.

נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד–2014*

במהלך אוגוסט 2014 נחקק חוק ואשר מטרתו לאפשר ביצוע חלוקת הכספים הצבורים בחסכונות הפנסיוניים שנצברו בתקופת החיים המשותפת, לאחר הפריד, במידה ונקבע פס"ד חלוקת החיסכון של בן זוג אחד בין שני בני הזוג כך שבן הזוג זכאי לחלק מהחסכונות הפנסיוניים של העמית הרשום. מבלי להדרש לתבוע את זכויותיו .באמצעות ההוצאה לפועל (משום האיסור בחוק הגמלאות על העברת זכויות פנסיוניות, והתנגדות מעסיקים להעברת כספים לבן הזוג).
בעקבות החקיקה החדשה, החל מ פברואר 2015 , יוכלו בני זוג פרודים אשר במהלך חייהם המשותפים לא צברו בעצמם סכומים פנסיוניים בתוכניות פנסיוניות שלהם, לקבל מהחברה מנהלת (של הגוף הפנסיוני(, יישום בפועל של העברת זכויותיו שנקבעו בהסכם הגרושין ובפס"ק שנקבע.
החוק מורכב, ומחייב ידע ומקצועיות בעולם הפנסיוני על מורכבות מכשיריו השונים. קובע פעולות וזמנים לפעולה כגון: רישום "הערות הזהרה" בגוף המנהל וכו'. אך הסתייעות ביועצים פנסיוניים עוסקים בתחום ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי (ולא משווקי חיסכון פנסיוני) בחברות "תאגיד-ייעוץ פנסיוני" בהן ניתן להגיש חוות דעת של יועץ פנסיוני בליווי אקטואר אותה יש להגיש לבית המשפט , תאפשר בתקופה הקרובה מימוש זכויות גם באופן רטרואקטיבי וללא אפשרות טענת התיישנות .

 

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד–2014*

 

 

 

פרק א': מטרה והגדרות

 

מטרה

1.

מטרתו של חוק זה לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, באמצעות גוף משלם לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות.

 

הגדרות

2.

בחוק זה –

 

 

 

"בן זוג", של חוסך – לרבות הידוע בציבור כבן זוגו;

 

 

 

"בן זוג לשעבר", של חוסך – מי שהיה בן זוג של חוסך, ונקבע בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני כזכאי לחלק מהחיסכון הפנסיוני של החוסך;

 

 

 

"גוף משלם" – כל אחד מאלה, לפי העניין:

 

 

 

 

(1)       לגבי חיסכון פנסיוני באמצעות קופת גמל – החברה המנהלת את קופת הגמל;

 

 

 

 

(2)       לגבי חיסכון פנסיוני באמצעות קופת ביטוח – המבטח;

 

 

 

 

(3)       לגבי חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית – מעסיק בפנסיה תקציבית; ואולם אם קצבת הפרישה לפי ההסדר כאמור משולמת באמצעות קופת גמל מרכזית לקצבה או באמצעות קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית – יהיה הגוף המשלם החברה המנהלת את קופת הגמל;

 

 

 

"גיל פרישת חובה" – כמשמעותו בחוק גיל פרישה;

 

 

 

"גיל זכאות לקבלת קצבת פרישה" –

 

 

 

 

(1)       לגבי עמית בקרן ותיקה – הגיל שבהגיעו אליו זכאי עמית, לפי תקנון הקרן, לקצבת פרישה שאינה מופחתת בשל פרישה באותו גיל ואינה ממומנת על ידי מעסיקו;

 

 

 

 

(2)       לגבי עמית בקופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה – גיל פרישה מוקדמת, כמשמעותו בחוק גיל פרישה;

 

 

 

"גמלאי" – מי שמשולמת לו קצבת פרישה;

 

 

 

"הסדר חיסכון" – תקנון קופת גמל, פוליסת ביטוח שהוצאה על פי קופת ביטוח או הסדר פנסיה תקציבית, לפי העניין;

 

 

 

"הסדר פנסיה תקציבית" – הסדר לפי דין או הסכם כהגדרתו בסעיף 88 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, שלפיו תשולם קצבה מקופת המעסיק, לרבות באמצעות קופת גמל מרכזית לקצבה או קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית, או מאוצר המדינה, לעובד או לנושא משרה שיצא לקצבה, במשך כל ימי חייו, ולאחר מותו – לשאירו, במשך התקופה הקבועה באותו הסדר, למעט הסדר פנסיה תקציבית בחוק והסכם המאמץ את חוק הגמלאות;

 

 

 

"הסדר פנסיה תקציבית בחוק" – הסדר פנסיה תקציבית לפי אחד מאלה:

 

 

 

 

(1)       חוק הגמלאות;

 

 

 

 

(2)       חוק שירות הקבע;

 

 

 

"הסכם המאמץ את חוק הגמלאות" – הסכם שלפיו תשולם קצבה מדי חודש בחודשו באופן רציף, מקופת המעסיק לעובד בשל פרישה מעבודה במשך כל ימי חייו, ולאחר מותו – לשאירו במשך התקופה הקבועה באותו הסדר, אשר מחיל, בין השאר, את ההסדרים שנקבעו בחוק הגמלאות שעניינם העברת חלק מקצבת הפרישה של זכאי לקצבת פרישה לבן זוגו לשעבר וזכותו של בן זוגו לשעבר של עובד או של זכאי לקצבת פרישה לקבלת קצבה בשל פטירתם;

 

 

 

"חברה מנהלת", "מבטח", "מוטב", "הממונה", "מרכיב הפיצויים", "קופת ביטוח", "קופת גמל", "קופת גמל אישית לפיצויים", "קופת גמל מסלולית", "קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית", "קופת גמל מרכזית לקצבה", "קופת גמל לקצבה", "קופת גמל לא משלמת לקצבה" ו"קופת גמל לתגמולים" – כהגדרתם בחוק קופות גמל;

 

 

 

"חוסך" – עובד בפנסיה תקציבית, עמית או גמלאי, לפי העניין;

 

 

 

"חוק גיל פרישה" – חוק גיל פרישה, התשס"ד–2004‏[1];

 

 

 

"חוק הגמלאות" – חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל–1970‏[2];

 

 

 

"חוק יחסי ממון" – חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג–1973‏[3];

 

 

 

"חוק הפיקוח על הביטוח" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981‏[4];

 

 

"חוק קופות גמל" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005‏[5];

 

 

 

"חוק שירות הקבע" – חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה– 1985‏[6];

 

 

 

"חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל" – חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג–2003[7];

 

 

 

"חיסכון פנסיוני" – חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות או חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים;

 

 

 

"חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות" – כל אחד מאלה:

 

 

 

 

(1)       צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית;

 

 

 

 

(2)       חיסכון באמצעות אחד מאלה:

 

 

 

 

 

(א)      קרן ותיקה;

 

 

 

 

 

(ב)       קופת ביטוח ישנה;

 

 

 

"חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים" – חיסכון באמצעות קופת גמל המנויה להלן, שאינה קרן ותיקה, קופת ביטוח ישנה, קופת גמל מרכזית לקצבה או קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית:

 

 

 

 

(1)       קופת גמל לקצבה;

 

 

 

 

(2)       קופת גמל לתגמולים;

 

 

 

 

(3)       קופת גמל אישית לפיצויים;

 

 

 

"חשבון של בן זוג לשעבר" – חשבון חדש בקופת גמל שפתח גוף משלם על שמו של בן זוג לשעבר של עמית בהתאם להוראות סעיף 6(א);

 

 

 

"יום עסקים" – כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד–1994‏[8];

 

 

 

"יתרה צבורה", במועד מסוים – הכספים שנצברו לזכותו של עמית בחשבונו בקופת גמל, עד מועד חישוב רווחי הקופה שקדם לאותו מועד;

 

 

 

"כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות", בקופת גמל – זכאות בהתאם להסדר החיסכון, לקבלת קצבה או תגמולי ביטוח שלא בדרך של קצבה, מקופת הגמל, בשל פטירת העמית;

 

 

 

"כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות", בקופת גמל – זכאות בהתאם להסדר החיסכון, לקבלת תשלומים המשולמים מדי חודש בחודשו לעמית מקופת הגמל, בשל מקרה שבו העמית איבד את כושרו לעבוד, כולו או חלקו;

 

 

 

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 

 

 

"מועד ההעברה" – 45 ימים מהיום שבו גוף משלם שלח הודעה לחוסך ולבן זוגו לשעבר בדבר רישום הערה, בהתאם להוראות סעיף 4(ג), ואם המועד חל ביום שאינו יום עסקים – יום העסקים הראשון לאחר מכן;

 

 

 

"מועד הפירוד" – המועד שנקבע בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני כמועד שבו חל פירוד בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר;

 

 

 

"מעסיק בפנסיה תקציבית" – מי שמשלם לעובד בפנסיה תקציבית קצבה לפי הסדר פנסיה תקציבית;

 

 

 

"סכום הוני בקופת ביטוח ישנה" – הסכום המגיע לעמית במשיכת כספים מקופת ביטוח ישנה הונית, בהתאם לפוליסת הביטוח שהוצאה על פיה;

 

 

 

"הסכום המועבר לבן זוג לשעבר", במועד מסוים – אחד מאלה, לפי העניין:

 

 

 

 

(1)       לעניין העברה מיתרה צבורה – סכום מהיתרה הצבורה של עמית, שעל גוף משלם להעביר באותו מועד לחשבון של בן זוגו לשעבר של העמית לפי הוראות סעיף 6(א) ו-(ב) או 7, לפני החיוב במס כאמור בסעיף 6(ג);

 

 

 

 

(2)       לעניין העברה מקצבת פרישה – סכום מקצבת הפרישה של גמלאי, שעל גוף משלם להעביר באותו מועד לבן זוגו לשעבר של הגמלאי לפי הוראות סעיף 14(א)(1) או (ב), אחרי החיוב במס שחל על הגמלאי בשל מלוא הקצבה בטרם ההעברה;

 

 

 

 

(3)       לעניין העברה מכספים שנמשכו בידי עמית מקרן ותיקה או מקופת ביטוח ישנה קצבתית, שלא בדרך של קצבה – הסכום שעל גוף משלם להעביר באותו מועד לבן זוגו לשעבר של העמית לפי הוראות סעיף 14(א)(2) או (3), לפי העניין, אחרי החיוב במס שחל על העמית בשל מלוא הכספים בטרם ההעברה;

 

 

 

 

(4)       לעניין משיכת כספים בידי בן זוג לשעבר מסכום הוני בקופת ביטוח ישנה – הסכום ההוני שעל גוף משלם לשלם באותו מועד לבן זוגו לשעבר של העמית לפי סעיף 17, אחרי החיוב במס שחל על העמית בשל מלוא הכספים בטרם ההעברה;

 

 

 

"הסכום הנותר", בידי עמית או בידי גמלאי, במועד מסוים – אחד מאלה, לפי העניין:

 

 

 

 

(1)       לעניין העברה מיתרה צבורה – היתרה הצבורה שהיתה נותרת בידי העמית באותו מועד לאחר ביצוע ההעברה לפי סעיף 6;

 

 

 

 

(2)       לעניין העברה מקצבת פרישה – סכום הקצבה שהיה נותר בידי הגמלאי באותו מועד, לאחר ביצוע ההעברה כאמור, וההפחתה לפי סעיף 16(א)(1) ו-(2) ככל שחלה;

 

 

 

 

(3)       לעניין העברה מכספים שעמית מושך מקרן ותיקה או מקופת ביטוח ישנה קצבתית, שלא בדרך של קצבה – הסכום שהיה נותר בידי העמית באותו מועד, לאחר ביצוע ההעברה לפי סעיף 14(א)(2) או (3), לפי העניין;

 

 

 

 

(4)       לעניין משיכת כספים בידי בן זוג לשעבר מסכום הוני בקופת ביטוח ישנה – הסכום ההוני שהיה משולם באותו מועד לעמית לאחר ביצוע ההעברה לפי סעיף 17;

 

 

 

"עובד בפנסיה תקציבית" – עובד או נושא משרה, שחל עליו הסדר פנסיה תקציבית;

 

 

 

"עמית" – כהגדרתו בחוק קופות גמל שאינו גמלאי, וכן מי שמשולמת לו קצבת פרישה חלקית ויש לזכותו יתרה צבורה בקופת גמל;

 

 

 

"ערכאה ראשונה" – הערכאה השיפוטית הראשונה שדנה בחלוקת חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר;

 

 

 

"פירוד" – כל אחד מאלה:

 

 

 

 

(1)       התרת נישואין כהגדרתה בסעיף 2(ד) לחוק יחסי ממון;

 

 

 

 

(2)       קביעת הסדר איזון משאבים בידי בית המשפט או בית הדין על פי בקשה לפי סעיף 5א לחוק יחסי ממון, או קביעת הסדר אחר בידי בית המשפט או בית הדין לחלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו ובכלל זה לחלוקת חיסכון פנסיוני ביניהם;

 

 

 

"פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני" – פסק דין שנקבעה בו, בין השאר, חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר בשל פירוד;

 

 

 

"פרישה מעבודה" – לרבות פרישה מכהונה כנושא משרה, ולמעט פטירה;

 

 

 

"קופת ביטוח ישנה" – קופת ביטוח שאושרה לשיווק עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) ומרכיב החיסכון בה אינו נפרד ממרכיב הכיסוי הביטוחי;

 

 

 

"קופת ביטוח ישנה הונית" – קופת ביטוח ישנה שאושרה לפי סעיף 13(ב) לחוק קופות גמל כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים;

 

 

 

"קופת ביטוח ישנה קצבתית" – קופת ביטוח ישנה שאושרה לפי סעיף 13(ב) לחוק קופות גמל כקופת גמל לקצבה;

 

 

 

"קצבה" – תשלומים המשולמים מדי חודש בחודשו, באופן רציף, מאוצר המדינה או מגוף משלם, לפי הסדר חיסכון, לחוסך או לשאירו;

 

 

 

"קצבת פרישה" – כל אחת מאלה:

 

 

 

 

(1)       קצבה המשולמת לעובד בפנסיה תקציבית, בשל פרישה מעבודה;

 

 

 

 

(2)       קצבה המשולמת מקופת גמל לקצבה למי שהגיע לגיל זכאות לקבלת קצבת פרישה ושאינה בשל כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות;

 

 

 

 

(3)       קצבה המשולמת מקרן ותיקה למי שטרם הגיע לגיל זכאות לקבלת קצבת פרישה ושהופחתה בשל כך בהתאם לתקנון הקרן;

 

 

 

 

(4)       קצבה המשולמת מקופת ביטוח ישנה הונית, שפוליסת הביטוח שהוצאה על פיה מאפשרת להמיר לקצבה את הסכום ההוני בקופת הביטוח הישנה;

 

 

 

"קצבת פרישה חלקית" – קצבת פרישה המשולמת מקופת גמל לקצבה ומחושבת לפי חלק מיתרה צבורה;

 

 

 

"קרן ותיקה" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ושאושרה לראשונה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995);

 

 

 

"השיעור להעברה" – השיעור מהיתרה הצבורה, מקצבת הפרישה או מסכום חד-פעמי שנמשך מקופת הגמל שלא בדרך של קצבה, לפי העניין, שנקבע בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני כשיעור שיועבר לבן הזוג לשעבר;

 

 

 

"השיעור המשותף" – השיעור המתקבל מחלוקת התקופה המשותפת שעד למועד הפירוד בתקופת הצבירה שעד למועד הפירוד;

 

 

 

"התקופה המשותפת" – תקופה החלה בתקופת הצבירה, שנקבע לגביה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי נצבר במהלכה חיסכון פנסיוני המשותף לחוסך ולבן זוגו לשעבר;

 

 

 

"תקופת הצבירה" – התקופה כמפורט להלן, לפי העניין:

 

 

 

 

(1)       לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים – התקופה שבעדה שולמו בשל החוסך תשלומים לקופת גמל;

 

 

 

 

(2)       לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות –

 

 

 

 

 

(א)      לגבי הסדר פנסיה תקציבית – תקופת העבודה או תקופת הכהונה, לפי העניין, שחל לגביה הסדר פנסיה תקציבית;

 

 

 

 

 

(ב)       לגבי קרן ותיקה או קופת ביטוח ישנה – התקופה שבעדה שולמו בשל החוסך תשלומים לקרן הוותיקה או לקופת הביטוח הישנה בהתאם להוראות הסדר החיסכון, ולא נמשכו בשל אותה תקופה, כולה או חלקה, כספים מהקרן הוותיקה או מקופת הביטוח הישנה;

 

 

 

"השר" – שר האוצר.

 

 

 

פרק ב': רישום פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני

 

בקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני

3.

בן זוג לשעבר שניתן לגביו פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני ומתקיימים לגבי פסק הדין התנאים כמפורט להלן, לפי העניין, רשאי להגיש לגוף המשלם בקשה לרשום ברישומיו את פרטי פסק הדין:

 

 

 

(1)       לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות, ולגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים של חוסך שהוא גמלאי –

 

 

 

 

(א)      אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות קופת גמל לקצבה או באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית – נקבע בפסק הדין כי התקופה המשותפת מסתיימת לא יאוחר ממועד הפירוד, וכן כי קצבת הפרישה תחולק בין החוסך ובין בן זוגו לשעבר באופן שהשיעור להעברה יהיה שיעור קבוע מסך קצבת הפרישה שהיתה משולמת לחוסך אילולא ההעברה האמורה והשיעור האמור אינו עולה על מחצית מהשיעור המשותף;

 

 

 

 

(ב)       אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות קופת ביטוח ישנה הונית – נקבע בפסק הדין כי הסכום שיועבר לבן הזוג לשעבר שווה למכפלת השיעור להעברה בסכום ההוני בקופת הביטוח הישנה, ובלבד ששיעור ההעברה לא יעלה על מחצית מהשיעור המשותף;

 

 

 

(2)       לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים של חוסך שאינו גמלאי – נקבע בפסק הדין כי היתרה הצבורה של החוסך תחולק בין החוסך ובין בן זוגו לשעבר באופן שהשיעור להעברה לא יעלה על מחצית מסך יתרתו הצבורה במועד הפירוד המחושבת לפי סעיף 6(ב), ויהיה אחיד למרכיבי התגמולים והפיצויים ביתרה הצבורה.

 

רישום הערה

4.

(א)      הוגשה לגוף משלם בקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים בסעיף 3, ירשום הגוף המשלם ברישומיו הערה בדבר פסק הדין ויכלול בה בין השאר את הערכאה שנתנה את פסק הדין, משך התקופה המשותפת, מועד הפירוד והשיעור להעברה, וכן את כל אלה, לפי העניין, והכול לפי פסק הדין (בחוק זה – הערה):

 

 

 

 

(1)       לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקרן ותיקה או לפי הסדר פנסיה תקציבית –

 

 

 

 

 

(א)      אם נקבע בפסק הדין כי האמור בו יחול רק לעניין העברת שיעור מקצבת הפרישה לבן הזוג לשעבר ולא לעניין זכויות בן הזוג לשעבר לקצבה בשל פטירתו של החוסך;

 

 

 

 

 

(ב)       אם נקבע בפסק הדין כי התקופה המשותפת היא כאמור בסעיף 19(א) ואם בן הזוג לשעבר ויתר על הדרישה לקבלת הסכמתו לביצוע הפעולות המנויות באותו סעיף;

 

 

 

 

 

(ג)       אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית – אם נקבע בפסק הדין כי החלק שיועבר לבן זוגו לשעבר של החוסך, במקרה של פרישת החוסך מעבודתו בשל מצב בריאות לקוי, יהיה מסך קצבת הפרישה המגיעה לחוסך בעד החודש שלאחר החודש שבו הגיע החוסך לגיל אחר מגיל פרישת חובה, כאמור בסעיף 14(ב)(2)(ב), ואילך;

 

 

 

 

(2)       לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקופת ביטוח ישנה – אם נקבע בפסק הדין כי מתקיימים התנאים לפי סעיף 19(א)(2) שבהם נדרשת הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר לביצוע הפעולות המנויות באותו סעיף;

 

 

 

 

(3)       לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים, של חוסך שהוא עמית – הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר במועד רישום ההערה; הסכום יעודכן במועד שבו נזקפת תשואה ליתרה הצבורה של העמית לפי הוראות סעיף 6(ב);

 

 

 

 

(4)       בלי לגרוע מהוראות פסקה (3), לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בקופת גמל לקצבה שבה משולמת קצבה חלקית – אם נקבע בפסק הדין כי חלוקת היתרה הצבורה בין העמית ובין בן זוגו לשעבר תיעשה מהיתרה הצבורה שנותרה לעמית לאחר תשלום קצבת הפרישה החלקית לפי הוראות סעיף 7(ב).

 

 

 

(ב)       נוסף על האמור בסעיפים 9(א)(1), 18(א) ו-19(א) ו-(ב), ממועד קליטת בקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני בגוף המשלם ועד להחלטתו של הגוף המשלם בדבר רישום ההערה, לא יבוצעו הפעולות המנויות בסעיפים האמורים ללא הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר.

 

 

 

(ג)       הגוף המשלם ישלח לחוסך ולבן זוגו לשעבר הודעה בדבר רישום ההערה, בתוך 14 ימים ממועד הרישום, בדואר רשום או בדרך נוספת שקבע השר לפי סעיף 5.

 

תקנות לעניין רישום הערה

5.

השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בעניינים אלה:

 

 

 

(1)       בקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לפי סעיף 3, פרטיה והמסמכים שיצורפו אליה, ובכלל זה אופן הגשת הבקשה ופרקי הזמן המרביים ממועד הגשת הבקשה ועד קליטתה וממועד קליטת הבקשה ועד רישום הערה, לפי סעיף 4;

 

 

 

(2)       הודעה על רישום הערה בהתאם להוראות סעיף 4(ג), דרכים נוספות למסירתה, ושינוי המועדים למסירת ההודעה;

 

 

 

(3)       דרכי ההודעה של בן הזוג לשעבר על בחירתו בדבר העברת הסכום ממרכיב הפיצויים לפי סעיף 6(ה)(1) והמועדים למסירתה.

 

 

 

פרק ג': הוראות לעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים

 

העברת חלק מהיתרה הצבורה של עמית לחשבון חדש של בן זוגו לשעבר

6.

(א)      על אף האמור בסעיף 25(א) לחוק קופות גמל ובכפוף להוראות סעיף קטן (ה), ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בין עמית ובין בן זוגו לשעבר, ונרשמה הערה לפי סעיף 4, יפתח הגוף המשלם חשבון חדש בקופת הגמל על שמו של בן הזוג לשעבר, ויעביר אליו, במועד ההעברה, סכום כאמור בסעיף קטן (ב) מהיתרה הצבורה של העמית, אלא אם כן בית המשפט הורה לעכב את ההעברה, בין בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני ובין בהחלטה אחרת.

 

 

 

(ב)       הסכום שיועבר לחשבון של בן הזוג לשעבר לפי הוראות סעיף קטן (א) יהיה שווה למכפלת השיעור להעברה בסך היתרה הצבורה של העמית במועד הפירוד, ולסכום האמור תיווסף או תיגרע ממנו, לפי העניין, התשואה שהשיגה קופת הגמל בשל התקופה שבין מועד הפירוד ובין מועד ההעברה כאמור; לעניין זה, "תשואה" – הרווחים וההפסדים שזקפה הקופה על הנכסים העומדים כנגד התחייבויותיה כלפי העמית לאחר ניכוי דמי ניהול.

 

 

 

(ג)       העברה לפי סעיף קטן (א) של מרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה או לפי סעיף קטן (ה)(1)(א) של מרכיב הפיצויים, תחויב במס בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה[9].

 

 

 

(ד)       סכום המס שחויב כאמור בסעיף קטן (ג) ינוכה באופן שווה מהסכום שיועבר לחשבונו של בן הזוג לשעבר ומהסכום שנותר בחשבונו של העמית לאחר ההעברה לבן הזוג לשעבר.

 

 

 

(ה)      על העברה של סכום כאמור בסעיף קטן (ב), ממרכיב הפיצויים ביתרה הצבורה של העמית, יחולו הוראות אלה:

 

 

 

 

(1)       הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לפי בחירתו של בן הזוג לשעבר, לאחר המועד שבו נודע לגוף המשלם כי העמית זכאי למשוך את הסכום לפי דין או הסכם, לאחר מועד ההעברה או לאחר מועד בחירת בן הזוג לשעבר, לפי המאוחר, לאחד מאלה:

 

 

 

 

 

(א)      למרכיב התגמולים בחשבון של בן הזוג לשעבר שנפתח בהתאם להוראות סעיף קטן (א); הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחר שנוכה ממנו מס בהתאם להוראות סעיף קטן (ג);

 

 

 

 

 

(ב)       לחשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה כאמור בסעיף 23(א)(2א) לחוק קופות גמל ויחול לגביהם האמור באותו סעיף; הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחר שנוכה ממנו מס בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה;

 

 

 

 

 

(ג)       לבן הזוג לשעבר; הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחר שנוכה ממנו מס בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה;

 

 

 

 

(2)       הועברו הכספים כאמור בפסקה (1), לא יהיה בן הזוג לשעבר רשאי לחזור בו מבחירתו כאמור באותה פסקה;

 

 

 

 

(3)       היה מעסיקו של העמית זכאי, לפי דין או הסכם, למשוך את הסכום ממרכיב הפיצויים וביקש למשוך אותו, תימחק לגבי סכום זה ההערה שנרשמה לפי סעיף 4; הגוף המשלם ישלח לבן הזוג לשעבר הודעה בדבר מחיקת ההערה.

 

 

 

(ו)       לא יראו העברה לפי סעיף זה לבן הזוג לשעבר כמשיכה לעניין כל דין, והגוף המשלם לא יהיה רשאי להפחית סכום כלשהו מהיתרה הצבורה של העמית בשל ההעברה כאמור אלא בהתאם להוראות סעיף זה.

 

 

 

(ז)       הוראות סעיף 9(ב)(1), לגבי עמית בקופת גמל שיש בה כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות שעלותו מושפעת, בין השאר, מסכום היתרה הצבורה, ימשיכו לחול גם לאחר העברה לפי סעיף זה לבן זוגו לשעבר.

 

 

 

(ח)      עם ההעברה לבן הזוג לשעבר לפי סעיף זה, תימחק לגבי הסכום המועבר ההערה שנרשמה לפי סעיף 4.

 

העברת חלק מהיתרה הצבורה של עמית שמשולמת לו קצבת פרישה חלקית, לחשבון חדש של בן זוגו לשעבר

7.

(א)      על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) של סעיף 6, לגבי עמית שמשולמת לו קצבת פרישה חלקית ונותרה לו יתרה צבורה בקופת הגמל לאחר התשלום כאמור, יחושב הסכום שיש להעביר לחשבון של בן הזוג לשעבר בהתאם להוראות הסעיפים הקטנים האמורים מהיתרה הצבורה שהיתה לעמית אילולא היתה משולמת לו קצבת הפרישה החלקית, אשר תחושב לפי התשואה כהגדרתה בסעיף 6(ב) שהושגה לגבי היתרה הצבורה שנותרה לעמית לאחר תשלום קצבת הפרישה החלקית.

 

 

 

(ב)       הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי חלוקת היתרה הצבורה בין העמית ובין בן זוגו לשעבר תיעשה מהיתרה הצבורה שנותרה לעמית לאחר תשלום קצבת הפרישה החלקית.

 

הוראות לעניין חשבון חדש של
בן זוג לשעבר

8.

(א)      לעניין דיני המס והוראות לפי סעיף 23 לחוק קופות גמל, יראו את המועד כמפורט להלן, לפי העניין, כמועד שבו הופקדו הסכומים שהועברו לחשבונו של בן זוג לשעבר של עמית לפי הוראות סעיף 6 או 7:

 

 

 

 

(1)       בקופת גמל לקצבה – המועד שבו הועברו הכספים לחשבונו של בן הזוג לשעבר;

 

 

 

 

(2)       בקופת גמל שאינה קופת גמל לקצבה – המועד שבו הופקדו הכספים לחשבונו של העמית בקופה, והוראות פסקה זו יחולו גם לעניין הבטחת תשואה בקופת גמל כאמור שאינה קופת ביטוח, , ככל שקיימת הבטחת תשואה, בהתאם למגבלות הקיימות לגבי החוסך בהסדר החיסכון.

 

 

 

(ב)       נפתח חשבון חדש של בן זוג לשעבר בקופת ביטוח תהיה פוליסת הביטוח לעניין חשבון זה בהתאם לתנאים הנהוגים בעת פתיחת החשבון.

 

 

 

(ג)       לא יופקדו תשלומים לחשבונו של בן הזוג לשעבר, נוסף על הסכומים שהועברו לחשבונו לפי סעיף 6 או 7, אלא אם כן הגוף המשלם אישר כי בן הזוג לשעבר הצטרף לקופה כעמית בהתאם לכללי ההצטרפות לאותה קופה ולהסדר החיסכון ובכפוף להוראות הדין.

 

תוצאות רישומה
של הערה על
הסכום המועבר
לבן זוג לשעבר

9.

(א)      נרשמה ברישומיו של גוף משלם הערה על הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר, לפי סעיף 4, יחולו, כל עוד לא נמחקה ההערה, הוראות אלה:

 

 

 

 

(1)       הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר תידרש לביצוע פעולות אלה לגבי הכספים שנרשמה לגביהם הערה, נוסף על כל הוראה אחרת לפי כל דין:

 

 

 

 

 

(א)      משיכת הכספים בידי העמית;

 

 

 

 

 

(ב)       קבלת קצבת פרישה המחושבת לפי אותם כספים;

 

 

 

 

 

(ג)       העברת הכספים לקופת גמל אחרת;

 

 

 

 

 

(ד)       העברת הכספים ממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה;

 

 

 

 

 

(ה)      נטילת הלוואה מקופת הגמל;

 

 

 

 

 

(ו)       שעבוד הכספים או העברתם לאחר;

 

 

 

 

(2)       לעניין עיקול לפי כל דין, יראו את הכספים שלגביהם נרשמה ההערה כאילו הועברו לחשבונו של בן הזוג לשעבר;

 

 

 

 

(3)       החוסך לא יהיה רשאי לבחור בהחלת הוראות סעיף 9(7א)(א)(4) לפקודת מס הכנסה על הכספים שנרשמה לגביהם הערה או להודיע על רצונו להמשיך ולהשאירם למטרת תשלום קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודה האמורה.

 

 

 

(ב)

(1)       לגבי עמית בקופת גמל שיש בה כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות שעלותו מושפעת, בין השאר, מסכום היתרה הצבורה, לא יחול שינוי בכיסוי הביטוחי רק בשל ייעוד הכספים להעברתם לבן הזוג לשעבר, ועלות הכיסוי הביטוחי תחושב, כל עוד לא נמחקה ההערה לפי סעיף קטן (ג)(1), בהתאם ליתרה הצבורה של העמית אילו הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר היה מועבר לחשבון של בן הזוג לשעבר במועד רישום ההערה, והכל אלא אם כן העמית ביקש, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לשנות את הכיסוי הביטוחי.

 

 

 

 

(2)       הגוף המשלם ישלח לעמית הודעה בדבר השינוי בעלות הכיסוי הביטוחי כאמור בפסקה (1); הממונה רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן משלוח ההודעה ותוכנה.

 

 

 

(ג)       בלי לגרוע מהוראות סעיף 6(ה)(3) או (ח), הערה שנרשמה לפי סעיף 4 תימחק גם במקרים אלה:

 

 

 

 

(1)       על פי צו של הערכאה הראשונה, ואם הוגש ערעור על החלטתה – על פי צו של ערכאת הערעור;

 

 

 

 

(2)       במשיכת הכספים שנרשמה לגביהם הערה בידי העמית לאחר קבלת הסכמה לפי סעיף קטן (א)(1);

 

 

 

 

(3)       בקבלת קצבת פרישה המחושבת לפי הכספים שנרשמה לגביהם הערה לאחר קבלת הסכמת בן הזוג לשעבר לפי סעיף קטן (א)(1), ויחולו לגבי הפעולה האמורה הוראות סעיף 13.

 

 

 

(ד)       הועברו הכספים לקופת גמל אחרת כאמור בסעיף קטן (א)(1)(ג), תמשיך ההערה שנרשמה לפי סעיף 4 לחול על הכספים גם לאחר העברתם לקופת הגמל האחרת.

 

 

 

(ה)

(1)       הממונה ייתן הוראות לעניין אופן מתן ההסכמה לפי סעיף זה, לרבות נוסח המידע שיימסר לבן הזוג לשעבר על תוצאות פעולה שלגביה הוא מתבקש לתת את הסכמתו.

 

 

 

 

(2)       הוראות הממונה לפי סעיף זה, אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן, וההוראות האמורות וכל שינוי בהן יועמדו לעיון הציבור במשרדי הממונה ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד האוצר, ורשאי השר לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.

 

פטירה בטרם העברת חלק מהיתרה הצבורה לחשבון של בן הזוג לשעבר

10.

(א)      ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בין עמית ובין בן זוגו לשעבר ומתקיימים התנאים להעברת חלק מהיתרה הצבורה של העמית לחשבון של בן הזוג לשעבר בהתאם להוראות סעיף 6 או 7, ונפטר העמית לאחר רישום ההערה לפי סעיף 4, ולפני שנפתח החשבון של בן הזוג לשעבר, יחולו הוראות פרק זה כאילו לא נפטר העמית, ולעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות יראו את ההעברה לפי סעיף 6 או 7 כאילו התבצעה במועד הרישום של ההערה, והכל על אף האמור בהסדר החיסכון.

 

 

 

(ב)       ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בין עמית ובין בן זוגו לשעבר ומתקיימים התנאים להעברת חלק מהיתרה הצבורה של העמית לחשבון של בן הזוג לשעבר בהתאם להוראות סעיף 6 או 7, ונפטר בן הזוג לשעבר לאחר הגשת בקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, ולפני שנפתח החשבון של בן הזוג לשעבר, יועבר הסכום להעברה לחשבון על שם בן הזוג לשעבר בהתאם להוראות סעיף 6 או 7, ויחולו הוראות פרק זה כאילו לא נפטר בן הזוג לשעבר.

 

 

 

(ג)       ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בין עמית ובין בן זוגו לשעבר, מתקיימים לגביו התנאים המפורטים בסעיף 3(2), ונפטר העמית לפני רישום ההערה לפי סעיף 4, יחולו הוראות פרק ב' והוראות פרק זה כאילו לא נפטר העמית, ולעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות יראו את ההעברה לפי סעיף 6 או 7 כאילו התבצעה ערב פטירתו של העמית, והכל על אף האמור בהסדר החיסכון; ואולם אם לא הוגשה בקשה לרישום פרטי פסק הדין בהתאם להוראות סעיף 3 לפני פטירת העמית, יהיה רשאי בן זוגו לשעבר להגיש את הבקשה כאמור בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין או ממועד פטירתו של העמית, לפי המאוחר.

 

 

 

(ד)       חלו הוראות סעיף קטן (ג), ועלות הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות, מושפעת, בין השאר, מסכום היתרה הצבורה, יהיו זכאים שאיריו של העמית לפי הסדר החיסכון לקצבה בסכום השווה למכפלת הקצבה שהשאירים זכאים לה לפי הסדר החיסכון ביחס שבין שני אלה:

 

 

 

 

(1)       ההפרש שבין התחייבויות קופת הגמל ובין הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר; בסעיף קטן זה, "התחייבויות קופת הגמל" – הסכום המהוון של קצבאות השאירים שקופת הגמל צפויה לשלם לשאיריו של העמית, כפי שהונח לצורך חישוב עלות הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות ערב פטירת העמית;

 

 

 

 

(2)       התחייבויות קופת הגמל.

 

ייחוס עיקול או שעבוד שהוטלו
על יתרה צבורה
של עמית

11.

הוטל עיקול או הוטל שעבוד שנעשה כדין, על יתרה צבורה של עמית, לפני שנרשמה הערה לפי סעיף 4, ייחס הגוף המשלם את העיקול או השעבוד, לפי העניין, לסכום הנותר בידי העמית ולסכום המועבר לבן זוגו לשעבר, בהתאם ליחס שבין הסכום הנותר בידי העמית ובין הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר, והכל במועד רישום ההערה כאמור, אלא אם כן נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או בצו של הערכאה הראשונה כי יש לייחס את העיקול או השעבוד באופן אחר.

 

סייג להעברת
חלק מיתרה
צבורה של עמית
לבן זוגו לשעבר

12.

(א)      על אף האמור בסעיפים 6 ו-7, לא יעביר גוף משלם כספים מיתרה צבורה של עמית, לחשבון של בן זוגו לשעבר בהתקיים אחד מאלה:

 

 

 

 

(1)       לכספים האמורים יוחס עיקול או שעבוד, בהתאם להוראות סעיף 11 – כל עוד לא הוסר העיקול או השעבוד כאמור;

 

 

 

 

(2)       קיימת בחשבונו של העמית יתרת חוב בשל הלוואות שניתנו לו מקופת הגמל, ולאחר העברת אותו חלק של כספים תעלה יתרת החוב בחשבונו על סכום ההלוואה המרבי שהעמית רשאי לקבל כהלוואה מהקופה בהתאם להוראות לפי חוק קופות גמל, וכל עוד מתקיים האמור;

 

 

 

 

(3)       העמית הפך לגמלאי; לעניין זה יחולו הוראות סעיף 13 ויראו את השיעור להעברה מקצבת הפרישה כשיעור להעברה מהיתרה הצבורה כפי שנקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני;

 

 

 

 

(4)       מתקיים האמור בסעיף 7 והסכום שיש להעביר לפי אותו סעיף לבן הזוג לשעבר עולה על היתרה הצבורה של העמית שנותרה בקופת הגמל לאחר תשלום קצבת הפרישה החלקית (בסעיף זה – היתרה הצבורה הנותרת);

 

 

 

 

(5)       התקבל עד מועד ההעברה צו של בית משפט המונע את ההעברה.

 

 

 

(ב)       התקיים סייג מהסייגים להעברת כספים לחשבון של בן זוג לשעבר לפי סעיף קטן (א), יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין:

 

 

 

 

(1)       הגוף המשלם ישלח לעמית ולבן זוגו לשעבר הודעה בדבר קיומו של הסייג כאמור; השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין פרטי ההודעה והמועדים למסירתה;

 

 

 

 

(2)       לגבי הסייג כאמור בסעיף קטן (א)(4), רשאים העמית או בן זוגו לשעבר לפנות לערכאה הראשונה בבקשה למתן הוראות לעניין אופן חלוקת קצבת הפרישה החלקית והיתרה הצבורה הנותרת.

 

הוראות לעניין חלוקת החיסכון
של גמלאי

13.

(א)      ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בין גמלאי ובין בן זוגו לשעבר, ונרשמה הערה לפי סעיף 4, יעביר הגוף המשלם לבן זוגו לשעבר של הגמלאי, כל עוד בן הזוג לשעבר בחיים, חלק מקצבת הפרישה שיחושב בהתאם להוראות סעיף 14(א), ויחולו לעניין ההעברה כאמור הוראות סעיף 14(ב)(1) ו-(3), 15, 18, 20 ו-21.

 

 

 

(ב)       ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בין גמלאי ובין בן זוגו לשעבר, נרשמה הערה לפי סעיף 4, ונפטר הגמלאי, יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין:

 

 

 

 

(1)       בן זוגו לשעבר של הגמלאי יהיה זכאי לקבל מהגוף המשלם קצבה בשל פטירתו של הגמלאי, בסכום השווה לקצבה שהיתה משולמת לבן הזוג של הגמלאי לפי הסדר החיסכון, ובלבד שמתקיימים שניים אלה:

 

 

 

 

 

(א)      הוא היה זכאי לקבלת קצבה לו היה בן הזוג של הגמלאי ערב פטירתו;

 

 

 

 

 

(ב)       קצבת הפרישה שלה היה זכאי הגמלאי חושבה, בין השאר בהתחשב בכך שבן הזוג לשעבר יהיה זכאי לקבל מהגוף המשלם קצבה בשל פטירתו של הגמלאי, בין אם יהיה בן זוגו ערב פטירתו ובין אם לאו;

 

 

 

 

(2)       הקצבה שתשולם לבן הזוג לשעבר לפי פסקה (1) תהיה בסכום השווה לקצבה שלה היה זכאי בהתאם להוראות הסדר החיסכון לו היה בן הזוג של הגמלאי ערב פטירתו;

 

 

 

 

(3)       היו מוטביו של הגמלאי זכאים, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לקבל מהגוף המשלם לאחר פטירתו של הגמלאי סכום חד-פעמי, יהיה בן זוגו לשעבר של הגמלאי זכאי, על אף הוראות הסדר החיסכון האמורות לעניין אופן חלוקת הסכום, לקבל מהגוף המשלם, מתוך הסכום האמור, סכום השווה למכפלת השיעור להעברה בסכום החד-פעמי שלו זכאים כל המוטבים כאמור, ולעניין אופן חלוקת יתרת הסכום החד-פעמי האמור יחולו הוראות הסדר החיסכון.

 

 

 

(ג)       ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בין גמלאי ובין בן זוגו לשעבר ונפטר הגמלאי לפני רישום הערה לפי סעיף 4, יחולו הוראות סעיף קטן (ב), ובלבד שהבקשה לרישום פרטי פסק הדין בהתאם להוראות סעיף 3 הוגשה לפני פטירת הגמלאי, או בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין או ממועד פטירתו של הגמלאי, לפי המאוחר.

 

 

 

פרק ד': הוראות לעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות

 

העברת חלק מקצבת פרישה של גמלאי לבן זוגו לשעבר

14.

(א)      על אף האמור בסעיף 25(א) לחוק קופות גמל וכן בכל דין או הסכם כהגדרתו בסעיף 88 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר, ונרשמה הערה לפי סעיף 4, יחולו, כל עוד בן הזוג לשעבר בחיים, ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין:

 

 

 

 

(1)       הגוף המשלם יעביר לבן הזוג לשעבר, מקצבת הפרישה המגיעה לחוסך שהוא גמלאי בהתאם להסדר החיסכון (בפרק זה – הקצבה המלאה), במועד שבו הוא משלם לגמלאי את הקצבה החל ממועד ההעברה, סכום כמפורט להלן, לפי העניין:

 

 

 

 

 

(א)      לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקרן ותיקה או לפי הסדר פנסיה תקציבית – ההפרש שבין מכפלת השיעור להעברה בקצבה המלאה ובין מחצית מסכום ההפחתה כאמור בסעיף 16(א), ואם מתקיים סייג מהסייגים להפחתת קצבת הפרישה כאמור בסעיף 16(ב) – סכום השווה למכפלת השיעור להעברה בקצבה המלאה;

 

 

 

 

 

(ב)       לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות קופת ביטוח ישנה קצבתית – סכום השווה למכפלת השיעור להעברה בקצבה המלאה;

 

 

 

 

(2)       ביקש חוסך שהוא גמלאי להוון לסכום חד-פעמי שיעור מהסכום המועבר לבן זוגו לשעבר בקצבת הפרישה וניתנה הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר להיוון, בהתאם להוראות סעיף 19(ג) , יעביר הגוף המשלם לבן זוגו לשעבר של הגמלאי את הסכום המהוון בשיעור מהסכום המועבר לבן הזוג לשעבר, במועד שבו הוא משלם לגמלאי את הסכום המהוון באותו שיעור מהסכום הנותר בידי הגמלאי;

 

 

 

 

(3)       ביקש חוסך שהוא עמית למשוך כספים מקרן ותיקה או מקופת ביטוח ישנה קצבתית שלא בדרך של קצבה ושלא בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי, וניתנה הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר, אם היא נדרשת בהתאם להוראות סעיף 19(א)(1)(א) או (2)(א), יעביר הגוף המשלם לבן הזוג לשעבר, במועד שבו הוא משלם את הכספים לעמית, סכום השווה למכפלת השיעור להעברה בסך הכספים שהיו משולמים לעמית אילולא ההעברה כאמור.

 

 

 

(ב)       על אף האמור בסעיף קטן (א) –

 

 

 

 

(1)       לא יועבר לבן זוג לשעבר של חוסך שהוא גמלאי סכום כאמור בסעיף קטן (א)(1), אלא מהקצבה המלאה המגיעה לגמלאי בעד החודש שלאחר רישום ההערה ואילך; הסכום האמור מהקצבה המלאה המגיעה לגמלאי בעד החודש האמור ועד מועד ההעברה, לא ישולם לחוסך והוא יועבר לבן הזוג לשעבר במועד לתשלום הקצבה החל ממועד ההעברה;

 

 

 

 

(2)       אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית, לא יועבר לבן זוג לשעבר של חוסך שהוא גמלאי סכום כאמור בסעיף קטן (א)(1), במקרה שבו פרישתו של הגמלאי מעבודה היתה בשל מצב בריאות לקוי, אלא מהקצבה המלאה המגיעה לגמלאי בעד אחד מהחודשים כמפורט להלן, לפי העניין, ואילך:

 

 

 

 

 

(א)      בעד החודש שלאחר החודש שבו הגיע הגמלאי לגיל פרישת חובה;

 

 

 

 

 

(ב)       בעד החודש שלאחר החודש שבו הגיע הגמלאי לגיל אחר מגיל פרישת חובה, אם נקבע גיל כאמור בפסק הדין לחלוקת החיסכון הפנסיוני, ובלבד שהגיל האמור אינו נמוך מהגיל שבו לפי הסדר החיסכון היתה משולמת לגמלאי המדורג באותו דירוג ופרש מעבודתו בהגיעו לאותו גיל, שלא בשל פיטורים וללא צורך בהסכמת מעסיקו, קצבה החל בחודש שבו פרש מעבודתו כאמור או בחודש שלאחריו;

 

 

 

 

(3)       לא יועבר לבן זוג לשעבר של חוסך סכום כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) אם התקבל, עד המועד לתשלום הקצבה באותו חודש, צו של בית משפט המונע את ההעברה;

 

 

 

 

(4)       נמחקה ההערה על פי צו של הערכאה הראשונה, ואם הוגש ערעור על החלטתה – על פי צו של ערכאת הערעור, תופסק העברת הכספים מאותו מועד לבן הזוג לשעבר, והחוסך יהיה זכאי למלוא הקצבה שהיה זכאי לה לולא הוראות סעיף זה, ללא הפחתה;

 

 

 

 

(5)       נפטר בן הזוג לשעבר, ישולם לחוסך מאותו מועד הסכום שאמור היה להיות מועבר לבן הזוג לשעבר ויחולו הוראות סעיף 16(א)(4).

 

דיווח

15.

(א)      גוף משלם ישלח לבן זוגו לשעבר של גמלאי שמועבר לו חלק מקצבת פרישה לפי הוראות סעיף 14 דוחות תקופתיים ודוחות נוספים, בהתאם להוראות שיקבע השר לפי סעיף קטן (ב).

 

 

 

(ב)       השר יקבע הוראות לעניין דוחות כאמור בסעיף קטן (א), לרבות לעניין אופן מסירתם והמועדים למסירתם, וכן לעניין הפרטים שייכללו בדוחות כאמור, ובכלל זה פרטים על סכום הקצבה המלאה לאחר הפחתה כאמור בסעיף 16 והסכום המועבר לבן הזוג לשעבר מקצבת פרישה.

 

הפחתת חלק
מקצבת פרישה
בשל פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני

16.

(א)      ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקרן ותיקה או לפי הסדר פנסיה תקציבית, בין גמלאי ובין בן זוגו לשעבר, נרשמה הערה לפי סעיף 4, ומתקיימות הוראות סעיף 14(א) לעניין ההעברה, יחולו הוראות אלה:

 

 

 

 

(1)       על אף הוראות הסדר החיסכון, הקצבה המלאה תופחת בסכום השווה למכפלת הקצבה המלאה בשיעור הקבוע בתוספת, בהתאם למינו של בן הזוג לשעבר, (בסעיף זה – סכום ההפחתה);

 

 

 

(2)       לאחר ביצוע ההפחתה כאמור בפסקה (1) והעברת הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר לפי הוראות סעיף 14(א) ייוותר בידי הגמלאי ההפרש שבין הסכום הנותר בידי הגמלאי לפני ההפחתה ובין מחצית סכום ההפחתה; בסעיף זה, "הסכום הנותר בידי גמלאי לפני ההפחתה" – ההפרש שבין הקצבה המלאה ובין הסכום שהיה מועבר לבן זוגו לשעבר של הגמלאי אילולא ההפחתה לפי סעיף 14(א)(1)(א);

 

 

 

 

(3)       לעניין התקופה שקדמה למועד העברת חלק מקצבת פרישה לפי סעיף 14, יחולו הוראות אלה:

 

 

 

 

 

(א)      הפחתה כאמור בפסקה (1) תבוצע בעד התקופה שהחל מהחודש שלאחר החודש הראשון שבו שולמה קצבה לגמלאי או החודש שבו חל מועד הפירוד, ואם נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני מועד אחר לתחילת זכאות בן הזוג לשעבר לקבלת חלק בחיסכון הפנסיוני – החודש האמור, והכול לפי המאוחר;

 

 

 

 

(ב)       ההפחתות כאמור בפסקת משנה (א) יחושבו בתוספת שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שבו הופחת סכום כאמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שבו שולמה לגמלאי קצבה בתקופה האמורה בפסקת משנה (א), , ויחולו לגביהן הוראות פסקה (2);

 

 

 

(4)       נפטר בן הזוג לשעבר, תבוצע מלוא ההפחתה כאמור בפסקה (1) מסכום הקצבה המלאה המשולמת לחוסך.

 

 

 

(ב)       הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו בהתקיים אחד מאלה:

 

 

 

 

(1)       נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי האמור בו יחול רק לעניין העברת חלק מקצבת הפרישה לבן הזוג לשעבר ולא לעניין זכויות בן הזוג לשעבר לקבלת קצבה בשל פטירתו של החוסך;

 

 

 

 

(2)       הבקשה לרישום פרטי פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני לפי סעיף 3 הוגשה לגוף המשלם לאחר שחלפו שנתיים מהמועד שבו ניתן פסק הדין או לאחר החודש שקדם לחודש שבו הפך העובד בפנסיה תקציבית או העמית לגמלאי, לפי המאוחר.

 

משיכת חלק מהסכום ההוני
של עמית בקופת ביטוח ישנה, בידי
בן זוגו לשעבר

17.

(א)      על אף האמור בסעיף 25(א) לחוק קופות גמל, ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות קופת ביטוח ישנה הונית, בין עמית ובין בן זוגו לשעבר, נרשמה הערה לפי סעיף 4, וביקש בן הזוג לשעבר למשוך סכום מהסכום ההוני בקופת הביטוח הישנה (להלן – הסכום ההוני המלא), בהתאם להוראות סעיף 19(ד), ישלם הגוף המשלם לבן זוגו לשעבר של העמית, במועד ההעברה או במועד שבו הוא משלם לעמית את הסכום ההוני מקופת הביטוח כאמור, לפי המאוחר, סכום כאמור בסעיף קטן (ב) מהסכום ההוני המלא; ואולם לא ישולם סכום כאמור לבן זוגו לשעבר של עמית, אם התקבל, עד מועד ההעברה, צו של בית משפט המונע את התשלום.

 

 

 

(ב)       הסכום שישולם לבן זוג לשעבר של עמית לפי הוראות סעיף קטן (א) יהיה שווה למכפלת השיעור להעברה בסכום ההוני המלא.

 

איסור שעבוד או העברה לאחר של הסכום המועבר לבן זוג לשעבר והוראות לעניין עיקול

18.

(א)      הסכום המועבר לבן זוגו לשעבר של חוסך מקצבת הפרישה המשולמת לו לפי סעיף 14 או מהסכום ההוני המלא לפי סעיף 17, לא ניתן לשעבוד או להעברה לאחר בידי החוסך, אלא בהסכמה בכתב של בן הזוג לשעבר ובכפוף להוראות כל דין.

 

 

 

(ב)       הסכום המועבר לבן זוגו לשעבר של חוסך מקצבת הפרישה המשולמת לו לפי סעיף 14 או מהסכום ההוני המלא לפי סעיף 17, יראו אותו, כל עוד לא נמחקה ההערה, לעניין עיקול לפי כל דין, בלבד, ככספים שלהם זכאי בן הזוג לשעבר.

 

 

 

(ג)       הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו גם לעניין הסכום המועבר לבן זוגו לשעבר של גמלאי, מקצבת פרישה המשולמת לו לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות.

 

תנאים לפעולות מסוימות לגבי הסכום המועבר לבן זוג לשעבר

19.

(א)      על אף האמור בכל דין או בהסדר חיסכון לרבות הסכם קיבוצי, נקבע בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות כי משך התקופה המשותפת הוא 120 חודשים לפחות, ונרשמה הערה לפי סעיף 4, תידרש הסכמתו בכתב של בן זוגו לשעבר של החוסך לביצוע כל אחת מהפעולות המפורטות להלן, אלא אם כן נקבע בפסק הדין כי בן הזוג לשעבר ויתר על הדרישה לקבלת הסכמתו לביצוען, כולן או חלקן:

 

 

 

 

(1)       לגבי חיסכון פנסיוני באמצעות קרן ותיקה –

 

 

 

 

 

(א)      למשיכת כספים בידי העמית שלא בדרך של קצבה ושלא בדרך של היוון חלק מקצבה לסכום חד-פעמי;

 

 

 

 

 

(ב)       לדחיית יציאת העמית לקצבה למועד המאוחר מהמועד שבו הגיע לגיל זכאות לקבלת קצבת פרישה;

 

 

 

 

(2)       לגבי חיסכון פנסיוני באמצעות קופת ביטוח ישנה –

 

 

 

 

 

(א)      למשיכת כספים בידי העמית כאמור בפסקה (1)(א);

 

 

 

 

 

(ב)       להעברת כספים לקופת גמל אחרת;

 

 

 

 

(3)       לגבי צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית – לבחירה של העובד בפנסיה תקציבית לקבל סכום חד-פעמי במקום קצבת פרישה, בהתאם להוראות הסדר החיסכון.

 

 

 

(ב)       נרשמה הערה וביקש עמית בקרן ותיקה לדחות את יציאתו לקצבה לאחר שצבר את שיעור הקצבה המרבי לפי תקנון הקרן, תידרש הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר לדחייה כאמור, גם אם לא נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי נדרשת הסכמתו לכך.

 

 

 

(ג)       נרשמה הערה לעניין פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ישנה או באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית, וביקש החוסך להוון לסכום חד-פעמי שיעור מחלקו בסכום הנותר בידי החוסך, בעד תקופה מסוימת, בהתאם להסדר החיסכון, רשאי הוא, במועד הגשת הבקשה כאמור, לבקש מהגוף המשלם להוון לסכום חד-פעמי את אותו שיעור גם מהסכום המועבר לבן הזוג לשעבר מקצבת הפרישה, בעד אותה תקופה, ובלבד שניתנה לכך הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר.

 

 

 

(ד)       לגבי חיסכון פנסיוני באמצעות קופת ביטוח ישנה, שלגביו נרשמה הערה, יחולו ההוראות כמפורט להלן:

 

 

 

 

(1)       אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות קופת ביטוח ישנה הונית והעמית רשאי, בהתאם להסדר החיסכון, להמיר לקצבה את הסכום ההוני בקופת הביטוח –

 

 

 

 

 

(א)      ביקש העמית למשוך את הסכום ההוני בקופת הביטוח הישנה, לא יהיה בן זוגו לשעבר רשאי להמיר את חלקו לקצבה;

 

 

 

 

 

(ב)       ביקש העמית להמיר לקצבה את הסכום ההוני בקופת הביטוח הישנה, יהיה בן הזוג לשעבר רשאי למשוך סכום בשיעור האמור בסעיף 17(ב) מהסכום ההוני המלא או לבקש להמיר את הסכום האמור לקצבה שתשולם החל במועד שבו החל העמית לקבל קצבה, ואם ביקש בן הזוג לשעבר להמיר כאמור יחושב סכום הקצבה שישולם לו בהתאם לתנאים שבהם מחושב סכום הקצבה שמשולם לעמית;

 

 

 

 

(2)       אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות קופת ביטוח ישנה קצבתית יחולו לגבי החלק שניתן להוון לסכום חד-פעמי בהתאם להוראות סעיף 23 לחוק קופות גמל הוראות אלה:

 

 

 

 

 

(א)      העמית ובן זוגו לשעבר יהיו רשאים למשוך את חלקם בסכום חד-פעמי;

 

 

 

 

 

(ב)       ביקש העמית למשוך את חלקו בסכום חד-פעמי, יהיה בן הזוג לשעבר רשאי למשוך את חלקו רק בסכום חד-פעמי, ולא בדרך של קצבה;

 

 

 

 

 

(ג)       משיכה של חלקו של בן הזוג לשעבר בדרך של קצבה תהיה רק החל במועד שבו החל העמית לקבל קצבה, וסכום הקצבה שישולם לבן הזוג לשעבר יחושב בהתאם לתנאים שבהם מחושב סכום הקצבה שמשולם לעמית.

 

 

 

(ה)      לעניין דרך מתן ההסכמה כאמור בסעיף זה יחולו הוראות לפי סעיף 9(ה).

 

ייחוס עיקול או שעבוד שהוטלו
על קצבת פרישה, על סכום שנמשך שלא בדרך של קצבה או על
סכום הוני

20.

הוטל עיקול או הוטל שעבוד שנעשה כדין, על חלק מקצבת פרישה, על חלק מסכום שמבקש עמית למשוך שלא בדרך של קצבה לפי סעיף 14(א)(2) או (3), או על חלק מסכום הוני בקופת ביטוח ישנה, לפני שנרשמה הערה לפי סעיף 4 וכל עוד לא נמחקה על פי צו של הערכאה הראשונה, ואם הוגש ערעור על החלטתה – על פי צו של ערכאת הערעור, ייחס הגוף המשלם את העיקול או השעבוד, לפי העניין, לסכום הנותר בידי העמית או בידי הגמלאי ולסכום המועבר לבן זוגו לשעבר, בהתאם ליחס שבין הסכום הנותר בידי העמית או בידי הגמלאי ובין הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר, אלא אם כן נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או בצו של הערכאה הראשונה כי יש לייחס את העיקול או השעבוד באופן אחר.

 

סייג להעברת חלק מקצבת פרישה, מסכום שנמשך שלא בדרך של קצבה או מסכום הוני של עמית לבן זוגו לשעבר

21.

על אף האמור בסעיפים 14 ו-17, לא יעביר גוף משלם כספים מהסכום המועבר לבן הזוג לשעבר אם לכספים האמורים יוחס עיקול או שעבוד, בהתאם להוראות סעיף 20 – כל עוד לא הוסר העיקול או השעבוד כאמור.

 

תשלומים לבן זוג לשעבר של חוסך שנפטר

22.

(א)      על אף האמור בכל דין או בהסדר חיסכון לרבות הסכם קיבוצי, ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות, בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר, נרשמה הערה לפי סעיף 4 ונפטר החוסך, יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין:

 

 

 

 

(1)       לגבי חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקרן ותיקה או לפי הסדר פנסיה תקציבית –

 

 

 

 

 

(א)      אם החוסך שנפטר הוא עמית בקרן ותיקה או עובד בפנסיה תקציבית ונקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי משך התקופה המשותפת הוא 120 חודשים לפחות –

 

 

 

 

 

 

(1)       יהיה זכאי בן זוגו לשעבר שהוא שאיר לקבל מהגוף המשלם, החל בחודש שלאחר החודש הקובע, קצבה בסכום השווה למכפלת השיעור להעברה בקצבת שאירים לבן זוג, והכול כל עוד בן הזוג לשעבר היה זכאי, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לקבל מהגוף המשלם קצבה בשל פטירתו של העמית או העובד לו היה בן זוגו ערב פטירתו;

 

 

 

 

 

 

(2)       היה לעמית או לעובד, ערב פטירתו, בן זוג חדש שהוא שאיר, תהיה הקצבה שיקבל בן הזוג החדש בשל הפטירה כמפורט להלן, לפי העניין, והכול כל עוד הוא זכאי, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לקבלת קצבה כאמור:

 

 

 

 

 

 

 

(א)      עד החודש הקובע – בסכום השווה לקצבת שאירים לבן זוג;

 

 

 

 

 

 

 

(ב)       החל בחודש שלאחר החודש הקובע – בסכום השווה להפרש שבין קצבת שאירים לבן זוג ובין סכום הקצבה שלו זכאי בן זוגו לשעבר של העמית או העובד, שהוא שאיר, בהתאם להוראות פסקה (1), ואם פקעה זכאותו של בן הזוג לשעבר לקבלת קצבה כאמור – ההפרש שבין קצבת השאירים לבן זוג ובין סכום הקצבה שלו היה זכאי בן הזוג לשעבר לפי אותה פסקה אילולא פקעה זכאותו;

 

 

 

 

 

 

(3)       אם החוסך שנפטר הוא עמית בקרן ותיקה ויורשיו של העמית זכאים, בהתאם לתקנון הקרן, לקבל מהקרן לאחר פטירתו של העמית סכום חד-פעמי, יהיה בן זוגו לשעבר של העמית זכאי, על אף הוראות הסדר החיסכון האמורות לעניין אופן חלוקת הסכום, לקבל מהקרן, מתוך הסכום האמור, סכום השווה למכפלת השיעור להעברה בסך הסכום החד-פעמי שאותו זכאים לקבל כל היורשים כאמור, ולעניין אופן חלוקת יתרת הסכום החד-פעמי האמור יחולו הוראות הסדר החיסכון;

 

 

 

 

 

(ב)       אם החוסך שנפטר הוא גמלאי, ונקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי משך התקופה המשותפת הוא 36 חודשים לפחות ולא מתקיים האמור בפסקה (1) של סעיף 16(ב) והבקשה לרישום פסק דין הוגשה עד המועד כאמור בפסקה (2) של אותו סעיף –

 

 

 

 

 

 

(1)       יהיה זכאי בן זוגו לשעבר שהוא שאיר לקבל מהגוף המשלם קצבה בסכום השווה למכפלת שיעור קצבה לבן זוג של גמלאי בסכום שהיה מועבר לבן זוג לשעבר בעד אותו חודש לפי הוראות סעיף 14(א)(1)(א), אילולא נפטר הגמלאי, והכול כל עוד בן הזוג לשעבר היה זכאי, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לקבל מהגוף המשלם קצבה בשל פטירתו של הגמלאי לו היה בן זוגו ערב פטירתו;

 

 

 

 

 

 

(2)       היה לגמלאי, ערב פטירתו, בן זוג חדש שהוא שאיר, תהיה הקצבה שיקבל בן הזוג החדש שהוא שאיר בסכום השווה להפרש שבין קצבת שאירים לבן זוג ובין סכום הקצבה שלו זכאי בן זוגו לשעבר שהוא שאיר בהתאם להוראות פסקה (1), ואם פקעה זכאותו של בן הזוג לשעבר לקבלת קצבה כאמור – סכום השווה להפרש שבין קצבת שאירים לבן זוג ובין סכום הקצבה שלו היה זכאי בן הזוג לשעבר בהתאם להוראות אותה פסקה אילולא פקעה זכאותו, והכול כל עוד זכאי בן הזוג החדש שהוא שאיר, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לקבל מהגוף המשלם קצבה בשל פטירתו של הגמלאי;

 

 

 

 

 

(ג)       פקעה זכאותו לקצבה של בן זוג לשעבר, ובהתאם להוראות הסדר החיסכון זכאי בן זוג שפקעה זכאותו לקצבה לקבל סכום חד-פעמי מהגוף המשלם, יהיה זכאי בן הזוג לשעבר לקבל מהגוף המשלם סכום חד-פעמי אשר יחושב בהתאם להוראות הסדר החיסכון לעניין תשלום סכום
חד-פעמי לבן זוג שפקעה זכאותו כאמור, ואם חודשה זכאותו של בן הזוג לשעבר לקצבה יחולו ההוראות שנקבעו לעניין זה בהסדר החיסכון לגבי בן זוג, גם על בן הזוג לשעבר;

 

 

 

 

(2)       לגבי חיסכון פנסיוני באמצעות קופת ביטוח ישנה – אם היו מוטביו של העמית זכאים, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לקבל מהגוף המשלם, לאחר פטירתו של העמית, סכום חד-פעמי, יהיה בן זוגו לשעבר של העמית זכאי, על אף הוראות הסדר החיסכון האמורות לעניין אופן חלוקת הסכום, לקבל מהגוף המשלם מתוך הסכום האמור סכום השווה למכפלת השיעור להעברה במרכיב החיסכון מהסכום החד-פעמי שאותו זכאים לקבל כל המוטבים כאמור, ולעניין אופן חלוקת יתרת הסכום החד-פעמי האמור יחולו הוראות הסדר החיסכון.

 

 

 

(ב)       בסעיף זה –

 

 

 

"בן זוג חדש שהוא שאיר" – בן זוג של חוסך, הזכאי, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לקבל מהגוף המשלם קצבה בשל פטירת החוסך;

 

 

 

"בן זוג לשעבר שהוא שאיר" – בן זוג לשעבר שהיה זכאי, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לקבל מהגוף המשלם קצבה בשל פטירת החוסך, אם החוסך היה נפטר ערב מועד הפירוד;

 

 

 

"החודש הקובע" –

 

 

 

 

(1)       לגבי קרן ותיקה – החודש שבו היה העמית מגיע לגיל זכאות לקבלת קצבת פרישה אילולא נפטר;

 

 

 

 

(2)       לגבי צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית – החודש שבו היה העובד בפנסיה תקציבית מגיע לגיל פרישת חובה אילולא נפטר;

 

 

 

"קצבת שאירים לבן זוג" – סכום הקצבה שהיה משולם לבן הזוג של עמית, עובד בפנסיה תקציבית או גמלאי, לפי העניין, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לולא היה לו בן זוג לשעבר;

 

 

 

"שיעור קצבה לבן זוג של גמלאי" – השיעור המתקבל מחלוקת הקצבה המשולמת לבן זוג של גמלאי שנפטר, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לולא היה לגמלאי בן זוג לשעבר, בקצבה המלאה שהיתה משולמת לגמלאי.

 

שינוי התוספת

23.

(א)      השר רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לשנות את השיעורים הקבועים בתוספת, לפי חישוב אקטוארי שיבטיח כי לא ייווצר הפרש בין ההתחייבויות האקטואריות של הקרנות הוותיקות, של מעסיקים בהסדר פנסיה תקציבית, של המדינה לפי חוק הגמלאות ולפי חוק שירות הקבע ושל גוף המשלם תשלומים לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות, ובין ההתחייבויות האקטואריות האמורות כפי שהיו מחושבות אילולא הוראות חוק זה ואילולא ההסדרים שנקבעו בחוק הגמלאות ובחוק שירות הקבע שעניינם זכותו של בן זוג לשעבר של חוסך לקבלת קצבה בשל פטירת החוסך.

 

 

 

(ב)       בסעיף זה, "חוסך" – חייל כהגדרתו בחוק שירות הקבע, עובד כהגדרתו בחוק הגמלאות ומי שזכאי לקצבת פרישה לפי חוק שירות הקבע או לפי חוק הגמלאות.

 

 

 

פרק ה': תיקונים עקיפים

 

תיקון חוק שירות המדינה (גמלאות)

[מס' 56]

24.

בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל–1970‏[10]

 

 

 

(1)       בסעיף 1 –

 

 

 

 

(א)      לפני ההגדרה "גמלה" יבוא:

 

 

 

 

""בני זוג" –

 

 

 

 

 

(1)       עובד או זכאי לקצבת פרישה, ואשתו לרבות הידועה בציבור כאשתו;

 

 

 

 

 

(2)       עובדת או זכאית לקצבת פרישה, ובעלה לרבות הידוע בציבור כבעלה;

 

 

 

 

"בן זוג לשעבר", של עובד או עובדת, או של זכאי או זכאית לקצבת פרישה – אחד מהמפורטים להלן, שנקבע בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי יועבר לו חלק מקצבת פרישה המגיעה לעובד או לעובדת שפרשו משירות:

 

 

 

 

 

(1)       מי שהיתה אשתו של העובד או של הזכאי לקצבת פרישה, לרבות מי שהיתה ידועה בציבור כאשתו;

 

 

 

 

 

(2)       מי שהיה בעלה של העובדת או של הזכאית לקצבת פרישה, לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבעלה;

 

 

 

 

 

(3)       פרוד של קבע;

 

 

 

 

"גיל פרישת חובה" – כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004;";

 

 

 

 

(ב)       אחרי ההגדרה "היום הקובע" יבוא:

 

 

 

 

""התרת נישואין" – כהגדרתה בסעיף 2(ד) לחוק יחסי ממון;";

 

 

 

 

(ג)       אחרי ההגדרה "חוק המשמעת" יבוא:

 

 

 

 

""חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני" – חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד–2014;

 

 

 

 

"חוק יחסי ממון" – חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג–1973‏[11];";

 

 

 

 

(ד)       אחרי ההגדרה "חוק שירות בטחון" יבוא:

 

 

 

 

""מועד ההעברה" – 45 ימים מהמועד שבו מסר הממונה או מי שהוא הסמיכו לכך הודעה בדבר רישום הערה בהתאם להוראות סעיף 42ב(ג);

 

 

 

 

"מועד הפירוד" – המועד שנקבע בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני או בפסק דין לאיזון, לפי העניין, כמועד שבו חל פירוד בין עובד או זכאי לקצבת פרישה ובין בן זוגו לשעבר;";

 

 

 

 

(ה)      אחרי ההגדרה "עומד ברשות עצמו" יבוא:

 

 

 

 

""פירוד" – אחד מאלה:

 

 

 

 

 

(1)       התרת נישואין;

 

 

 

 

 

(2)       קביעת הסדר איזון משאבים בידי בית משפט או בית דין על פי בקשה לפי סעיף 5א לחוק יחסי ממון, או קביעת הסדר אחר בידי בית משפט או בית דין לחלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו ובכלל זה לחלוקת קצבת פרישה ביניהם;

 

 

 

 

"פסק דין לאיזון" – פסק דין לפי סעיף 5(א) לחוק יחסי ממון, בדבר חלוקת נכסים בין בני זוג שנפרדו בשל פקיעת נישואין עקב מותו של עובד או של זכאי לקצבת פרישה או פסק דין אחר לחלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, ובכלל זה לחלוקת קצבת פרישה ביניהם שניתן עקב מותו של עובד או של זכאי לקצבת פרישה;

 

 

 

 

"פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני" – פסק דין שנקבעה בו, בין השאר, חלוקה של קצבת פרישה המגיעה לעובד שפרש משירות או לזכאי לקצבת פרישה, בין העובד או הזכאי לקצבת פרישה ובין בן זוגו לשעבר, בשל פירוד;

 

 

 

 

"פרוד של קבע", של עובד או של זכאי לקצבת פרישה – כל אחד מאלה:

 

 

 

 

 

(1)       אשתו של העובד או של הזכאי לקצבת פרישה, שחלה בינה ובין העובד או הזכאי כאמור פרידה של קבע;

 

 

 

 

 

(2)       בעלה של העובדת או של הזכאית לקצבת פרישה, שחלה בינו ובין העובדת או הזכאית כאמור פרידה של קבע;

 

 

 

 

"פרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון" – פרוד של קבע, שנקבע בפסק דין לאיזון כי הוא היה זכאי לחלק מקצבת הפרישה שהיתה מגיעה לעובד שנפטר אילולא פטירתו או לחלק מקצבת הפרישה של זכאי לקצבת פרישה שנפטר;

 

 

 

 

"פרידה של קבע" – מצב שבו מתקיים לגבי בני זוג אחד מאלה:

 

 

 

 

 

(1)       חלפה שנה מיום שנפתח אחד מההליכים המפורטים להלן ואותו הליך לא נסגר בתקופה האמורה:

 

 

 

 

 

 

(א)      הליך להתרת נישואין;

 

 

 

 

 

 

(ב)       תביעה לחלוקת רכוש בין בני זוג, לרבות תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין המשותפים לבני הזוג לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט–1969‏[12], במסגרת הליכי פירוד בין בני הזוג;

 

 

 

 

 

 

(ג)       תביעה לפסק דין הצהרתי בדבר זכויות בני הזוג ברכוש במסגרת הליכי פירוד בין בני הזוג;

 

 

 

 

 

 

(ד)       בקשה לקביעת הסדר איזון משאבים בידי בית משפט או בית דין לפי סעיף 5א(א) לחוק יחסי ממון או לקביעת הסדר אחר בידי בית משפט או בית דין לחלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו ובכלל זה לחלוקת קצבת פרישה ביניהם;

 

 

 

 

 

 

(ה)      בקשה לנקוט אמצעים לשמירת זכויות, לפי סעיף 11 לחוק יחסי ממון;

 

 

 

 

 

(2)       קיים קרע בין בני הזוג או שבני הזוג חיים בנפרד, אף אם תחת קורת גג אחת, במשך תקופה מצטברת של 20 חודשים לפחות מתוך תקופה רצופה של שנתיים;";

 

 

 

 

(ו)       אחרי ההגדרה "שוטר" יבוא:

 

 

 

 

 

""השיעור להעברה" – השיעור מקצבת הפרישה שנקבע בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני כשיעור שיועבר לבן הזוג לשעבר, או השיעור שנקבע בפסק דין לאיזון כשיעור שהיה מועבר לפרוד של קבע מקצבת הפרישה שהיתה מגיעה לזכאי לה אילולא נפטר;

 

 

 

 

 

"השיעור המשותף" – השיעור המתקבל מחלוקת התקופה המשותפת שעד למועד הפירוד בתקופת השירות שעד למועד הפירוד;";

 

 

 

 

(ז)       אחרי ההגדרה "שירות" יבוא:

 

 

 

 

 

""התקופה המשותפת" – תקופה החלה בתקופת השירות, שנקבע לגביה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני או בפסק דין לאיזון, לפי העניין, כי נצברה במהלכה קצבת פרישה המשותפת לעובד או לזכאי לקצבת פרישה ולבן זוגו לשעבר;";

 

 

 

(2)       בסעיף 4(א) –

 

 

 

 

(א)      בפסקה (1), אחרי "וגרה עמו אותה שעה" יבוא "ולמעט מי שבשעת מותו היתה פרודה של קבע שלו";

 

 

 

 

(ב)       בפסקה (2), אחרי "וגר עמה אותה שעה" יבוא "ולמעט מי שבשעת מותו היה פרוד של קבע שלה";

 

 

 

 

(ג)       אחרי פסקה (2) יבוא:

 

 

 

 

 

"(2א)  בן זוגו לשעבר;

 

 

 

 

 

(2ב)     פרוד של קבע שלו שניתן לגביו פסק דין לאיזון;";

 

 

 

(3)       בסעיף 9ב, במקום "37, 38(א)" יבוא "37";

 

 

 

(4)       בסעיף 17א(ב), בסופו יבוא "ואולם אם נקבע בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי משך התקופה המשותפת הוא 120 חודשים לפחות, ונרשמה הערה לפי סעיף 42ב(א), תידרש הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר של העובד לבחירת העובד בקבלת פיצויים עקב סיום שירותו, אלא אם כן נקבע בפסק הדין כי בן הזוג לשעבר ויתר על הדרישה לקבלת הסכמתו כאמור.";

 

 

 

(5)       אחרי סעיף 21 יבוא:

 

 

 

"הפחתת חלק מקצבת פרישה בשל פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני

21א.

(א)      ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, נרשמה הערה לפי סעיף 42ב, ומתקיימות הוראות סעיף 58א לעניין ההעברה, יחולו הוראות אלה:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)       תופחת קצבת הפרישה המגיעה לזכאי לקצבת פרישה (בסעיף זה – הקצבה המלאה) בסכום השווה למכפלת הקצבה המלאה בשיעור הקבוע, בהתאם למינו של בן הזוג לשעבר, בתוספת לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני (בסעיף זה – סכום ההפחתה);

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)       לאחר ביצוע ההפחתה כאמור בפסקה (1) והעברת הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר לפי הוראות סעיף 58א ייוותר בידי הזכאי לקצבת פרישה ההפרש שבין הסכום הנותר בידי הזכאי לקצבת פרישה לפני ההפחתה ובין מחצית סכום ההפחתה; בסעיף זה, "הסכום הנותר בידי זכאי לקצבת פרישה לפני ההפחתה" – ההפרש שבין הקצבה המלאה ובין הסכום שהיה מועבר לבן הזוג לשעבר אילולא ההפחתה לפי סעיף 58א(א)(1);

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)       לעניין התקופה שקדמה למועד העברת חלק מקצבת פרישה לפי סעיף 58א, יחולו הוראות אלה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(א)      הפחתה כאמור בפסקה (1) תבוצע בעד התקופה שהחל מהחודש שלאחר החודש הראשון שבו שולמה קצבה לזכאי לקצבת פרישה או החודש שבו חל מועד הפירוד, ואם נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני מועד אחר לתחילת זכאות בן הזוג לשעבר לקבלת חלק בחיסכון הפנסיוני – החודש האמור, והכול לפי המאוחר;

 

 

 

 

 

 

 

 

(ב)       ההפחתות כאמור בפסקת משנה (א) יחושבו בתוספת שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שבו הופחת סכום כאמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שבו שולמה לזכאי לקצבת פרישה קצבה בתקופה האמורה בפסקת משנה (א), ויחולו לגביהן הוראות פסקה (2); לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 

 

 

 

 

 

 

(4)       נפטר בן הזוג לשעבר, תבוצע מלוא ההפחתה כאמור בפסקה (1) מסכום הקצבה המלאה המשולמת לזכאי לקצבת פרישה.

 

 

 

 

 

 

 

(ב)       הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו בהתקיים אחד מאלה:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)       נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי האמור בו יחול רק לעניין העברת חלק מקצבת הפרישה לבן הזוג לשעבר ולא לעניין זכויות בן הזוג לשעבר לקבלת קצבה בשל פטירתו של העובד או של הזכאי לקצבת פרישה;

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)       הבקשה לרישום פרטי פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני לפי סעיף 42א הוגשה לממונה לאחר שחלפו שנתיים מהמועד שבו ניתן פסק הדין או לאחר החודש שקדם לחודש שבו החל העובד לקבל קצבת פרישה, לפי המאוחר.";

 

 

 

(6)       בסעיף 26 –

 

 

 

 

(א)      בסעיף קטן (א) –

 

 

 

 

 

(1)       במקום פסקה (1) יבוא:

 

 

 

 

 

 

"(1)     לבן זוג, כל עוד לא נישא –

 

 

 

 

 

 

 

(א)      באין אחרי הנפטר בן זוג לשעבר או פרוד של קבע הזכאים לקצבה – ארבעים אחוזים;

 

 

 

 

 

 

 

(ב)       אם הותיר אחריו הנפטר, במועד פטירתו, בן זוג לשעבר או פרוד של קבע הזכאים לקצבה לפי פסקה (1א) –

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)       עד החודש שבו היה מגיע העובד לגיל פרישת חובה אילולא נפטר (בסעיף זה – החודש הקובע) – ארבעים אחוזים;

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)       החל בחודש שלאחר החודש הקובע – ההפרש שבין ארבעים אחוזים למכפלת השיעור להעברה בארבעים אחוזים;";

 

 

 

 

 

(2)       אחרי פסקה (1) יבוא:

 

 

 

 

 

 

"(1א)  לבן זוג לשעבר, או לפרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון, אם נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או בפסק הדין לאיזון, לפי העניין, כי משך התקופה המשותפת הוא 120 חודשים לפחות, החל בחודש שלאחר החודש הקובע וכל עוד לא נישא בן הזוג לשעבר או הפרוד של קבע – מכפלת השיעור להעברה בארבעים אחוזים;";

 

 

 

 

(ב)       אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 

 

 

 

 

"(א1)  לעניין סעיף קטן (א)(2) עד (4), יראו בן זוג לשעבר, או פרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון, כבן זוג.";

 

 

 

(7)       בסעיף 27, בסופו יבוא:

 

 

 

 

"(ג)     בסעיף זה, "שאיר" – למעט בן זוג לשעבר, ופרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון.";

 

 

 

(8)       בסעיף 28 –

 

 

 

 

(א)      בסעיף קטן (א) –

 

 

 

 

 

(1)       בפסקה (1), במקום הסיפה החל במילים "נולד להם ילד" יבוא "נולד להם ילד –

 

 

 

 

 

 

(א)      באין אחרי הזכאי לקצבת פרישה שנפטר בן זוג לשעבר או פרוד של קבע הזכאים לקצבה, וכל עוד לא נישא בן הזוג – שישים אחוזים, אך לא יותר מארבעים אחוזים ממשכורתו הקובעת של הנפטר;

 

 

 

 

 

 

(ב)       אם הותיר אחריו הזכאי לקצבת פרישה שנפטר, במועד פטירתו, בן זוג לשעבר או פרוד של קבע הזכאים לקצבה לפי פסקה (1א), וכל עוד לא נישא בן הזוג – ההפרש שבין שישים אחוזים מהקצבה שהיתה מגיעה לנפטר ללא הפחתה לפי סעיף 21א(א), אך לא יותר מארבעים אחוזים ממשכורתו הקובעת של הנפטר, למכפלת השיעור להעברה בשישים אחוזים;";

 

 

 

 

 

(2)       אחרי פסקה (1) יבוא:

 

 

 

 

 

 

"(1א)  לבן זוג לשעבר, או לפרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון, אם נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או בפסק הדין לאיזון, לפי העניין, כי משך התקופה המשותפת הוא 36 חודשים לפחות ולא מתקיים האמור בפסקאות (1) או (2) של סעיף 21א(ב), וכל עוד לא נישא בן הזוג לשעבר או הפרוד של קבע – מכפלת השיעור להעברה בשישים אחוזים; לעניין זה, לגבי בן זוג לשעבר, או פרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון, יראו את הקצבה שהיתה מגיעה לזכאי אילולא נפטר, כקצבה המלאה שממנה מופחת סכום ההפחתה כאמור בסעיף 21א(א).";

 

 

 

 

(ב)       אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 

 

 

 

 

"(א1)  לעניין סעיף קטן (א)(2) עד (4), יראו בן זוג לשעבר, או פרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון, כבן זוג.";

 

 

 

 

(ג)       אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

 

 

 

 

 

"(ה)    על אף האמור בסעיף קטן (ד) –

 

 

 

 

 

 

(1)       לבן זוג של מי שבחר בזכויות לקצבה לפי סעיף 17א ונפטר בטרם היה זכאי לה לפי האמור בסעיף 46(ג), והותיר אחריו, במועד פטירתו, בן זוג לשעבר או פרוד של קבע הזכאים לקצבה לפי פסקה (2), תשולם, כל עוד לא נישא, קצבה באחוזים מהקצבה שהיתה מגיעה לנפטר אם במועד הפטירה היה כבר זכאי לה, בהתאם למפורט להלן, לפי העניין:

 

 

 

 

 

 

 

(א)      עד החודש שבו היה מגיע הנפטר לגיל פרישת חובה אילולא נפטר (בסעיף זה – החודש הקובע) – שישים אחוזים, אך לא יותר מארבעים אחוזים ממשכורתו הקובעת של הנפטר;

 

 

 

 

 

 

 

(ב)       החל בחודש שלאחר החודש הקובע – ההפרש שבין שישים אחוזים, אך לא יותר מארבעים אחוזים ממשכורתו הקובעת של הנפטר, למכפלת השיעור להעברה בשישים אחוזים;

 

 

 

 

 

 

(2)       לבן זוג לשעבר, או לפרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון, של מי שבחר בזכויות לקצבה כאמור בפסקה (1) ונפטר כאמור באותה פסקה, תשולם, כל עוד לא נישא, קצבה בסכום השווה למכפלת השיעור להעברה בשישים אחוזים מהקצבה שהיתה מגיעה לנפטר אם במועד הפטירה היה כבר זכאי לה, שממנה מופחת סכום ההפחתה כאמור בסעיף 21א(א), אם נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או בפסק הדין לאיזון, לפי העניין, כי משך התקופה המשותפת הוא 120 חודשים לפחות, ואולם לא תשולם לבן הזוג לשעבר או לפרוד של קבע קצבה כאמור אלא החל מהחודש שלאחר החודש הקובע.";

 

 

 

(9)       בסעיף 30, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 

 

 

 

"(א1)  לעניין סעיף קטן (א), יראו בן זוג לשעבר, או פרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון, כבן זוג, ואולם האמור באותו סעיף קטן לא יחול אם השאיר אחריו הנפטר בן זוג אחד ובן זוג לשעבר אחד, או בן זוג אחד ופרוד של קבע אחד שניתן לגביו פסק דין לאיזון.";

 

 

 

(10)     בסעיף 31, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

 

 

 

 

"(ז)     לעניין סעיף זה יראו בן זוג לשעבר, או פרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון, כבן זוג.";

 

 

 

(11)     בסעיף 36, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

 

 

 

 

"(ד)     לעניין סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יראו בן זוג לשעבר, או פרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון, כבן זוג.";

 

 

 

(12)     בסעיף 37, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

 

 

 

 

"(ב)     לעניין סעיף קטן (א) יראו בן זוג לשעבר, או פרוד של קבע שניתן לגביו פסק דין לאיזון, כבן זוג, ויחולו הוראות סעיף קטן (א) בשינוי זה: במקום "תקופת הנישואין" יקראו "התקופה המשותפת".";

 

 

 

(13)     סעיף 38 – בטל;

 

 

 

(14)     בסעיף 42, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 

 

 

 

"(א1)  על אף האמור בסעיף קטן (א), ניתן פסק דין לאיזון, יהיה הפרוד של קבע רשאי להגיש תביעה לקצבת שאירים, רק אם מתקיימים לגבי פסק הדין כל אלה:

 

 

 

 

 

(1)       נקבע בו כי התקופה המשותפת מסתיימת לא יאוחר מהמועד שבו חלה הפרידה של קבע;

 

 

 

 

 

(2)       נקבע בו כי אילולא פטירתו של העובד או של הזכאי לקצבת פרישה היתה קצבת הפרישה מחולקת בין העובד או הזכאי לקצבת פרישה ובין הפרוד של קבע, באופן שהיה מועבר לפרוד של קבע שיעור קבוע מסך קצבת הפרישה שהיתה משולמת לעובד לאחר פרישתו או לזכאי לקצבת פרישה אילולא ההעברה האמורה, והשיעור האמור אינו עולה על מחצית מהשיעור המשותף.

 

 

 

 

(א2)    על אף האמור בסעיף קטן (א), בן זוג לשעבר רשאי להגיש תביעה לקצבת שאירים, רק אם נרשמה הערה לפי סעיף 42ב או שהתקיימו נסיבות כאמור בסעיף 42א(ב).";

 

 

(15)     אחרי סעיף 42 יבוא:

 

 

 

"בקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני

42א.

(א)      ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני ומתקיימים לגבי פסק הדין התנאים כמפורט להלן, לפי העניין, רשאי בן הזוג לשעבר להגיש לממונה בקשה לרשום ברישומיו את פרטי פסק הדין:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)       נקבע בו כי התקופה המשותפת מסתיימת לא יאוחר ממועד הפירוד;

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)       נקבע בו כי קצבת הפרישה תחולק בין העובד או הזכאי לקצבת פרישה ובין בן זוגו לשעבר באופן שהשיעור להעברה שיועבר לבן הזוג לשעבר יהיה שיעור קבוע מסך קצבת הפרישה שהיתה משולמת לזכאי לקצבת פרישה או שתשולם לעובד לאחר שיפרוש, אילולא ההעברה האמורה, והשיעור האמור אינו עולה על מחצית מהשיעור המשותף.

 

 

 

 

 

 

 

(ב)       נפטר העובד או הזכאי לקצבת פרישה לפני שהגיש בן זוגו לשעבר בקשה לרישום פרטי פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני לפי סעיף קטן (א), יהיה בן הזוג לשעבר רשאי להגיש תביעה לקצבת שאירים לפי סעיף 42 גם בלי שהגיש בקשה לרישום פרטי פסק הדין לפי סעיף זה, ובלבד שמתקיימים לגבי פסק הדין התנאים המפורטים בסעיף קטן (א), ולעניין בן זוג לשעבר של זכאי לקצבת פרישה – גם טרם חלפו, במועד הגשת התביעה, שנתיים מהמועד שבו ניתן פסק הדין.

 

 

 

רישום הערה

42ב.

(א)      הוגשה לממונה בקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים בסעיף 42א(א), ירשום הממונה ברישומיו הערה בדבר פסק הדין ויכלול בה, בין השאר, את כל אלה (בחוק זה – הערה):

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)       הערכאה שנתנה את פסק הדין, משך התקופה המשותפת ומועד הפירוד;

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)       השיעור להעברה;

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)       אם נקבע בפסק הדין כי האמור בו יחול רק לעניין העברת שיעור מקצבת הפרישה לבן הזוג לשעבר ולא לעניין זכויות בן הזוג לשעבר לקצבה בשל פטירתו של העובד או של הזכאי לקצבת פרישה;

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)       אם נקבע בפסק הדין כי התקופה המשותפת היא כאמור בסעיף 17א(ב), ואם בן הזוג לשעבר ויתר על הדרישה לקבלת הסכמתו לבחירת העובד בקבלת פיצויים עקב סיום שירותו;

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)       אם נקבע בפסק הדין כי העברת חלק מהקצבה המלאה לבן הזוג לשעבר, במקרה שהעובד זכאי לקצבת פרישה לפי סעיפים 15(2) או (3) או 17א, תהיה בעד החודש שלאחר החודש שבו הגיע העובד לגיל אחר מגיל פרישת חובה, כאמור בסעיף 58א(ב)(2)(ב), ואילך.

 

 

 

 

 

 

 

(ב)       נוסף על האמור בסעיפים 17א(ב) ו-58א(ג)(1) ממועד קליטת בקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני ברישומיו של הממונה ועד להחלטתו של הממונה בדבר רישום ההערה, לא יבוצעו הפעולות המנויות בסעיפים האמורים ללא הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר.

 

 

 

 

 

 

 

(ג)       הממונה או מי שהוא הסמיכו לכך ישלח לעובד או לזכאי לקצבת פרישה ולבן לזוגו לשעבר, הודעה בדבר רישום ההערה בתוך 14 ימים ממועד הרישום, בדואר רשום או בדרך נוספת שקבע שר האוצר לפי סעיף 42ג.

 

 

 

 

 

 

 

(ד)       לא יראו החלטה לפי סעיף זה בבקשה לרישום, כהחלטה לעניין סעיף 43.

 

 

 

תקנות לעניין רישום הערה

42ג.

שר האוצר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בעניינים אלה:

 

 

 

 

 

 

 

(1)       בקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לפי סעיף 42א, פרטיה והמסמכים שיצורפו אליה, ובכלל זה אופן הגשת הבקשה ופרקי הזמן המרביים ממועד הגשת הבקשה ועד קליטתה וממועד קליטת הבקשה ועד רישום הערה לפי סעיף 42ב;

 

 

 

 

 

 

 

(2)       אגרה בעד הגשת בקשה כאמור בפסקה (1);

 

 

 

 

 

 

 

(3)       הודעה על רישום הערה לפי סעיף 42ב, דרכים נוספות למסירתה ושינוי המועדים למסירתה;

 

 

 

 

 

 

 

(4)       דיווחים שיימסרו לבן זוג לשעבר שהגיש בקשה כאמור בפסקה (1), לרבות לעניין אופן מסירתם והמועדים למסירתם, וכן לעניין הפרטים שייכללו בדוחות, ובכלל זה פרטים לגבי גובה הקצבה המלאה לאחר הפחתה כאמור בסעיף 21א(א) והסכום המועבר לבן הזוג לשעבר מקצבת הפרישה בהתאם לסעיף 58א.";

 

 

 

(16)     בסעיף 58, בכותרת השוליים, במקום "לגמלה" יבוא "לקצבה";

 

 

 

(17)     אחרי סעיף 58 יבוא:

 

 

 

"העברת חלק מקצבת פרישה
לבן זוג לשעבר

58א.

(א)      על אף האמור בסעיפים 49 ו-58, ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, ונרשמה הערה לפי סעיף 42ב, יחולו, כל עוד בן הזוג לשעבר בחיים, ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)       במועד שבו משולמת לזכאי לקצבת פרישה (בסעיף זה – זכאי) קצבת הפרישה, החל ממועד ההעברה, יועבר לבן זוגו לשעבר סכום מהקצבה המגיעה לזכאי (בסעיף זה – הקצבה המלאה), השווה להפרש שבין מכפלת השיעור להעברה בקצבה המלאה ובין מחצית סכום ההפחתה כאמור בסעיף 21א(א), ואם מתקיים סייג מהסייגים להפחתת קצבת הפרישה כאמור בסעיף 21א(ב) – סכום השווה למכפלת השיעור להעברה בקצבה המלאה (בסעיף זה – הסכום המועבר לבן זוג לשעבר);

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)       ביקש זכאי להוון לסכום חד-פעמי שיעור מהסכום המועבר לבן זוגו לשעבר וניתנה הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר להיוון בהתאם להוראות סעיף 109(ב)(4), יועבר הסכום המועבר כאמור לבן זוגו לשעבר של הזכאי, במועד שבו משולם לזכאי הסכום המהוון באותו שיעור מהסכום הנותר בידי הזכאי.

 

 

 

 

 

 

(ב)       על אף האמור בסעיף קטן (א) –

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)       לא יועבר לבן זוג לשעבר של זכאי סכום כאמור בסעיף קטן (א)(1), אלא מהקצבה המלאה המגיעה לזכאי בעד החודש שלאחר רישום ההערה ואילך; הסכום האמור מהקצבה המלאה המגיעה לזכאי בעד החודש האמור ועד מועד ההעברה, לא ישולם לזכאי והוא יועבר לבן הזוג לשעבר במועד לתשלום הקצבה החל ממועד ההעברה;

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)       לא יועבר לבן זוגו לשעבר של זכאי לפי סעיפים 15(2) או (3) או 17א סכום כאמור בסעיף קטן (א), אלא מהקצבה המלאה המגיעה לזכאי בעד אחד מהחודשים כמפורט להלן, לפי העניין, ואילך –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(א)      בעד החודש שלאחר החודש שבו הגיע הזכאי לגיל פרישת חובה;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ב)       בעד החודש שלאחר החודש שבו הגיע הזכאי לגיל אחר שנקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני, ובלבד שאינו נמוך מגיל 60 או גיל כמפורט להלן, לפי העניין –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)       לעניין זכאית שהיא גננת ותיקה – מגיל הפרישה לגננת; לעניין זה, "גיל הפרישה לגננת" ו"גננת ותיקה" – כהגדרתם בסעיף 64;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)       לעניין זכאי שהוא שוטר שהיו מתקיימים בו התנאים לפי סעיף 17(4), כפי שהוא נקרא בסעיף 72א, ליציאה לקצבה בלי שתידרש הסכמתו של המפקח הכללי של המשטרה, אילולא יצא לקצבה לפי סעיפים 15(2) או (3) או 17א – מגיל הפרישה לשוטר; לעניין זה, "גיל הפרישה לשוטר" – כהגדרתו בסעיף 69א;

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)       לא יועבר לבן זוג לשעבר של זכאי סכום כאמור בסעיף קטן (א), אם התקבל, עד המועד לתשלום הקצבה באותו חודש, צו של בית משפט המונע את ההעברה;

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)       נמחקה ההערה על פי צו של הערכאה הראשונה, ואם הוגש ערעור על החלטתה – על פי צו של ערכאת הערעור, תופסק העברת הכספים מאותו מועד לבן הזוג לשעבר, והזכאי יהיה זכאי למלוא הקצבה שהיה זכאי לה לולא הוראות סעיף זה, ללא הפחתה;

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)       נפטר בן הזוג לשעבר, ישולם לזכאי מאותו מועד הסכום שאמור היה להיות מועבר לבן הזוג לשעבר, ויחולו הוראות סעיף 21א(א)(4).