לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
חוות דעת רופא וחיסיון

.ןיינע הב ואצמתש

תנמ לע ונילא הנפש חטובמ לש וחוכ-אב לש הנולת העיגה ונתדיחיל .1
וידיל ריבעהל ("חטובמה" :ןלהל) ושרמ חטובמ הב חוטיבה תרבחל הרונש
.חטובמה תא קדבש יתקוסעתה אפורה לש הקידבה תואצות תא

חוטיבה תרבחו םינש רפסמ ינפל ותדובע רשוכ תא דביא חטובמה .2
תוימרפה םולשתמ ותוא רוטפלו חוטיב ילומגת ול םלשל התובחב הריכה
תרבח תשירד יפ לע ,חטובמה שרדנ,המ ןמז רחאל .הסילופב עובקל םאתהב
רשוכ לש שדחמ הניחב םשל הקוסעת אפור תקידבל דומעל ,חוטיבה
.הקוסעתה אפור ידי לע קדבנ חטובמה .ותדובע

הנקסמל העיגה יכ חטובמל חוטיבה תרבח העידוה ,ףסונ ןמז רחאל .3
וחוכ-אב .חוטיבה ילומגת םולשת קספוה ןכ לעו רזח הדובעל ורשוכש
קתעה תא חוטיבה תרבחמ שקיב ,ןיינעה תא קודבל שרדנש ,חטובמה לש
וז ךא - המעטמ הקוסעתה אפור ידי לע חטובמה תקידבל עגונה דועיתה
.הברס

ריבעהל בוריסה יכ הלעה ,חוטיבה תרבח לש החוכ-אב םע הנולתה רורב .4
האופרב החמומה לש ותעד תווח תא חטובמה חכ-אב לש ונויעל
החמומה ידי לע ןכוה הז ךמסמ יכ חוטיבה תרבח תנעטב ץוענ ,תיתקוסעת
תיבל העיבת שיגהל ותנווכב יכ חטובמה לש ותעדוה רואל ,המעטמ
חוטיבה תרבח תא לעופב שמיש הז ךמסמש הדבועה ףרח ,תאז .טפשמה
יפ לע שדחמ הקידבל ודימעהל התוכז חכמ חוטיבה ילומגת תקספהל הליעכ
חטובמה לש ורשוכ יכ יתוקסעתה אפורה תעיבק לע ךמתסהבו הסילופה
חטובמ תעדוה ולאכ םירקמב יכ תנתונ תעדה .ותומדקל רזח ,דובעל
קיספהל התטלחה לע טפשמ תיבל העיבת שיגהל הנווכ לע חוטיב תרבחל
אפורה ידי לע רצונ ךמסמהש רחאל קר תנתינ ,חוטיב ילומגת םולשת
.יתקוסעתה

עגופ ,חטובמה ידיל הז ךמסמ ריבעהל חוטיבה תרבח לש הזכ בוריס .5
האצותכ חוטיבה תרבח דגנכ ותעיבת תא להנל חטובמה לש ותלוכיב
אולמ יוצימב עגופ ןכו חוטיבה ילומגת םולשת תא קיספהל התטלחהמ
תאו חוטיבה תרבח תטלחה תא יטפשמ ןחבמל דימעהל חטובמכ ויתויוכז
.וז הטלחהל סיסב השמישש תיאופרה תעדה תווח
הפסאש םימוליצ וא הריקח גיצהל בוריסל המוד הז בוריס ןיא ,שגדויו
.חוטיבה ילומגת םולשת תא קיספהל הטילחה םהיפ לעו חוטיבה תרבח

םייטפשמה םיכילהה תארקל ןכוה ךמסמהו תויה יכ הנעט חוטיבה תרבח .6
יבגל ןויסח תנעט הל תדמוע ,ולא םיכילה ינפמ התנגה תנכה םשלו םייופצה
.הקידבה תואצות
אלו ךמסומה טפשמה תיב ידי לע ןחבית וז הנעטש בטומ יכ ונרבס ונא
,התיה חטובמה תעיבתש הדבועה חכונל דחוימב תאז ,ונידי לע ערכות
.ךמסומה טפשמה תיבב תדמועו היולת ,העש התואב

יקסע לע חוקיפה קוחל (ב) 60 ףיעסב עובקה רואל יכ ונפסוה דוע .7
םימעט קיתה תוביסנב ונאצמ אלו תויה ברעתנ אל ,-1981א"משתה ,חוטיב
.ונתוברעתה תא םיקידצמה םידחוימ

טרפלו דבכתהל חוטיבה תרבח לע היה יכ ןייצל ןוכנל ונאצמ ,תאז םע .8
החמומה לש ותעד תווח יכ הרובס איה הניגב תקייודמה הביסה יהמ
,ונתעדל רשא ,תטרופמ אלו תיללכ הקסיפ תביתכב קפתסהל אלו היוסח
.הנולתה תשגהל ןיינע לש ופוסב המרגש איה

.םכתעידיל .9

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל