.

לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
העצומה לקידום ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי וייעוץ ביטוחי בלתי תלוי חינם

        1 . בני מעמד הביניים, שכירים ועצמאיים מפרישים מידי חודש ושנים רבות ,
            בין 20    ל-   40  אחוז  מהכנסתם  ברוטו (למעסיק) 
            לתשלומי ביטוח 
לאומי, מס בריאות, הפרשות  פנסיוניות ביטוחים משלימים
             בקופות חולים, ביטוחים קולקטיביים ולרכישת ביטוחים פרטיים בנושאי
            חיים, אובדן כושר עבודה, בריאות וסיעוד.

2.   משפחה, עם שכר ממוצע בערך של בני הזוג , משלמת במהלך חייה לענף הביטוח   יותר משני מיליון  ₪    ולמרות שמדובר בסכום עצום לכל הדעות, כל הציבור עורך את "קניותיו"  בתחום הזה ללא  "רשימת קניות" , ללא מושג במחירים, בכיסויים, בדמי ניהול, בצבירות וכדומה.

3.    המדינה השותפה לתשלומים אלה בהטבות מס והיא זו שתצטרך להתמודד גם בבוא היום עם ציבור גמלאים ונכים גדול שחסכונותיו נמוגו וביטוחיו התבררו כלא בטוחים.  יותר ויותר מתברר, כי תאגידי הביטוח לא רק ממנפים את כספינו לעסקיהם הפרטיים של בעליהם, אלא מוכרים לנו ביטוחים, המתבררים לעיתים כמשענת קנה רצוץ. הבעיה היא, שרק כשנוחת עלינו אסון, אנו מבחינים בכך.

4.    לכן, נקבע בוועדה וח"כ יש לקבוע ייעוץ אובייקטיבי בלתי מוטה כפי שמקובל גם בענפים אחרים בהם עלול להיגרם נזק קטסטרופלי לפרט ו/או לכלל, לדוגמא: בניה , חשמל, כיבוי אש, רפואה ועוד.

5.   ייעוץ כזה, נקבע ע"י הוועדה,  יכול להינתן בצורה אובייקטיבית רק עי גופים שאין להם זיקה לחברות הביטוח, כלומר חברות המקבלות שכר ייעוץ מהלקוח בלבד ולכן נאמנות לו בלבד.

6.    זו הסיבה גם לאיסור פרסום שנקבע לסוכנים והמשווקים לפרסם עצמם כיועצים, זכות השמורה ליועצים בעלי רישיון ייעוץ מטעם משרד האוצר בלבד ואינם סוכנים.
 ( כמוכן, חל איסור בחוק להחזיק ברישיון סוכן ויועץ בו זמנית).

 1. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ייעוץ ושיווק), התשס"ה -2005  שחוקק בעקבות מסקנות ועדת בכר שקבעו, כי קיים ניגוד אינטרסים בין סוכני ומשווקי הביטוח לבין המבוטחים וכי ייעוץ צריך להינתן ע"י יועצים שאין להם שום זיקה לחברות הביטוח, נקבע כי:"לא יעסוק אדם בייעוץ פנסיוני,אלא עם הוא בעל רישיון יועץ פנסיוני..." (פרק ב' סימן א 2)."הממונה לא ייתן רישיון יועץ פנסיוני ...אם הוא ...סוכן פנסיוני.. גוף מוסדי .. סוכן ביטוח" (פרק ב' סימן ב' 5, (ד' 1-2-).
 2. תאגידים לייעוץ פנסיוני שבחרו וגם אושרו ברישיון תאגיד ייעוץ המותנה באי קבלת עמלות הפצה (בשונה מהתאגידים הבנקאיים)  מאפשרים בחלקם ייעוץ גם בנושאי הביטוח האישי,  כולל ניתוח צרכים ובדיקת תשלומים לביטוחי "פרט" כגון ביטוחי הבריאות והסיעוד באופן שמאפשר תכנון פנסיוני שריר ובר קיימא.

 

 1. חוסר מודעות של הציבור לנחיצות הייעוץ וגם היעדר פעילות של משרד האוצר לעשות כל שביכולתו להגברת מודעות זו שבלעדיה החוק מתייתר.

 2. ביצוע תוכניות פנסיה וביטוח ללא ביצוע ניתוח צרכים אמיתי, תשלומים כפולים ומיותרים הפוגעים בזכויות המבוטחים ובצבירת הפנסיה שלהם, תוכניות ללא שום תוקף וללא אפשרות קבלת תגמולי הביטוח בעת מקרה  ואפילו פעילות פלילית לכאורה של שינויים בתיקי הביטוח ללא רשות הלקוח ותוך שימוש באמצעי התשלום שלו. כל זאת כמובן משום שלקוח אין כלים לזהות, לאתר ולדווח על מקרים אלה.   במקרים רבים מדובר בפעולות המבוצעות בתיקי ביטוח פרטיים ללא ידיעת המבוטח וללא אפשרות מעקב בהיעדר ייעוץ ופיקוח כולל ומתמשך.
 3. למרות שבחוק מצויין בפירוש כי לעניין סוכן פנסיוני ...- יביא לקוחותיו, בכל מקום שבו הוא מנהל את עסקיו...את דבר היותו סוכן פנסיוני ולא יועץ פנסיוני.." "יגלה ללקוח.. בצורה בולטת.. בלשון המובנת לו,... ויפרסם באתר האינטרנט שלו את האמור.." (פרק ג' "חובות איסורים והגבלות לעניין עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) 21. (א) 1-2-3.

ביקור מדגמי בסוכנויות ביטוח וגלישה באתרי האינטרנט מוכיח כי  החוק אינו מקוים ואינו נאכף.

 1. למרות שבחוק מצויין בפירוש כי "סוכן פנסיוני לא ישתמש במילה "ייעוץ" או בכל מילה הנגזרת ממנה, בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו". סימן ג' :פרסום אסור 24 (א) ניתן להבחין בנקל בהפרות לכאורה, הן בפרסומים והן באתרי האינטרנט.
 2. אף בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט גבוה לצדק (4350/09) נתן דעתו לסיווג עבודתם של בעלי הרישיונות. בפסה"ד נאמר מפורשות,"היעדר זיקה או קיום זיקה למוצר פנסיוני הוא המבחין בין יועץ לבין סוכן שיווק".
 3. גם בדוח הממונה לשנת 2010 בצד פעולות האכיפה והעונשין שהתקיימו אין זכר לפעילות אכיפה בנושאים של הטעיה, התחזות ליועצים ואי-פרסום כחוק.
 4. פעילות משרד האוצר הנוכחית בטיפול בדמי ניהול ובאחזקות בסוכנויות ההסדר לא תביא את הישועה, היעדר אכיפה והרתעה כפי שנקבע כבר בחוק שיש ליישמו! ופעילות של הגברת המודעות  רק יגרמו להחמרת המצב וכך לא יהיה עתיד לענף הייעוץ.
 5. ייעוץ אובייקטיבי (ברישיון ופיקוח מ. האוצר) חשוב בדרך להבטחת החיסכון הפנסיוני והמצב הביטוחי המשפחתי באופן שימנע שימוש נוסף במשאבי המדינה מעבר להטבות המס הניתנות כעת.

 

 1. בימים אלה נערכת הרשמה לעצומה זו מיועדת שתמסר  לחברי הכנסת  ולשר האוצר בדרישה לפעול לשם  :

 

·      תיקון החוק באופן שירחיב את הייעוץ הפנסיוני ואת ההפרדה בין הייעוץ לשיווק גם לכיסויים מסוג איש משפחתי כגון  בריאות וסיעוד.

·     איסור הקמת ושינוי תוכניות ביטוח ופנסיה  ללא ייעוץ אובייקטיבי ע"י בעל רישיון ייעוץ.

·      ייעוץ פנסיוני ביטוחי חינם – החזר מיידי ללקוח ( שביצע ייעוץ בגוף ייעוץ שאינו מקבל עמלות) מהגופים הפנסיונים וחברות הביטוח בהיקף  עמלות הפצה המותרות לגוף ייעוץ פנסיוני .

·     חיוב מעסיקים בהודעות תקופתיות לעובדים אודות זכותם לייעוץ אובייקטיבי והסבר אודות אי-היות סוכנות ההסדר גוף ייעוץ כחוק.

·      התניית הקמת תוכניות או שינויים בתוכניות ביטוח פנסיוני וביטוח אישי ללא ייעוץ אובייקטיבי- רק לאחר חתימה על מסמך ויתור של המבוטח על זכותו לפנות לייעוץ אובייקטיבי , זאת בצורה מודגשת לצד גילוי נאות של הסוכן/ משווק אודות אי-היותו יועץ.

·      חובת סימון בולט בראש כל מסמך פנסיוני ו/או ביטוחי שהוקם או שונה ללא ייעוץ אובייקטיבי בכיתוב "תוכנית ביטוח / חיסכון פנסיוני זה הוקם/ שונה ללא הסתייעות בייעוץ אובייקטיבי"

 

·     שיפור אפשרויות איתור של בעלי רישיונות ייעוץ עפ"י סוג רישיון תוך ציון התניית הרישיון ,(עם או ללא עמלות הפצה – דבר שלא קיים כיום), באתר משרד האוצר.

·      אכיפת החוק הקיים - ביצוע ביקורות במוקדים טלפוניים של החברות, בסוכנויות ובאתרי אינטרנט לווידוא קיום החוק בדבר הודעה בשלט בולט המוודא כי הלקוח
מודע לכך שמדובר במשווק ולא ביועץ עפ"י חוק. (ווידוא כי אין מדובר ב"גילוי נאות" המוסתר אי-שם בנבכי אתר האינטרנט של הסוכנן/ סוכנות)

 

·      מניעת הטעיית הציבור בידי אלה המציגים עצמם ב"מתכננים פיננסיים" וכדומה המבצעים בפועל ייעוץ פנסיוני תוך ניגוד אינטרסים (מקבלים עמלות בלתי מוגבלות) , ללא רישיון , מבלי לחתום על חוזי ייעוץ כחוק ובניגוד לחוק כאמור בסע' 14 במכתבי זה.

·      פרסומים אודות זכויות העובדים בעיתונות  והנחיות לדיווח על עברות מעבידים ומשווקים.

 

           להצטרפות לחותמים באתר הרישום לעצומה 

    לפרטים ורישום לסדנאות חינם למנהלים ובעלי עסקים.

צור קשר


1-700-700-913

ייעוץ רווחי באחריות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל