לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך
ייעוץ פנסיוני לרכישת כיסויים ביטוחיים באמצעות חברה מנהלת של קופת גמל

 

מצ"ב חוזר המופץ ליועצים פנסיוניים ותאגידי ייעוץ פנסיוני

כ"ח בכסלו התשע"ג

12 בדצמבר 2012

 

חוזר גופים מוסדיים 2012-9-20
סיווג: כללי

 

 

רכישת כיסויים ביטוחיים באמצעות חברה מנהלת של קופת גמל

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 (להלן: "חוק הייעוץ"), לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן: "חוק קופות גמל"), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי.

1.       כללי

לאחר תיקון מס' 3 לחוק קופות גמל, משמש חיסכון פנסיוני בקרן פנסיה, בביטוח חיים ובקופת גמל למטרה זהה: קבלת קצבה לאחר פרישה. עם זאת, מוצרי החיסכון הפנסיוני האלו נבדלים בכיסויי הביטוח שניתן לרכוש במסגרתם. כדי להגביר את התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני ואת התחליפיות בין המוצרים השונים, יש לאפשר לחברות מנהלות של קופות גמל להציע לעמיתיהן כיסוי ביטוחי דומה לזה המוצע לעמיתים בחברות ביטוח.

חוזר זה קובע תנאים שבכפוף להם יוכלו חברות מנהלות של קופות גמל לשווק לעמיתיהן כיסויי ביטוח באמצעות פוליסות ביטוח פרט.

2.       הגדרות

"ביטוח פרט" - ביטוח שאינו ביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי ואינו ביטוח חיים קבוצתי;

"ביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי", "ביטוח חיים קבוצתי", "הסכם לביטוח משלים", "כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות", "כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות", "כיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום" - כהגדרתם בתקנות כיסויים ביטוחיים;

"מבטח" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, למעט מבטח שהוא חברה מנהלת;

"תקנות כיסויים ביטוחיים" - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחיים בקופות גמל), התשע"ג-2012.

 

 

 

 

 

3.       רישוי

              א.      חברה מנהלת של קופת גמל רשאית לשווק לעמיתים בקופת גמל שבניהולה ביטוח פרט לאחר שניתן לה רישיון סוכן תאגיד ביטוח לפי סעיף 8 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני.

              ב.       רישיון לפי סעיף קטן א. יוגבל לשיווק כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות, לסיכוני נכות ולשחרור מתשלום, בפוליסות ביטוח פרט בלבד.

4.       שמירה על כיסוי ביטוחי בביטוח פרט

עמית רשאי להמשיך כיסוי ביטוחי בפוליסת ביטוח פרט קיימת, באופן עצמאי אצל מבטח או באמצעות חברה מנהלת אחרת, בתנאי שהמבטח והחברה המנהלת האחרת הסכימו לכך. המשך כיסוי ביטוחי בביטוח פרט ייעשה ללא שינוי בתנאי הפוליסה הקיימת, לרבות לעניין דמי ביטוח, וללא בחינה מחדש של מצב רפואי קודם.

5.       מתן דיווח למבוטח לגבי כיסוי ביטוחי

על חברה מנהלת לדווח לעמית, תוך 60 ימים מיום תיקון תקנון קופת גמל, לגבי כפילות שנוצרה כתוצאה משינוי התקנון בין כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות, לשחרור מתשלום וכל אחד מרכיביהם, הנרכש באמצעות החברה המנהלת, לבין כיסוי ביטוחי כאמור בקופת הגמל.

6.       תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים.

7.        תחילה

              א.      תחילתו של חוזר זה ב- 1 בינואר 2013.

              ב.       על אף האמור בסעיף קטן א., הוראות חוזר זה לא יחולו על פוליסות ביטוח המשווקות במסגרת הסכם לביטוח משלים שנחתם לפני יום 1 בדצמבר 2012. לעניין זה יראו את מועד חידוש הסכם לביטוח משלים כמועד חתימתו.

8.       ביטול תקפות

              א.      חוזר גופים מוסדיים 2008-9-15 "ביטוח משלים לעמיתים בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה" בטל.

              ב.       חוזר פנסיה 2002/2 "תשלומי פרמיות אסורים" בטל.

                                                                     

 

 

                                                                                                עודד שריג

                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל