.

לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות

טיוטת כללי מערכת של מערכת המסלקה והבהרות נוספות

לידיעת עוסקים בייעוץ פנסיוני

ציטוטים מתוך מכתב  בנושא טיוטת כללי מערכת של מערכת המסלקה והבהרות נוספות

שנשלח ב 25 במאי 2014   מטעם מ. האוצר למנהלי הגופים המוסדיים, מנהלי הבנקים,  לשכת סוכני ביטוח

 

 

הנדון:  טיוטות כללי מערכת של מערכת המסלקה והבהרות נוספות

 

1.         סעיף 31י בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה- 2005 (להלן: "החוק"), קובע, בין היתר, שחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית (להלן: "מערכת הסליקה") תגבש כללים שיבטיחו את יציבותה, יעילותה ואת טיב השירות שניתן למשתמשים בה.

 

סעיף 31יב(ג) לחוק קובע כי במקרה שבו חייב הממונה גורם לעשות שימוש במערכת הסליקה יבצע אותו גורם את כל הפעולות הדרושות לשם התחברות למערכת והשימוש בה לפי כללי המערכת.

 

       א.         מערכת הסליקה מאפשרת, בין היתר, העברת מידע מגופים מוסדיים לבעלי רישיון. על מנת לוודא את תקינות ונכונות המידע, מבצעת מערכת הסליקה בדיקות על הקבצים המועברים אליה. מבדיקות שערכה מערכת הסליקה נמצא כי ישנן חברות מנהלות של קרנות פנסיה שאינן מזהות את מספרי החשבון של קרן פנסיה כללית וקרן פנסיה מקיפה שבקובץ האחזקות באופן חד ערכי (שדה מס' 108 "מספר פוליסה / מספר חשבון"). בנוסף, נמצא שחברות ביטוח מסוימות מציגות כיסויים ביטוחים של אותה פוליסה כמוצרים נפרדים בקובץ האחזקות. העברת מידע באופן זה עלולה לגרום לאובדן של מידע והצגתו במערכת הסליקה באופן מטעה.

 

לאור האמור, ועל מנת למנוע הצגת מידע חלקי, מועברת להערותיכם טיוטה של כללי המערכת "העברת מידע כפול לבקשת מידע – טיוטה". ניתן להעביר הערות למסמך עד 8 ביוני 2014 במייל למר ניר בן שמש, מנהל מחלקת המסלקה הפנסיונית בכתובת nirben@mof.gov.il.

 

       ב.         כפי שפרסמנו בעבר ובהתאם לקבוע בחוק, החל מחודש יולי 2014 תאפשר מערכת הסליקה העברת מידע מגופים מוסדיים לחוסכים באופן חד פעמי (9100 ו- 9200). בנוסף, בכוונתנו לאפשר בעתיד העברת מידע מגופים מוסדיים לחוסכים באופן מתמשך (9201). על מנת לאפשר הערכות מיטבית של הגופים המוסדיים לקראת הפעלת שלב העברת המידע לחוסכים, מצ"ב כללי מערכת "ממשקי המסלקה מול גופים מוסדיים – טיפול בחוסכים – עדכון". כללים אלו מחליפים את המסמך הקודם שפורסם על ידי חברת סוויפטנס ביום 28 באפריל. בנוסף, מצ"ב טיוטה של תיקונים נוספים לכללי מערכת "ממשקי המסלקה מול גופים מוסדיים – טיפול בחוסכים", לעניין הפעולות הנדרשות לצורך העברת מידע מגופים מוסדיים לחוסכים באופן מתמשך, להערותיכם. ניתן להעביר הערות על החלקים המסומנים בטיוטה  עד ליום 30 ביוני במייל למר ניר בן שמש, מנהל מחלקת המסלקה הפנסיונית בכתובת nirben@mof.gov.il.

 

ניתן לצפות בכללי המערכת באתר האינטרנט של חברת סוויפטנס

           

 

 

2.          בבדיקות שערכה מערכת הסליקה נמצא כי ישנן חברות מנהלות שמציגות את מסלולי ההשקעה בקופות גמל ובקרנות השתלמות בחשבונות נפרדים שלהם מספר חשבון זהה. בהמשך לסעיף 2 במכתבנו מיום 26 בינואר 2014 "חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - הבהרות ועדכון מסמך ההבהרות", הרינו להבהיר כי יש להציג את מסלולי ההשקעה השייכים לאותו מוצר תחת אותו מספר חשבון. כלומר, עבור כל אחד ממסלולי השקעה ידווח בלוק מסלולי השקעה נפרד תחת חשבון יחיד בהתאם להיררכיה בממשק.

 

 

לידיעת עוסקים בייעוץ פנסיוני

צור קשר


1-700-700-913

ייעוץ רווחי באחריות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל