לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
זכות מבוטח בביטוח קבוצתי לקבל העתק מפוליסת הביטוח

ח' אדר ב' התש"ס
15 מרץ 2000

שה. 2000-1685

 

 

זכות מבוטח בביטוח קבוצתי לקבל העתק מפוליסת הביטוח

 

 

    1.למשרדנו הגיעו מספר פניות מאת מבוטחים, שבוטחו בביטוח קבוצתי אשר התלוננו כי חברת הביטוח בה הם מבוטחים סירבה להמציא להם לבקשתם העתק מפוליסת הביטוח.

 

    2.טענת חברות הביטוח היא כי מאחר והצד שהתקשר בהסכם הביטוח עימן הינו בעל הפוליסה, אין הן רשאיות להמציא העתק מפוליסת הביטוח לידי המתלונן בלא קבלת אישור מטעמו.

 

    3.ביטוח קבוצתי הינו הסכם ביטוח מיוחד לקבוצת אנשים, כאשר הצד שהתקשר בהסכם הביטוח עם חברת הביטוח אינו המבוטח כי אם בעל הפוליסה. במקום שכל פרט ופרט יתקשר בחוזה ביטוח  ישירות עם חברת הביטוח, מקובצים כל אותם פרטים לקבוצה, אשר עבורה התקשר בעל הפוליסה עם חברת הביטוח לעריכת חוזה ביטוח, אשר יחול על כל אחד מיחידי הקבוצה בכפוף לתנאי החוזה. אם כן, כל אחד מהמבוטחים בביטוח קבוצתי הינו בעל זכויות וחובות, הנובעות מכוח חוזה הביטוח, שפוליסת הביטוח מעידה על תנאיו.

 

    4.כאשר מדובר בביטוח חיים קבוצתי, על חברת הביטוח מוטלת החובה להמציא לידי המבוטחים (שחייהם בוטחו בביטוח חיים קבוצתי) באופן ישיר או באמצעות בעל הפוליסה, תעודה, שאינה פוליסת הביטוח עצמה, בה עליה לפרט את הזכויות המוקנות להם על פי פוליסת הביטוח וכן פרטים נוספים, כמפורט בתקנה 6 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג - 1993 (להלן "תקנות ביטוח חיים קבוצתי"), שזו לשונה:

" 6.  תעודה למבוטח

מבטח ימציא לכל יחיד מקבוצת המבוטחים, באופן ישיר או באמצעות בעל הפוליסה, תעודה המפרטת את הזכויות המוקנות לו בתוקף הפוליסה  וכן את הפרטים הבאים:

(1)   שם המבטח וזיהוי פוליסת הביטוח הקבוצתי החלה לגביו;

(2)   הגבלות על היקף הכיסוי וכן הנסיבות בהם יפקעו זכויותיו על פי הפוליסה, אם ישנן, וזכויותיו בעת פקיעה כאמור;

(3)   שיעור דמי הביטוח סכומם ומועדי תשלומם;

(4)   סכומי הביטוח או דרך חישובם לפי תקנה 4."

 

יודגש, כי מלבד החובה שחלה על חברת הביטוח להמציא את התעודה הנ"ל ביוזמתה, לידי אותם מבוטחים, אין חובה דומה שחלה עליה להמציא ביוזמתה את פוליסת הביטוח.

 

    5.ביתר הבטוחים הקבוצתיים, כגון: ביטוח תאונות אישיות, אם חברת הביטוח לא המציאה את הפוליסה האישית עצמה לכל אחד מהמבוטחים בקבוצה, ראוי שתומצא לפחות תעודה דומה לזו הקבועה בתקנה 6 לתקנות ביטוח חיים קבוצתי.

 

    6.אולם, במקרים מסוימים, מבוטח בביטוח קבוצתי זקוק לפוליסת הביטוח לצורך מימוש זכויותיו על פיה או  לצורך השגה על חובה שהוטלה עליו מכוח הפוליסה. למשל, כאשר המבוטח מבקש להגיש תביעה משפטית על פי הפוליסה.  על המבוטח  לצרף לתביעתו את הפוליסה שהיא מסמך מהותי לתביעה ועל כן הוא זקוק להעתק ממנה. דברים אלו נכונים גם כאשר קיבל לידיו המבוטח תעודה כאמור לעיל.

 

    7.באותם מקרים, רשאי מבוטח בביטוח קבוצתי, לפנות לבעל הפוליסה לשם קבלת העתק פוליסת הביטוח. היה ובעל הפוליסה  מסרב,  מכל סיבה שהיא,  לתת  למבוטח העתק מפוליסת הביטוח או מערים עליו קשיים, יכול המבוטח לפנות לשם כך לחברת הביטוח. במקרים אלו נכריע, כי חברת הביטוח אינה רשאית לסרב ליתן למבוטח העתק מפוליסת הביטוח בטענה, כי לא ניתנה לה רשות מבעל הפוליסה להמציאה למבוטח שבקבוצת המבוטחים, וכי עליה להמציא למבוטח העתק מפוליסת הביטוח. החלטה זו מבוססת על פי הוראות סעיף 5 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א1981-  שזה לשונו:

"5 . מתן העתקים

המבטח חייב למסור למבוטח ולמוטב, לפי דרישתו של המבוטח ועל חשבונו, העתקים מן הפוליסה ומן המצורפות אליה".

 

    8.יודגש, כי הוצאות המצאת העתק פוליסת הביטוח יכול ויחולו על המבוטח בהתאם לדרישת חברת הביטוח.

 

 

 

בכבוד רב,

 


ליאורה הירשהורן, עו"ד

מחלקת פניות ציבור

 עוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.


צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל