.

נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני -מידע לנותני יעוץ פנסיוני

מועבר לידיעת העוסקים במתן ייעוץ פנסיוני

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

לכבוד

מנהלי הגופים המוסדיים

 

 

א.ג.נ,

 

הנדון:  מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני

 

 

כחלק מהסדרת נושא הרשומה האחודה להעברת מידע ונתונים בתחום החיסכון הפנסיוני, במטרה לייעל את תהליכי העבודה ולתמוך בקיומו של שוק פנסיוני תחרותי ומשוכלל, מצ"ב המסמכים הבאים:

 

1.       חוזר גופים מוסדיים 2010-9-5:"מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" (להלן - החוזר), הקובע הוראות כלליות בתחום העברת מידע ונתונים בין הגורמים השונים בשוק החיסכון הפנסיוני.

       בנספח א' לחוזר מפורטות הוראות לעניין ממשק האחזקות, אשר מטרתו להציג           סטאטוס

עדכני של נתוני לקוח, על מוצריו הפנסיוניים השונים, נכון לתאריך מסוים.  

 

2.       טיוטת נספח ב' לחוזר:ממשק טרום הייעוץ, הקובעהוראות לעניין העברת מידע מגוף מוסדי לבעל רישיון בשלב ההכנה למתן יעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לראשונה.

בשל המתאם הגבוה בין המידע והנתונים שיועברו במסגרת ממשק האחזקות ובין המידע הנדרש במסגרת ממשק טרום הייעוץ, נקבע כי מבנה הנתונים, סכימת הנתונים ופרטי המידע שיועברו בממשק זה יהיו זהים לאלו שנקבעו בהוראות נספח א' לחוזר.

      ההוראות הכלליות הקבועות בחוזר, לרבות לעניין ההגדרות, התחולה והתוקף, תחולנה גם על נספח ב'. עם גיבושו הסופי, יצורף נספח זה לחוזר.

 

החוזר והטיוטה גובשו במהלך החודשים האחרונים בעבודה משותפת במסגרת פורום מקצועי, המורכב מנציגי הגופים המוסדיים והמפיצים השונים בשוק החיסכון הפנסיוני.

 

בכוונתנו לפרסם בחודשים הקרובים טיוטות נספחים לעניין הממשקים הבאים: ממשק ניוד, ממשק הצטרפות, ממשק אירועים וממשק גבייה וקליטת כספים. עם גיבושם הסופי, יצורפו נספחים אלו לחוזר.

 

 

נבקש לקבל את הערותיכם לטיוטת נספח ב' לחוזר לא יאוחר מיום 18 בנובמבר 2010.

גופים המבקשים להיפגש לדון בטיוטת החוזר מוזמנים לקבוע פגישות בתאריכים 21 ו-22 בנובמבר 2010.

 

 

 

                                                                                      בכבוד רב,

 

                                                                                     רג'ואן גרייב
                                                            סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

 

 

 

העתק:

פרופ' עודד שריג - הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר
עו"ד גליה מאיר - לשכה משפטית, משרד האוצר
רו"ח גלית קרן-שחר - מחלקת ביטוח חיים, משרד האוצר

 

צור קשר


1-700-700-913

ייעוץ רווחי באחריות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל