לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
חובת חברת ביטוח וסוכנות ביטוח לבדוק את פעולותיו של מי שפועל מטעמם

 

ז' בתמוז התשס"ב
17 ביוני 2002

שה. 2002-5092

 

לכבוד,

ממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח                                              

 הנדון:חובת חברת ביטוח וסוכנות ביטוח לבדוק את פעולותיו של מי שפועל מטעמם

 1.        ליחידה לפניות הציבור הוגשה תלונה על מכירת פוליסת ביטוח תוך מתן מיקרוגל במתנה. לטענת המתלוננת, שבעקבות מצוקה כלכלית הפסיקה לשלם את הפרמיות, לא הוסברו לה תוצאות החתימה על המסמכים עליהם חתמה. הגורם שמכר את הפוליסה ניהל הליכי הוצל"פ כנגד המתלוננת, בהתאם לשטרות והמחאות עליהם חתמה עם קבלת המיקרוגל, בזמן שהתלונה הוגשה ליחידה לפניות הציבור. בתגובה לתלונה, הודיעה חברת הביטוח כי אין לה שום ידיעה על מכירת פוליסות בשיטה המתוארת בתלונה על ידי אותו סוכן ביטוח, וכי היא מגנה דרך זו של שיווק פוליסות ביטוח,  שלא נעשתה באמצעות חברת הביטוח או בעידודה.

2.        מברור התלונה עלה כי הפוליסה נמכרה על ידי סוכנות הביטוח אשר העסיקה במכירת פוליסות חברה נוספת, שהיתה קבלן פרטי ועצמאי אשר נתן לסוכנות הביטוח שרותי טלמרקטינג בלבד (להלן: "הקבלן"). לחברה הקבלנית אין רשיון סוכן ביטוח. בתגובה לתלונה הודיע ב"כ סוכנות הביטוח שהחברה הקבלנית עשתה פעולות אלה בחריגה חמורה מהרשאה וללא יידוע כל גורם בסוכנות הביטוח.

הכרעה

3.        אין בידינו לקבל את הטענה של חברת הביטוח כי אינה אחראית לפעולות סוכנות הביטוח בכל הנוגע להפרת חוזר ביטוח 98/13 האוסר מתן מתנות יקרות ערך למבוטחים. כן אין לקבל את טענות סוכנות הביטוח כאילו גם היא אינה אחראית לפעולות הקבלן. חברת ביטוח וסוכנות ביטוח המקבלות רשיון מטעם המפקח על הביטוח לשווק ולתווך בעסקי ביטוח, מקבלות על עצמן בו זמנית גם את החובה לבדוק בכל עת, משעה שקיבלו את הרשיון, שכל פעולותיהן וכל פעולות מי שפועל מטעמן– בין אם הוא  אורגן שלהם, נציג, עובד או שלוח לדבר שליחות אחד  -  ייעשו בהתאם לחוק ולהנחיות המפקח על הביטוח וכי יינתנו להם הוראות ברורות לפעול בדרך זו ולוודא שהבינו שאסור להם לחרוג מההרשאה שניתנה להם – וזאת, במיוחד כשמדובר בגורם קבלני. אין להעלות על הדעת מצב בו מבוטח שנקלע למצוקה נאלץ לפנות למפקח על הביטוח היות וכל גורם מפוקח אליו פנה המבוטח הצביע על אשמתו של גורם אחר שאינו מפוקח – כגון החברה הקבלנית.

4.        לפיכך, הורתה היחידה לפניות הציבור לחברת הביטוח ולסוכנות הביטוח לפנות אל המתלוננת ולברר אם היא מעוניינת לבטל את עיסקת הביטוח שנקשרה איתם מתחילתה. היה והמתלוננת תודיע לחברת הביטוח שהיא מעוניינת לבטל את הביטוח מתחילתו על חברת הביטוח להחזיר למתלוננת את כל הפרמיות ששולמו על ידיה בתוספת כל תשואה ורווח שהיתה במסגרת הפוליסה, וזאת בערכי פדיון מלאים אך בניכוי עלות הסיכון  הטהור בלבד – שכן בתקופה שחלפה עד למועד הביטול, המתלוננת היתה מבוטחת ואם חו"ח היה מתרחש מקרה ביטוח – היתה המבטחת חייבת בתשלום תגמולי הביטוח בהתאם לפוליסה.

5.        באשר להליכי ההוצאה לפועל שהוחל בנקיטתם כנגד המתלוננת - הורתה היחידה לפניות הציבור לחברת הביטוח ולסוכנות הביטוח לדרוש מהגורם שהחל בהם את הפסקת ההליכים כנגד המתלוננת. היה והליכים אלו לא יופסקו והמתלוננת תחוייב על ידי ראש ההוצאה לפועל בתשלום סכומים כלשהם בגין המתנה שקיבלה אגב כריתת עיסקת הביטוח, ואם  במועד מתן ההחלטה חוייבה כבר המתלוננת בתשלום סכומים כלשהם או שילמה סכומים כלשהם -  הורתה היחידה לפניות הציבור לחברת הביטוח ולסוכנות הביטוח לפטור אותה מתשלום הסכומים או להשיב למתלוננת כל סכום  כאמור – לפי העניין.

6.        בהתאם לקבוע בסעיף 102 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, על החלטה זו ניתנה לחברת הביטוח ולסוכנות הביטוח זכות ערעור לבית המשפט המחוזי וזאת תוך 45 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

 

 

                                                                                      בכבוד רב,

 

                                                                                 רחל רטוביץ, עו"ד

                                                                            סגנית המפקח על הביטוח
                                                        ו
סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 

העתק:

מר אייל בן-שלוש - ממלא מקום הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל