.

לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך
דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני חוזר- 18 בנובמבר 2012

עדכון למומחים בייעוץ פנסיוני

 

 

ד' בכסלו התשע"ג
18 בנובמבר 2012

 

חוזר גופים מוסדיים 2012-73
סיווג: כללי <טיוטה>

 

 

 

דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן – חוק הפיקוח על הביטוח), לפי סעיפים 35 ו-39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (גמל), התשס"ה-2005 (להלן – חוק קופות גמל), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1.       כללי

מאחר שחיסכון פנסיוני הוא חיסכון ארוך טווח, המנוהל לרוב עשרות שנים, דומה כי הצעה למתן הטבות כלכליות לתקופות קצרות עשויה להשפיע על בחירה לא מושכלת של המוצר. כדי למנוע הטיה כזו, יש מקום לקבוע תקופה מזערית למתן הטבות והוראות להגברת השקיפות בנוגע לדמי ניהול הנגבים מעמית.

 

2.       הגדרות

"בעל רישיון" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005;

"העלאת שיעור דמי הניהול" – העלאה של שיעור דמי הניהול הנגבים מהיתרה הצבורה בחשבונו של עמית או של שיעור דמי הניהול מתוך התשלומים המועברים לחברה המנהלת בשל עמית.

 

 

3.       הגבלת שינוי דמי ניהול

          א.      גוף מוסדי יהיה רשאי להציע לעמית דמי ניהול הנמוכים משיעור או מסכום דמי הניהול המרביים הקבועים לפי דין, ובלבד שההצעה האמורה תהיה תקפה במהלך תקופה של שנתיים או יותר מהיום שבו החלו להיגבות דמי ניהול בשיעור המוצע (להלן, בהתאמה: "תקופת ההנחה" ו- "מועד מתן ההנחה").

          ב.       על אף האמור בסעיף קטן (א), ניתנה לעמית הודעה במכתב נפרד, על זכותו של הגוף המוסדי להעלות את שיעור דמי הניהול בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן, יהיה גוף מוסדי רשאי להעלות את שיעור דמי הניהול לפני השלמת תקופת ההנחה, ובלבד שהודעה כאמור ניתנה לעמית לא יאוחר משלושה חודשים ממועד מתן ההנחה:

1)    הפסקת תשלומים לחיסכון המועברים לקופת הגמל בשל העמית שאירעה ביוזמת העמית;

2)    משיכה מלאה או חלקית או העברה מלאה או חלקית של יתרה צבורה לקופת גמל אחרת או למסלול השקעה אחר באותה קופה;

3)    עמית שקיבל הנחה בדמי ניהול בשל מקום עבודה שבו הועסק, ועזב מקום עבודה זה;

4)    הוספת בעל רישיון המקבל עמלה מהגוף המוסדי, ובלבד ששיעור דמי הניהול הנוספים עד תום תקופת ההנחה, לא יעלה על שיעור עמלת ההפצה שהתווספה.

5)    לעניין קופות ביטוח - העלאה בדמי ניהול בהתאם למנגנון הקבוע בתנאי תכנית הביטוח, שאושרה על ידי המפקח, המסדיר שינויים בגובה דמי הניהול בהתאם ל משתנים שונים, למעט מנגנון המבוסס על ותק העמית.

 

4.       הגברת השקיפות בעת העלאת שיעור דמי ניהול

         א.         גוף מוסדי ישלח לעמית ולבעל רישיון הנותן לעמית ייעוץ פנסיוני מתמשך או שיווק פנסיוני מתמשך, אם ישנו, הודעה על העלאת שיעור דמי הניהול הנגבים מהעמית. תחילתה של העלאה כאמור תהיה בתום חודשיים מהמועד שבו נשלחה ההודעה האמורה לעמית ולבעל הרישיון כאמור, או המועד שצוין בהודעה שבו יועלו דמי הניהול, לפי המאוחר. הודעה כאמור לא תשלח מוקדם יותר מארבעה חודשים לפני מועד ההעלאה הצפוי.

          ב.       על אף האמור בסעיף קטן (א), בקרות כל אחד מהמקרים המנויים בסעיף 3(ב),  יהיה גוף מוסדי רשאי להעלות את שיעור דמי הניהול הנגבים מהעמית אף אם לא שלח לו הודעה כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שהתקיימו כל אלה:

1)         ניתנה לעמית הודעה במכתב נפרד, לא יאוחר משלושה חודשים ממועד מתן ההנחה, על זכותו של הגוף המוסדי לבטל את ההנחה בדמי הניהול.

2)         ניתנה לעמית הודעה במכתב נפרד, עד חודשיים לאחר מועד העלאת דמי הניהול.

           ג.       ההודעה האמורה בסעיף קטן (א) ובסעיף קטן (ב)(2) תהיה במתכונת הקבועה בנספח א' לחוזר זה.

 

5.       תחולה

          א.      חוזר זה חל על כל הגופים המוסדיים.

          ב.       הוראות סעיף 3 לא יחולו בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן שבהם החלו להיגבות מהעמית דמי ניהול נמוכים משיעור דמי ניהול המרבי הקבוע לפי דין:

1)    דמי ניהול כאמור החלו להיגבות מהעמית לפני תחילתו של חוזר זה, ואולם חל שינוי בדמי הניהול מיום תחילת חוזר זה ואילך, יחולו הוראות סעיף 3 מסמוך לאחר מועד השינוי ואילך;

2)    נגבו מהעמית דמי ניהול כאמור בהתאם להסכם שנחתם בין מעבידו של העמית לבין הגוף המוסדי לפני כניסתו של החוזר לתוקף, והוראות ההסכם אינן תואמות את הוראות חוזר זה. הסכמים כאמור יותאמו לקבוע בהוראות חוזר זה עד ליום 31 בדצמבר 2014. 

 

6.       תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום 1 בינואר 2013.

 

7.       ביטול חוזר

חוזר 2012-9-8 "דמי ניהול במכשירי חיסכון פנסיוני" – בטל.

 

 

                                                                                                עודד שריג

                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 

 


נספח א – הודעה על שינוי בדמי ניהול

 

* שדות אשר מסומנים בסוגריים מרובעים יושלמו על ידי הגוף המוסדי בהתאם למפורט בהערת השוליים.

 

א.ג.נ,

 

הנדון: שינוי דמי הניהול בחשבונך

 

החל מיום _____ ייגבו/החלו להיגבות[1] ממך דמי ניהול בשיעור של _____ אחוזים  מיתרת החיסכון הצבורה בחשבונך ובשיעור של _____ אחוזים מההפקדות החודשיות לזכותך. דמי הניהול שלך לפני ביצוע השינוי האמור עמדו על שיעור של _____ מיתרת החיסכון הצבורה בחשבונך ועל שיעור של _____ מההפקדות החודשיות לזכותך.

בשניים עשר החודשים שהסתיימו ביום [ _______[2]] נגבו ממך דמי ניהול  בסך של כ-  _____ ש"ח. לפי שיעורם של דמי הניהול החדשים, היו נגבים ממך בשנים עשר החודשים כאמור דמי ניהול בסך של כ- [ _______[3]] ש"ח,  כלומר כ- _____ ש"ח פחות/יותר ממה שנגבה ממך על פי השיעורים הנוכחיים. 

 

 

 

 

 

 

 [1] בהתאמה לסעיפים קטנים 4(א) או 4(ב)(2).

[2] לעניין סעיף 4(א) - יום לפני תחילתו של החודש הקודם לחודש שבו נשלחת ההודעה; ולעניין סעיף 4(ב)(2) יום לפני תחילתו של החודש בו החל הגוף המוסדי לגבות את דמי הניהול המעודכנים.

[3] סכום דמי הניהול שהיו נגבים מהעמית בשניים עשר החודשים החולפים לפי שיעורם של דמי הניהול המעודכנים, יחושב כסכום המצטבר של דמי הניהול החדשים מיתרת החיסכון הצבורה ושל דמי הניהול החדשים מהפקדות חודשיות, שכל אחד מהם יחושב בהתאם לנוסחה הבאה:

כאשר:

A - סכום דמי הניהול מיתרת החיסכון הצבורה או סכום דמי הניהול מהפקדות חודשיות, שנגבו מהעמית בשניים עשר החודשים החולפים, לפי העניין;

B- שיעור דמי הניהול החדשים מיתרת החיסכון הצבורה או שיעור דמי הניהול החדשים מהפקדות חודשיות, לפי העניין;

C- שיעור דמי הניהול הנוכחיים מיתרת החיסכון הצבורה או שיעור דמי הניהול מהפקדות חודשיות, לפי העניין;

K - סכום דמי הניהול החדשים מיתרת החיסכון הצבורה או סכום דמי הניהול מהפקדות חודשיות, לפי העניין.

 

צור קשר


1-700-700-913

ייעוץ רווחי באחריות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל