נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
גילוי נאות- תוכניות פנסיה-נספח ב'

 

 

 

נספח ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קופת גמל

 

 

דוחות כספיים

 

ליום ......................

 


דוח על המצב הכספי

 

 

 

 

 

 

ליום 31 בדצמבר

 

 

 

 

X200

 

1- X200

 

 

ביאור

 

אלפי ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

רכוש שוטף

 

 

 

 

 

 

מזומנים ושווי מזומנים

 

 

 

 

 

 

חייבים ויתרות חובה

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השקעות פיננסיות

 

 

 

 

 

 

נכסי חוב סחירים

 

4

 

 

 

 

נכסי חוב שאינם סחירים

 

5

 

 

 

 

מניות

 

6

 

 

 

 

השקעות אחרות

 

7

 

 

 

 

סך כל השקעות פיננסיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נדל"ן להשקעה

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סך כל הנכסים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זכאים ויתרות זכות

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זכויות העמיתים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סך כל ההתחייבויות וזכויות העמיתים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.


דוח הכנסות והוצאות

 

 

 

 

 

 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

 

 

 

 

X200

 

1- X200

 

2- X200

 

 

ביאור

 

אלפי ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכנסות (הפסדים)

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממזומנים ושווי מזומנים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהשקעות:

 

 

 

 

 

 

 

 

מנכסי חוב סחירים, נטו

 

 

 

 

 

 

 

 

מנכסי חוב שאינם סחירים, נטו

 

 

 

 

 

 

 

 

ממניות, נטו

 

 

 

 

 

 

 

 

מהשקעות אחרות, נטו

 

 

 

 

 

 

 

 

מנדל"ן להשקעה, נטו

 

 

 

 

 

 

 

 

סך כל ההכנסות מהשקעות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכנסות אחרות, נטו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סך כל ההכנסות (הפסדים)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוצאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דמי ניהול

 

11

 

 

 

 

 

 

עמלות ניהול השקעות

 

12

 

 

 

 

 

 

ביטוח חיים

 

13

 

 

 

 

 

 

סך כל ההוצאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עודף הכנסות על הוצאות (הוצאות על הכנסות) לתקופה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

 


דוח על השינויים בזכויות העמיתים

 

 

 

 

 

 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

 

 

 

 

X200

 

1- X200

 

2- X200

 

 

 

 

אלפי ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זכויות עמיתים ליום 1 בינואר של השנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפרשות

 

 

 

 

 

 

 

 

דמי גמולים ממעסיקים ועובדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשלומים

 

 

 

 

 

 

 

 

לעמיתים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העברות צבירה לקופה

 

 

 

 

 

 

 

 

העברות מחברות ביטוח

 

 

 

 

 

 

 

 

העברות מקרנות פנסיה חדשות

 

 

 

 

 

 

 

 

העברות מקופות גמל

 

 

 

 

 

 

 

 

העברות בין מסלולים[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העברות צבירה מהקופה

 

 

 

 

 

 

 

 

העברות לחברות ביטוח

 

 

 

 

 

 

 

 

העברות לקרנות פנסיה חדשות

 

 

 

 

 

 

 

 

העברות לקופות גמל

 

 

 

 

 

 

 

 

העברות בין מסלולים[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העברות צבירה, נטו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עודף הכנסות על הוצאות לתקופה (הוצאות על הכנסות) מועבר מדוח הכנסות והוצאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זכויות העמיתים ליום 31 בדצמבר של השנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים


 

 

ביאור 1 - כללי

 

יש לתאר את המאפיינים הכלליים של קופת הגמל

 

 

 

ביאור 2 - מדיניות חשבונאית

 

יש לפרט את המדיניות החשבונאית ששימשה בעריכת הדוחות הכספיים של קופת הגמל. במסגרת הביאור יש לפרט את שיעורי השינוי במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין של הדולר לשלוש שנים

 

 

 

ביאור 3 - חייבים ויתרות חובה

 

 

 

ליום 31 בדצמבר

 

 

X200

 

1- X200

 

 

אלפי ש"ח

 

 

 

 

 

ריבית ודיבידנד לקבל

 

 

 

 

החברה המנהלת

 

 

 

 

צדדים קשורים

 

 

 

 

מוסדות

 

 

 

 

אחרים[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סך הכל חייבים ויתרות חובה

 

 

 

 

 

 

 

ביאור 4 - נכסי חוב סחירים

 

 

 

ליום 31 בדצמבר

 

 

X200

 

1- X200

 

 

אלפי ש"ח

 

 

 

 

 

אגרות חוב ממשלתיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אגרות חוב קונצרניות:

 

 

 

 

שאינם ניתנים להמרה

 

 

 

 

שניתנים להמרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סך הכל נכסי חוב סחירים

 

 

 

 

 

יש להפנות מביאור זה לפרק גורמי סיכון בסקירת הנהלה בנוגע לפירוט החשיפה בגין נכסי השקעה

 

 

 

 

 

 

ביאור 5 - נכסי חוב שאינם סחירים

 

       א.      הרכב:

 

 

ליום 31 בדצמבר

 

 

X200

 

1- X200

 

 

אלפי ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אגרות חוב קונצרניות שאינן ניתנות להמרה

 

 

 

 

אגרות חוב קונצרניות ניתנות להמרה

 

 

 

 

פיקדונות בבנקים

 

 

 

 

הלוואות לעמיתים (*)

 

 

 

 

הלוואות לאחרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

 

 

 

 

 

 

(*)    הלוואות לעמיתים- בסיסי הצמדה ושיעורי ריבית

 

 

ליום 31 בדצמבר

 

 

X200

 

1-X200

 

 

יתרה

 

ריבית ממוצעת משוקללת

 

יתרה

 

ריבית ממוצעת משוקללת

 

 

אלפי ש"ח

 

אחוזים

 

אלפי ש"ח

 

אחוזים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צמוד למדד המחירים לצרכן

 

 

 

 

 

 

 

 

שקלי

 

 

 

 

 

 

 

 

צמוד מט"ח[4]

 

 

 

 

 

 

 

 

אחר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יש להפנות מביאור זה לפרק גורמי סיכון בסקירת הנהלה בנוגע לפירוט החשיפה בגין נכסי השקעה.

 

 

 

ביאור 6 - מניות

 

 

 

ליום 31 בדצמבר

 

 

X200

 

1- X200

 

 

אלפי ש"ח

 

 

 

 

 

מניות סחירות

 

 

 

 

מניות לא סחירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סך הכל מניות

 

 

 

 

 

יש להפנות מביאור זה לפרק גורמי סיכון בסקירת הנהלה בנוגע לפירוט החשיפה בגין נכסי השקעה

 

 

 

 

ביאור 7 - השקעות אחרות

 

       א.      הרכב:

 

 

ליום 31 בדצמבר

 

 

X200

 

1- X200

 

 

אלפי ש"ח

השקעות אחרות סחירות

 

 

 

 

תעודות סל

 

 

 

 

קרנות נאמנות

 

 

 

 

מכשירים נגזרים

 

 

 

 

אופציות

 

 

 

 

אחרות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השקעות אחרות שאינן סחירות

 

 

 

 

קרנות השקעה וקרנות הון סיכון

 

 

 

 

מכשירים נגזרים

 

 

 

 

אופציות

 

 

 

 

אחרות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סך הכל השקעות אחרות

 

 

 

 

 

יש להפנות מביאור זה לפרק גורמי סיכון בסקירת הנהלה בנוגע לפירוט החשיפה בגין נכסי השקעה

 

       ב.       מכשירים נגזרים:

להלן סכום החשיפה, נטו לנכס הבסיס, המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות שנעשו לתאריך הדוח הכספי:

 

 

ליום 31 בדצמבר

 

 

X200

 

1- X200

 

 

אלפי ש"ח

מניות

 

 

 

 

מדד

 

 

 

 

מטבע זר

 

 

 

 

סחורות

 

 

 

 

ריבית

 

 

 

 

 

 

ביאור 8 - נדל"ן להשקעה

 

       א.      הרכב ותנועה:

 

 

ליום 31 בדצמבר

 

 

X200

 

1- X200

 

 

אלפי ש"ח

יתרה ליום 1 בינואר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רכישות ותוספות

 

 

 

 

עלויות והוצאות שהוונו

 

 

 

 

סה"כ תוספות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מימושים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התאמת שווי הוגן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יתרה ליום 31 בדצמבר

 

 

 

 

 

ביאור 8 - נדל"ן להשקעה (המשך)

 

       ב.       יש לתאר את אופן קביעת השווי ההוגן של המקרקעין, לרבות התייחסות לתלות בין החברה המנהלת לשמאי, למקצועיותו ולניסיונו, ולרבות התייחסות לשיטת ההערכה ולשיעורי ההיוון ששימשו בקביעת שווי המקרקעין.

 

        ג.       יש להפנות מביאור זה לביאור התחייבויות תלויות והתקשרויות לעניין התקשרויות לרכישת נדל"ן להשקעה ולחכירה של נדל"ן להשקעה.

 

       ד.       פרטים בדבר זכויות במקרקעין המשמשות את הקופה כנדל"ן להשקעה:

 

 

 

מועדי סיום תקופת החכירה

 

ליום 31 בדצמבר

 

 

 

X200

 

1- X200

 

 

(בשנים)

 

אלפי ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

בבעלות

 

-

 

 

 

 

בחכירה בלתי מהוונת

 

 

 

 

 

 

בחכירה מהוונת

 

 

 

 

 

 

 

יש לתת גילוי נוסף לזכויות במקרקעין בישראל או במדינת חוץ שלא נרשמו על שם הקופה בלשכת רישום המקרקעין, לרבות ציון הסיבה להעדר הרישום.

 

 

 

ביאור 9 - זכאים ויתרות זכות

 

 

 

ליום 31 בדצמבר

 

 

X200

 

1- X200

 

 

אלפי ש"ח

 

 

 

 

 

חברה מנהלת

 

 

 

 

צדדים קשורים

 

 

 

 

מוסדות

 

 

 

 

ביטוח משנה

 

 

 

 

אחרים[5]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סך הכל זכאים ויתרות זכות

 

 

 

 

 

 

 


 

ביאור 10 - הכנסות (הפסדים) מהשקעות

 

 

 

לשנה שהסתיימה ביום

31 בדצמבר

 

 

X200

 

1- X200

 

2- X200

 

 

אלפי ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

מנכסי חוב סחירים, נטו

 

 

 

 

 

 

מאגרות חוב ממשלתיות

 

 

 

 

 

 

מנכסי חוב שאינם ניתנים להמרה

 

 

 

 

 

 

מנכסי חוב ניתנים להמרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מנכסי חוב שאינם סחירים, נטו

 

 

 

 

 

 

מאגרות חוב ממשלתיות

 

 

 

 

 

 

מאגרות חוב אחרות

 

 

 

 

 

 

מפיקדונות בבנקים

 

 

 

 

 

 

מהלוואות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממניות, נטו

 

 

 

 

 

 

ממניות סחירות

 

 

 

 

 

 

ממניות לא סחירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהשקעות אחרות, נטו

 

 

 

 

 

 

מתעודות סל

 

 

 

 

 

 

מקרנות נאמנות

 

 

 

 

 

 

מקרנות השקעה וקרנות הון סיכון

 

 

 

 

 

 

ממכשירים נגזרים

 

 

 

 

 

 

מהשקעות אחרות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מנדל"ן להשקעה

 

 

 

 

 

 

שערוך נדל"ן להשקעה[6]

 

 

 

 

 

 

הכנסות שוטפות בגין נדל"ן להשקעה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחרות, נטו

 

 

 

 

 

 

מריבית פיגורים

 

 

 

 

 

 

ריבית מצדדים קשורים

 

 

 

 

 

 

אחרות נטו[7]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סך כל ההכנסות (הפסדים) מהשקעות

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ביאור 11 - דמי ניהול

 

       א.      הרכב:

 

 

לשנה שהסתיימה ביום

31 בדצמבר

 

 

X200

 

1- X200

 

2- X200

 

 

אלפי ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

דמי הניהול שנגבו מתוך סך הנכסים

 

 

 

 

 

 

החזרי דמי ניהול מהחברה המנהלת

שנזקפו לזכויות העמיתים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סך כל הוצאות דמי ניהול

 

 

 

 

 

 

 

       ב.       שיעורי דמי ניהול מעמיתים:

 

 

לשנה שהסתיימה ביום

31 בדצמבר

 

 

X200

 

1- X200

 

2- X200

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

שיעור דמי ניהול מסך נכסים שהחברה המנהלת רשאית לגבות על פי הוראות הדין

 

2.0

 

2.0

 

2.0

שיעור דמי ניהול הממוצע מסך נכסים שגבתה החברה המנהלת בפועל

 

 

 

 

 

 

 

        ג.פרטים נוספים אודות דמי ניהול לקופת גמל שאינה קופת גמל ענפית:

בסעיף זה אין לתת מספרי השוואה

 

 

 

ליום 31 בדצמברX200

 

 

מספר עמיתים

 

סך נכסים באלפי ש"ח

 

 

 

 

 

0% - 0.5%

 

 

 

 

0.5% - 1%

 

 

 

 

1% - 1.5%

 

 

 

 

1.5% - 2%

 

 

 

 

 

       ד.       מידע אודות חמשת המעסיקים הגדולים בקופה:

הגילוי יינתן ברמת הקופה בלבד

 

 

 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמברX200

 

 

שיעור דמי ניהול ממוצע

 

היקף נכסים באלפי ש"ח

 

מספר מבוטחים

 

 

 

 

 

 

 

מעסיק א'

 

 

 

 

 

 

מעסיק ב'

 

 

 

 

 

 

מעסיק ג'

 

 

 

 

 

 

מעסיק ד'

 

 

 

 

 

 

מעסיק ה'

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ביאור 12 - עמלות ניהול השקעות

 

 

 

לשנה שהסתיימה ביום

31 בדצמבר

 

 

X200

 

1- X200

 

2- X200

 

X200

 

1- X200

 

2- X200

 

 

אלפי ש"ח

 

שיעור מתוך הנכסים המנוהלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עמלות ניהול חיצוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סך הכל עמלות קניה ומכירה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

באור 13 - ביטוח חיים

 

יש לפרט את תנאי הביטוח שנרכש עבור עמיתי קופת הגמל, לרבות תיאור הכיסויים הביטוחיים, פרמיית ביטוח ואופן גביית הפרמיה מהעמיתים

 

 

 

 

 

תשואה שנתית נומינלית ברוטו

 

תשואה שנתית ממוצעת נומינלית 5 שנים

 

דמי ניהול לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 200X

 

 

X200

 

X-1200

 

X-2200

 

X-3200

 

X-4200

 

לפני דמי ניהול

 

אחרי דמי ניהול

 

 

 

באחוזים

 

אלפי ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסלול השקעה א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסלול השקעה ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסלול השקעה ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביאור 14 - תשואת הקרן

 

 

 

 

ביאור 15 - יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים

 

הגילוי יינתן ברמת הקופה בלבד

 

       א.      יתרות עם צדדים קשורים

 

 

ליום 31 בדצמבר

 

 

X200

 

1- X200

 

 

אלפי ש"ח

החברה המנהלת

 

 

 

 

צדדים קשורים אחרים[8]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) יתרת הלוואות וחובות שוטפים הגבוהה ביותר במשך השנה של בעל עניין עמדה על ____ אלפי ש"ח.

 

ביאור 15 - יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים (המשך)

 

       ב.       עסקאות עם צדדים קשורים

 

 

לשנה שהסתיימה ביום

31 בדצמבר

 

 

X200

 

1- X200

 

2- X200

 

 

אלפי ש"ח

 

 

 

 

 

 

 

דמי ניהול לחברה המנהלת

 

 

 

 

 

 

עמלות ניהול השקעות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יינתן גילוי לעסקאות שנעשו שלא במהלך העסקים הרגיל עם צדדים קשורים או עם בעלי ענין לרבות התייחסות לתנאי העסקאות, תוצאותיהן ותזרימי המזומנים שנובעים מהן.

 

 

 

ביאור 16 - מסים

 

יש לפרט מהם תשלומי המיסים שנגבו מקופת הגמל בתקופת הדוח.

 

ביאור 17 - התחייבויות תלויות והתקשרויות

 

1.     יש לתת גילוי לתביעות משפטיות מהותיות שהוגשו נגד הקופה. בנוסף יש להפנות לגילוי הניתן בדוח הכספי של החברה המנהלת אודות תביעות משפטיות שהוגשו נגד החברה המנהלת בגין כל הקופות שבניהולה.

2.     יש לתת תיאור של התקשרויות לביצוע השקעות בנכסים קבועים, בתאגידים אחרים או התקשרויות מיוחדות אחרות במסגרתו יש לפרט את מהות ההתקשרות, היקפה ומשך תקופת קיומה.

 

 

 

ביאור 18 - אירועים לאחר תאריך המאזן

 

יש לתת גילוי לאירועים מהותיים שקרו לאחר תאריך המאזן, עד לתאריך פרסום הדוח הכספי.[1]רלוונטי לקופת גמל מסלולית בלבד

[2]רלוונטי לקופת גמל מסלולית בלבד

[3]  יש לפרט כל יתרה העולה על 5% מהסעיף.

[4]כל סוג מטבע מהותי בנפרד

[5]   יש לפרט כל יתרה העולה על 5% מהסעיף.

[6]    השערוך כולל רווחי (הפסדי) הון בגין נכסים שמומשו בתקופת הדוח.

[7]    יש לפרט בנפרד הכנסה שסכומה עולה על 5% מסך ההכנסות, נטו.

[8]יש לפרט את מהות היתרה עם צד קשור

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל