נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
גלוי נאות- נתוני קופות פנסיה-נספח א'

 

 

נספח א' - סקירת הנהלה

 

דו"ח הסקירה יכלול את הפריטים הבאים:

  1. מאפיינים כלליים של קופת הגמל :

                      א.      תיאור כללי של קופת הגמל ושל החברה המנהלת אותה (שם, מי הגוף המחזיק בה, מועד ההתקשרות בניהם וכד');

                      ב.       מועד הקמת קופת הגמל;

                       ג.       סוג ומספר אישור מס הכנסה שיש לקופת הגמל (משלמת קבצה, לא משלמת קצבה, תגמולים, פיצויים, השתלמות, מרכזית, אחרת; סוג העמיתים: עצמאיים, שכירים או מעבידים);

                      ד.       שיעורי ההפרשות המרביים שרשאית קופת הגמל לקבל ומטרתן;

                      ה.      יצוין אם שונו מסמכי היסוד של קופת הגמל במהלך תקופת הדוח ועד ליום פרסומו, לרבות תקנון קופת גמל. אם אכן שונו, יתואר השינוי בקצרה;

 

  1. ניתוח זכויות עמיתי קופת הגמל:

                      א.      יחס נזילות- יש להציג את שיעור הסכומים שהעמיתים בקופת הגמל רשאים למשוך ממנה או לקבל כקצבה מתוך כלל נכסי קופת הגמל, לתאריך הדוח, תוך השוואה גם לתום שנה קודמת, בהתאם לנוסחה הבאה:

                               

     כאשר -

     RPR- סך היקף זכויות העמיתים הניתנים למשיכה (באלפי ש"ח);

     N- סך נכסי קופת הגמל לתאריך הדוח (באלפי ש"ח);

     RPR%- יחס נזילות (באחוזים).

 

                      ב.       משך חיים ממוצע של החיסכון- יש לחשב את משך החיים הממוצע של זכויות העמיתים, למעט בקופת גמל מרכזית ו/או אישית לפיצויים, עבור אותם עמיתים שחסכונותיהם טרם הבשילו. חישוב זה משקף את הזמן הממוצע הדרוש כדי שכל העמיתים יגיעו לתום תקופת החיסכון.

החישוב יבוצע בהתאם לנוסחה הבאה:

                                   

כאשר -

     Vi- יתרת נכסיו של עמית iלתאריך הדוח;

     Ti- מספר השנים שנותרו לעמית עד ליום בו חסכונותיו יבשילו (בשנים ובחלקי שנים);

     n- סך העמיתים והחשבונות בקופת הגמל;

     D- משך חיים ממוצע (Duration) של החיסכון.

 

                       ג.       שינוי במספר העמיתים

יש לתאר את השינוי במספר העמיתים בשנת הדוח, בהתאם לטבלה הבאה:

מספר העמיתים

סוג העמיתים

 

לתחילת השנה

 

הצטרפו השנה

 

פרשו השנה

 

לסוף השנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שכירים

 

 

 

 

 

 

 

 

עצמאיים

 

 

 

 

 

 

 

 

מעבידים

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתוכם חשבונות ביתרה של עד 500 ש"ח ללא תנועה בשנה האחרונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ד.       ניתוח זכויות עמיתים בקרן פנסיה(רלוונטי לקרן פנסיה בלבד):

 

 

ליום 31 בדצמבר

 

 

X200

 

1-X200

 

 

 

 

 

מספר מבוטחים פעילים

 

 

 

 

מספר מבוטחים לא פעילים

 

 

 

 

מספר מקבלי פנסיה

זקנה

 

 

 

 

שאירים

 

 

 

 

נכות

 

 

 

 

גיל ממוצע (בשנים)

 

 

 

 

שכר ממוצע (בש"ח)[1]

 

 

 

 

 

 

                      ה.      יש לציין השקעות בעסקי מעביד שעובדיו מהווים מעל 10% מעמיתי קופת הגמל, או בניירות ערך של חברה קרובה של מעביד כאמור, בהתאם לטבלה הבאה:

 

 

ליום 31 בדצמברX200

 

 

מעביד

 

סכום ההשקעה

 

שיעור השקעה מסך נכסי הקופה

 

שיעור עובדי המעביד מסך עמיתי הקופה

השקעה א'

 

 

 

 

 

 

 

 

השקעה ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ו.       יש להביא את ניתוח והסברי ההנהלה בגין הנתונים המוצגים בסעיפים א'-ד' לעיל (התייחסות לסעיף ד' רלוונטית רק לחברה מנהלת של קרן פנסיה);

 

  1. ניתוח מדיניות השקעה:

                      א.   יש לפרט את מדיניות ההשקעה של קופת הגמל. בקופת גמל מסלולית יש לתאר את מדיניות ההשקעה של כל מסלול השקעה.

                      ב.   יש לנתח ולהסביר שינויים מהותיים בסעיפי ההשקעות לעומת שנה קודמת. הניתוח יכלול התייחסות איכותית וכמותית לגורמים המסבירים את השינוי.

                       ג.    יש לערוך השוואה של תשואת קופת הגמל למדד ייחוס. ההשוואה תיערך בהתאם להוראות הבאות:

הניתוח יתבסס על מדיניות ההשקעה עליה הצהיר הגוף המוסדי בתחילת השנה, על פי הוראות חוזר גופים מוסדיים 2009-9-13 "הצהרה מראש של גוף מוסדי על מדיניות ההשקעה הצפויה שלו", בהתאם למבנה המפורט הבא:

 

מסלולים שאינם מתמחים

אפיק השקעה (א)

 

שיעור האפיק מנכסי הקופה

באחוזים (ב)

 

מדד ייחוס (ג)

 

תשואת מדד הייחוס

באחוזים (ד)

 

תשואה משוקללת

באחוזים (ה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

תשואת הקופה/המסלול(ו)

 

 

 

הפרש

 

 

                               (א)     אפיק השקעה - אפיקי ההשקעה אשר הוצגו במדיניות ההשקעה הצפויה עליה הצהיר הגוף המוסדי בתחילת השנה.

                               (ב)      אחוז האפיק מנכסי הקופה - משקל האפיק מנכסי הקופה יחושב על בסיס ממוצע חודשי לסוף כל חודש.

                                (ג)      מדד ייחוס - מדד הייחוס שבחרה החברה המנהלת במסגרת מדיניות ההשקעה עליה הצהיר הגוף המוסדי בתחילת השנה[2].

                               (ד)      תשואת מדד הייחוס - תשואת המדד אשר בו בחרה החברה המנהלת במדיניות השקעה עליה הצהירה מראש בתחילת השנה[3], במידה שלאפיק השקעה שנבחר לא הוצג מדד ייחוס במדיניות ההשקעה המוצהרת, לא תוצג תשואה למדד.

                               (ה)     תשואה משוקללת - מכפלה של תשואת מדד הייחוס באחוז האפיק מנכסי הקופה. במידה שאין מדד ייחוס לאפיק השקעה מסוים התשואה המשוקללת תהיה מכפלה של תשואת הקופה בפועל באחוז האפיק מנכסי הקופה.

                                (ו)      תשואת הקופה/המסלול - תשואת הקופה בשנת הדיווח. בקופת גמל מסלולית - תשואת המסלול בשנת הדיווח.

 

מסלולים מתמחים

במסלולים מתמחים, כהגדרתם חוזר גופים מוסדיים 2009-9-13 "הצהרה מראש של גוף מוסדי על מדיניות ההשקעה הצפויה שלו", ההשוואה תוצג בהתאם לטבלה הבאה:

 

מדיניות השקעה בהתאם לתקנון

 

מדד ייחוס

 

תשואת מדד הייחוס

באחוזים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשואת המסלול

 

 

 

הפרש

 

 

"מדד ייחוס", "תשואת מדד הייחוס" ו"תשואת המסלול" - בהתאם לאמור לעיל.

 

  1. מדיניות ניהול הסיכונים בקופת הגמל[4]:

                      א.  יש להפנות לדוחות הכספיים של החברה המנהלת לעניין פירוט מדיניות ניהול הסיכונים ותיאור השיטות וההערכות.

                      ב.  סיכוני נזילות:

(1)     ניתוח נזילות קופת הגמל - יש להציג ניתוח משך חיים ממוצע של נכסי קופת הגמל בהתאם לטבלה להלן:

                       

ליום 31 בדצמברX200

נזילות

(בשנים)

 

נכסים

(באלפי ש"ח)

 

 

 

נכסים נזילים וסחירים

 

 

מח"מ של עד שנה

 

 

מח"מ מעל שנה

 

 

אחרים

 

 

סה"כ

 

 

           

מח"מ נכסים - יש לחשב את משך החיים הממוצע בשנים של נכסי קופת הגמל. חישוב זה משקף את הזמן הממוצע המשוקלל של זרם המזומנים מהוון (קרן וריבית).

החישוב יבוצע בהתאם לנוסחה הבאה:

                                                                      

כאשר -

Bi- שווי שוק/ שווי הוגן של הנכס לתאריך הדוח;

CF- זרם התקבולים הנובע מהנכס;

T- מספר התקופות שבהם צפויים זרם התקבולים של הנכס;

t- מספר החודשים עד לקבלת התקבול;

n- מספר הנכסים בקופת הגמל;

R- שיעור הריבית להיוון לתקבול בתקופה t;

Di- משך חיים ממוצע (Duration) של הנכס;

Dp- משך חיים ממוצע של תיק הנכסים.

 

חישוב מח"מ של נכסים יבוצע בהתאם למועד הפירעון הנקוב של הנכס (למשל אג"ח או פיקדון). נכס ללא מועד פדיון נקוב (כגון נדל"ן או מניות לא סחירות) ייכלל בנכסים אחרים.

בחישוב מח"מ של אגרת חוב בריבית משתנה, של תעודת חוב לא סחירה ושל תעודת סל על מדדי אג"ח, יש להתאים את דרך החישוב וזאת בהתאם לדרכי חישוב מקובלות[5].   

(2)     תיאור היחס שבין סך הנכסים הסחירים והנזילים לבין סך הסכומים שהעמיתים בקופת הגמל רשאים למשוך ממנה או לקבל כקצבה מתוך כלל נכסי המסלול.

(3)     יש להפנות לסיכון נזילות של עמיתי קופת הגמל המתואר בפרק ניתוח זכויות עמיתי קופת הגמל.

 

                       ג.   סיכוני שוק:

(1)     סיכון מדד וסיכון מטבע:

 

 

ליום 31 בדצמברX200

 

 

ללא הצמדה

 

בהצמדה למדד המחירים לצרכן

 

בהצמדה למטבע חוץ[6]

 

סך הכל

 

 

אלפי ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סך החשיפה של נכסי הקופה

 

 

 

 

 

 

 

 

חשיפה לנכסי בסיס באמצעות מכשירים נגזרים במונחי דלתא

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(2)     סיכון ריבית:

ליום 31 בדצמברX200

 

ניתוח רגישות לשינוי בשיעור הריבית (א) (ב)

 

 

1%+

 

1%-

 

 

אלפי ש"ח

תשואת תיק ההשקעות

 

 

 

 

תשואה דמוגרפית (ג)

 

 

 

 

 

                                        (א)     ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו גם ביחס למכשירים בריבית קבועה וגם ביחס למכשירים בריבית משתנה. ביחס למכשירים בריבית קבועה החשיפה הינה ביחס לערך הפנקסני של המכשיר וביחס למכשירים בריבית משתנה החשיפה הינה ביחס לתזרים המזומנים מהמכשיר הפיננסי. לצורך חישוב ניתוח הרגישות נלקח בחשבון שינוי בריבית מתחילת השנה גם לגבי נכסים שנרכשו במהלך השנה.

                                        (ב)      ניתוח הרגישות יכלול את הסעיפים שערכם יושפע באופן ישיר כתוצאה משינוי בשיעור הריבית. בהתאם לכך, אין להביא בחשבון השפעות עקיפות כגון השפעה של קרנות נאמנות שמשקיעות בנכסי חוב.

                                         (ג)      רלוונטי לקרן פנסיה בלבד, על החברה להסביר את משמעות השפעת התוצאות על מקבלי הקצבאות בקרן.

 

 

(3)     פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים:

 

ליום 31 בדצמבר X200

 

נסחרות במדד ת"א 100

 

נסחרות במדד מניות היתר

 

לא סחיר

 

בחו"ל

 

סך הכל

 

%

מסה"כ

 

אלפי ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ענף משק[7]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תעשיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בינוי ונדל"ן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חשמל ומים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסחר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מלונאות תיירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תחבורה ואחסנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקשורת ושרותי מחשב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בנקים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שירותים פיננסיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שירותים עסקיים אחרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שירותים ציבוריים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחר[8]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סך הכל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                      ד.  סיכוני אשראי:

(1)     חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם:

 

 

ליום 31 בדצמבר X200

 

 

סחירים *

 

שאינם סחירים

 

סה"כ

 

 

אלפי ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

בארץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בחו"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סך הכל נכסי חוב

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)     פירוט נכסים בחלוקה לדירוגים:

                                        (א)     נכסי חובבארץ

ליום 31 בדצמבר X200

 

דירוג מקומי

 

 

אלפי ש"ח

 

 

 

נכסי חוב סחירים בארץ

 

 

נכסי חוב סחירים

 

 

אגרות חוב ממשלתיות

 

 

אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:

AAומעלה

BBBעד A

נמוך מ-BBB

לא מדורג

 

 

סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ

 

 

 

 

 

נכסי חוב שאינם סחירים בארץ

 

 

אגרות חוב מיועדות[9]

 

 

אגרות חוב קונצרניות ופיקדונות בבנקים ובמוסדות פיננסיים בדירוג:

AAומעלה

BBBעד A

נמוך מ-BBB

לא מדורג

 

 

הלוואות לעמיתים

 

 

הלוואות לאחרים[10]

 

 

סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בארץ

 

 

 

 

 

סך הכל נכסי חוב בארץ

 

 

 

 

 

מזה- נכסי חוב בדירוג פנימי(*)

 

 

 

(*)  יש לצרף באור מילולי המתייחס לנכסים שדורגו בדירוג פנימי - האם הם נכסים שאינם מדורגים או שדורגו גם על ידי חברה חיצונית.

 


                                        (ב)      נכסי חובבחו"ל

ליום 31 בדצמבר X200

 

דירוג בינלאומי

 

 

אלפי ש"ח

נכסי חוב סחירים בחו"ל

 

 

נכסי חוב סחירים

 

 

אגרות חוב ממשלתיות

 

 

אגרות חוב קונצרניות ונכסי חוב אחרים בדירוג:

AAומעלה

BBBעד A

נמוך מ-BBB

לא מדורג

 

 

סך הכל נכסי חוב סחירים בחו"ל

 

 

 

 

 

נכסי חוב שאינם סחירים בחו"ל

 

 

אגרות חוב קונצרניות ופיקדונות בבנקים ומוסדות פיננסיים בדירוג:

AAומעלה

BBBעד A

נמוך מ-BBB

לא מדורג

 

 

נכסי חוב אחרים[11]

 

 

סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים בחו"ל

 

 

 

 

 

סך הכל נכסי חוב בחו"ל

 

 

 

 

 

מזה- נכסים מדורגים בדירוג פנימי (**)

 

 

 

(*)     יש לצרף באור מילולי המתייחס לנכסים שדורגו בדירוג פנימי - האם הם נכסים שאינם מדורגים או שדורגו גם על ידי חברה חיצונית.

 

 

(3)     שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן:

יש לתאר כיצד מחושב השווי ההוגן של נכסי חוב לא סחירים ולהתייחס לאופן קביעת שיעורי ההיוון.

 

ליום 31 בדצמבר X200, באחוזים

 

 

עבור נכסי חוב שאינם סחירים לפי דירוג *:

 

AAומעלה

 

 A

 

BBB

 

נמוך מ- BBB

 

לא מדורג

 

 

* המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג "מעלות", "מדרוג" ודירוג פנימי. נתוני חברת מדרוג הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים.כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים, לדוגמא: דירוג Aכולל A-ועד A+.

 


(4)     פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב סחירים ושאינם סחירים:

 

 

ליום 31 בדצמבר X200

 

 

סכום

 

%

 

 

אלפי ש"ח

 

מסה"כ

 

 

 

 

 

ענף משק[12]

 

 

 

 

תעשיה

 

 

 

 

בינוי ונדל"ן

 

 

 

 

חשמל ומים

 

 

 

 

מסחר

 

 

 

 

מלונאות תיירות

 

 

 

 

תחבורה ואחסנה

 

 

 

 

תקשורת ושרותי מחשב

 

 

 

 

בנקים

 

 

 

 

שירותים פיננסיים

 

 

 

 

שירותים עסקיים אחרים

 

 

 

 

שירותים ציבוריים

 

 

 

 

אנשים פרטיים

 

 

 

 

אחר[13]

 

 

 

 

אג"ח מדינה

 

 

 

 

סך הכל

 

 

 

 

 

(5)     פירוט ניירות ערך מושאלים:

 

 

ליום 31 בדצמבר X200

 

 

נכסים שהושאלו

(באלפי ש"ח)

 

 

 

אגרות חוב סחירות

 

 

אגרות חוב לא סחירות

 

 

מניות

 

 

אחרים

 

 

סך הכל

 

 

 

יצוינו סכומי התחייבויות השואל לקופת הגמל שטרם הועברו אליה בגין תשלומי ריבית תוך ציון מהותם.

 

                      ה.  סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים:

תינתן התייחסות כללית של הנהלת החברה המנהלת לסיכונים אלו ודרכי פעולה להתמודדות איתם.

 

  1. יש להתייחס לנושאים הבאים, במידה שהם קיימים בקופת הגמל:

                        א.         אם קיימים תנאים המפלים בצורה מסוימת בנוגע לחלק מעמיתי קופת הגמל, יש לציין באיזה אופן.

                        ב.         אם התבצעו חריגות כלשהן מהוראות הדין בהקשר לניהול השוטף של ענייני קופת הגמל יש לציינם וכן אילו פעולות נעשו לתיקונן.

                         ג.          אם רואה החשבון של קופת הגמל הפנה את תשומת ליבו בחוות דעתו לנושאים מסוימים יש להתייחס אליהם.

 

 

 

 [1]לא נדרש להצגה בקרן פנסיה כללית

[2]במידה ששונתה במהלך השנה מדיניות ההשקעה של הקופה אשר בעקבותיה שונה מדד הייחוס, יש להציג בטבלה את מדד הייחוס עד למועד השינוי, מדד הייחוס ממועד השינוי ואת מועד השינוי.

[3]במידה ששונתה במהלך השנה מדיניות ההשקעה של הקופה אשר בעקבותיה שונה מדד הייחוס, יש להציג בטבלה את תשואת מדד הייחוס עד למועד השינוי, תשואת מדד הייחוס החדש ממועד השינוי והתשואה המשוקללת של מדדי הייחוס.

 

[4]בניתוח הכמותי של הסיכונים אין להציג מספרי השוואה.

 

[5]לרבות הוראות שפרסמה הרשות לניירות ערך.

[6]במידה שלקופה חשיפה מהותית ליותר ממטבע אחד, יש לפתוח עמודה נפרדת לכל מטבע

 

[7]  אם קיימת חשיפה מהותית לענף משק אחר,  על החברה לתת פירוט בגינו

[8]  סכום הנמוך מ-10% מסך כל הנכסים ייכלל בסעיף אחר

 

[9] בקרן פנסיה מקיפה בלבד

[10] אם קיימים בטחונות משמעותיים, ניתן להציגם בשורה נפרדת, לפי המהות

 

[11]אם קיימים בטחונות משמעותיים, ניתן להציגם בשורה נפרדת, לפי המהות

[12]אם קיימת חשיפה מהותית לענף משק אחר,  על החברה לתת פירוט בגינו

[13]סכום הנמוך מ-10% מסך כל הנכסים ללא אג"ח מדינה ייכלל בסעיף אחר

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל