לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
עקרונות לטיפול בעמיתים שהצטרפו לקרנות פנסיה בחודשים ינואר - מארס 1995 - תיקון 051010
לידעת יועצים פנסיוניים העוסקים במתן יעוץ פנסיוני -חוזר פנסיה 2009-3-1, שעניינו עקרונות לטיפול בעמיתים שהצטרפו לקרנות הפנסיה בחודשים ינואר-מארס 1995 (להלן - החוזר), יתוקן כדלקמן:
6/10/2010

 

 

 

 

 

 

כ"ז בתשרי התשע"א
5 באוקטובר 2010

 

חוזר פנסיה 2010-3-5
סיווג: כללי

 

עקרונות לטיפול בעמיתים שהצטרפו לקרנות פנסיה בחודשים ינואר - מארס 1995 - תיקון

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

 

חוזר פנסיה 2009-3-1, שעניינו עקרונות לטיפול בעמיתים שהצטרפו לקרנות הפנסיה בחודשים ינואר-מארס 1995 (להלן - החוזר), יתוקן כדלקמן:

 

1.       בסעיף 1 לחוזר, במקום הפסקה הראשונה תבוא הפסקה הבאה:

"בעקבות החלטת בג"ץ 7691/95, 2878/96 ח"כ שגיא ואח' נ' ממשלת ישראל ואח', פ"ד נב (5) 577, נקבע כי עמיתים אשר הצטרפו לקרנות הפנסיה בתקופה שבין יום 1 בינואר 1995 לבין יום 31 במארס 1995 (להלן - עמיתי תקופת הביניים), יורשו להישאר כעמיתים בקרנות הפנסיה שאליהן הצטרפו."

2.       בסעיף 2(א) לחוזר, אחרי "יראו את העמית כמי שביקש להיות מבוטח בקרן הפנסיה הוותיקה."  יבוא "באשר לעמית אשר הצטרף לקרנות הפנסיה בימים 30 ו-31 למרץ 1995, אם לא תתקבל בחירתו המפורשת במשרדי החברה המנהלת של קרן הפנסיה החדשה עד ליום 31 בינואר 2010, יראו את העמית כמי שביקש להיות מבוטח בקרן הפנסיה הותיקה".

3.       בסעיף 2(ב) לחוזר, בסופו יבוא: "עמיתים אשר הצטרפו לקרנות הפנסיה בימים 30 ו-31 למרץ 1995, תפנה אליהם החברה המנהלת של קרן הפנסיה, בצירוף המכתב שבנוסח נספח א' לתיקון לחוזר,  עד ליום 30 בנובמבר 2010."

 

תחילה

תחילתן של הוראות חוזר זה ביום פרסומו.

 

                                                                                                עודד שריג

                                                                             הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

 


נספח א

 

לכבוד,

 

א.ג.נ.,

הנדון: עמיתי תקופת הביניים

 

בשל היותך עמית שהצטרף לקרן פנסיה בחודשים ינואר עד מארס 1995, הנך נמנה על עמיתי תקופת הביניים, ועל כן נתונה לך בזאת זכות בחירה חד פעמית בין שתי האפשרויות הבאות:

 

(1)     להיות מבוטח בקרן הפנסיה החדשה, __________________ (שם קרן הפנסיה החדשה) (להלן – הקרן החדשה);

 

(2)     להיות מבוטח בקרן הפנסיה הוותיקה, _________________ (שם קרן הפנסיה הוותיקה) (להלן – הקרן הוותיקה).

 

בהתאם לכך, נבקשך לחתום על בחירתך בדף המצורף ולשולחה אלינו בדואר לכתובת ______________ או לפקס שמספרו _______ עד ליום 31 בינואר 2010. תגובות שתתקבלנה לאחר מועד זה יראו אותן כאילו לא התקבלו. עמית שלא תתקבל תגובתו עד למועד האמור יהיה מבוטח בקרן הותיקה.

 

עמית המעוניין להיות מבוטח בקרן הוותיקה נדרש לסלק הלוואות שניתנו לו, אם ניתנו, בקרן החדשה כתנאי למעבר לקרן הוותיקה. כמו כן, עמית אשר הוטל עיקול או שעבוד על חשבונו בקרן החדשה לא יורשה לעבור לקרן הוותיקה עד להסרת העיקול או השעבוד לפי העניין.

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין במכתב זה משום המלצה אם להיות עמית בקרן הוותיקה או בקרן החדשה.

 

לפני החלטה כאמור לעיל, מומלץ לשקול היטב את מכלול הגורמים, לרבות התייחסות לתנאים ולגובה הפנסיה שהנך זכאי לקבל ולפנות לייעוץ מקצועי.

 

יודגש כי החלטה כאמור הינה סופית ואינה ניתנת לשינוי.

 

                                                                                    בכבוד רב

 

                                                                        _____________________

                                                                        (החברה המנהלת של הקרן החדשה)

 

לכבוד

 

קרן הפנסיה החדשה __________ (שם קרן הפנסיה החדשה),

 

 

הנדון: בחירת קרן פנסיה

 

[] אני מעוניין להיות מבוטח בקרן הפנסיה החדשה ___________ (שם קרן הפנסיה החדשה)

 

[] אני מעוניין להיות מבוטח בקרן הפנסיה הוותיקה,______________ (שם קרן הפנסיה הוותיקה)

 

 

שם העמית __________

מספר תעודת זהות __________

כתובת __________

תאריך ___________                                                   חתימה __________

 

 

 

 

 

 

 מוגש כשירות  למומחים יועצים פנסיוניים ע"י   פורשור מומחים בע"מ , תאגיד יעוץ פנסיוני מאושר משרד האוצר , המספק שירותי יעוץ פנסיוני  אובייקטיבי ללא מכירה וללא קבלת עמלות הפצה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל