.

לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
ייעוץ פנסיוני- חוזר משרד האוצר : הסכמים למתן שרותים עדכון 14/3/2011

 

ח' באדר ב' התשע"א
14 במרץ 2011

 

חוזר סוכנים ויועצים 2011-10-3
סיווג: כללי

 

הסכמים למתן שירותים – עדכון

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 31(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה- 2005 (להלן - חוק הייעוץ), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1.       כללי

חוזר סוכנים ויועצים 2006-10-2 אשר כותרתו "הסכמים למתן שירותים" (להלן - חוזר הסכמים למתן שירותים), קובע כי, כל התקשרות בין יועץ פנסיוני לבין גוף מוסדי בהסכם ניהול או תפעול הינה בבחינת התקשרות היוצרת זיקה, האסורה לפי סעיף 19 לחוק הייעוץ, אלא אם התקיימו בהסכם התנאים המפורטים בחוזר הסכמים למתן שירותים. בין היתר, נקבע בחוזר הסכמים למתן שירותים, כי תאגיד בנקאי שהוא יועץ פנסיוני (להלן – תאגיד בנקאי) לא יספק לחברה מנהלת שירותים הכלולים במסגרת חובותיו ופעילויותיו של בעל רישיון יועץ פנסיוני לפי חוק הייעוץ.

במסגרת חוזר הסכמים למתן שירותים נקבעו הוראות מעבר, המאפשרות התקשרות בין תאגיד בנקאי לבין חברה מנהלת בהתקיים התנאים המפורטים בחוזר. מאחר שהוראת המעבר שנקבעה בסעיף 6ב לחוזר הסכמים למתן שירותים פקעה, וכדי לא לפגוע בשירותים אשר ניתנו לעמיתי קופות הגמל טרם כניסתו לתוקף של חוק הייעוץ, עלה הצורך לקבוע הוראות מעבר חדשות שיחולו עד ליום 31 בדצמבר 2011 (להלן – תקופת הביניים). תקופת הביניים תשמש לצורך בחינת האופן, שבו יוסדר מתן שירותים שונים של חברה מנהלת לעמיתיה לאחר תקופת הביניים. במהלך תקופת הביניים יורשה תאגיד בנקאי, לספק לעמיתי קופת הגמל שירותים שאמורים להינתן על ידי החברה המנהלת או על ידי בעל רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן פנסיוני, כחלק משירותי התפעול הניתנים על ידו לחברה מנהלת.

2.       הגדרות

"בעל רישיון" ו- "חברה מנהלת" – כהגדרתם בחוק הייעוץ.

"קופת גמל" – קופת גמל המנוהלת על ידי חברה מנהלת אשר קיבלה שירותי תפעול מתאגיד בנקאי, או נשלטה על ידו טרם כניסתו של חוק הייעוץ לתוקף, לרבות קופת גמל המנוהלת על ידי חברה מנהלת אשר התמזגה עם קופת גמל אחרת, קודם למועד פרסום חוזר זה, ומקבלת שירותי תפעול מתאגיד בנקאי במועד פרסום חוזר זה.

3.       עדכון חוזר הסכמים למתן שירותים

לאור האמור בסעיף 1 לעיל, יעודכנו ההוראות הקבועות בחוזר הסכמים למתן שירותים, כאמור:

בסעיף 6 לחוזר תתווסף ההוראה הבאה:

"6 (ג).

1)        על אף האמור בסעיף 2(א), עד ליום 31 בדצמבר 2011 רשאי תאגיד בנקאי לתת את השירותים הבאים, בשם חברה מנהלת, גם שלא כחלק מייעוץ פנסיוני:

                                  א.         מתן מידע לעמיתים, לרבות באמצעות האינטרנט;

                                  ב.         קבלת מידע ישירות מעמיתים, לרבות עדכון פרטי עמית, זיהוי עמית ואישור חתימתו. באחריות החברה המנהלת והתאגיד הבנקאי לוודא כי פעולת עדכון הפרטים אינה מחייבת הליך של ייעוץ או שיווק פנסיוני;

                                   ג.          קבלת מידע ישירות ממעסיקים בנוגע להפקדת כספים בקשר לעובדיהם;

                                  ד.         קבלת בקשה מעמית למשיכת כספים בסכום שאינו עולה על 50,000 ₪, וזאת בתנאי שבאפשרות התאגיד הבנקאי לפרט בפני העמית אם מדובר במשיכה כדין או שלא כדין, ואם מדובר במשיכה שאינה כדין, יציין התאגיד בפני העמית את משמעותה הכספית של משיכה כאמור;

                                  ה.         קבלת בקשת הפקדה של כספים בעד עמית בשל מוצר פנסיוני, מעמית או ממעסיק. לעניין זה, קבלת בקשת הפקדה של כספים בעד עמית לא תכלול הפקדה שמקורה בהצטרפות עמית לראשונה למוצר פנסיוני, הפקדה חד פעמית בשל מוצר פנסיוני, או בקשה להעברת כספים למוצר הפנסיוני ממוצר פנסיוני אחר, או ממסלול במוצר הפנסיוני למסלול אחר.

2)        על אף האמור בסעיף 2(ג), עד ליום 31 בדצמבר 2011, מידע שניתן לעמית בסניף התאגיד הבנקאי יכול לכלול את הלוגו של התאגיד הבנקאי ולא לכלול את הלוגו של הגוף המוסדי. עם זאת, על הגוף המתפעל לציין באופן מפורשכי המידע אינו ניתן על ידו בכובעו כבעל רישיון."

4.        תחילה

תחילתו של התיקון בסעיף 3 לחוזר זה ביום פרסומו.

 

                                                                                                עודד שריג

                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

צור קשר


1-700-700-913

ייעוץ רווחי באחריות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל