לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
:"חידוש אוטומטי" של פוליסת ביטוח

 

כ' בטבת התש"ס
29 בדצמבר 1999

שה. 1999-5620

 

ממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח                                              

 

ממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח                                              

ממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח                                              

 

 

הנדון:"חידוש אוטומטי" של פוליסת ביטוח

 

1.    בעקבות תלונות ציבור שהגיעו ליחידתנו מצאנו לנכון להבהיר את נושא חידוש חוזה הביטוח.

 

2.    חוק חוזה הביטוח, התשמ"א1981- (להלן: "החוק") אינו מכיר ב"חידוש אוטומטי" של חוזה הביטוח. 

 

3.    ההוראות הרלוונטיות לעניין זה קבועות בסעיף 9 לחוק :

            "(א)  באין הסכם אחר מתחילה תקופת הביטוח עם כריתת החוזה והיא

                       מסתיימת בחצות הלילה שבסוף יומה האחרון.
                (ב)  הוסכם על תקופת הביטוח והציע המבוטח למבטח בכתב, לא

                       יאוחר מ30- ימים לפני תום התקופה, להאריך את הביטוח לתקופה שנקב

                       בהצעתו, רואים את המבטח כמסכים להארכה אם לא הודיע למבוטח בכתב,

                       תוך 15 ימים ממסירת ההצעה, על סירובו.
                (ג)  הותנה שבתום התקופה המוסכמת יוארך הביטוח מאליו - יוארך
                      הביטוח מדי פעם לתקופה שאורכה זהה לזה של תקופת הביטוח המוסכמת.
               (ד)  לא הוסכם על תקופת הביטוח, רשאי כל צד לבטלו בכל עת

                      בהודעה בכתב לצד השני; המבוטח זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם בעד

                      התקופה שלאחר ביטול הביטוח."

 

 


4.    על כן, אם לא הוסכם בין הצדדים על הארכת התקופה, האופציה של הארכת חוזה הביטוח על פי ס"ק ב' נתונה אך ורק למבוטח ועל כן אסור למבטחת או לסוכן הביטוח לחדש למבוטח את חוזה הביטוח באופן "אוטומטי". בנוסף להסכמת המבוטח בכתב, נקבע בסעיף 21 לפוליסה התקנית היא התוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו1986-, כיכל הארכה של תקופת הביטוח על פי פוליסה זו טעונה הסכמה בכתב של המבטח.

 

5.    נימוק נוסף לאי הכרה ב"חידוש האוטומטי" הוא כי כידוע, חוזה ביטוח הינו חוזה לכל דבר ועניין, לפיכך חלים עליו גם דיני החוזים הכללים שקובעים כי שתיקה תחשב כהסכמה לצורך כריתת חוזה ביטוח רק בתנאי שהמדובר ב"הצעה מזכה". לאמור,שההצעה אינה מטילה על הניצע חובה כלשהי., שההצעה אינה מטילה על הניצע חובה כלשהי.

היות וסעיף 1 לחוק, קובע כי בגין הביטוח על המבוטח לשלם למבטח "דמי ביטוח", ממילא לא מדובר בהצעה מזכה ועל כן אין לראות בשתיקתו של מבוטח הסכמה לכריתת חוזה ביטוח חדש.

 

6.    זאת ועוד, בקליפת אגוז מבלי להידרש בפרוט להוראות המפקח על הבנקים בבנק ישראל נציין כי העובדה שמבוטח חתם על הוראת קבע לטובת המבטחת בשנה בה ביטח באמצעותה את רכושו בחוזה ביטוח, אינה מקנה למבטחת או לסוכן זכות להפעיל הוראה זו באופן אוטומטי, ללא קבלת הסכמת המבוטח לכך,  בכל "חידוש אוטומטי" של חוזה הביטוח.

 

7.    על כן, העמדה לפיה על מבוטח שמקבל את חידוש חוזה הביטוח, להודיע מבעוד מועד, לגורם ששלח לו את החוזה החדש, כי אינו חפץ בחוזה ביטוח אינה מקובלת עלינו כלל ועיקר. על פי הקבוע בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו1986-  ובתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירה), התשמ"ו1986-, אין להתנות על ההוראות הקבועות בפוליסות אלו לרעת המבוטח. מכאן, שאין לכלול בפוליסות אלו הוראות לפיהן חוזה יתחדש אם צד אחד לא הודיע למשנהו על רצונו להפסיק את ההתקשרות.

 

8.    על פי הוראות ס"ק ג', אם הותנה בין הצדדים על הארכת החוזה במפורש או על דרך נוהג,  משמעות הארכת חוזה הביטוח היא שכל התנאים שהיו קבועים בין הצדדים בחוזה המקורי ימשיכו לחול בתקופה הנוספת. לפיכך,אין הוראת החוק המתירה את הארכת החוזה מהווה פתח להוספות ולשינוייםבתנאי החוזה המקורי בתקופה הנוספת.


 

9.    לעניין הוספה ושינוי תנאים מהותיים בחוזה הביטוח בתקופה הנוספת, תשומת ליבכם מופנית לחוזר ביטוח כללי 97/12 של המפקח על הביטוח מיום 9/12/97 המצ"ב.

בחוזר זה נדרשו המבטחות להודיע על כל שינוי מהותי בפוליסה החדשה שלושים ימים לפני תום תקופת הביטוח הקודמת באמצעות מכתב נפרד. על פי החוזר, הוטלה חובה על המבטחות לשלוח הודעה בנפרד על השינוי המהותי, לוודא כי ההודעה התקבלה על ידי המבוטח וכי הוא מסכים לה. כן הובהר שעל סוכן הביטוח מוטלת חובה להודיע ישירות למבוטח על השינויים המהותיים ולהבהיר לו שמדובר בתנאי הקשור לתקופות הפוליסה או לכיסוי מקרה הביטוח, ולוודא שהמבוטח מסכים לשינוי.

 

10.ויובהר כי ביישום הוראות אלו, אין הכוונה כי כתוצאה מהדרישה לקבלת הודעה בכתב מהמבוטח למבטח, על רצונו להאריך את תקופת הביטוח או מהדרישה לקבלת הסכמתו בכתב של המבטח להארכה כאמור, יווצר מצב בו יוותר המבוטח ללא ביטוח. על כן תלונות אשר יתקבלו במשרדנו שעניינן "חידוש אוטומטי" של חוזה ביטוח שבהן המבטחת או סוכן הביטוח לא פעלו בהתאם להוראות האמורות לעיל, יוכרעו באופן שנראה את חוזה הביטוח בין הצדדים כחוזה שהתחדש על פי כל התנאים שהיו בתקופה של החוזה המקורי, למעט דמי הביטוח שנגבים בגין תקופת הביטוח הנוספת ובלבד שאלו אינם עולים על דמי הביטוח שאושרו על ידי המפקחת על הביטוח.

 

11.נודה על הפצת עמדתנו זו בקרב כל העובדים הנוגעים לנושא או בקרב סוכני הביטוח של חברתכם.


 

 

 

                                                                                      בכבוד רב,

 

                                                                                ארית שני-טל, עו"ד
                                                                             היחידה לפניות הציבור

 

 

העתק:

גב' ציפי סמט - הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר
עו"ד רחל רטוביץ - סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, משרד האוצר


מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון


כסלו תשנ"ח
9/12/97
חוזר ביטוח כללי 97/12
תקף


לכבוד
המבטחים בישראל

שלום רב,

הנדון:   אי המצאת הפוליסה המלאה ותנאי הפוליסה (ה"רשימה") למבוטחים

בעקבות מספר תלונות שהגיעו לאחרונה למפקח על הביטוח שעניינן אי-
המצאת הפוליסה המלאה (ה"ג'קט") ובמקרים מסויימים גם אי המצאת
תנאי הפוליסה (ה"רשימה") למבוטחים בסמוך לעריכת חוזה הביטוח, אנו
מבקשים להודיעכם שאנו רואים מקרים אלה בחומרה רבה.
אנו מבקשים ליידע אתכם בדבר ההכרעות שקיבלנו בתלונות אלה וכן את
ההלכות המשפטיות האחרונות שניתנו בסוגייה זו.
על פי סעיף 3 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981, תנאי או סייג לחבות
המבטח או היקפה יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא שבו מדובר, או יצויינו בה
בהבלטה מיוחדת. בהתאם להוראות תקנה 3 לתקנות הפיקוח על עסקי
הביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה), התש"ם - 1980, תנאי לחבות המבטח או
סייג להיקף הכיסוי הביטוחי יובלטו במיוחד על ידי שימוש באותיות מסוג
שונה או בצבע שונה.
תוצאת אי-קיום הוראות אלה היא שהמבטח לא יכול להסתמך על הסייג או
התנאי, במיוחד אם תנאי זה מחייב פעולה אקטיבית מצד המבוטח.
יש ליישם כללים אלה הן בשלב החיתום לראשונה, והן עם חידוש פוליסה.
רוב התלונות שהופנו למפקח על הביטוח הן לגבי חידוש של פוליסות שנעשה
בהן שינוי מהותי לאחר שכבר היו קיימים יחסים חוזיים על בסיס הפוליסה
המקורית בין הצדדים. במקרים אלה הוכרע על ידינו, שאין להסיק משתיקת
המבוטח כאילו הסכים לשינוי מהותי בתנאי הפוליסה ולתנאים החדשים.
לפיכך, מבטח שעורך שינוי מהותי בתנאי הפוליסה המקורית אינו יכול
להסתמך על הגבלות אלה אם נקט בדרך של הפנייה כללית וסתומה
ב"רשימה" לתנאים שבפוליסה. זאת במיוחד אם הפוליסה לא הומצאה
למבוטח כלל, וכתוצאה מכך הבליע  המבטח את ההגבלות האלה בפוליסה
החדשה.
מבטח שלא יעמיד מפורשות את המבוטחים אודות השינוי המהותי ולא
יתריע עליו בנפרד ובגלוי, ייחשב כמי שלא נהג בתום לב ובדרך מקובלת, ולא
נראה בכך שינוי החוזה המקורי שנעשה על דעת שני הצדדים.
על המבטח מוטלת החובה לוודא, כי המבוטח קיבל את ההודעה על השינוי
המהותי במכתב נפרד,  תוך הבלטת התניות וההחרגות בצורה בולטת,
מודגשת ומפורטת.
לאחרונה נפסק בת.א (ירושלים) 7304/95, שחר נ' ציון חברה לביטוח בע"מ
(טרם פורסם), כי אפילו הדגשה באותיות גדולות ובצבע אדום על גבי כריכת
הפוליסה וכן הודעתו של הסוכן אודות השינוי למבוטח - אין בהם כדי לקיים
את דרישות החוק.
כך, למשל, יש לראות בדרישה להתקנת אמצעי מיגון  שינוי מהותי לעומת
הפוליסה הקודמת. המבטח יוודא שהמבוטח קיבל הודעה על כך וכי הוא
מסכים לה.
הודעה על שינויים מהותיים מסוג זה תישלח למבוטח לפחות 30 ימים לפני
מועד תחילת תוקפה של תקופת הביטוח הנוספת, על מנת להותיר בידי
המבוטח זמן לבצע את השינוי או לבחור במבטח אחר.
מובן, שאם קויימו הדרישות האמורות לעיל על ידי המבטח, יוחלו על
המבוטחים הכללים שנקבעו בפסיקה בדבר חובת המבוטחים לקרוא את
הפוליסה בזהירות סבירה. לא תסייע טענה לפיה לא עיינו בפוליסה ולא ידעו,
לפיכך, אודות השינויים או הסייגים שחלו בה, ובלבד שנשתכנע שהמבטח נתן
להם הזדמנות לעשות כן והם לא ניצלו אותה.
בפסק דין בת.א. (ירושלים) 7304/95, נקבע  כי מבוטח רגיל סומך בדרך כלל
על סוכן הביטוח בכל הקשור לעסקת הביטוח, ולפיכך מוטלת על הסוכן
החובה להודיע ישירות למבוטח על השינויים המהותיים, ולהבהיר לו שמדובר
בתנאי לתקפות הפוליסה או לכיסוי מקרה הביטוח, ולוודא שהמבוטח
מסכים לשינוי ואף עמד בדרישותיו של המבטח.

על כן, נבקשכם להביא תוכן חוזר זה גם לידיעת סוכני הביטוח הפועלים
מטעמכם.

 

                                                                   בברכה,

 

                                                           רחל רטוביץ, עו"ד

                                                 סגן בכיר לממונה על שוק ההון,

                                                              ביטוח וחסכון

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל