.

נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
חדשות ייעוץ ביטוח פנסיוני

מבנה ייעוץ פנסיוני   וחוזי התקשרות עם יועצים פנסיוניים אובייקטיביים , המלצות וכתבות  בנושא יעוץ פנסיה

בדיקת תכניות ביטוח  משפחתי, בתחום בריאותי, סיעודי וחיים.חיסכון פרט.

.

שירות ללקוחת גופים מוסדיים

מטרת חוזר זה היא לקבוע נהלים שיבטיחו את רמת השירות, שמספק גוף מוסדי ללקוחותיו, הן במהלך העסקים הרגיל והן בעתות משבר.

תקנות ניוד כספים-המצב המשפטי

באוקטובר 2008 נכנסה לתוקפה 'רפורמת הניוד' בכספי החיסכון הפנסיוני, אשר במסגרתה הורחבו, בין היתר, אפשרויות ההעברה של כספי החיסכון פנסיוני שנצברו עבור החוסך הפרטי, וכן נקבע כי כספי החסכון הפנסיוני של החוסך, שעבורו הם נצברים, שייכים לו (בין אם מדובר בעמית החוסך באופן עצמאי, ובין אם מדובר בעמית שכיר, אשר ההפרשות עבורו מבוצעות על ידי המעביד

עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני והפעלת מערכת סליקה פנסיונית) (תיקון מס'...), תשע"א-2010

פורסם תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני והפעלת מערכת סליקה פנסיונית) (תיקון מס'...), תשע"א-2010

המאבק על הפנסיה מתחיל בתהליך ייעוץ פנסיוני

בכתבה שפורסמה ע"י מירב ארלוזורוב, בתאריך 18.10.2010 סוקרתמירב את הסיכונים העודמים בפני העובדים המוותרים על זכותם לקבלת יעוץ פנסיוני אובייקטיבי ע"י בעלי רישיון יועץ פנסיוני

תיקונים והבהרות לעוסקים במתן יעוץ פנסיוני בנוגע לדיווחים הנלווים של חברות הביטוח - טיוטה


חוזר ביטוח 2010-50סיווג: מידע ודיווח <טיוטה>


תיקונים והבהרות בנוגע לדיווחים הנלווים של חברות הביטוח - טיוטה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א – 1981, אני מורה כדלקמן:

1 . כללי
חוזר ביטוח 2009-1-6 קובע את מבנה הגילוי הנדרש בדיווחים הנלווים של חברות הביטוח. לאחר קבלת דיווחים על פי המבנה שנקבע ובחינתם, עולה הצורך להוסיף מידע לדיווחים האמורים כמפורט להלן.

2 . רווח כולל
לצורך ניתוח מלא של התוצאות בענפים השונים, וכן לצורך השוואת התוצאות לדוח רווח והפסד וביאור מגזרים (גיליונות B3.1A, SB3.1A) יתווספו שתי שורות דיווח הנוגעות לרווח הכולל בביאורים ובטפסים הבאים:
א. ביאור 3ב' נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי - מאוחד (גיליון B3.1C).
ב. ביאור 3ב' נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים - מאוחד (גיליון B3.1D).
ג. ביאור 3ב' נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי - סולו (גיליון SB3.1C).
ד. טופס 2 – ריכוז עסקי ביטוח כללי, לרבות הנספח (גיליונות 37A ו-37B בהתאמה) וטופס 2 המפורט (גיליונות 38 עד A43, כולל).
ה. טופס 14א – פוליסות עם מרכיב חיסכון (לרבות נספחים) ופוליסות ללא מרכיב חסכון (גיליון 14A).
ו. טופס 15א – בריאות, טופס 15ב – מגזר בריאות וטופס 15ג – פירוט עסקי ביטוח בריאות (גיליונות 15A, 15B ו-15C בהתאמה).
ז. בטופס 3 הרווח הכולל ידווח בשורת הדיווח הנוגעת לרווח ההשקעתי (ברוטו), בגיליונות 48 עד 55 (כולל).
3 . טופסי 14 – הבהרות ותיקונים
א. טופס 14א' –
בשל האפשרות בפוליסות ביטוח חיים למעבר כספים בין מסלול תלוי תשואה למסלול מבטיח תשואה, מבלי שהדבר יחשב כפדיון פוליסה ופתיחת פוליסה חדשה (בדומה לניוד בין מסלולי השקעה), יתווספו שתי שורות דיווח בנוגע להעברות בין העמודות השונות בטופס 14א (גיליון 14A): שורה אחת כחלק מסעיפי התנועה של התשלומים (שורה 73) ושורה נוספת בסעיפים המפרטים את סוגי התביעות (שורה 63, הנתונים משורה 73 ימשכו באופן אוטומטי לשורה זו).
ב. טופס 14ב' –
1) עמודות הדיווח בגין פוליסות קצבה יפוצלו בין פוליסה משלמת לפוליסה לא משלמת.
2) בקופות ביטוח (ביטוח מנהלים וביטוח עצמאיים) –
א) תחת העמודות של פוליסות הון ידווח רק ניוד של צבירת כספים לפני שנת 2008 בגין פוליסות שהופקו כפוליסות הון ונותרו כך גם לאחר הניוד.
ב) יתר ההפקדות ידווחו תחת העמודות של פוליסות קצבה.
3) שמה של שורה 35 ישונה ל"פרמיה חד פעמית" – יש לדווח בה הן על העברות חד פעמיות לקצבה והן על העברות חד פעמיות להון.
4) השורה "אחר" מייצגת פוליסות עצמאיות ובה אמורים להיות מדווחים ריסקים שלא נמכרו כריידר לפוליסת חסכון (תחת העמודות הנוגעות לפוליסות עצמאיות), כאמור בחוזר ביטוח 2006-1-2 שעניינו מתן מידע ופירוט על עסקי ביטוח חיים של חברות ביטוח (טופס 14).
5) בכל מקרה בו חברה יכולה להפריד בפוליסות קלאסיות או עדיף בין ריסקים, חסכון ועלויות עליה לעשות זאת ולדווח בהתאם. יובהר כי ההקלה שניתנה בחוזר ביטוח 2006-1-2 שעניינו מתן מידע ופירוט על עסקי ביטוח חיים של חברות ביטוח (טופס 14) ניתנה רק למקרים בהם לא ניתן לבצע הפרדה כאמור.

4 . תוספת דיווח
לדיווחים הנלווים הרבעוניים למפקח בלבד, יתווסף דיווח על ביאור מגזרי פעילות: ביאור 3ב' נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים - סולו (גיליון SB3.1D).

5 . הבהרות
א. אמת מידה מדווחת – כל הנתונ

נספח ב' - ממשק טרום ייעוץ - טיוטה ) לעניין יעוץ פנסיוני

ממשק טרום הייעוץ הינו ממשק המפרט את פרטי המידע שעל גופים מוסדיים לספק לבעלי רישיון במטרה להציג סטאטוס של נתוני לקוח, על מוצריו הפנסיונים השונים, לפני מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני.

ניהול הנתונים והעברתם יתבצעו ברמת לקוח, כאשר בכל קובץ ניתן יהיה להעביר נתונים לגבי מספר לקוחות, תוך עמידה בכל הוראות הדין לעניין אבטחת המידע.מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני -מידע לנותני יעוץ פנסיוני

מהסדרת נושא הרשומה האחודה להעברת מידע ונתונים בתחום החיסכון הפנסיוני, במטרה לייעל את תהליכי העבודה ולתמוך בקיומו של שוק פנסיוני תחרותי ומשוכלל, מצ"ב המסמכים הבאים:1. חוזר גופים מוסדיים 2010-9-5:"מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" (להלן - החוזר), הקובע הוראות כלליות בתחום העברת מידע ונתונים בין הגורמים השונים בשוק החיסכון הפנסיוני.

בנספח א' לחוזר מפורטות הוראות לעניין ממשק האחזקות, אשר מטרתו להציג סטאטוס

עדכני של נתוני לקוח, על מוצריו הפנסיוניים השונים, נכון לתאריך מסוים.2. טיוטת נספח ב' לחוזר:ממשק טרום הייעוץ, הקובעהוראות לעניין העברת מידע מגוף מוסדי לבעל רישיון בשלב ההכנה למתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לראשונה.

בשל המתאם הגבוה בין המידע והנתונים שיועברו במסגרת ממשק האחזקות ובין המידע הנדרש במסגרת ממשק טרום הייעוץ, נקבע כי מבנה הנתונים, סכימת הנתונים ופרטי המידע שיועברו בממשק זה יהיו זהים לאלו שנקבעו בהוראות נספח א' לחוזר.

מבנה ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פנסיוני המוגש ע"י יועצים פנסיוניים אובייקטיביים , להבדיל ממשווקים וסוכני ביטוח, עשוי להעשיר תקציב משפחתי ברבבות ואפילו במאות אלפי שקלים.

יעוץ פנסיה איכותי ופרקטי צריך לכלול בדיקת תוכניות ביטוח משפחתי, כולל תוכניות ביטוח בתחום בריאות, סיעוד, ביטוחי חיים וחיסכון פרט.

תשלומים בגין תוכניות ביטוח מיותרות שאינן מתאימות לצרכי המשפחה, תשלומים כפולים או תעריפים יקרים יפגעו הן בתקציב הכללי ואיכות החיים המיידית והן בחיסכון לתוכניות פנסיה.
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  

צור קשר


1-700-700-913

ייעוץ רווחי באחריות

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל