לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לידיעת יועצים פנסיוניים העוסקים במתן ייעוץ פנסיוני - קידוד קופות גמל - טיוטה 3

 

כ"ט בתשרי התשע"א
7 באוקטובר 2010

 

חוזר גופים מוסדיים 2010-69
סיווג: כללי <טיוטה>

 

 

 

 

 

 

קידוד קופות גמל - טיוטה 3

 

מתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - חוק הפיקוח על הביטוח), ו-23(ד)(2) ו-39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה – 2005 (להלן - חוק הפיקוח על קופות גמל), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

 

1.       כללי

עם התקנת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008 יצאה לדרך רפורמת הניוד בין מוצרי החיסכון הפנסיוני, ועם חקיקת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק ב ייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 (להלן – חוק הייעוץ) נכנסו הבנקים לתחום ה ייעוץ הפנסיוני. תהליכים אלו חידדו את הצורך להסדיר את תהליכי העברת המידע והכספים בין היצרנים והמפיצים השונים בשוק, על מנת לייעל את תהליכי העבודה ולהסיר חסמים טכנולוגים במטרה לתמוך בקיומו של שוק תחרותי, משוכלל ומפותח. לשם כך יש לקבוע מבנה של "רשומה אחודה", באמצעותה יוכלו לתקשר הגופים המוסדיים, בעלי רישיון וצרכני מידע שונים בתחום החיסכון הפנסיוני, במסגרת הפעולות העסקיות השונות המתבצעות ביניהם.

מרכיב הכרחי בקביעת מבנה אחיד הוא קידוד כלל מוצרי החיסכון הפנסיוני.

מטרתו של חוזר זה היא להטמיע שיטת קידוד אחידה המאפשרת זיהוי חד-חד-ערכי לכל מוצרי החיסכון הפנסיוני ובכלל זה קופות הגמל, קרנות הפנסיה ותוכניות הביטוח.

 

2.       חובת קידוד קופות הגמל

על גוף מוסדי לציין את קוד קופת הגמל בהתאם להוראות חוזר זה בכל דיווח שלו לגופים מוסדיים אחרים, לסוכנים פנסיונים או ל יועצים פנסיוניים, כהגדרתם בחוק הייעוץ, וכן בדיווחים לעמיתים, לרבות במסגרת איחזור מידע באינטרנט, וכן בכל פרסום שלו, לרבות פרסום באתר האינטרנט.

 

3.       שיטת קידוד קופות הגמל

קופת הגמל תסומן ב-30 ספרות, כמפורט להלן:

               א.         תשע הספרות הראשונות יסמנו את מספר הגוף המוסדי לפי מספר החברה ברשם החברות; ובאגודות שיתופיות לפי מספרן ברשם האגודות השיתופיות.

               ב.          ארבע עשרה ספרות נוספות, לאחר מספר הגוף המוסדי, יסמנו את מספר המוצר:

בקופות גמל ובקרנות פנסיה – לפי מספר קופת הגמל, כפי שמופיע באישור מס הכנסה;

בתוכניות ביטוח – לפי מספר הזיהוי שקבעה חברת הביטוח,  כמפורט בסעיף 4 להלן.

                ג.          ארבע ספרות נוספות יסמנו את מסלול ההשקעה בקופת הגמל כמפורט בסעיף 4 להלן. 

יובהר כי במקרה בו אין מסלול השקעה (כגון בקידוד הכיסויים הביטוחיים) מספר המסלול יסומן כ-0000.

               ד.         שלוש ספרות נוספות יסמנו את מסלול דמי הניהול בתוכניות ביטוח או את מסלול הביטוח בקרן הפנסיה, לפי העניין. 

יובהר כי בכיסויים ביטוחיים, בהם אין דמי ניהול, וכן בקרן פנסיה, בה אין מסלולי ביטוח, מספר המסלול יסומן כ-000.

 

בכל דיווח המתייחס לחשבון עמית ספציפי בקופת הגמל או לפוליסה ספציפית, על הגוף המוסדי להוסיף את מספר החשבון או את מספר הפוליסה של העמית לצד קוד קופת הגמל (ראה דוגמא בנספח 1).

 

4.       קידוד תוכניות ביטוח

               א.         על חברות הביטוח להגיש לממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון (להלן – הממונה) עד ליום 01.03.2011 באופן המפורט בסעיף קטן (ג) רשימה של קופות הביטוח תוך פירוט מסלולי דמי הניהול בכל קופה, וכן רשימה של תוכניות הביטוח מפני סיכונים ביטוחיים הכלולות או הנמכרות אגב קופת ביטוח כשלצידן יצוינו מספריהן (להלן – רשימות תוכניות הביטוח), ובלבד שלכל מספר יהיה זיהוי חד-חד-ערכי.

מספר התוכנית יוגדר כשדה נומרי בלבד (ללא אותיות וסימנים מפרידים).

רשימות תוכניות הביטוח יפורסמו באתר האינטרנט של אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ותעודכן מעת לעת.

               ב.         על חברות הביטוח להעביר לממונה את רשימות תוכניות הביטוח במתכונת המפורטת בסעיף קטן (א) בכל עת שיחול שינוי ברשימת התוכניות ולא יאוחר משבוע מיום השינוי.

                ג.          קובץ הדיווח יישלח:

                                                  i.      באמצעות קובץ אקסל במתכונת המפורטת בנספח 5.

                                                ii.      הקובץ יישלח לכתובת: bituh@mof.gov.il.

 


5.       מספרי מסלולי ההשקעה בביטוח ובפנסיה ומספרי מסלולי הביטוח בפנסיה

               א.         מספרי מסלולי ההשקעה המאושרים בפוליסות לביטוח חיים מוצגים בנספח 2.

               ב.         מספרי מסלולי ההשקעה המאושרים בקרנות הפנסיה מוצגים בנספח 3.

                ג.          מספרי מסלולי הביטוח בקרנות הפנסיה מוצגים בנספח 4.

 

6.       תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים.

 

7.       תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום 1 ביולי 2011.

 

 

 

                                                                                                עודד שריג

                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 

 

 

 

 


נספח 1

דוגמאות

בקופות גמל

  1. קופת הגמל עצמה

הקופה מנוהלת ע"י הראל גמל בע"מ שמספרה ברשם החברות – 512205204;

הקופה מנהלת שלושה מסלולי השקעה:

101  - מסלול כללי;

1334- מסלול שקלי;

1335- מסלול ללא מניות.

 

קידוד הקופה יהיה כדלקמן:

מסלול כללי                   512205204-00000000000101-0101-000

מסלול שקלי                  512205204-00000000000101-1334-000

מסלול ללא מניות           512205204-00000000000101-1335-000

 

במידה שהדיווח מתייחס לחשבון עמית ספציפי בקופת הגמל עוצמה (לדוגמא מספר חשבון 1234567 במסלול השקלי), צורת הדיווח תהיה כדלקמן:

512205204-00000000000101-1334-000-1234567.

 

בקרנות פנסיה

  1. מסלול מניות במסלול עתיר חיסכון בקרן הפנסיה מבטחים החדשה

הקרן מנוהלת ע"י מנורה מבטחים פנסיה בע"מ שמספרה ברשם החברות – 512245812;

לקרן מס' אישור מס הכנסה – 168;

מסלול עתיר חיסכון בקרן זו הוא – 102;

מסלול המניות בקרן זו הוא – 2.

 

בדיווחים של קרן הפנסיה יהיה הפרוט הבא:

 

512245812-00000000000168-0002-102

 

בקופות ביטוח

  1. מסלול השקעה כללי 1 ומסלול אג"ח קצר מועד בתכנית "מסלול לחיים לשכירים" המנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 

מבוטח רכש פוליסת מסלול לחיים לשכירים בחברת הפניקס, ובחר לחלק את ההפקדות בין מסלולי ההשקעה לפי היחס הבא: 50% במסלול כללי 1 ו- 50% במסלול אג"ח קצר מועד  ובמסלול דמי ניהול של עד 7% מהפקדה שוטפת ועד 1.4% מהחיסכון המצטבר.

המבוטח רכש במסגרת הפוליסה גם את הכסויים הביטוחיים הבאים:

  • כיסוי לריסק מוות;
  • כיסוי לאבדן כושר עבודה;
  • כיסוי פרנצ'יזה.

 

מספרה של הפניקס חברה לביטוח בע"מ ברשם החברות– 520023185;

 

נניחשעל פי רישומי חברת הביטוח:

מספר תכנית הביטוח – 123456654321 (יתוקנן ל- 14 ספרות);

מספר מסלול דמי הניהול – 1;

מספר הנספח של הביטוח למקרה מוות – 927 (יתוקנן ל- 14 ספרות);

מספר הנספח של  הביטוח לאכ"ע – 6543(יתוקנן ל- 14 ספרות);

מספר הנספח של הפרנצ'יזה – 3287 (יתוקנן ל- 14 ספרות);

ומספר הפוליסה של המבוטח הוא 123456789 (בהתאם למספר הספרות שקבעה החברה ברישומיה).

 

בהתאם לנספח 2 לחוזר בעניין מסלולים מאושרים בפוליסות לביטוח חיים:

מסלול השקעה כללי 1 – 50 (יתוקנן ל- 4 ספרות);

מסלול אג"ח קצר מועד – 129 (יתוקנן ל- 4 ספרות).

 

בדיווחים של חברת הביטוח יהיה הפרוט הבא:

מסלול השקעה כללי 1                520024647-12345665432100-0050-001-123456789

מסלול אג"ח קצר מועד               520024647-12345665432100-0129-001-123456789

ריסק מוות                                520024647-00000000000927-0000-000-123456789

אכ"ע                                        520024647-00000000006543-0000-000-123456789

פרנצ'יזה                                   520024647-00000000003287-0000-000-123456789

 

 

 


נספח 2

מסלולי השקעה מאושרים בפוליסות לביטוח חיים

חברה

שמות מסלולי השקעה

מס' מסלול

 ביטוח ישיר

אג"ח 75

1

 

אג"ח ממשלתי 60

2

 

אג"ח ממשלתי 50

3

 

 אג"ח (80)

98

 

 כללי

108

 

 

 

איילון 

יתרון אג"ח

114

 

יתרון כללי

116

 

יתרון מניות

115

 

יתרון פתרונות פיננסיים-כללי

159

 

יתרון פתרונות פיננסיים-אג"ח

160

 

יתרון פתרונות פיננסיים-מניות

161

 

יתרון שקלי

164

 

קרן י' 

12

 

 

 

אליהו 

שקלי קצר

63

 

צמוד דולר

64

 

מדד מניות ת"א 25

65

 

כללי

86

 

אג"ח ממשלתי צמוד מדד

176

 

 

 

הכשרת הישוב

מסלולית אג"ח ממשלתית

57

 

מסלולית מניות

58

 

מסלולית מט"ח

59

 

מסלולית כללית

62

 

בסט אינווסט-פריזמה-כללי

121

 

בסט אינווסט-אלטשולר שחם-אג"ח ממשלתית

141

 

בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות

142

 

בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי

143

 

בסט אינווסט-תמיר פישמן-אג"ח ממשלתית

144

 

בסט אינווסט-תמיר פישמן-מניות

145

 

בסט אינווסט-תמיר פישמן-כללי

146

 

בסט אינווסט-פסגות אופק-אג"ח ממשלתית

150

 

בסט אינווסט-פסגות אופק-מניות

151

 

בסט אינווסט-פסגות אופק-כללי

152

 

בסט אינווסט-אג"ח ממשלתית

156

 

בסט אינווסט-מניות

157

 

בסט אינווסט-כללי

158

 

 קרן י'

12

 

 

 

הפניקס 

מסלול השקעה מנייתי 1 (לפחות 50%)

45

 

מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)

46

 

מסלול השקעה אג"ח 1 (לפחות 60%)

47

 

מסלול אג"ח-צמודי מדד

49

 

מסלול השקעה כללי 1

50

 

מסלול אג"ח מדינה ללא מניות

51

 

אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 1

102

 

אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 2

103

 

אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 3

104

 

אקסלנס תיק מנוהל אג"ח 4

105

 

אקסלנס תיק מנוהל כללי 1

113

 

מסלול כללי (גמלא)

122

 

אג"ח קצר מועד

129

 

סל עוקב מדד ת"א 100

165

 

סל עוקב מדד תל בונד 20

166

 

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2- 0

167

 

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5- 2

168

 

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 7- 5

169

 

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 10- 7

170

 

סל עוקב מדד מק"מ

171

 

סל עוקב מדד אג"ח לא צמוד ריבית קבועה

172

 

סל עוקב מדד דאו ג'ונס יורוסטוקס 50

173

 

סל עוקב מדד S&P500

174

 

סל עוקב מדד MSCIשווקים מתעוררים

175

 

סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 10- 5

182

 

סל עוקב מדד ת"א 25

183

 

 קרן י'

12

הראל 

מסלול כללי 1

88

 

מסלול כללי ללא מניות

89

 

מסלול כללי 2

90

 

מסלול כללי 3

91

 

מסלול מניות

92

 

מסלול שקלי

93

 

מסלול מדד

94

 

מסלול מט"ח

95

 

מסלול מק"מ

162

 

מסלול חו"ל

163

 

מסלול אג"ח מדינה

177

 

מסלול אג"ח חברות

178

 

מסלול משתתף ברווחים שקלי

195

 

מסלול משתתף ברווחים כללי לא מניות

196

 

מסלול משתתף ברווחים לפחות 75% מניות

197

 

מסלול כהלכה

198

 

 קרן י'

12

 

 

 

 כלל

אג"ח ופקדונות

4

 

מט"ח

5

 

כללי 1

6

 

כללי 2

7

 

מנייתי

9

 

שקלי

28

 

אג"ח חו"ל

29

 

חו"ל מניות

30

 

כללי 3

99

 

חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 1

109

 

חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 2

110

 

חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 3

111

 

חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 5

112

 

חסכון בטוחה תיק מנוהל-שקלי

132

 

חסכון בטוחה תיק מנוהל-מדדי

133

 

חסכון בטוחה תיק מנוהל-מניות

136

 

חסכון בטוחה תיק מנוהל-מט"ח

137

 

קרן י'

12

 

 

 

מגדל 

אג"ח סולידי

16

 

אג"ח

17

 

מט"ח

18

 

מעורב

19

 

מנייתי

20

 

מנייתי מוגבר

21

 

צמוד דולר

34

 

אופיקי חו"ל

35

 

אג"ח קצר ופקדונות

36

 

 אג"ח ופקדונות (100%)

68

 

 אג"ח ופקדונות (מינ' 80%)

69

 

 אג"ח ופקדונות (מינ' 65%)

70

 

מט"ח (מינ' 50%)

71

 

מט"ח (מינ' 70%)

72

 

צמוד לדולר

73

 

כללי 2

74

 

כללי 3

75

 

מנייתי

76

 

מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי

185

 

 קרן י'

12

 

 

 

מנורה 

שקלים

40

 

טווח קצר

41

 

צמוד מדד

42

 

מט"ח

43

 

מניות

44

 

מניות חו"ל

101

 

כללי 2

128

 

אג"ח ממשלתי שקלי

180

 

אג"ח ממשלתי צמוד מדד

181

 

מסלול כהלכה

184

 

יעד לפרישה 2015

186

 

יעד לפרישה 2020

187

 

יעד לפרישה 2025

188

 

יעד לפרישה 2030

189

 

יעד לפרישה 2035

190

 

יעד לפרישה 2040

191

 

יעד לפרישה 2045

192

 

יעד לפרישה 2050

193

 

יעד לפרישה 2055

194

 

קרן י'

12

 

 

 


נספח 3

מסלולי השקעה מאושרים בקרנות פנסיה

 

שם קרן

שמות מסלולי השקעה

מס' מסלול

הראל גילעד פנסיה (214)

כללי לעמיתים

1

כללי לפנסיונרים

2

כללי 2

3

אפיק ללא מניות

4

אפיק עד 20% מניות

5

אפיק עד 40% מניות

6

אפיק 70% מניות

7

אפיק מדד 90%

8

אפיק אופק חיים

9

מיטבית עתודות קרן פנסיה (170)

ספיר

1

יהלום

2

כהלכה (חושן)

3

הראל מנוף פנסיה (171)

כללי לעמיתים

1

כללי לפנסיונרים

2

כללי 2

3

אפיק ללא מניות

4

אפיק עד 20% מניות

5

אפיק עד 40% מניות

6

אפיק 70% מניות

7

אפיק מדד 90%

8

אפיק אופק חיים

9

מבטחים החדשה (168)

כללי

1

מנייתי

2

אג"ח

3

כללי ב'

4

מסלול הלכתי (כללי ג')

5

מבטחים החדשה פלוס (665)

כללי

1

מנייתי

2

אג"ח

3

כללי ב'

4

מסלול גילאים

5

הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה (1032)

ארוך

1

בינוני

2

קצר

3

שוטף

4

איילון פיסגה (131)

פיסגה כללי

1

הדס איילון

2

פסגות איילון

3

כהלכה

4

מיטב תשואה פנסיונית (1286)

אפיק כללי לעמיתים

1

אפיק כללי לפנסיונרים

2

אפיק 90/10

3

אפיק 60/40

4

איילון פיסגה מנהלים (657)

כללי לעמיתים

1

כללי לפנסיונרים

2

אג"ח

3

פסגות איילון

4

הדס איילון

5

הראל פנסיה כללית (662)

כללי לעמיתים

1

כללי לפנסיונרים

2

כללי 2

3

אפיק ללא מניות

4

אפיק עד 20% מניות

5

אפיק עד 40% מניות

6

אפיק 70% מניות

7

אפיק מדד 90%

8

אפיק אופק חיים

9

מגדל מקפת אישית (162)

כללי

1

לפי הכשר הלכתי

2

מגדל מקפת משלימה (659)

כללי

1

לפי הכשר הלכתי

2

הפניקס פנסיה מקיפה (209)

שיטת הפניקס

1

הפניקס כללי

2

הפניקס מנייתי

3

אג"ח קונצרני

4

הפניקס קצר

5

יובלים (163)

כללי עמיתים

1

כללי פנסיונרים

2

כהלכה

3

יובלים מנהלים (660)

כללי עמיתים

1

כללי פנסיונרים

2

כהלכה

3

 


נספח 4

מסלולי ביטוח בקרנות הפנסיה החדשות

 

שם קרן

שמות מסלולי השקעה

מס' מסלול

מבטחים החדשה (168)

 

מסלול כללי

101

מסלול עתיר חיסכון

102

מסלול חסכון מרבי לפרישה מוקדמת

103

מסלול עתיר ביטוח

104

מסלול ביטוח מרבי

105

מסלול משווה

106

מסלול ביטוח שאירים מוגבר

107

מסלול משולב מוטה חיסכון

108

מסלול משולב מוטה ביטוח

109

מבטחים החדשה פלוס (665)

מסלול כללי

101

מסלול עתיר חיסכון

102

מסלול חסכון מרבי לפרישה מוקדמת

103

מסלול עתיר ביטוח

104

מסלול ביטוח מרבי

105

מסלול משווה

106

מסלול ביטוח שאירים מוגבר

107

מסלול משולב מוטה חיסכון

108

מסלול משולב מוטה ביטוח

109

מסלול פנסיית יסוד

110

מגדל מקפת אישית (162)

מסלול בסיסי

101

מסלול בסיס קודם

102

מסלול אישי

103

מסלול מוטה זקנה ונכות

104

מסלול מוטה זקנה ושאירים

105

מסלול מוטה זקנה

106

מסלול מוטה נכות וכיסוי להורה נבחר

107

מסלול מוטה זקנה וכיסוי להורה נבחר

108

מסלול רצף בסיסי

109

מסלול רצף מוטה זקנה

110

מסלול מוטה נכות ושאירים

111

מסלול בן מוגבל נבחר

112

מגדל מקפת משלימה (659)

מסלול הבסיס

101

מסלול אישי

102

מסלול זקנה ונכות

103

מסלול זקנה ושאירים

104

מסלול יסוד

105

מסלול נכות וכיסוי להורה נבחר

106

מסלול זקנה וכיסוי להורה נבחר

107

מסלול בן מוגבל נבחר

108


 

מיטבית עתודות (170)

מסלול בסיסי

101

מסלול משפחה

102

מסלול עתיר ביטוח שאירים

103

מסלול עתיר ביטוח נכות

104

מסלול עתיר חיסכון

105

מסלול עתיר חיסכון בפרישה מוקדמת

106

מסלול בסיסי נכות מינימאלית

107

מסלול בסיסי נכות מירבית

108

הראל גילעד פנסיה (214(

מסלול פנסיה מקיפה

101

מסלול עתיר חיסכון

102

מסלול עתיר ביטוח

103

מסלול פנסיית נכות 75%

104

מסלול עתיר פנסיית שאירים

105

מסלול אישי

106

הראל פנסיה כללית (662)

מסלול פנסיה מקיפה

101

מסלול עתיר חיסכון

102

מסלול עתיר ביטוח

103

מסלול פנסיית נכות 75%

104

מסלול עתיר פנסיית שאירים

105

מסלול אישי

106

מסלול פנסיית יסוד

107

אקסלנס נשואה פנסיה (180)

מסלול מקיף

101

מסלול עתיר חיסכון

102

מסלול עתיר שאירים

103

מסלול עתיר נכות

104

מסלול עתיר ביטוח

105

איילון פיסגה (131)

מסלול בסיסי

101

מסלול פרישה מוקדמת

102

מסלול עתיר ביטוח נכות ושאירים

103

מסלול עתיר ביטוח שאירים

104

מסלול עתיר ביטוח נכות

105

מסלול עתיר חיסכון

106

מגן זהב (166)

מסלול בסיסי

101

מסלול פרישה מוקדמת

102

מסלול עתיר ביטוח נכות ושאירים

103

מסלול עתיר ביטוח שאירים

104

מסלול עתיר ביטוח נכות

105

מסלול עתיר חיסכון

106

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה (1328)

מסלול כללי

101

מסלול עתיר חיסכון

102

מסלול עתיר נכות ושאירים

103

מסלול עתיר נכות ושאירים לפרישה בגיל 60

104

מסלול עתיר נכות

105

הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה (1032)

תכנית מקיפה

101

תכנית עתירת חיסכון

102

תכנית עתירת ביטוח נכות

103

תכנית עתירת ביטוח שאירים

104

תכנית עתירת ביטוח

105

הפניקס פנסיה מקיפה (209)

מסלול בסיסי

101

מסלול שאירים ממוצע

102

מסלול שאירים מוגדל

103

מסלול נכות מוגדל

104

מסלול זקנה מוגדל

105

מסלול משווה

106

מסלול נכות מינימאלי

107

מסלול בסיסי לגיל 60

108

מסלול שאירים ממוצע לגיל 60

109

מסלול שאירים מוגדל לגיל 60

110

מסלול נכות מוגדל לגיל 60

111

מסלול זקנה מוגדל לגיל 60

112

מסלול משווה לגיל 60

113

מסלול נכות מינימאלי לגיל 60

114

יובלים  (163)

כללי

101

עתיר ביטוח

102

מסלול עתיר חיסכון

103

מסלול מוגדל לנכות

104

מסלול מוגדל לשאירים

105

מיטב פנסיה מקיפה (1142)

מיטב כללי

101

מיטב לביטוח

102

מיטב לזקנה

103

מיטב לנכות

104

מיטב לשאירים

105

הראל מנוף פנסיה (171)

מסלול פנסיה מקיפה

106

 

מסלול עתיר חיסכון

107

 

מסלול עתיר ביטוח

108

 

מסלול פנסיית נכות 75%

109

 

מסלול עתיר פנסיית שאירים

110

 

מסלול אישי

111

 


נספח 5

מתכונת לדיווח רשימת תוכניות הביטוח

 

שם חברת הביטוח

ח.פ.חברת הביטוח

(9 ספרות)

שם תוכנית הביטוח

מספר תוכנית הביטוח (14 ספרות)

מסלול דמי הניהול

מספר מסלול דמי הניהול (3 ספרות)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

  

 

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל