לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
תיקונים והבהרות בנוגע לדיווחים הנלווים של חברות הביטוח 28 בדצמבר 2010

 

לידעית מומחים בעוסקים במתן ייעוץ פנסיוני או יועצים פנסיוניים עצמאיים.

 

 

כ"א בטבת התשע"א
28 בדצמבר 2010

 

חוזר ביטוח 2010-1-8
סיווג: מידע ודיווח

 

 

תיקונים והבהרות בנוגע לדיווחים הנלווים של חברות הביטוח

 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א – 1981, אני מורה כדלקמן:

 

1 .      כללי

חוזר ביטוח 2009-1-6 קובע את מבנה הגילוי הנדרש בדיווחים הנלווים של חברות הביטוח. לאחר קבלת דיווחים על פי המבנה שנקבע ובחינתם, עולה הצורך להוסיף מידע לדיווחים האמורים כמפורט להלן.

 

2 .      רווח כולל

לצורך ניתוח מלא של התוצאות בענפים השונים, וכן לצורך השוואת התוצאות לדוח רווח והפסד וביאור מגזרים (גיליונות B3.1A, SB3.1A) יתווספו שתי שורות דיווח הנוגעות לרווח הכולל בביאורים ובטפסים הבאים:

א.       ביאור 3ב' נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי - מאוחד (גיליון B3.1C).

ב.        ביאור 3ב' נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים - מאוחד (גיליון B3.1D).

ג.         ביאור 3ב' נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי - סולו (גיליון SB3.1C).

ד.        טופס 2 - ריכוז עסקי ביטוח כללי, לרבות הנספח (גיליונות 37Aו-37Bבהתאמה) וטופס 2 המפורט (גיליונות 38 עד A43, כולל).

ה.       טופס 14א - פוליסות עם מרכיב חיסכון (לרבות נספחים) ופוליסות ללא מרכיב חסכון (גיליון 14A).

ו.         טופס 15א - בריאות, טופס 15ב - מגזר בריאות וטופס 15ג - פירוט עסקי ביטוח בריאות (גיליונות 15A, 15Bו-15Cבהתאמה).

ז.         טופס 3 - התפתחות תביעות תלויות בביטוח כללי - בענפים עם חישוב עודף הכנסות על הוצאות (גיליונות 48 עד 55, כולל).

 

לעניין זה, יובהר כי חלק החברה ברווח כולל אחר של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, הן בדיווח על בסיס מאוחד והן בדיווח על בסיס סולו, יהיה לאחר ניכוי המס החל על החברה המוחזקת.

 

3 .      טופסי 14 – הבהרות ותיקונים

א.       טופס 14א' -

1)          בשל האפשרות בפוליסות ביטוח חיים למעבר כספים בין מסלול תלוי תשואה למסלול מבטיח תשואה, מבלי שהדבר יחשב כפדיון פוליסה ופתיחת פוליסה חדשה (בדומה לניוד בין מסלולי השקעה), יתווספו שתי שורות דיווח בנוגע להעברות בין העמודות השונות בטופס 14א (גיליון 14A): שורה אחת כחלק מסעיפי התנועה של התשלומים (שורה 76) ושורה נוספת בסעיפים המפרטים את סוגי התביעות (שורה 66, הנתונים משורה 76 ימשכו באופן אוטומטי לשורה זו).

2)          שורת הדיווח בגין חלק העתודה בגין תביעות בתשלום לסוף תקופה ברוטו תפוצל בין תביעות בתשלום בגין פוליסות אובדן כושר עבודה וביטוח סיעודי ובין תביעות בתשלום בגין פוליסות קצבה, בהתאם להגדרה בסעיף 5.ג.3) להלן.

ב.        טופס 14ב' -

1)          עמודות הדיווח בגין פוליסות קצבה יפוצלו בין פוליסה משלמת לפוליסה לא משלמת.

2)          בקופות ביטוח (ביטוח מנהלים וביטוח עצמאיים) -

א)         תחת העמודות של פוליסות הון ידווח רק ניוד של צבירת כספים לפני שנת 2008 בגין פוליסות שהופקו כפוליסות הון ונותרו כך גם לאחר הניוד.

ב)         יתר ההפקדות ידווחו תחת העמודות של פוליסות קצבה.

3)          שמה של שורה 35 ישונה ל"פרמיה חד פעמית" - יש לדווח בה הן על העברות חד פעמיות לקצבה והן על העברות חד פעמיות להון.

4)          השורה "אחר" מייצגת פוליסות עצמאיות ובה אמורים להיות מדווחים ריסקים שלא נמכרו כריידר לפוליסת חסכון (תחת העמודות הנוגעות לפוליסות עצמאיות), כאמור בחוזר ביטוח 2006-1-2 שעניינו מתן מידע ופירוט על עסקי ביטוח חיים של חברות ביטוח (טופס 14). 

5)          בכל מקרה בו חברה יכולה להפריד בפוליסות קלאסיות או עדיף בין ריסקים, חסכון ועלויות עליה לעשות זאת ולדווח בהתאם. יובהר כי ההקלה שניתנה בחוזר ביטוח 2006-1-2 שעניינו מתן מידע ופירוט על עסקי ביטוח חיים של חברות ביטוח (טופס 14) ניתנה רק למקרים בהם לא ניתן לבצע הפרדה כאמור.

 


4 .      תוספת דיווח

לדיווחים הנלווים הרבעוניים למפקח בלבד, יתווסף דיווח על ביאור מגזרי פעילות: ביאור 3ב' נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים - סולו (גיליון SB3.1D).

 

5 .      הבהרות

א.       אמת מידה מדווחת - כל הנתונים בטפסים השונים, לרבות ביאורי ברנע, ידווחו באלפי ש"ח וללא עיגולים, קרי, ללא תוספת אפסים למספרים שמקורם במיליוני ש"ח או מיליארדי ש"ח.

ב.        טופס 2 המפורט (גיליונות 38 עד A43, כולל) וטופס 15 המפורט (גיליון 15C) -  סעיף "הוצאות מימון" שמדווח תחת העמודות של מבטחי משנה יכלול את הוצאות המימון מול מבטחי המשנה.

ג.         סיווג התחייבויות בגין חוזי ביטוח בביטוח חיים ובביטוח בריאות - לאור חוסר האחידות בין החברות מובאים כללי הסיווג הבאים:

1)          תביעות תלויות - תחת רכיב זה יש לכלול את כל ההפרשות בגין מקרי ביטוח שאירעו עד ליום הדוח, לרבות IBNR ו-IBNER, למעט הפרשות בגין תביעות בתשלום.

2)          עתודה - תחת רכיב זה יש לכלול את כל יתר ההפרשות, לרבות צבירה (חסכון), עתודה לקצבה, ההערכה בגין תשלומי תביעות עתיות, הפרשה אקטוארית בגין פרמיה קבועה והפרשות אקטואריות אחרות.

3)          חלק העתודה בגין תביעות בתשלום - תחת רכיב זה יש לכלול את ההערכה בגין תשלומי תביעות עתיות, לרבות תשלומי קצבה (פנסיה), סיעודי ואכ"ע.

4)          על אף האמור בסעיף ג.1) לעיל, חברות בהן השיטה האקטוארית המיושמת אינה מבצעת חישוב נפרד של רכיב ה-IBNRאו IBNERמהעתודה האקטוארית, יכולות לדווח הפרשות בגין רכיב זה תחת רכיב העתודה (סעיף ג.2 לעיל).

בטפסים הרלוונטיים תתווסף תיבת Combo-Boxבה יש לבחור את השיטה האקטוארית שיושמה.

5)          כללי סיווג אלו יחולו לגבי טפסים 14 ו-15 (גיליונות 14Aו-15Aבהתאמה).

 

6 .      תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל חברות הביטוח, לרבות התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה בע"מ ("הפול") ולמעט קרנית - קרן לפיצויי נפגעי תאונות דרכים.

 


7 .      תחילה

א.       תחילתן של הוראות חוזר זה בגין הדיווחים הנלווים ליום 31 בדצמבר 2010 ואילך.

ב.        על אף האמור בסעיף א. לעיל:

1)          השינויים בטופס 14א' (סעיף 3.א. לעיל) ייכנסו לתוקף בגין הדיווחים הנלווים ליום 31 במרץ 2011 ואילך.

2)          השינויים בטופס 14ב' (סעיפים 3.ב.1) עד 3.ב.3), כולל) ייכנסו לתוקף בגין הדיווחים הנלווים ליום 30 ביוני 2011 ואילך.

 

 

 

                                                                                            עודד שריג
                                                                                המפקח על הביטוח            

                                                                     

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל