.

נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת

טיוטת חוזר "הצטרפות לקופת גמל" 5 במרץ 2014

 

 

ג' באדר ב' התשע"ד
5 במרץ 2014

שה. 2014-8374

 

 

 

לכבוד,

מנהלי קופות הגמל

 

 

א.ג.נ,

 

 

 

הנדון: מכתב נלווה לטיוטת חוזר "הצטרפות לקופת גמל" ונוסח הצהרה לפי סעיף 2(ג)(1)(ג) לחוזר הכרעה עקרונית 2013-4-1

 

מצ"ב טיוטת חוזר "הצטרפות לקופת גמל" אשר מחליף את חוזר 2011-2-1 "הצטרפות לקופת גמל", וטיוטה לנוסח הצהרה לפי סעיף 2(ג)(1)(ג) לחוזר הכרעה עקרונית 2013-4-1 "הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת".

נבקש לקבל את הערותיכם לאמור לא יאוחר מיום 10 באפריל 2014. דיונים בהערות שיישלחו ייערכו במשרדנו ב-23 וב-27 באפריל 2014. נא היערכותכם בהתאם.

הערות לטיוטות זו יש להעביר למר עבד חסדייה בדואר אלקטרוני abed@mof.gov.il או בפקס: 02-5695342.

לתיאום ישיבות לימי הדיונים יש לפנות לגב' עדיאל קדוש בטלפון: 02-5317692.

  

                                                                                                                  בכבוד רב,

                                                                                                                  

                                                                                                                       רג'ואן גרייב

                                                                                      סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

 

 

העתק:

דורית סלינגר - הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר

 

הצטרפות לקופת גמל - טיוטה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, אני מורה כדלקמן:

1. כללי

הצטרפותו של עמית לקופת גמל היא לרוב הפעם היחידה שבה מקבלת הקופה פרטים מזהים ונתונים רלוונטיים אחרים אודות העמית המצטרף שיוכלו לשמש אותה בעתיד כדי לאתר את העמית וליצור עמו קשר או עם המוטבים, לאחר מותו. בשל המספר הרב של חשבונות בקופות גמל שחסרים בהם פרטים מזהים אודות בעליהם או המוטבים הרשומים בקופה, ובשל חוסר האחידות הקיים בנתונים הנדרשים על ידי קופות הגמל מעמית מצטרף, הנני מורה כדלהלן:

2. הליך מילוי טפסי הצטרפות לקופת גמל

2.1. עמית המצטרף לקופת גמל, לרבות אגב העברת כספים בין קופות גמל, ימסור, במסגרת מסמך ההצטרפות לקופה, לפחות את הנתונים המפורטים בסעיף 3 לחוזר זה.

2.2. על מסמך ההצטרפות יחתום העמית המצטרף או אפוטרופסו (במקרה שהעמית קטין או חסוי).

2.3. בעת הצטרפותו של העמית לקופה, ייבדקו הנתונים המצוינים בסעיף 3 להלן, בידי נציג קופת הגמל, על ידי השוואתם לנתונים המופיעים בתעודת הזהות של העמית המצטרף, רישיון הנהיגה שלו או דרכון אם העמית תושב חוץ (להלן - מסמך מזהה) ואשר העתק ממנו יישמר במשרדי הקופה.

2.4. במקרים שבהם מתבצע הליך ההצטרפות לקופה בפקס או במדיה דיגיטלית להעברת מידע (כגון דואר אלקטרוני) (להלן - מדיה דיגיטלית), יצרף העמית המצטרף למסמך ההצטרפות העתק מהמסמך המזהה שיאפשר לנציג הקופה לבצע בדיקת התאמה בין הנתונים שמופיעים בו לבין הנתונים המופיעים בטופס ההצטרפות שהעביר לקופה.

  

3. נתונים ומסמכים שחובה על הקופה לקבל בטרם תאפשר הפקדת כספים – "נתוני חובה"

3.1. קופת גמל לא תפתח חשבון לעמית ולא תאפשר הפקדת כספים אצלה בטרם תוודא כי הנתונים הבאים מופיעים במסמך ההצטרפות ובטרם תקבל העתק מסמך מזהה של העמית:

3.1.1. שם הקופה;

3.1.2. מספר אישור מס הכנסה של הקופה;

3.1.3. שם פרטי;

3.1.4. שם משפחה;

3.1.5. מספר ת.ז. (או מספר דרכון לתושב חוץ);

3.1.6. מענו הרשום בת.ז./דרכון ואם מסר מען אחר – המען שמסר;

3.1.7. מעמד העמית בקופה (שכיר/עצמאי);

3.1.8. עמית שהצטרף באמצעות מעבידו - פרטי המעסיק (שם ומען);

3.1.9. מין;

3.1.10. תאריך לידה;

3.1.11. תאריך מילוי הטופס;

3.1.12. חתימת העמית המצטרף;

3.2. על אף האמור בסעיף קטן 3.1, במקרה חריג שבו נציג הקופה בדק את הנתונים מול מסמך מזהה מקורי, אולם לא ניתן לקבל צילום שלו במועד ההצטרפות (לדוגמא, אם ההצטרפות נעשתה שלא במשרדי הקופה), רשאית הקופה לפתוח חשבון עבור העמית, ובלבד שתקבל ממנו צילום של המסמך המזהה תוך 30 ימים, ותתנה את ההצטרפות לקופה בכך שאם לא יימסר לה צילום כאמור, יהיה העמית מנוע מלבצע פעולות בחשבון.

4. ציון פרטי נציג הקופה

נציג הקופה אשר טיפל בבקשת ההצטרפות, לרבות ביצוע הליך בדיקת הנתונים, יציין את שמו הפרטי, שם משפחתו ותפקידו על גבי טופס ההצטרפות במקום נפרד שיוקצה לכך.

5. הצטרפות לקופת גמל באמצעות מעביד

על אף האמור לעיל, חברה מנהלת של קופת גמל תהיה רשאית לצרף עמיתים באמצעות המעביד ובלבד שימסור לקופה, עבור כל עמית שאותו הוא מעוניין לצרף לקופה, את הנתונים המצוינים בסעיפים 3.1.3 עד 3.1.8 ו-3.1.11 לפחות, ברשימה מרכזת, וזאת גם אם לא נמסר לקופה בשלב הראשון מסמך הצטרפות ובו כל הנתונים המצוינים בסעיף 3 לעיל וצילום מסמך מזהה, כנדרש בסעיף האמור.

6. הוראת מינוי מוטבים

6.1. עמית מצטרף ימסור לקופה הוראת מינוי מוטבים בשל הסכומים שיעמדו לזכות המוטבים בחשבון לאחר פטירתו (להלן - כספי החיסכון) ובשל תגמולי ביטוח הנובעים מביטוח לסיכוני מוות שרשאית החברה המנהלת לרכוש עבור עמיתיה (להלן - תגמולי הביטוח). אם לא נתן העמית הוראת מינוי מוטבים יהיו המוטבים כפי שייקבע בתקנון קופת הגמל.

6.2. העמית יהיה רשאי להתייחס בנפרד בהוראת מינוי המוטבים שייתן לקופה לכספי החיסכון ולתגמולי הביטוח. מבנה הטבלה שמפרטת את המוטבים בגין תגמולי הביטוח יהיה זהה למבנה הטבלה בהוראת מינוי המוטבים לגבי כספי החיסכון. ואולם אם לא התייחס העמית בנפרד לתגמולי הביטוח, ירשם במפורש בכתב מינוי המוטבים כי המוטבים לגבי תגמולי הביטוח יהיו אותם מוטבים הזכאים לכספי החיסכון בחשבונו בהתאם להוראות שנתן לגבי כספי החיסכון.

6.3. פרטים אודות המוטבים ייכללו לפחות את הנתונים הבאים:

6.3.1. שם פרטי;

6.3.2. שם משפחה;

6.3.3. מספר הזהות (או מספר דרכון לתושב חוץ);

6.3.4. יחס קרבה של מוטב לעמית (בעל/אשה, בן/בת זוג, ילד, הורה וכדו'), אם קיים;

6.3.5. החלק ב-%;

6.3.6. במידה והעמית יבחר בתאגיד, יצוין שם התאגיד, כתובתו ומס' ח.פ (או המקביל שלו אם תאגיד זר).

6.4. כברירת מחדל בהוראת המוטבים (במקרה של אי מילוי פרטי מוטבים) יירשם כי הסכומים המגיעים למוטבים יועברו ליורשיו על פי דין או על פי צו קיום צוואה. במידה והעמית המצטרף לא מסר לקופה כל הוראה או לא מסר את כל הנתונים המצוינים בסעיף 6.3.1 עד 6.3.3 או 6.3.4 או 6.3.6 לעיל בגין המוטבים, תודיע הקופה לעמית המצטרף במועד ההצטרפות או סמוך לאחר מכן, כי עד שלא ימסרו על ידו הנתונים האמורים, תנהג הקופה כאילו לא מינה העמית מוטבים ויחול האמור בתקנון הקופה.

6.5. עמית המצטרף לקופת גמל, ימסור לקופה או לנציג מטעמה את הוראת המוטבים שלו במסירה אישית או באמצעות בעל רישיון או דואר רשום שצורף לו העתק תעודת זהות שלו או דרכון שלו אם העמית תושב חוץ; מסר העמית העתק של הוראת המוטבים או שלח את הוראת המוטבים במדיה דיגיטלית או אם מסר העמית לבעל רישיון מסמך מקור של הוראת המוטבים, ובעל הרישיון מבקש להעבירה לחברה המנהלת במדיה דיגיטלית, תתקשר החברה המנהלת לעמית עם קבלת הוראת המוטבים, ותודיע לו, לאחר שזוהה העמית בהתאם להוראות חוזר 2013-9-19 "מענה לעמיתים הפונים למוקדים הטלפונים של גוף מוסדי", כי התקבלה אצלה הוראת מוטבים כאמור, תפרט בפניו את תוכנה של ההוראה ותתעד את השיחה עמו.

6.6. עמית רשאי לבצע שינויים בהוראת מינוי המוטבים בחשבונו בקופה, אם ימסור לקופה או לנציג מטעמה את הוראת המוטבים החדשה בהתאם להוראות סעיף 6.5.

6.7. מסמך החתום בחתימה גרפית ממוחשבת המקיימת את הדרישות המפורטות בחוזר סוכנים ויועצים 2011-10-4, שעניינו "חתימה גרפית ממוחשבת", ייחשב כמסמך מקורי לעניין הוראת המוטבים כאמור בסעיפים 6.5 ו- 6.6 לעיל.

7. מסמכים שעל הקופה למסור לעמית מצטרף

קופת גמל תמסור לידי העמית המצטרף, העתק ממסמך ההצטרפות לקופה וכל מסמך נלווה אחר שקשור להצטרפות העמית לקופה, מספרי טלפון ופקס של הקופה, מען משרדי הקופה, כתובת אתר האינטרנט, העתק עדכני מתקנון הקופה אם ביקש זאת העמית. במקרים שבהם מסירת ההעתקים תתבצע בדואר, ההעתקים לא יכללו את הוראת מינוי המוטבים שמילא העמית אך יצוין אם הוראת מינוי המוטבים נמסרה לקופה.

8. שמירת מסמכים במדיה מגנטית

קופת גמל תשמור את המסמכים הנוגעים לעמית מצטרף, לרבות טפסי הצטרפות ומסמכים שנמסרו לצורך זיהוי, במדיה מגנטית, כל עוד הוא עמית בקופה ולמשך תקופה של 7 שנים לאחר שחדל להיות עמית בה.

9. החלת הוראות חוק איסור הלבנת הון

בנוסף לאמור בחוזר זה, תקיים הקופה את כל החובות החלות עליה מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, לרבות לעניין זיהוי, אימות וניהול רישומים.

10. ביטול חוזרים

חוזר גמל 2011-2-1 – בטל.

11. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על קופות גמל לא משלמות לקצבה שאינן קופות ביטוח, קופות גמל לתגמולים, קופות גמל אישיות ומרכזיות לפיצויים, קרנות השתלמות וקופות גמל למטרה אחרת, לחופשה ולדמי מחלה.

12. תחילה

תחילתו של חוזר זה 30 יום ממועד פרסומו.

 

 

דורית סלינגר

הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

צור קשר


1-700-700-913

ייעוץ רווחי באחריות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל