לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת

הבהרה: חוזר איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה ולהעברת כספים

 

א' בשבט התשע"ה
21 בינואר 2015

שה. 2015-2363

עמדת ממונה - הבהרה: חוזר איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה ולהעברת כספים - טיוטה

1.       רקע

ביום 28 במרץ 2011 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2011-9-6 "איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים" (להלן: "החוזר"). החוזר קובע כי גוף מוסדי נדרש לאסוף ולשמור את נתוני התביעות והבקשות של השנה הקודמת ולדווח לגביהן לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "הממונה") במועד הנדרש בחוזר ובהתאם לנספחיו. לאור ממצאי בדיקות שנערכו בגופים המוסדיים לעניין נתוני חיסכון פנסיוני, להלן עמדת הממונה לגבי הממצאים.

יודגש כי המסמך אינו משקף את כלל הממצאים שעלו, אלא רק את העיקריים, ומטרתו לשקף את עמדת הממונה לגביהם ולתרום לאחידות ביחס למונחי החוזר ולשיפור התנהלות הגופים המוסדיים בנושא זה.

2.       ממצאים

       א.         טיפול בבקשה

סעיף 2 לחוזר מגדיר "בקשה" כ-"בקשה[1]  להעברת כספים, בקשה להעברת כספים בין מסלולים, בקשה למשיכת כספים בסכום חד-פעמי ובקשה לקבלת קצבת זקנה אשר הוגשה לגוף המוסדי או למי מטעמו, בין אם הבקשה כללה את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים ובין אם לאו, למעט בקשה שביטל העמית או בקשה שדחה הגוף המוסדי כיוון שלא ניתן לבצעה לפי הוראות הדין".

יישומים חסרים:

1.       בקשה שהוגשה והיו חסרים בה מסמכים נדרשים או שלא מולאה באופן תקין, לא הוגדרה על ידי הגוף המוסדי כבקשה ולכן החלה להימנות על ידי הגוף המוסדי רק כאשר הושלמו המסמכים החסרים או תוקנו הליקויים.

2.       גוף מוסדי מנה בקשת משיכה שהוגשה על ידי מספר מוטבים או שארים, מאותו חשבון של עמית שנפטר, כבקשת משיכה אחת.

 

יישומים ראויים:

1.       בקשה שהוגשה, על אף שהיו חסרים בה מסמכים נדרשים או שלא מולאה באופן תקין, הוגדרה על ידי הגוף המוסדי כבקשה ולכן משך הטיפול בה החל להימנות על ידי הגוף המוסדי ביום הגשתה לראשונה בין אם הושלמו המסמכים החסרים או תוקנו הליקויים ובין אם לאו.

2.       גוף מוסדי מנה כל בקשת משיכה שהוגשה על ידי כל אחד מהמוטבים או השארים, מאותו חשבון של עמית שנפטר, כבקשה נפרדת.

3.       בקשה לקבלת קצבה הוגדרה כמבוטלת או כנדחית על ידי הגוף המוסדי, כיוון שלא ניתן לבצעה בשל הוראות הדין במקרה בו התקבלה הבקשה ללא המסמכים הדרושים לביצועה, וחלפו מעל שלושה חודשים ממועד הפירוט לראשונה, בהודעה מתועדת, כי חסרים מסמכים הנדרשים להשלמת הבקשה, בכך מורחבת ההבהרה מיום ה-20 בפברואר 2013.

 

       ב.         משך הזמן לטיפול בבקשה

סעיף 2 לחוזר מגדיר "משך זמן טיפול בבקשה" כ-

1)          לגבי בקשה להעברת כספים שהתקבלה על-ידי קופה מעבירה (להלן - בקשה להעברת כספים מהגוף המוסדי) - משך הזמן שחלף מהמועד אשר יראו בו כמועד שליחת בקשת ההעברה לגוף המנהל של הקופה המעבירה, לפי הוראת סעיף 3(ו) לחוזר גופים מוסדיים 2008-9-11 שעניינו "העברת כספים בין קופות גמל" (להלן - חוזר הניוד), בין אם הבקשה כללה את כל המידע והמסמכים כאמור בנספח א' לחוזר הניוד ובין אם לאו, ועד המועד שבו הועברו הכספים לקופה המקבלת בפועל;

2)          לגבי בקשה להעברת כספים שהתקבלה על-ידי קופה מקבלת (להלן - בקשה להעברת כספים אל הגוף המוסדי) - משך הזמן שחלף ממועד הגשת בקשת העברה על ידי העמית ועד למועד שליחת ההודעה על קבלת הבקשה כאמור לקופה המעבירה, לפי הוראות סעיף 3(ד) לחוזר הניוד;

3)          לגבי בקשה להעברת כספים בין מסלולים - משך הזמן שחלף ממועד הגשת בקשה להעברת כספים ממסלול השקעה אחד לאחר, בין אם הבקשה כללה את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים ובין אם לאו, ועד למועד בו הועברו הכספים בפועל;

4)          לגבי בקשה למשיכת כספים בסכום חד-פעמי -

א)         בסכום יחיד - משך הזמן שחלף ממועד הגשת בקשה למשיכת כספים, בין אם הבקשה כללה את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים ובין אם לאו, ועד למועד תשלום הכספים בפועל לעמית.

ב)         בסכום המתקבל בתשלומים חודשיים לתקופה מוגבלת - משך הזמן שחלף מהמועד אותו ציין העמית כמועד בו הוא מעוניין להתחיל לקבל תשלומים חודשיים כאמור (ואם לא ציין העמית מועד כאמור, ממועד הגשת הבקשה) או מהמועד בו התגבשה זכאותו לקבלת התשלום הראשון, לפי המאוחר מבניהם, ועד למועד התשלום הראשון לעמית;

5)          לגבי בקשה לקבלת קצבת זקנה - משך הזמן שחלף מהמועד אותו ציין העמית כמועד בו הוא מעוניין להתחיל לקבל קצבה (ואם לא ציין העמית מועד כאמור, ממועד הגשת הבקשה) או מהמועד בו התגבשה זכאותו לקבלת הקצבה הראשונה, לפי המאוחר מבניהם, בין אם הבקשה כללה את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים ובין אם לאו, ועד למועד תשלום הקצבה הראשונה לעמית;

יישומים חסרים:

1.       גוף מוסדי מנה את משך זמן הטיפול בבקשה לפי ימי עסקים.

2.       גוף מוסדי מנה את משך זמן הטיפול בבקשה אשר הגיעה דרך סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני או בנק מתפעל (להלן – "גורם חיצוני") מהמועד בו התקבלה הבקשה אצל הגוף המוסדי מהגורם החיצוני.

3.       גוף מוסדי החל למנות את זמן הטיפול בבקשה ביום בו התקבלה הבקשה.

4.       גוף מוסדי לא כלל במניין הימים את יום התשלום או העברת הכספים בפועל.

5.       גוף מוסדי מנה את משך זמן הטיפול בבקשה למשיכת כספים בסכום חד פעמי שאינם כספי פיצויים, אשר טרם הגיע המועד שבו ניתן לממשה כדין, מיום הגשת הבקשה.

 

יישומים ראויים:

1.       גוף מוסדי מנה  את משך זמן הטיפול בבקשה לפי ימים קלנדריים.

2.       גוף מוסדי מנה את משך הזמן טיפול בבקשה אשר הגיעה דרך גורם חיצוני החל מהמועד בו התקבלה הבקשה אצל הגורם החיצוני.

3.       גוף מוסדי החל למנות את משך הזמן הטיפול בבקשה יום לאחר קבלת הבקשה. יובהר כי אין משמעות לשעה שבה התקבלה הבקשה ביום הגשתה.

4.       גוף מוסדי כלל במניין הימים גם את יום התשלום או העברת הכספים בפועל.

5.       גוף מוסדי מנה את זמן הטיפול בבקשה למשיכה כדין של כספים בסכום חד פעמי שאינם כספי פיצויים, מיום שניתן למשוך את הכספים כדין.

 

 

                                                                                                                   בכבוד רב ,

                                                                                                                דורית סלינגר
                                                                                               הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון[1] בקשה יכול שתיעשה, בין היתר, באמצעות פקס, דואר, או דואר אלקטרוני.  

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל