.

לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
: הארכת תוקף ההיתר לשיווק תכניות ביטוח חיים לשנת 3102

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

00 פקס': 00-0330110 רח' קפלן 1 ירושלים 11013 ת.ד 1100 טל': 00-0117000

www.gov.il : שער הממשלה www.mof.gov.il : אוצר ברשת

ט"ו בכסלו התשע"ג

03 בנובמבר 0010

שה. 0010-93393

לכבוד

מנהלי חברות הביטוח

א.ג.נ.,

הנדון: הארכת תוקף ההיתר לשיווק תכניות ביטוח חיים לשנת 3102

בהמשך להוראות חוזר ביטוח 0010-1-0 מיום 03.11.0010 שעניינו מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים

)להלן: "החוזר"(, הריני לקבוע סייגים שיחולו בשנת 0011 לגבי היתרי שיווק תכניות ביטוח חיים משולבות

חיסכון עם מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים )להלן, בהתאמה: "היתרים" ו- "חוזי ביטוח חיים עם

מקדמים מובטחים"( אשר יתבצעו לפי סעיף 0.ב. 0( לחוזר.

1. יכולת חברת ביטוח להתמודד עם השפעת שינויים בתוחלת החיים על יציבות החברה תלויה, בין היתר,

בהפרש שבין דמי הניהול לבין עלויות החברה, לרבות עלויות המקדמים המגלמים הבטחת תוחלת חיים

)להלן: "המרווח"(. לפיכך, תנאי לכניסתו לתוקף של היתר שיווק לשנת 0011 יהיה אישור המפקח לתכנית

עסקית שתוגש לו על ידי החברה ואשר תכלול את הפרטים הבאים:

א. שיעור דמי הניהול הממוצעים שיקבע במסגרת חוזי הביטוח חיים עם מקדמים מובטחים;

ב. דרכי ההתמודדות של החברה עם השפעתם של שינויים בתוחלת החיים על יציבות החברה, לרבות

באמצעות המרווח שיקבע על ידה; לעניין זה, יפורטו עלויות החברה והיחס ביניהן לבין שיעור דמי

הניהול הממוצע;

ג. צפי המכירות של חוזי ביטוח חיים עם מקדמים מובטחים בשנת 0011 )מספר חוזי הביטוח עם מקדמים

מובטחים, והיקפם(.

0. היקף חוזי ביטוח חיים עם מקדמים מובטחים שיימכרו על ידי חברת ביטוח מכח היתרים בשנת 0011 , לא

יעלה על 70 מיליון ₪, וכן מספר חוזי ביטוח חיים עם מקדמים מובטחים שיימכרו על ידי חברת ביטוח מכח

היתרים בשנת 0011 לא יעלה על 3,000 חוזים.

1. לעניין הוראה זו:

"היקף חוזי ביטוח חיים עם מקדמים מובטחים" – סך ההפקדות החד פעמיות שהתבצעו בשנת 0011 בעד כל

חוזי ביטוח חיים עם מקדמים מובטחים שנמכרו בתקופה האמורה וכן הפקדות שנתיות צפויות בעד חוזים

כאמור.

"הפקדות שנתיות צפויות" – סך הפקדות שוטפות הצפויות לפי חוזה ביטוח ב 10- החודשים הראשונים מיום

תחילת החוזה.

00 פקס': 00-0330110 רח' קפלן 1 ירושלים 11013 ת.ד 1100 טל': 00-0117000

www.gov.il : שער הממשלה www.mof.gov.il : אוצר ברשת

9. בסייגים לעיל לא נקבעו הוראות מיוחדות לעניין צירוף עמיתים לפי סעיף 00 )ב( לחוק הפיקוח על שירותים

פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה 0000- . עם זאת, נזכיר כי הוראות סעיף 00 )ב( האמורות חלות רק לעניין

צירוף לראשונהשמבצע מעביד עבור עובד חדש בהיעדר בחירה מפורשת של העובד. לפיכך, לא ניתן לשנות

תמהיל מוצרי חסכון פנסיוני של עמית קיים, ובכלל זה: שינוי תמהיל כתוצאה משינוי הסכם ברירת מחדל של

מעבידו, ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב של העובד, ולעניין חובת הליך יעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני

יחולו הוראות סעיף 1 לחוזר גופים מוסדיים 0002-3-12 , שעניינו "צירוף עמיתים למוצר פנסיוני – הבהרה".

בכבוד רב ,

עודד שריג

המפקח על הביטוח

צור קשר


1-700-700-913

ייעוץ רווחי באחריות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל