.

לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך

החוק האנגלי – האחריות הממלכתית ואבסורד הישראלי

החוק האנגלי – האחריות הממלכתית ואבסורד הישראלי

(לפני כשנה וחצי) נכנסה לתוקפה באנגליה תחולת חוק שבחלקו קובע עקרונות אופן תגמול ושכר בגין יעוץ פנסיוני והכוונה בנושאים פיננסיים/פנסיוניים.

מכיוון שנושא הנאמנות בין גוף הייעוץ ללקוח הינו קריטי למניעת ניגוד האינטרסים, נבחן נושא זה ע"י ועדה שמונתה לשם כך טרם החקיקה.

מסקנות הוועדה היו חד- משמעיות כי רף המקצועיות, גבוה ככל שהיה אינו פותר את בעיית ניגוד האינטרסים גם במקרים של בעלי מקצוע ברמה גבוהה של ערכיות ויושר. רק תגמול ישיר בגין ייעוץ מהלקוח ליועץ או גוף הייעוץ הפנסיוני יהווה הבטחת הנאמנות הנדרשת שכן ספק השירות בכל נושא תמיד נאמן למי שמשלם לו.

כמוכן קבעו מסקנות הוועדה כי קיימת חשיבות רבה למעבר מעולם מכירת מוצרים למתכונת ייעוץ פנסיוני-פיננסי משפחתי הוליסטי הכולל את כל מעגל חייה הכלכליים, ביטוחים אישיים, תזרימי מזומנים ועוד.

ברור היה כי חשוב הן מבחינת המדינה והן מבחינת הציבור לאפשר גישת אזרחים לייעוץ בלתי תלוי מקצועי מבלי לפגוע בתזרים מזומנים מיידי של המשפחה תוך שימוש בכספים עתידיים שברשות הלקוח.

ולכן מאפשר החוק האנגלי ללקוח לשלם ליועץ שלו ישירות מכספו או להורות לגוף הפיננסי –פנסיוני לשלם ליועץ שלו. כמו כן מאפשר החוק גם הוראת הלקוח לתשלום לגוף הפיננסי –פנסיוני ליועץ באופן שנגזר מהיקף הנכס המנוהל במקרה ייעוץ מתמשך, כאשר במקרה זה על הלקוח לחדש הוראת התשלום מידי שנתיים לכל הפחות. 

החוק האנגלי הינו אחת הדוגמאות של חוקים נוספים שחוקקו במדינות נוספות כגון, הולנד, פינלנד, אוסטרליה ועוד מדינות בהן נאסרה תגמול של ערוצי הפצה (ייעוץ)  ע"י יצרנים של מוצרים פיננסיים פנסיוניים.

במדינות נוספות כולל הקהילייה האירופית מתגברת הדרישה לשקיפות ובמסגרת ה- MIFID2 נבחנות  האפשרויות לאסור תשלום עמלות הפצה ליועצים והקהילייה אינה אוסרת על המדינות החברות לאסור כבר עתה מיוזמתן תשלום עמלות כאמור.

בישראל עדיין "מדשדשים" חברי הכנסת ופקידי האוצר בנושא יישום וועדת בכר שבחנה גם א נושא הייעוץ הפנסיוני והפרדתו מהשיווק הפנסיוני.

למרות האבסורד עדיין ניתן בישראל לאחוז ברישיון יועץ פנסיוני או תאגיד ייעוץ פנסיוני ולקבל עמלות הפצה מהגופים המוסדיים ולא מכספי הלקוח וחמור מכך, כוונה לאפשר תשלום דמי הפצה גם מדמי הניהול שגובה הגוף הפנסיוני מההפקדות החודשיות של הלקוח. (ראה חוזר למטה).

אמנם קיימים מספר גופי ייעוץ שבחרו ברישיון ייעוץ פנסיוני המותנה באי-קבלת עמלות הפצה ובנאמנות מוחלטת ללקוח, אך תמורת נאמנות זו (והרווח האמיתי הנובעת ממתכונת תשלום זו) נאלץ הלקוח לשלם כבר עתה מהתקציב המשפחתי העכשווי ואין לו את האפשרות לשלם מתוך כספי החיסכון הפנסיוני שלו הסגורים ממילא למשיכות עד גיל הפרישה ולמרות הגידול הצפוי בצבירה הנובע מייעוץ אובייקטיבי מקצועי , הוליסטי ובלתי מוטה.

 

 

טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה) התשע"ד - 2014 (נוסח שהועבר לועדת כספים)

 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה) התשע"ד-2014

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32(ה)(2), 56 ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005[1] (להלן- חוק קופות גמל), ולפי סעיף 41(ג1) ו-(ד) לחוק הפיקוח על הביטוח בהתייעצות עם הוועדה המייעצת, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 

תיקון תקנה 1

1.                 

בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(עמלות הפצה), התשס"ו-2006[2] (להלן - התקנות העיקריות) -

 

 

 

(1)             לפני ההגדרה "המשך חברות בקופה" יבוא:

 

 

 

""גוף מוסדי" – אחד מאלה:

 

 

 

 

(1)             בעל רישיון חברה מנהלת לגבי קופת גמל שבניהולו שאינה קופת ביטוח;

 

 

 

 

(2)              מבטח לגבי קופת ביטוח או תכנית ביטוח שבניהולו;";

 

 

 

(2)              אחרי ההגדרה "יועץ פנסיוני", "לקוח", "מוצר פנסיוני", "סוג מוצר פנסיוני" יבוא:

 

 

 

""עמית" ו-"עמית שהקשר עמו נותק"  - כהגדרתם בתקנה 8(ו) לתקנות דמי ניהול;";

 

 

 

(3)              אחרי ההגדרה "עסקה" יבוא:

 

 

         

""קופת ביטוח מבטיחת תשואה" - קופת ביטוח המזכה את המבוטח בתשואה מובטחת שבעדה זכאי המבטח לאיגרות חוב שמנפיקה הממשלה לפי חוק המילווה (חברות ביטוח), התשכ"ג-1962[3], או לפי חוק המילווה (ביטוח חיים), התשכ"ה-1965[4];";

 

 

 

(4)             בהגדרה "קופת גמל", במקום "שבפסקאות (1) עד (3) ו- (7)" יבוא "שבפסקאות (1) עד (7)" ואחרי "ואינה קרן ותיקה" יבוא "קופת גמל מבטיחת תשואה או קופת ביטוח  מבטיחת תשואה";

 

 

 

(5)             אחרי ההגדרה "קופת גמל" יבוא:

 

 

 

""קופת גמל מבטיחת תשואה" - קופת גמל לתגמולים או קופת גמל אישית לפיצויים, לגבי כספים המנוהלים במסלול השקעה שיש בו הבטחת תשואה מזערית או קבועה, והיא אחת מאלה:

 

 

 

 

(1) מנורה מבטחים יתר - קרנות גמולים בע"מ;

 

 

 

 

(2)ישיר בטחון - קרן פנסיה;

 

 

 

 

(3)אקסלנס גמולה - קרן פנסיה;

 

 

 

 

(4)מנורה מבטחים אמיר - קרן גמולים בע"מ;

 

 

 

 

(5)בר - קרן גמולים בע"מ.

 

 

 

"תכנית ביטוח" - תכנית ביטוח  מפני סיכון מקרה מוות או מפני סיכון אבדן כושר עבודה הכלולה בסוגי המוצר הפנסיוני שבפסקה (8) בהגדרה "סוג מוצר פנסיוני" שבחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

 

 

 

"תקנות דמי ניהול" - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), התשע"ב- 2012[5] .".

תיקון תקנה 2

2.                ב

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא:

 

 

 

 

"(א) גוף מוסדי רשאי לשלם עמלת הפצה ליועץ פנסיוני אם הוסכם בהסכם הפצה ביניהם (בתקנות אלה – הסכם הפצה) כי בשל עסקאות שיבצע היועץ הפנסיוני בין הגוף המוסדי לבין לקוחות, לגבי קופת גמל שבניהולו או בשל המשך חברות בקופה כאמור, יהיה היועץ הפנסיוני זכאי לתשלום עמלת הפצה מן הגוף המוסדי, וכל עוד אותו יועץ פנסיוני מסכים להתקשר עם כל גוף מוסדי אחר שיבקש להתקשר עמו בהסכם הפצה בשל עסקאות או בשל המשך חברות בקופה, בשיעור ובתנאי תשלום זהים, ובעבור שירות זהה, בכפוף להבדל בשיעור העמלה הנובע מהוראות תקנה 3(א) ו-(ב).

 

 

 

 

 (א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), גוף מוסדי הרשאי לנהל יותר מקופת גמל אחת מאותו סוג לפי סעיף 2(ה) לחוק קופות גמל, יהיה רשאי להתקשר בהסכם הפצה עם יועץ פנסיוני, כאמור בתקנת המשנה האמורה, רק אם התקשר, במסגרת אותו הסכם הפצה, לגבי כל קופות הגמל שבניהולו, לרבות כל מסלולי ההשקעה באותה קופה, ולגבי כל תכניות הביטוח, שבניהולו כאמור; בתקנת משנה זו, "קופת גמל"-

 

 

 

 

למעט קרן פנסיה ולמעט קופת גמל ענפית.

תיקון תקנה 3

3.                

בתקנה 3 לתקנות העיקריות -

 

 

 

(1)              בתקנת משנה (א) -

 

 

 

 

(א)             במקום הרישה עד המילים "ביום העסקים האחרון של כל חודש" יבוא :

 

 

 

 

 

"(א) שיעור עמלת ההפצה בשל עסקאות או בשל המשך חברות בקופה בעד כל חודש, לא יעלה על סך כול הסכומים שלהלן: 

 

 

 

 

 

 

(1)              הנמוך מבין שני אלה:

 

 

 

 

 

 

 

(א)             החלק השנים עשר של 0.2% מסך כל הסכומים העומדים לזכות העמית בקופת הגמל ביום העסקים האחרון של כל חודש;

 

 

 

 

 

 

 

(ב)             החלק השנים עשר של 40% מסך כל  דמי הניהול שגובה הגוף המוסדי מכל הסכומים העומדים לזכות העמית בקופת הגמל ביום העסקים האחרון של כל חודש;

 

 

 

 

 

 

(2)              הנמוך מבין שני אלה:

 

 

 

 

 

 

 

(א)             1.6% מסך כל ההפקדות המועברות אל הגוף המוסדי לזכות העמית בעד כל חודש בשל קופת גמל ותכנית ביטוח;

 

 

 

 

 

 

 

(ב)             40% מדמי הניהול שגובה גוף מוסדי מהעמית מסך כל ההפקדות המועברות אל הגוף המוסדי לזכות הלקוח בעד כל חודש בשל קופת גמל ותכנית ביטוח.";

 

 

 

 

(ב)             הסיפה החל במילים "החלה או הסתיימה" תסומן כתקנת משנה (א1) ובה, במקום "תקנת משנה זו" יבוא "תקנת משנה (א)".  

 

 

 

(2)              במקום תקנת משנה (ב) יבוא :

 

 

 

 

"(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), שיעור עמלת ההפצה בשל עסקאות או בשל המשך חברות בקופה שהיא קרן השתלמות, בעד כל חודש, לא יעלה על החלק השנים עשר של 0.25% מסך כל הסכומים העומדים לזכות העמית בקופת הגמל ביום העסקים האחרון של כל חודש.".

 

 

 

(3)              תקנת משנה (ג) - בטלה.

תיקון תקנה 4

4.                א

בתקנה 4 לתקנות העיקריות -

 

 

 

(1)             בתקנת משנה (א) במקום "החל הלקוח" יבוא "החלו עמיתת  או שאיריו";

 

 

 

 

 

 

 

(2)             אחרי תקנה משנה (ב) יבוא:

 

 

 

 

"(ג) לא תשולם עמלת הפצה בהתקיים אחד מאלה למשך התקופה המתחילה במועד  כקבוע  לצדו -

 

 

 

 

 

(1)              בעד עמית שהקשר עמו נותק   -   החל במועד הפחתת דמי הניהול כאמור בתקנה 8(א)(1) לתקנות דמי הניהול או בתום תשעה חודשים מן המועד שבו הודיע הגוף המוסדי ליועץ פנסיוני, בכתב,  על ניתוק הקשר עם אותו עמית ועל אי תשלום דמי העמילות לפי תקנה 4א, לפי המאוחר;

 

 

 

 

 

(2)              בעד עמית שנפטר שאינו מבוטח או בעד מבוטח שנפטר כמשמעותם בתקנה 8(א)(2) ו-(3) לתקנות דמי ניהול בהתאמה  -  החל במועד הפחתת דמי הניהול כקבוע באותן תקנות או בתום תשעה חודשים מן המועד שבו הודיע הגוף המוסדי ליועץ פנסיוני, בכתב, על פטירתו של המבוטח ועל אי תשלום דמי העמילות לפי תקנה 4א, לפי המאוחר.".

הוספת תקנה 4א

5.                 

אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:

 

 

"מתן הודעה ליועץ

גוף מוסדי ימסור הודעה בכתב ליועץ פנסיוני בתוך חצי שנה מן המועד שעמית הפך לעמית שהקשר עמו נותק או ממועד פטירתו של עמית, לפי העניין, על היות העמית עמית שהקשר עמו נותק או על פטירת העמית, לפני העניין, ועל האפשרות כי לא תשולם לו עמלת הפצה לפי הוראות תקנה 4(ג).".      

תחילה  ותחולה

6.                

(א)             תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה (ב) ביום יג בתמוז בטבת התשע"ד ה (1 ביולי  בינואר 20142015).

 

 

(ב)             על אף האמור בתקנת משנה (א) -

(1)   תהיה תחילתן של תקנות  4(ג)  ו-4א לתקנות העיקריות, כנוסחן בתקנות 4 ו-5 לתקנות אלה, ביום פרסומן;

(2)  יחולו הוראות תקנות אלה על עמלת הפצה ששולמה בשל עמיתים ערב פרסומן  של תקנות אלה , החל ביום יד בתמוזכ בטבת התשע"ה ו (1 בינוארולי 20152016).

 

 התשע"ד  (2014)                                           יאיר לפיד

(חמ 3-3540)                                                שר האוצר[1] ס"ח התשס"ה, עמ' 889.                                                                                                                                                                                                                                              

[2] ק"ת התשס"ו, עמ' 496.

[3] ס"ח התשכ"ג, עמ' 10, התש"ן 144 .

[4] ס"ח התשכ"ה, עמ' 277, התשכ"ז 106.

                                                                                                                                                                                                                                                                        ימ. 2010-26878

[5] ק"ת התשע"ב, עמ' 1260

צור קשר


1-700-700-913

ייעוץ רווחי באחריות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל