נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
האם ניתן לפתוח קופת גמל כ"מתנה על תנאי"

ט' בתמוז התשס"ב
19 ביוני 2002

שה. 2002-5163

 

האם ניתן לפתוח קופת גמל כ"מתנה על תנאי"

רקע עובדתי

1.        התלונה הוגשה ליחידה לפניות הציבור על ידי מי שהיה קטין שעל שמו  נפתחה קופת גמל  בשנת 1984, על ידי סבו. התלונה היתה על כך שחרף היות קופת הגמל על שמו, פדה הסב את  הכספים שנצברו בקופת הגמל במועד בו הגיע הקטין לגיל 19.

רקע משפטי

2.        תקנה 38 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), התשכ"ד – 1964 שעניינה הגבלה על תשלומים לעמית-עצמאי קובעת כך:

"תקנה 38. הגבלה על תשלומים לעמית-עצמאי

א) קופת גמל תשלם לעמית, לפי תקנונה, תגמולים המגיעים לו כעמית-עצמאי מחשבונו או מחשבונו של ילדו הקטין אם הוא אפוטרופסו, באחד מאלה:

בהתקיים התנאים הקבועים בתקנה 34(ב)(1)(א) ולפי האמור בה…"

3.                   חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, סעיף 48  הקובע כי :

 

48.  פעולות שיש בהן ניגוד אינטרסים

     בפעולה משפטית בין החסוי לבין האפוטרופוס, בן-זוגו או קרוביו של האפוטרופוס, זולת מתנות הניתנות לחסוי, ובפעולה משפטית בין החסוי לבין חסוי אחר של אותו אפוטרופוס, אין האפוטרופוס מוסמך לייצג את החסוי מבלי שבית-המשפט או אפוטרופוס אחר שנתמנה למטרה זו אישרן מראש."

הכרעה

4.        ברור התלונה העלה כי במועד הצטרפות הקטין לקופת הגמל, באמצעות סבו כאפוטרופוס לא נפתח חשבון קופת הגמל כחשבון שיש בו תנאי לפיו הקופה נפתחת כ"מתנה על תנאי" ואין על כך כל עדות בטפסים של פתיחת קופת הגמל. דהיינו, שלסב תהיה זכות לפדות את הקופה בכל עת, לרבות לאחר הגיע הקטין לבגרות. הכספים בקופת הגמל , הופקדו על ידי הסב. טענת קופת הגמל, כשנתבקשה להגיב על התלונה, היתה כי ניתן לפתוח חשבון בקופת גמל מסוג כזה באופן שהפקדת הכספים תעשה מחשבונו של האפוטרופוס וכי האפוטרופוס יותיר לעצמו את הזכות למשיכת כספים מהחשבון - בכל מועד בו יבחר. לאחר שהיחידה לפניות הציבור קיבלה את עותק דף פתיחת החשבון הסתבר כי בנוסף לכך – מינה האפוטרופוס את עצמו כמוטב במקרה של פטירת נכדו.

5.        התלונה הוכרעה כמוצדקת.

6.        קופת גמל חייבת להתנהל על פי תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), התשכ"ד – 1964. בתקנות אלה לא נקבעה דרך של ניהול חשבון קופת גמל כ"מתנה על תנאי"  ובודאי שאין לקבל טענת קופת הגמל בעניין זה. אין שום מקום לציין את דרך ניהול חשבון זו בטופס ההצטרפות.  בנסיבות אלה , משמדובר היה גם באפטרופוס של קטין,  במועד פתיחת קופת הגמל, מוטלת היתה על  קופת הגמל  החובה לבחון אם בניהול חשבון קופת הגמל בדרך זו אין  משום  עסקה שיש בה ניגוד אינטרסים  בין האפוטרופוס לבין הקטין.

7.        היחידה לפניות הציבור לא נדרשה לשאלה בדבר ניגוד האינטרסים, הן מהטעם שאין לנהל חשבון בתורת "מתנה על תנאי" והן מהטעם שכספי קופת גמל נפדו במועד בו הקטין הפך לבגיר. בנסיבות אלה, ממילא עברה קופת הגמל לבעלות הנכד, ולסב שהיה אפוטרופוס – לא היתה אפשרות למשוך כספים אלה, שכן הוא אינו בעל החשבון בקופת הגמל.

8.        בתיק התלונה הספציפי לא נדרשה היחידה לפניות הציבור למתן הוראות אופרטיביות שכן קופת הגמל השיבה למתלונן את הכספים שנמשכו מחשבונו, על מנת להימנע  מהצורך בהתדיינות משפטית בעניין.

 

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל