לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדיווחים הכספיים של קופות גמל וקרנות פנסיה

 

כ"ד באב התשע"א
24 באוגוסט 2011

 

חוזר  2011-47
סיווג:  <טיוטה>

 

 

 

הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדיווחים הכספיים של קופות גמל וקרנות פנסיה

 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה- 2005, אני מורה כדלקמן:

 

1 .      כללי

לאור השינויים הרבים שחלו בעשור האחרון בשוק החיסכון הפנסיוני, עלה הצורך בעדכון ובהתאמה של הדיווחים הכספיים של קופות גמל וקרנות פנסיה. מטרת חוזר זה הינה לעדכן את הדוחות הכספיים השנתיים של קופות הגמל וקרנות הפנסיה, כך שיהיו ברורים ושקופים יותר למשתמש, ויהוו כלי בעת בחירת קופת גמל או קרן פנסיה.

 

2 .      דוחות כספיים שנתיים של קופת גמל

א.       החברה המנהלת תערוך את הדוחות הכספיים השנתיים בהתאם לדיווחים הבאים:

1)          סקירת הנהלה - בהתאם להוראות נספח א' לחוזר זה.

2)          דוחות כספיים -

א)         דוחות כספיים של קופת גמל לא משלמת לקצבה - בהתאם להוראות נספח ב' לחוזר זה.

ב)         דוחות כספיים של קופת גמל משלמת לקצבה - בהתאם להוראות נספח ג' לחוזר זה.

ב.        הדוחות הכספיים יכללו, לכל הפחות, את המידע המפורט במבנה הדיווח בהתאם לנספחים א' - ג', זולת אם בנסיבות העניין המידע אינו מהותי. בנוסף לפרטים הנדרשים בדיווחים לפי סעיף א', יפורטו כל נתון, מידע או הבהרה אשר בהעדרם לא יציגו הדוחות הכספיים באופן נאות ובצורה נאמנה את מצבה הכספי של קופת הגמל, את ביצועיה ואת השינויים במצבה הכספי בשנות הדיווח.

ג.         הדוחות הכספיים השנתיים יערכו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, ובכפוף להוראות הדיווח המפורטים בנספחים.

ד.        מספרי השוואה -

1)          לצד כל סכום בדוח על המצב הכספי ובביאורים המתייחסים לו, יוצג הסכום המקביל לו בשנת הדיווח הקודמת, אלא אם נאמר אחרת בנספחים.

2)          לצד כל סכום בדוח הכנסות והוצאות, בדוח על השינויים בזכויות עמיתים ובדוח תנועה בקרן פנסיה, יוצג הסכום המקביל לו בשנת הדיווח הקודמת ובזו שלפניה, אלא אם נאמר אחרת בנספחים.

ה.       מידע נלווה לביאורים כמותיים - החברה המנהלת תצרף לטבלאות הביאורים את המידע הנכלל בהערות המצורפות לביאורים המופיעות בגוף החוזר, למעט ההבהרות המופיעות ברקע אפור.

ו.         הדוחות הכספיים השנתיים יערכו על בסיס מצטבר, כנדרש בכללי חשבונאות מקובלים, לרבות ביחס לרישום הפקדות ומשיכות[1].

ז.         הדוחות הכספיים השנתיים ייערכו עבור היום האחרון של השנה, לרבות עבור יום שאינו יום עסקים[2].

 

3 .      קופת גמל מסלולית

א.       כל דוח או ביאור המופיעים בדיווחים הכספיים של קופת גמל מסלולית יינתנו ברמת כל מסלול השקעה וברמה מצרפית, אלא אם נאמר אחרת בנספחים.

לעניין זה, "קופת גמל מסלולית" - למעט קופת גמל בניהול אישי וקופת גמל מרכזית לפיצויים רבת מסלולים.

ב.        בקופת גמל משלמת לקצבה יינתן גילוי נפרד גם בגין הנכסים הרשומים כנגד התחייבויות הקרן לתשלום קצבאות[3] לזכאים קיימים ולפנסיונרים.

 

4 .      קופת גמל תאגידית

קופת גמל תאגידית תערוך את הדוחות הכספיים השנתיים שלה בהתאם להוראות חוזר זה ובהתאם להוראות נספח ג' בחוזר גמל 2005-2-20 "כללים לעריכת דוחות שנתיים של חברה מנהלת של קופות גמל", בהתאמות המחויבות.

 

5 .      חתימה והגשה

א.       הדוחות הכספיים ייחתמו ע"י יו"ר הדירקטוריון של החברה המנהלת, מנכ"ל החברה המנהלת ובעל התפקיד הבכיר בתחום הכספים של החברה המנהלת (סמנכ"ל הכספים של החברה המנהלת או אדם המבצע בפועל את אותו תפקיד). ליד החתימות יצוינו שמותיהם ותפקידיהם בחברה המנהלת ויצוין תאריך אישור הדוחות הכספיים.

ב.        הדוחות הכספיים השנתיים, על כל חלקיהם, והנלווים לדוחות יוגשו בהעתק אחד וכרוכים יחד לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

 

6 .      תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל קופות הגמל, למעט קרן ותיקה.

 

7 .      תחילה

תחילתן של הוראות חוזר זה החל מהדוחות הכספיים לשנת 2011.

 

8 .      ביטול תקפות

א.       פרק 1 להוראות הממונה בנושא דיווח כספי ואקטוארי משנת 1999, "הוראות דיווח כספי - קרן פנסיה חדשה" - בטל.

ב.        סעיף 4 (ב) לחוזר גמל 2005-2-20, "כללים לעריכת דוחות שנתיים של חברה מנהלת של קופות גמל" מיום 21 בדצמבר 2005 - בטל;

ג.         חוזר גמל מספר 2005-2-21, "כללים לעריכת דוחות שנתיים של קופת גמל" מיום 21 בדצמבר 2005 - בטל;

ד.        סעיף 3 לחוזר פנסיה מספר 2005-3-22, "הוראות דיווח כספי של קרן פנסיה חדשה ושל החברה המנהלת של הקרן"מיום 1 בדצמבר 2005 - בטל;

ה.       פרק ה' לחוזר פנסיה מספר 2007-3-3, "עדכון הוראות בדבר הדיווחים הכספיים של חברות מנהלות של קרנות פנסיה חדשות" מיום 12 בפברואר 2007 - בטל;

 

 

                                                                                                      

 

 

                                                                                                עודד שריג

                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 

  

 

 [1]חישוב תשואת תיק ההשקעות לעמיתים ימשיך להיערך על בסיס נכסי ההשקעה בלבד.

[2]חישוב תשואת קופות הגמל יהיה בהתאם לתקנה 53 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964    

[3]כולל מקבלי קצבאות נכות ושאירים

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל