.

לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך
נספח ב' - ממשק טרום ייעוץ - טיוטה ) לעניין יעוץ פנסיוני

 

מועבר לידיעת עוסקים במתן ייעוץ פנסיוני 

י"א בחשון התשע"א
19 באוקטובר 2010

 

חוזר גופים מוסדיים 2010-78
סיווג: כללי <טיוטה>

 

 

נספח ב' - ממשק טרום ייעוץ - טיוטה

 

1.       מטרת הממשק

ממשק טרום הייעוץ הינו ממשק המפרט את פרטי המידע שעל גופים מוסדיים לספק לבעלי רישיון במטרה להציג סטאטוס של נתוני לקוח, על מוצריו הפנסיונים השונים, לפני מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני.

ניהול הנתונים והעברתם יתבצעו ברמת לקוח, כאשר בכל קובץ ניתן יהיה להעביר נתונים לגבי מספר לקוחות, תוך עמידה בכל הוראות הדין לעניין אבטחת המידע.

 

2.       כללים לעניין העברת מידע

א.      העברת המידע מגוף מוסדי לבעל רישיון, לצורך ביצוע פגישת ייעוץ או שיווק ראשונה, תיעשה באופן חד פעמי לאחר קבלת ייפוי כוח בתוקף, לפיו רשאי בעל הרישיון לקבל את המידע המפורט בממשק בשמו של הלקוח ו/או בגינו;

ב.      המידע המועבר יכיל את השדות המפורטים במסגרת נספח א' - ממשק האחזקות, בהתאם לסוג המוצר הפנסיוני ולהגדרות הפרטניות המופיעות בקבצים המצורפים לנספח א';

ג.        העברת המידע מהגוף המוסדי לבעל הרישיון תיעשה בתוך שלושה ימי עסקים ממועד מסירת הבקשה לקבלת המידע;

ד.      המידע המועבר יהיה המידע המעודכן ביותר המצוי בידי הגוף המוסדי והנדרש להעברה לפי ההוראות הנוגעות לממשק זה;

ה.      מועד יצירת הקובץ יוצג בכותרת הממשק המועבר, כאשר מועד תקפות המידע לעניין נתונים ספציפיים יוצג בהתאם למוגדר בקובץ.

 

3.       מבנה וסכימת הנתונים

מבנה הנתונים, סכימת הנתונים ופרטי המידע שיועברו בשלב טרום הייעוץ יהיו זהים לקבוע בנספח א'.

 

 

צור קשר


1-700-700-913

ייעוץ רווחי באחריות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל