לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לבנק המנהל את קופת הגמל - שבו מתנהל חשבון עו"ש של העמית –

ט' בתמוז התשס"ב
19 ביוני 2002

שה. 2002-5164

 

לבנק המנהל את קופת הגמל - שבו מתנהל חשבון עו"ש של העמית –

אין זכות עודפת כנושה בקופת הגמל

רקע עובדתי

1.        למתלונן  ולרעייתו היו מספר קופות גמל בבנק המנהל קופות גמל אלה. עסקיו של המתלונן קרסו, ובין יתר נושיו שתבעו ממנו את חובם, היה גם הבנק שבו התנהלו חשבונותיו השונים. המתלונן טען, כי עוד טרם הגשת כתב התביעה  על ידי הבנק, הורה הלה, מבלי שהחזיק בידיו צו מידי ראש ההוצאה לפועל, על פדיון קופות שהיו הן על שם המתלונן והן על שם רעייתו. זאת לצורך כיסוי  החובות שהיו בבנק.

2.        קופת הגמל בתגובתה טענה, שהכספים שנמשכו מקופות הגמל – הועברו רק לכיסוי חוב בחשבון רעיית המתלונן. כתוצאה מפדיון קופת הגמל על ידי הבנק, טרם גמלה התקופה של 15 שנים – חוייבו המתלונן ורעייתו בגין משיכת הכספים, במלוא שיעור מס הכנסה בגובה 35% הקבוע לגבי  פעולה כזו . 

רקע משפטי

3.       תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), התשכ"ד- 1964- תקנה 7(א)(2);

4.       חוזר גמל 1996/3 בדבר העברה ושעבוד זכויות עמיתים בקופות הגמל

5.       חוזר גמל 2001/2 בדבר איסור שעבוד והעברת זכויות עמיתים בקופות גמל.

הכרעה

6.            עמדת היחידה לפניות הציבור, לאחר שקיבלה את תגובת קופת הגמל, היתה שבהעדר צו מראש ההוצאה לפועל לפדות את קופת הגמל טרם גמלה התקופה של 15 שנים – מועד הנזלת קופת הגמל, לא היה רשאי הבנק המנהל את קופת הגמל לעשות פעולות כלשהן בחשבון קופת הגמל. עוד התברר כי פעולות הבנק נעשו ללא חתימת העמיתים לביצוע משיכת הכספים.

7.            פעולה זו של הבנק עמדה בסתירה הן לתקנה 7(א)(2) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), התשכ"ד – 1964 והן להוראות חוזר גמל 1996/3 בדבר איסור העברה ושעבוד זכויות עמיתים בקופות הגמל. בחוזה זה נאסר על החתמת עמית בבנק על טופס ריק של הוראת משיכת כספים או על הוראת קיזוז הנזלת הקופה ועל שעבוד קופת הגמל. לפיכך נדרשו קופות הגמל להפסיק כל פעולה מן הסוג המתואר וכן כל פעולה דומה שמשמעותה העברת זכויות עמית או שעבודן לאחר. במקרה זה, גרם הבנק להנזלת הקופה עוד טרם הסתיימה תקופת 15 השנים, ועל כן – אין ספק שפעולה זו עומדת גם בניגוד להוראות חוזר זה. אילו החזיק הבנק צו מידי ראש ההוצאה לפועל בדבר מימוש קופת הגמל לפרעון חובו של המתלונן– כי אז היתה פעולה זו חוקית, חרף ניכוי המס שהיה מתחייב כתוצאה מכך בשיעור של 35%.

8.            בהעדר צו כאמור לעיל,  נמצאה התלונה מוצדקת.

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל