סיבוכי הלשון של פוליסות הביטוח

 

 

 

יש לרכז מסמכים אודות נתונים רלוונטיים אשר נחוצים לשם סיכום מצב התשלומים שלכם לחברות הפנסיה והביטוח

על פי רשימת המסמכים הדרושים 

זאת מעבר למיידעים אישיים אודות מצבכם הכלכלי, שאיפותיכם והפילוסופיות שלכם.

 

להלן רשימת המסמכים והמיידעים הדרושים:

 תכניות ביטוח/ ביטוח פנסיוני וחיסכון פנסיוני

להלן טבלת המסמכים הדרושים

עבור לקוחות שבחרו לבדוק תשלומיהם בייעוץ בריאות / סיעוד בלבד יש צורך במסמכים הנוגעים לכיסויים אלה בלבד.

נציין כי לעיתים קיימים כיסויים ביטוחיים בנושאים אלה גם בתוכניות פנסיוניות כגון ביטוחי מנהלים.

במידה והדבר נכון לגביכם רצוי לבדוק אודות תכניות אלה.

 

עבור אלה שבחרו לבדוק עולמם הפנסיוני בלבד אין צורך במסמכים בנושא בריאות / סיעוד.

 

 

 

סוג תוכנית

בעל
תוכנית

מספר פוליסה

 

 

 

 

הערות

ביטוח מנהלים
עצמאי

או

 

אין צורך לייעוץ שאינו כולל פנסיוני

 

סוג ביטוח

העתק פוליסה
"דף פרטי הביטוח"

עדכני
נא ציין תאריך המסמך!

דו"ח שנתי אחרון בלבד

שנת מס אחרונה

דו"ח סטאטוס עדכני
(מצב ביטוח)

 

יש לבקש מסוכן -  סוכנות הביטוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח פרט

לא במסגרת גמל

 

 

 

אין צורך לייעוץ שאינו כולל פרט- בריאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח בריאות- סיעוד

בעל
תוכנית

 

סוג ביטוח

עותק עדכני של "דף פרטי הביטוח" (העתק פוליסה) בתוקף

אין צורך לייעוץ שאינו כולל פרט-בריאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קרן פנסיה   ותיקה

בעל
תוכנית

בעמוד האחרון מצורף נוסח פניה מומלץ

לקרן!

אין צורך לייעוץ שאינו כולל פנסיוני

מסמך שכר קובע ושיעור קצבה עדכני
 (על מנת לקבל מהקרן יש לשלוח מכתב מצורף -נספח א')

דוח סוף שנתי-בלבד   שנת מס אחרונה

 

יש לבקש מסוכן הביטוח/ מעביד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קרן פנסיה  חדשה

(מקיפה, משלימה)

 

בעל
תוכנית

 

 

אין צורך לייעוץ שאינו כולל פנסיוני

 

 

דוח סוף שנתי-בלבד   שנת מס אחרונה

 

 

יש לבקש מסוכן הביטוח/ מעביד/חברה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קופות גמל וקרנות השתלמות

 

 

 

 

 

 

 

בעל
תוכנית

חברה

סוג

דו"ח סוף שנה עדכני רק   שנת מס אחרונה

אין צורך לייעוץ שאינו כולל פנסיוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוג תוכנית

מסמכים נחוצים

הערות

קופת גמל / קרן השתלמות

דו"ח שנתי אחרון בלבד

נשלח בדואר במרץ – אפריל השנה.

דו"ח רבעוני אחרון

נשלח בדואר, לא חשוב במידה ואין הפקדות לתוכנית

 
 
 
במידה והנכם מבוטחים במסגרת קרן פנסיה "ותיקה" מומלץ לשלוח לקרן המכתב הבא:
 

נספח א' – מכתב בקשת מידע לגבי משכורת קובעת ושיעור קצבה עדכנית לקרן פנסיה ותיקה

 

 

לכבוד

קרן הפנסיה הותיקה

_______________
 

 הנדון : בירור המשכורת הקובעת ושיעור הקצבה העדכני

 

 

אבקש לקבל בכתב את הנתונים הבאים אודות תוכנית הפנסיה שלי:

1.      השכר הקובע המצוין כיום:                                                       _______₪

2.      שיעור הפנסיה באחוזים נכון להיום:                                          _______%     

3.      שיעור הקצבה הצפוי (נכון לנתונים דהיום) בגיל הפרישה           _______₪

4.      השיעור המקסימאלי האפשרי עפ"י התקנות, להגדלת השכר הקוב     _______₪

5.      השכר הקובע בגיל הפרישה במידה והשכר הקובע יוגדל היום לשיעור
המקסימאלי כאמור בסעיף 4:                                                          ______ ₪

 

 

 

 

אודה על משלוח הנתונים לפקס מספר : ___________________

 

 

כתובתי למשלוח דואר הינה : _______________

 

 

בכבוד רב__________  תעודת זהות : ____________

 

 

 

לאחר ריכוז הנתונים תגיעו לשלב הקשה יותר-   רישום הנתונים בטבלאות:

 

להמשך דרך עמוד מרכז כל אחד יכול!

 

 

 

 

*
*
*
*
checked

 1-700-700-913 

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל