.

לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
ייפוי כוח לבעל רישיון - ייעוץ פנסיוני חוזר 12/12/12

 

 jחוזר התקבל במשרדי פורשור יועצים פנסיוניים עצמאיים, מערכת מומחים למתן ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי בכ"ח בכסלו התשע"ג
12 בדצמבר 2012

 

חוזר סוכנים ויועצים 2012-10-3
סיווג: כללי

 

 

 

 

ייפוי כוח לבעל רישיון

 

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לפי סעיפים 27(ב)(7) ו-31(ב)(1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 (להלן: "חוק הייעוץ הפנסיוני") ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי.

 

1.        כללי

חוק הייעוץ הפנסיוני מסמיך בעלי רישיון לבצע פעולות מסוימות בעבור לקוח בכפוף לקבלת הסכמתו. בפרט, באפשרות בעל רישיון לבקש מגופים מוסדיים מידע אודות מוצרים פנסיוניים המנוהלים עבור לקוח, להעביר מידע אודות לקוח לגופים מוסדיים ולהעביר בקשות של לקוח לגופים מוסדיים לשם הצטרפות למוצר פנסיוני ולביצוע פעולות בו.

כיום, קיימים נוסחים שונים של ייפויי כוח, השונים זה מזה בהיקף הדרישות הקבועות בהן ובמהותן. ריבוי נוסחים של ייפוי כוח מקשה על תקשורת סדירה ויעילה בין בעלי רישיון לבין גופים מוסדיים.

חוזר זה קובע מבנה אחיד לטופס ייפוי כוח, באמצעותו יוכל לקוח לייפות את כוחו של בעל רישיון לקבל מידע אודות החיסכון הפנסיוני המנוהל עבורו בגוף מוסדי או להעביר בקשות בשמו במסגרת ייעוץ או שיווק פנסיוני, לרבות ייעוץ או שיווק פנסיוני מתמשך. החוזר הוא חלק מהסדרה כללית שמטרתה ייעול תהליכי עבודה, שיפור מהימנות מידע והסרת חסמים טכנולוגיים, כדי לקדם שוק תחרותי, משוכלל ומפותח.

מטרת החוזר היא, בין השאר, להכין את הגופים הפועלים בענף הביטוח הפנסיוני, להעביר מידע ולבצע פעולות באמצעות טפסים ממוכנים ואחידים, ובכלל זה, באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.

 

 

 

2.        הגדרות

"בעל רישיון"- יועץ פנסיוני וסוכן פנסיוני, כהגדרתם בחוק הייעוץ הפנסיוני;

"טיפול בביצוע עסקה"- כל אחד מאלה ובלבד שנעשו לבקשת לקוח ובכפוף להוראות הדין:

א.   בקשת מידע מגוף מוסדי;

ב.    העברת מידע אל גוף מוסדי;

ג.     העברת בקשה להצטרפות למוצר או העברת בקשה לביצוע פעולות במוצר אל גוף מוסדי;

"יום עסקים" - כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

"ייפוי כוח"- טופס למתן הרשאות לקבלת מידע באופן חד פעמי או לטיפול בביצוע עסקה חתום כדין על ידי הלקוח;

"ייפוי כוח לפי נספח ב" - ייפוי כוח לפי נספח ב1 או ייפוי כוח לפי נספח ב2;

"מבוטח"- לרבות עמית;

"מוצר"- מוצר פנסיוני ותכנית ביטוח שאינה כלולה במוצר פנסיוני;

"מוצר פנסיוני" - מוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ הפנסיוני ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 31ט(ז)(2) לחוק הייעוץ הפנסיוני;

"תכנית ביטוח שאינה כלולה במוצר פנסיוני"-  תכנית ביטוח שאינה כלולה במוצר פנסיוני ואינה נמכרת אגב אותו מוצר כהגדרתה בסעיף 31ט(ז)(1) לחוק הייעוץ הפנסיוני, למעט תכנית ביטוח כאמור הכלולה במוצר ביטוח שאינו מוצר פנסיוני.

 

3.        הוראות כלליות

               א.     בעל רישיון ישתמש בייפוי כוח לפי חוזר זה אך ורק לשם: מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני חד פעמי, ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לראשונה וטיפול בביצוע עסקה כחלק מייעוץ או שיווק פנסיוני.

               ב.      בעל רישיון לא ישנה את נוסח ייפוי הכוח שבנספח ולא ישנה את סדר הסעיפים שבו, למעט הוספת סימנים מסחריים כגון לוגו.

                ג.      בעל רישיון יאפשר ללקוח לעיין בייפוי הכוח ולהבין את תוכנו בטרם יידרש לחתום עליו.

               ד.      בעל רישיון יצרף לכל ייפוי כוח המועבר לגוף מוסדי צילום תעודת זהות של הלקוח שבשבילו נעשתה הפניה או אמצעי זיהוי אחר כפי שיורה הממונה לעניין העברת ייפוי כוח באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.

 

4.        פניה לגוף מוסדי תוך הצגת ייפוי כוח

              א.    בעל רישיון יפנה לגוף מוסדי לשם קבלת מידע באופן חד פעמי או לשם טיפול בביצוע עסקה במוצר פנסיוני בעבור לקוח רק לאחר הצגת ייפוי כוח לפי נספח א או ייפוי כוח לפי נספח ב, לפי העניין, חתום על ידי הלקוח, ולגבי נספח ב חתום גם על ידי בעל רישיון.

על אף האמור, פטורים מדרישות הסעיף:

1)       סוכן שיווק פנסיוני הפונה בשם לקוח לגוף מוסדי שבו הוא מועסק.

2)       בעל רישיון הפונה בשם מעסיק עבור לקוח לביצוע הפעולות הבאות:

א.       צרוף עובד שלא בחר להצטרף לקופת גמל, לקרן ברירת מחדל כהגדרתה בסעיף 20(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

ב.      הפקדת כספים אצל גוף מוסדי בעבור עובד והעברת מידע אגב הפקדה כאמור.

ג.        קבלת משוב אודות ביצוע ההפקדות עבור עובד.

ד.      קבלת מידע שלא באמצעות מערכת סליקה פנסיונית לגבי סכומי ביטוח ועלות כיסויים ביטוחים הנרכשים על ידי המעסיק בעבור עובד.  

              ב.    על אף האמור בסעיף קטן א., בעל רישיון שהוא מוסד בנקאי או בעל רישיון אחר שהוא תאגיד שמתקיימות בו הוראות 6(ב)(1), 6(ב)(3), 10(ב), 10(ג), 13(א), 14(א), 14(ה), 20, 22(א), 22(ב), 23(ב) 24(ג) להוראה 357 להוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים (להלן: "התאגיד"), רשאי לפנות לגוף מוסדי לקבלת מידע באופן חד פעמי כאמור בסעיף קטן א. באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית לאחר הצגת ייפוי כוח לפי נספח א, שמולא ואושר על ידי לקוח התאגיד החתום על הרשאת גישה למידע ופעולות באינטרנט, באמצעות אתר האינטרנט של התאגיד. תאגיד שפעל לפי הוראות סעיף זה, לא יידרש לצרף לייפוי כוח לפי נספח א צילום תעודת זהות של הלקוח כאמור בסעיף 3.ד..

               ג.     בעל רישיון שהוא תאגיד שמתקיימים בו התנאים הקבועים בסעיף קטן ב. יעביר למערכת סליקה פנסיונית מרכזית תצהיר חתום בידי מורשה חתימה בתאגיד לעניין עמידה באותם תנאים והתחייבות לידע את מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית על שינוי נסיבות שעשוי להשליך על עמידתו באותם תנאים, לפי נספח  ג. 

              ד.    בעל רישיון יעביר לגוף מוסדי ייפוי כוח לפי נספח א או לפי נספח ב על כל חלקיו, לרבות נספחו, גם אם לא מולא על ידי הלקוח.

              ה.    פניית בעל רישיון לגוף מוסדי יחיד או למספר גופים מוסדיים, לשם בקשת מידע שאינה כוללת פרטי זיהוי של מוצר פנסיוני המנוהל לטובת לקוח, תיעשה לאחר הצגת הרשאה חד פעמית לבעל רישיון לקבלת מידע, לפי נספח א (להלן: "ייפוי כוח לפי נספח א"), חתום על ידי הלקוח.

               ו.     פניית בעל רישיון לגוף מוסדי יחיד או למספר גופים מוסדיים, לראשונה לשם טיפול בביצוע עסקה בקשר עם מוצרים פנסיוניים שברשות לקוח תיעשה לאחר הצגת הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לפי נספח ב1 (להלן: "ייפוי כוח לפי נספח ב1"), חתום על ידי הלקוח.

               ז.     פניית בעל רישיון לגוף מוסדי לראשונה לשם טיפול בביצוע עסקה בקשר למוצר פנסיוני מסוים שברשות לקוח תיעשה לאחר הצגת הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לפי נספח ב2 (להלן: "ייפוי כוח לפי נספח ב2"), חתום על ידי הלקוח.

              ח.    גוף מוסדי יטפל בכל העברת בקשה לביצוע עסקה בתכנית ביטוח שאינה כלולה במוצר פנסיוני אם הציג בעל הרישיון ייפוי כוח לפי נספח ב2.

              ט.    בעל רישיון יעביר לגוף מוסדי שבו מנוהל מוצר עבור לקוח, ייפוי כוח לפי נספח ב, לא יאוחר מחלוף שבעה ימי עסקים מהיום שבו הוא נחתם, ואם ביקש לקוח להצטרף למוצר אצל גוף מוסדי יעבירו במועד העברת בקשת ההצטרפות.

 

5.        תוקפו של ייפוי כוח

              א.      ייפוי כוח לפי נספח א יהיה בתוקף שלושה חודשים מיום חתימתו.

              ב.       מבלי לגרוע מחובות הגוף המוסדי לפי כל דין, ייפוי כוח לפי נספח ב, יהיה בתוקף בתקופה שבין עשרה ימי עסקים מהיום שבו התקבל אצל גוף מוסדי לבין עשר שנים או לתקופה קצרה מהמועד האמור כפי שנקבע במסגרת ייפוי הכוח.

               ג.       על אף האמור, ייפוי כוח לפי נספח ב אשר נלווה לטופסי הצטרפות למוצר אצל גוף מוסדי, יהיה בתוקף עבור המוצר אליו ביקש הלקוח להצטרף, החל ממועד החתימה.

              ד.       בעל רישיון שקיבל הודעה בכתב מלקוח על ביטול ייפוי כוח או הודעה אחרת בכתב, שעניינה למעשה ביטול ייפוי הכוח (כדוגמת הודעה אודות ביטול הסכם יעוץ מתמשך), יעביר הודעה בכתב על כך לגוף מוסדי תוך חמישה ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה.

              ה.      חתימת לקוח על ייפוי כוח לפי נספח ב1,  תבטל כל ייפוי כוח קודם עליו חתם הלקוח או כל הרשאה אחרת, המסמיכים בעל רישיון אחר לטפל בביצוע עסקה באותו מוצר פנסיוני.

               ו.       חתימת לקוח על ייפוי כוח לפי נספח ב2,  תבטל כל ייפוי כוח קודם עליו חתם הלקוח או כל הרשאה אחרת, המסמיכים בעל רישיון אחר לטפל בביצוע עסקה באותו מוצר (להלן: "ייפוי כוח קודם"). על אף האמור, חתימת הלקוח על ייפוי כוח לפי נספח ב2, שבו נתן הלקוח הרשאה לבעל הרישיון לקבל מידע בלבד לגבי מוצר מסוים, לא תבטל ייפוי כוח קודם שעליו חתם הלקוח לגבי אותו מוצר.

               ז.       גוף מוסדי שקיבל ייפוי כוח חדש המבטל ייפוי כוח קודם או הודעה בכתב מלקוח או מבעל רישיון על ביטול ייפוי כוח קודם - ייראה בייפוי הכוח הקודם כבטל, החל מתום עשרה ימי עסקים מהיום שבו קיבל את ההודעה או ייפוי הכוח החדש, לפי העניין.

              ח.      גוף מוסדי אשר קיבל ייפוי כוח חדש או הודעה על ביטול ייפוי כוח לפי סעיף קטן ה., יעביר הודעה על כך בכתב לבעל הרישיון שייפוי הכוח שלו בוטל, תוך חמישה ימי עסקים מהיום שבו הגיע לידיו ייפוי הכוח החדש או ההודעה, לפי העניין.

              ט.      אין באמור בסעיף זה כדי לאסור העברת מידע מגוף מוסדי לבעל רישיון לצורך בקרת תשלום עמלות להן זכאי בעל הרישיון. המידע יכלול את הנתונים הנדרשים לחישוב העמלה כפי שנקבע בהסכם בין בעל הרישיון לגוף המוסדי.

 

6.        אימות ייפוי כוח

              א.      גוף מוסדי יקבע בנוהל שיעודכן מעת לעת, הוראות לעניין אימות ייפוי כוח לפי נספח ב או ייפוי כוח לפי נספח א שלא הועברו באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית. בנוהל יפורטו האמצעים בהם יפעל הגוף המוסדי לאמת את ייפוי הכוח והצעדים שינקטו על ידו אם יתעורר חשד כיייפויכוחאינומשקףהרשאתהלקוח.

              ב.       גוף מוסדי יעביר לבעל רישיון מידע או יבצע פעולות, לפי בקשת לקוח שהועברה על ידי בעל רישיון, בכפוף להצגת ייפוי כוח תקף לפי סעיפים 3(ב),(ד), 4(ד)-(ט), 5(א)-(ג),(ז).

               ג.       גוף מוסדי לא יתנה תוקפו של ייפוי כוח בדרישות נוספות, מעבר לאמור בסעיף קטן ב., ובכלל זה אישור של גורם חיצוני, לרבות אימות עורך דין או נוטריון של הפרטים המפורטים בייפוי הכוח, אישור הפוטר את הגוף המוסדי מאחריות למסירת המידע לגורם מורשה לקבלו, או בהמצאת טופס נוסף הכולל את פרטי הגוף המוסדי.

              ד.       גוף מוסדי יפרסם באופן ברור באתר האינטרנט פרטי התקשרות ייעודיים לקבלת מענה בנוגע לייפוי כוח לפי חוזר זה.

 

7.        הוראת מעבר

              א.     גוף מוסדי יעביר לבעל רישיון רשימה מעודכנת של לקוחותיו במוצר פנסיוני, שטרם חתמו על ייפוי כוח לפי נספח ב עד ליום 1 ביולי 2017, באחת מהדרכים הבאות:

(1)     קובץ אקסל שישלח לבעל הרישיון אחת לששה חודשים;

(2)      מתן גישה ישירה לבעל הרישיון לרשימה כאמור במערכות הגוף המוסדי. 

              ב.     הרשימה תכלול לפחות את הפרטים הבאים:

1)    פרטי הלקוח לצרכי התקשרות, לרבות מספר תעודת זהות, כפי שמופעים בגוף המוסדי;

2)    מספר פוליסה או מספר חשבון של הלקוח, לפי העניין, בגוף המוסדי.

           ג.          רשימה כאמור תועבר לראשונה לכל המאוחר, ביום 1 פברואר 2013.

 

8.        תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים ועל כל בעלי הרישיון.

 

9.        תחילה

              א.      תחילתו של חוזר זה ביום 1 במאי 2013 (להלן: "מועד התחילה").

              ב.       על אף האמור בסעיף קטן א., מועד התחילה של סעיף 4.א. לחוזר זה, לגבי מוצר שהלקוח קיבל ייעוץ או שיווק פנסיוני על ידי בעל הרישיון לפני מועד התחילה וכל עוד הפעולות במוצר לא מבוצעות באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, ביום 1 ביולי 2017.

               ג.       על אף האמור בסעיף קטן א., מועד התחילה של סעיף 4.ב. לחוזר זה יהיה 1 ביולי 2013.

 

10.    ביטול תקפות

החלמיוםהתחילה  חוזרסוכניםויועצים2012-10-1 שעניינו "ייפוי כוח לבעל רישיון" בטל.

                                                                                                      

 

 

                                                                                                עודד שריג

                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 


לכל מאן דבעי,

הרשאה חד פעמית לבעל רישיון לקבלת מידע(נספח א)

(*צורף מסמך זיהוי של הלקוח מייפה הכוח)

 

מייפה הכוח (הלקוח):

שם: ________________________________________ מספר זיהוי  כתובת: ___________________________________________________________________

מיופה הכוח (בעל הרישיון, במקרה של בעל רישיון שהוא תאגיד מיופה הכוח הינו התאגיד):

שם (יחיד / תאגיד): ______________________________ רישיון מס'

אשר הינו: 1) יועץ פנסיוני   *; 2) סוכן ביטוח פנסיוני *; 3) משווק הפנסיוני *

סמן את האפשרות המתאימה.

טלפון __________________________ מייל _______________________________________

 

אני, הח"מ, מייפה את כוחו של בעל הרישיון, או מי מטעמו[1], לפנות בשמי לכל גוף מוסדי[2] לשם קבלת מידע[3] אודות המוצרים הפנסיוניים[4] שלי, לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני באופן חד-פעמי או לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לראשונה, כהכנה למתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני מתמשך. העברת מידע אודותיי, כאמור לעיל, יכול שתיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית.

 

ייפוי כוח זה מתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים המנוהלים עבורי בגוף מוסדי כלשהו נכון למועד חתימת הרשאה זו, מלבד המוצרים המנויים בטופס המצורף להרשאה זו (עבור כל גוף מוסדי בנפרד).

שים לב! אם לא יצוינו מוצרים פנסיוניים בטופס המצ"ב, ההרשאה תתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים שברשותך.

***הרשאה זו תעמוד בתוקפה במשך 3 חודשים מיום חתימתה**

 

ולראיה באתי על החתום:

 

 

____________________

____________________

חתימת הלקוח

            תאריך החתימה

נספח להרשאה חד פעמית לבעל רישיון לקבלת מידע(רשות)

 

לכבוד

___________________________________ (שם הגוף המוסדי)

 

 

הנדון: רשימת מוצרים פנסיוניים מוחרגים

 

 

שם הלקוח: ____________________________________ מספר זיהוי  

 

 

להלן פירוט המוצרים הפנסיוניים המוחרגים מייפוי הכוח:

(1)  מספר חשבון הלקוח במוצר הפנסיוני / פוליסה

(2) מספר קידוד של המוצר הפנסיוני / פוליסה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החרגת מוצר פנסיוני תכלול החרגה של כל הכיסויים הביטוחים הכלולים במוצר. 

 

 

 

ולראיה באתי על החתום:

 

 

 

____________________

____________________

חתימת הלקוח

            תאריך החתימה

 

 

 

 

 

נספח זה יועבר לכל גוף מוסדי אליו פונה בעל הרישיון.

 אם הלקוח לא ביקש להחריג מייפוי הכוח מוצר פנסיוני בגוף מוסדי, ישלח הנספח לאותו גוף מוסדי כשהוא ריק.  

לכל מאן דבעי,

 

הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות(נספח ב1)

הרשאה זו מתייחסת לכל סוגי המוצרים הפנסיוניים שברשותי ולכל המוצרים הפנסיוניים שברשותי, למעט אלו המוחרגים במפורש, ומבטלת כל ייפוי כוח של בעל רישיון אחר

(*צורף מסמך זיהוי של הלקוח מייפה הכוח)

 

מייפה הכוח (הלקוח):

שם: ______________________________________ מספר זיהוי  כתובת: ___________________________________________________________________

מיופה הכוח (בעל הרישיון, במקרה של בעל רישיון שהוא תאגיד מיופה הכוח הינו התאגיד):

שם (יחיד /תאגיד): ______________________________ רישיון מס'  

אשר הינו: 1) יועץ פנסיוני   *; 2) סוכן ביטוח פנסיוני *; 3) משווק הפנסיוני *

סמן את האפשרות המתאימה.

טלפון _________________________ מייל ________________________________________

 

אני, הח"מ, מייפה את כוחו של בעל הרישיון ומי מטעמו1, לפנות בשמי לכל גוף מוסדי2 לשם קבלת מידע3 אודות המוצרים הפנסיוניים4 שלי מעת לעת במסגרת ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני מתמשך, העברת בקשותיי להצטרפות למוצר פנסיוני או העברת בקשותיי לביצוע פעולות בו. העברת מידע אודותיי, כאמור לעיל, יכול שתיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית.

1.      תחולת ההרשאה

ייפוי כוח זה מתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים המנוהלים עבורי בגוף מוסדי כלשהו נכון למועד חתימת הרשאה זו, או מוצרים פנסיוניים אחרים שינוהלו עבורי בגוף מוסדי במהלך תקופת תוקפה של הרשאה זו , מלבד המוצרים המנויים בטופס המצורף להרשאה זו (יש לציין מוצרים עבור כל גוף מוסדי בנפרד), או מוצרים עתידים שאצטרף אליהם באמצעות בעל רישיון אחר.

שים לב! אם לא יצוין סוג מוצר פנסיוני או מוצרים פנסיוניים בטופס המצ"ב, ההרשאה תתייחס לכל סוגי המוצרים הפנסיונים ולכל המוצרים הפנסיוניים שברשותך. הרשאה כאמור מבטלת ייפוי כוח של בעל רישיון אחר.

 

2.      ביטול הרשאה קודמת

בחתימה על הרשאה זו הריני מבטל כל הרשאה מתמשכת קודמת לבעל רישיון אחר לגבי מוצרים פנסיוניים הכלולים בהרשאה זו תוך  10 ימי עסקים מהמועד בו התקבלה בגוף המוסדי.

3.      תוקפו של ייפוי כוח

שים לב! באפשרותך לסמן רק אפשרות אחת בסעיף זה

ð     הרשאה זו תעמוד למשך 10 שנים או לתקופה קצרה יותר וכל עוד לא נמסרה הודעה על ביטול ההרשאה.

ð     הרשאה זו תעמוד למשך תקופה קצרה מ-10 שנים - עד ליום___________.

 

 

ולראיה באתי על החתום:

 

 

 

__________________

____________________

חתימת הלקוח

            תאריך החתימה

 

 

 

 

 

___________________

___________________

___________________

שם בעל הרישיון

חתימת בעל רישיון

תאריך החתימה

 

 


טופס נספח להרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות(רשות)

 

לכבוד___________________________________ (שם הגוף המוסדי)

 

הנדון: רשימת החרגות מייפוי הכוח

 

שם הלקוח: ____________________________________ מספר זיהוי  

 

ניתן להחריג מייפוי הכוח שיינתן לבעל הרישיון סוגים של מוצרים פנסיוניים באמצעות סעיף (1) או

להחריג מוצרים פנסיוניים מסויימים באמצעות סעיף (2).

1.        להלן פירוט סוגי המוצרים הפנסיוניים המוחרגים מייפוי הכוח:

ð       קרן פנסיה1

ð       קופת גמל2

 

ð       ביטוח פנסיוני3

(ביטוח מנהלים)

 

ð       קרן השתלמות4

 

2.      להלן פירוט המוצרים הפנסיוניים המוחרגים מייפוי הכוח:

(1)  מספר חשבון הלקוח במוצר הפנסיוני / פוליסה

(2) מספר קידוד של המוצר הפנסיוני / פוליסה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החרגה של מוצר פנסיוני תייחס לכל הכיסויים הביטוחים הכלולים בו. 

 

ולראיה באתי על החתום:

 

____________________

____________________

חתימת הלקוח

            תאריך החתימה

 

 

___________________

___________________

___________________

שם בעל הרישיון

חתימת בעל רישיון

תאריך החתימה

 

נספח זה יועבר לכל גוף מוסדי אליו פונה בעל הרישיון.

אם הלקוח לא ביקש להחריג מייפוי הכוח מוצר פנסיוני בגוף מוסדי, ישלח הנספח לאותו גוף מוסדי כשהוא ריק.  

הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות(נספח ב2)

הרשאה זו מתייחסת רק למוצרים המפורטים מטה, ומבטלת ייפוי כוח של בעל רישיון אחר עבור מוצרים אלו

(*צורף מסמך זיהוי של הלקוח מייפה הכוח)

לכבוד

___________________________________ (שם הגוף המוסדי)

 

 מייפה הכוח (הלקוח):

שם: ____________________________________ מספר זיהוי  כתובת: ___________________________________________________________________

מיופה הכוח (בעל הרישיון, במקרה של בעל רישיון שהוא תאגיד מיופה הכוח הינו התאגיד):

שם (יחיד /תאגיד): ______________________________ רישיון מס'  

אשר הינו: 1) יועץ פנסיוני   *; 2) סוכן ביטוח פנסיוני *; 3) משווק הפנסיוני *

סמן את האפשרות המתאימה.

טלפון _________________________ מייל ________________________________________

 

אני, הח"מ, מייפה את כוחו של בעל הרישיון ומי מטעמו1, לפנות בשמי לגוף המוסדי2 המפורט לעיל לשם קבלת מידע3 אודות המוצרים4 שלי מעת לעת במסגרת ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני מתמשך, העברת בקשותיי להצטרפות למוצר או העברת בקשותיי לביצוע פעולות בו. העברת מידע אודותיי, כאמור לעיל, יכול שתיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית.

הרשאה זו מתייחסת רק למוצרים הפנסיוניים המפורטים

(1)  מספר חשבון הלקוח במוצר הפנסיוני / פוליסה

(2) מספר קידוד של המוצר הפנסיוני / פוליסה

(3) בעל הרישיון יקבל מידע בלבד לגבי מוצר זה (רשות)

 

 

 

 

* במקרה של הצטרפות לראשונה למוצר אין חובה למלא את עמודה (1). במקרה זה יש לצרף לייפוי הכוח את טפסי ההצטרפות, וייפוי הכוח יתייחס גם למוצר זה.

* אם סימנתי Vבעמודה (3), בעל הרישיון יוכל לקבל מידע בלבד בנוגע למוצרים המנויים לעיל ולא יוכל להעביר בקשות בשמי לביצוע פעולות בהם.

1.      ביטול הרשאה קודמת

בחתימה על הרשאה זו הריני מבטל כל הרשאה מתמשכת קודמת לבעל רישיון אחר לגבי המוצרים הכלולים בהרשאה ושאינם עבור קבלת מידע בלבד זו תוך  10 ימי עסקים מהמועד בו התקבלה בגוף המוסדי.

2.      תוקפו של ייפוי כוח

שים לב! באפשרותך לסמן רק אפשרות אחת בסעיף זה

ð     הרשאה זו תעמוד למשך 10 שנים או לתקופה קצרה יותר וכל עוד לא נמסרה הודעה על ביטול ההרשאה

ð     הרשאה זו תעמוד למשך תקופה קצרה מ-10 שנים - עד ליום ___________

 

 

 

 

ולראיה באתי על החתום:

 

                                                                                                                                       

____________________

____________________

חתימת הלקוח

            תאריך החתימה

 

 

 

 

___________________

___________________

___________________

שם בעל הרישיון

חתימת בעל רישיון

תאריך החתימה

 

                                                                                    

 

 

 

 


 

תצהיר אימות ייפוי כוח (נספח ג) 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________(להלן: "המבקש") המבקש לקבל מידע חד פעמי מגוף מוסדי באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית כאמור בסעיף 4.ב. לחוזר שעניינוייפוי כוח לבעל רישיון 2012-10-3.

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המבקש.

1.       המבקש הוא בעל רישיון שהוא מוסד בנקאי או בעל רישיון אחר שהוא תאגיד (להלן: "התאגיד") פועל ומתקיימות בו הוראות 6(ב)(1), 6(ב)(3), 10(ב), 10(ג), 13(א), 14(א), 14(ה), 20, 22(א), 22(ב), 23(ב) 24(ג) להוראה 357 להוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים (להלן: "הוראה") החל מעת העברת התצהיר ואילך.

2.       התאגיד ביצע אימות עבור ייפוי הכוח הנשלחים באמצעות אתר האינטרנט של המבקש, על ידי סעיפים 6(ב)(1), 6(ב)(3) להוראה.

המבקש מתחייב להודיע למערכת סליקה פנסיונית מרכזית על כל שינוי באמור לעיל.

 

 

 

 

 

 

____________________

____________________

חתימת מורשה החתימה מטעם התאגיד

            תאריך החתימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]מי מטעמו" - עובד הקשור לעבודתו של בעל הרישיון, הפונה בשמו לגוף המוסדי. פניה כאמור באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תעשה בכפוף לתקנות בפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)(אבטחת מידע במערכת סליקה פנסיונית מרכזית), התשע"ב-2012

[2]"גוף מוסדי"- כל אחד מאלה: חברת ביטוח או חברה מנהלת של קופת גמל, של קרן השתלמות או של קרן פנסיה.

[3]"מידע אודות מוצר פנסיוני" - לרבות פרטי הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלי במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוחי, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש.

[4]"מוצר פנסיוני" - מוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ הפנסיוני ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 31ט(ז)(2) לחוק הייעוץ הפנסיוני.

1"מי מטעמו" - עובד הקשור לעבודתו של בעל הרישיון, הפונה בשמו לגוף המוסדי. פניה כאמור באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תעשה בכפוף לתקנות בפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)(אבטחת מידע במערכת סליקה פנסיונית מרכזית), התשע"ב -2012

2"גוף מוסדי"- כל אחד מאלה: חברת ביטוח או חברה מנהלת של קופת גמל, של קרן השתלמות או של קרן פנסיה.

3"מידע אודות מוצר פנסיוני" - לרבות פרטי הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלי במוצר, מסלולי  השקעה, מסלול ביטוחי, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש.

4"מוצר פנסיוני"- מוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ הפנסיוני ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 31ט(ז)(2) לחוק הייעוץ הפנסיוני.

1קרן פנסיה- סעיף (1) להגדרת סוג מוצר פנסיוני בחוק הייעוץ הפנסיוני.

2קופת גמל- סעיפים 1(א) -(3) להגדרת סוג מוצר פנסיוני בחוק הייעוץ הפנסיוני.

3ביטוח פנסיוני – סעיפים (4) – (6) להגדרת סוג מוצר פנסיוני בחוק הייעוץ הפנסיוני.

4קרן השתלמות – סעיף (7) להגדרת סוג מוצר פנסיוני בחוק הייעוץ הפנסיוני.

1"מי מטעמו" - עובד הקשור לעבודתו של בעל הרישיון, הפונה בשמו לגוף המוסדי. פניה כאמור באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תעשה בכפוף לתקנות בפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)(אבטחת מידע במערכת סליקה פנסיונית מרכזית), התשע"ב -2012

2" גוף מוסדי"- כל אחד מאלה: חברת ביטוח או חברה מנהלת של קופת גמל, של קרן השתלמות או של קרן פנסיה.

3"מידע אודות מוצר" - לרבות פרטי הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלי במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוחי, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש.

4"מוצר" - מוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ הפנסיוני ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 31ט(ז)(2) לחוק הייעוץ הפנסיוני ותכנית ביטוח שאינה כלולה במוצר פנסיוני ואינה נמכרת אגב אותו מוצר כהגדרתה בסעיף 31ט(ז)(1) לחוק הייעוץ הפנסיוני, למעט תכנית ביטוח כאמור הכלולה במוצר ביטוח שאינו מוצר פנסיוני.

.

צור קשר


1-700-700-913

ייעוץ רווחי באחריות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל