוצתיות לביטוח תאונות אישיות שתקופת הביטוח בהן אינה עולה על שנה.

8. תחילה

תחילתן של הוראות חוזר זה שלושה חודשים מיום פרסומו.

9. ביטול תוקף

חוזר זה מבטל את מכתבנו בעניין " 'חידוש אוטומטי' של פוליסת ביטוח " מיום 29 בדצמבר 1999 ואת מכתבנו באותו עניין מיום 21 באוגוסט 2000.

תחילתן של הוראות חוזר זה שלושה חודשים מיום פרסומו.

9. ביטול תוקף

חוזר זה מבטל את מכתבנו בעניין " 'חידוש אוטומטי' של פוליסת ביטוח " מיום 29 בדצמבר 1999 ואת מכתבנו באותו עניין מיום 21 באוגוסט 2000.

 

חוזר זה פורסם ע"י

דורית סלינגר

המפקחת על הביטוח

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל