.

לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך

הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת

הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת

 

בביקורות שנערכו במספר חברות מנהלות נמצאו מקרים שבהם הועלו דמי ניהול ללא הודעה מראש, כנדרש בתקנה 53ב(א) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד- 1964 (להלן: "תקנות מס הכנסה"). בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 כפי שהוחלה בסעיף 39(ג) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן: "חוק קופות גמל"), להלן הוראות המפקחת , לדיעת מבוטחים, יועצים פנסיוניים וחברות ייעוץ פנסיוני לאור ממצאים אלו.

1 .      הודעה מראש על העלאת דמי ניהול

תקנה 53ב(א) לתקנות מס הכנסה, אשר הייתה בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2012, קובעת כדלקמן:

"קופת גמל, למעט קופת גמל המבטיחה תשואה כמשמעותה בתקנה 38ב1, תשלח לעמיתיה הודעה בדבר העלאת דמי הניהול הקבועים בתקנון או דמי הניהול הנגבים בפועל, והעלאה כאמור לא תחול אלא בתום חודשיים מהמועד שבו נשלחו הודעות כאמור".

בהתאם להוראות התקנה, חברה מנהלת (למעט הסייג שבתקנה) נדרשת לשלוח לעמית הודעה מראש כשהיא מבקשת להעלות את דמי הניהול הנגבים ממנו. התקנה קובעת כי חברה מנהלת תהא רשאית לגבות את דמי הניהול המעודכנים רק בתום חודשיים ממועד משלוח ההודעה. התקנה נועדה לוודא שעמיתים יקבלו הודעה על העלאת דמי ניהול זמן סביר מראש, כדי לאפשר להם להחליט באופן מושכל כיצד לנהל את כספיהם, לרבות לעניין ההחלטה אם ברצונם להשאיר את הכספים בניהול החברה המנהלת ואם לאו, לאור ההעלאה המתוכננת בדמי הניהול.

לפיכך, חברה מנהלת אינה רשאית להעלות דמי ניהול לעמית אלא לאחר שהודיעה על כך לעמית וחלף פרק הזמן הקבוע בתקנה. משכך, על חברה מנהלת להשיב לעמית דמי ניהול שנגבו ממנו ביתר קודם לחלוף פרק הזמן האמור (להלן: "דמי ניהול שנגבו ביתר"). יצוין כי בתקופת ההשבה, כהגדרתה להלן, חלה עליה משמעותית בשיעורי דמי הניהול שנגבו מעמיתים בידי חברות מנהלות ביחס לתקופות אחרות. נוכח זאת, ובשים לב למשאבים הנדרשים לצורך יישום הוראות הכרעה זו לעניין ביצוע השבה יזומה, הוחלט כי ההוראות לעניין זה יחולו על תקופת ההשבה בלבד.

 

2 .      הוראות השבה 

          א.          כללי

ככלל, הוראות השבה יזומות שניתנו על ידי הממונה אינן חוסמות עמית של חברה מנהלת, מלפנות ולקבל סעד במקרים בהם הוראות ההשבה האמורות אינן מקנות סעד לאותו עמית. בכפוף לכך ונוכח האמור לעיל על חברות המנהלות קופות גמל, להשיב לעמיתים דמי ניהול שנגבו ביתר, כפי שיפורט להלן.

          ב.           השבת כספים יזומה

1.          לא יאוחר מיום 1 בינואר 2015 חברה מנהלת תבדוק את כל החשבונות שבהם הועלו דמי ניהול בתקופה שמתחילה ביום 1 בינואר 2006 ומסתיימת ביום 31 בדצמבר 2009 (להלן: "תקופת ההשבה"), ותשיב לכל עמית שנגבו ממנו דמי ניהול שלא בהתאם לתקנה 53ב(א) לתקנות מס הכנסה, ושלא חל לגביו אחד הסייגים הנזכרים בסעיף ג ו-ד' להלן, את הכספים שנגבו ממנו ביתר.

2.          הסכומים העומדים לזכות עמית על פי הוראות הכרעה זו, יישאו ריבית שנתית בשיעור הריבית השקלית הממוצעת בתקופת ההשבה, המפורסמת על ידי החשב הכללי במשרד האוצר לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, (בשיעור של כ- 5.1%) החל מהמועד שבו נגבו דמי ניהול ביתר ועד למועד ביצוע התשלום לפי הוראות הכרעה זו.

           ג.           פטור מבדיקה פרטנית ומהשבת כספים

1.          מאחר שבדיקותינו מול החברות המנהלות השונות העלו כי בקופות גמל מסוימות התקיים הליך סדור של מתן הודעות, כי בקופות גמל אחרות לא בוצעו העלאות דמי ניהול לגבי קבוצות עמיתים גדולות וכי הנחות בדמי ניהול ניתנו לתקופה קצובה או לפי תנאים בהתאם להסכמים כלליים ביחס לקבוצות של עמיתים, ובשים לב לעלויות הכרוכות בבדיקות פרטניות כאמור בהכרעה זו,  לא יחולו הוראות סעיף 2(ב)(1) לעיל על חברה מנהלת אשר התקיים בה לפחות אחד מהתנאים הבאים, והכל לעניין חובת הבדיקה וחובת ההשבה היזומה לפי הכרעה זו בלבד:

                                           א.        דמי ניהול בחשבונות העמיתים נקבעו בהתאם להסכם או הסדר בין החברה המנהלת לבין המעסיק או ארגון או ועד עובדים המייצג את העמיתים;

                                           ב.        קופת הגמל נוהלה במהלך תקופת ההשבה בידי חברה מנהלת שבבעלות תאגיד בנקאי;

                                            ג.         הדירקטוריון, מנכ"ל החברה או מבקר הפנים של החברה הצהיר בפני הממונה, בנוסח שקבע הממונה, על קיום תהליך עבודה סדור בעניין אישור ומשלוח הודעות על הנחות בדמי ניהול אשר כללו גם את המידע על  תקופת ההנחה, בתקופת ההשבה;

                                           ד.        במהלך תקופת ההשבה כלל דוח שנתי לעמית, או כל מסמך אחר שהעבירה החברה המנהלת לעמית, הודעה על כך שההנחה שקיבל העמית ניתנה כתוצאה מהסכם, וצוין בו מועד תום תקופת ההנחה או תנאים לסיומה;

2.          התקיימו בחברה המנהלת תנאים כאמור בפסקה (1) ביחס לחלק מתקופת ההשבה או ביחס לחלק מהעמיתים, תהא החברה פטורה מקיום הוראות סעיף 2(ב)(1) רק ביחס לחלק מהתקופה או העמיתים כאמור, לפי העניין.

          ד.           פטור מהשבת כספים

לעניין חובת החברה המנהלת לבצע השבת כספים יזומה לפי הכרעה זו בלבד, לא יחולו הוראות סעיף 2(ב)(1) בכל אחד מהמקרים הבאים:

1.          העלאת דמי הניהול בוצעה בתום תקופת הטבה קצובה בדמי הניהול ולחברה אסמכתא לכך שלעמית ניתנה הודעה על שיעור ההטבה ועל התקופה שלגביה ניתנה ההטבה;

2.          מקום שבו ניתנה הודעה בדוח  תקופתי לעמית, או בכל מסמך אחר שהועבר לעמית, על העלאת דמי הניהול, תחושב תקופת ההשבה ממועד ההעלאה בפועל ועד חודשיים לאחר ההודעה שניתנה לעמית על העלאת דמי הניהול. לעניין זה, לא יראו בציון דמי הניהול בדוח או במסמך כאמור לאחר העלאתם, בלבד, כהודעה לעמית;

3.          בידי החברה המנהלת אסמכתא לפיה היא הודיעה לעמית מסוים אודות העלאת דמי הניהול, ואם הודיעה כאמור לאחר מועד ההעלאה, תחושב תקופת ההשבה כאמור בפסקת משנה (2) לעיל;

4.          הצהרה מבעל רישיון, לגבי עמיתים שצורפו על ידו, לפיה הוא הודיע לאותם עמיתים, טרם הצטרפותם לקופה, אודות גובה דמי הניהול והמועד או התנאים בהם תפקע ההנחה או הצהרה מבעל רישיון לגבי עמיתים שבעל הרישיון היה ממונה על הטיפול בחשבונם בעת העלאת דמי הניהול, לפיה הודיע לעמיתים טרם העלאת דמי הניהול על העלאתם.

 

3 .      הנחיות כלליות לביצוע השבה

          א.          מבלי לגרוע מהוראות סעיף 2(ב)(1) לא יאוחר מיום 30 ביוני 2014, חברה מנהלת תבנה תכנית עבודה המפרטת את אופן יישום הוראות ההשבה. בתוך תקופה זו, החברה תבדוק ותתעד לכמה עמיתים נגבו דמי הניהול ביתר בהתאם להכרעה זו, במהלך תקופת ההשבה, וכן תפרט על כמה מקרים חלים סייגים האמורים בסעיף 2(ד) לעיל.

          ב.           במועד ביצוע ההשבה, חברה מנהלת תשלח מכתב לעמיתים להם יש באותו מועד חשבון בקופה המנוהלת על ידה, ושנמצאו זכאים להחזר כספים בהתאם להנחיות הכרעה זו, שבו יצוין כי "בהתאם להוראות הכרעה עקרונית שפורסמה על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ביום _______ 2013 שעניינה "פיצוי בגין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מראש" הרינו להודיעך כי נמצאת זכאי לפיצוי בסך _______ ₪".

           ג.           במועד ביצוע ההשבה, חברה מנהלת תפרסם באופן בולט באתר האינטרנט שלה, למשך 3 חודשים לפחות, הודעה בדבר הוראות הכרעה זו, אפשרות לזכאותם להשבת דמי ניהול שנגבו ביתר שלא כדין, ופרטי פניה והתקשרות לצורך בירור זכאות זו.

          ד.           לא יאוחר מיום 1 בינואר 2015 תמסור חברה מנהלת לממונה הודעה כמפורט בנספח א'. המידע יועבר לממונה בקבצי אקסל, לתיבת הדואר האלקטרונית שכתובתה hachraa_dmeynihul@mof.gov.il.

          ה.          על חברה מנהלת לשמור בידיה נתונים בדבר פרטי ההשבה לעמיתים ביחס לכל קופה ולכל קרן המנוהלת על ידה, בהתאם לפירוט המופיע בנספח ב'.

           ו.            חברה מנהלת תעביר לממונה לא יאוחר מיום 30 באפריל 2015, דוח מסכם של מבקר הפנים של החברה המאשר כי החברה ביצעה את ההוראות דלעיל ויאשר את נכונות ההודעה הנזכרת בסעיף קטן (ב) לעיל.

           ז.           חברה מנהלת אשר הועבר אליה חשבון של העמית הזכאי להשבה, תעביר את המידע הנדרש לחברה המנהלת המשיבה לצורך ביצוע ההשבה לעמית, בלבד, בתוך 20 ימי עסקים ממועד הגשת בקשה לקבלת מידע כאמור על ידי החברה המנהלת המשיבה, לרבות המידע הנוגע לעניין דיני המס.

 

 

4 .      תחולה

הוראות הכרעה זו לא יחולו על חברות מנהלות של קופות גמל אשר גובות דמי ניהול לפי הוצאות שהוציאו בפועל, על מבטחים המנהלים קופות ביטוח לעניין קופות הביטוח שבניהולן, על חברות מנהלות של קופות גמל מרכזיות ועל חברה מנהלות של קרנות ותיקות.

צור קשר


1-700-700-913

ייעוץ רווחי באחריות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל