נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי -חוזר ביטוח 2013-1-1

 

י"ז בשבט התשע"ג
28 בינואר 2013

 

חוזר ביטוח 2013-1-1
סיווג: יציבות

 

 

חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי

 

מתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי), התשע"ג-2013, להלן הוראותיי:

 

1.       הגדרה

"דמי ביטוח" - כהגדרתם בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח), התשנ"ח-1998.

 

2.       דרך חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי

מבטח יכלול במסגרת עתודות ביטוח בביטוח כללי את ההפרשות הבאות:

              א.           פרמיה שטרם הורווחה -

1)       בחוזי ביטוח שתחילת הביטוח בהם החלה לפני תום תקופת הדוח ודמי הביטוח בהם נרשמים מראש - ההפרשה תבוסס על החלק היחסי של דמי הביטוח שנרשמו בתקופת הדוח בגין ימי ביטוח שלאחר תקופת הדוח;

2)       בביטוח מפני מחלות ואשפוז לתקופה שאינה עולה על שלושה חדשים ובביטוח נסיעות לחו"ל תחושב ההפרשה בשיעור של 23/24 מדמי הביטוח מתחילת הביטוח בחודש האחרון בשנת הדוח ובניכוי 35% מהסכום שנרשם;

3)       לגבי מבטח העוסק בביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות בלבד, תחושב ההפרשה בסכום שלא יפחת מהסכום המחושב לפי פסקה א) ולא יעלה על הסכום המחושב לפי פסקה ב) שלהלן:

                                           א)      דמי הביטוח לגבי כל סוג גידול חקלאי בנפרד, לפני ניכוי חלקו של מבטח משנה, המתייחסים לתקופה החל מתאריך הדוח הכספי עד לתום חוזה ביטוח, בתוספת דמי הביטוח בשנת הדוח בשייר עצמי ובתוספת דמי הביטוח בשנת הדוח בגובה ההשתתפות העצמית בשכבות הנזק המכוסות על ידי ביטוח משנה;

                                           ב)       פי חמש מדמי הביטוח בשנת הדוח.

 

 

 

4)       בחישוב חלקם של מבטחי משנה בפרמיה שטרם הורווחה -

                                           א)      לגבי ביטוח משנה לפי שיטה יחסית, אין לכלול פרמיה שנרשמה לזכותו של מבטח המשנה בעד כיסוי לפי שיטה בלתי יחסית, אלא אם הכיסוי ניתן לפי שנת חיתום ולא לפי שנת דוח;

                                           ב)       יש לכלול את חלק הדמים שנגבו מהמבוטח בהתאם לחלקו היחסי של מבטח המשנה בפרמיה.

5)       כנגד ההפרשה יכיר מבטח בנכס בגין הוצאות רכישה נדחות - סכום זה יבוסס על החלק היחסי של הוצאות רכישה ששולמו בתקופת הדוח בגין ימי ביטוח שלאחר תקופת הדוח, ולא יעלה על השיעורים הבאים:

                                           א)      בענף רכב מנועי רכוש (עצמי וצד שלישי) - 25% מדמי הביטוח;

                                           ב)       בענף רכב חובה - 15% מדמי הביטוח;

                                            ג)       בענפים אבדן רכוש, מקיף לדירות ולבתי עסק וענפי חבויות - 30% מדמי הביטוח;

                                           ד)       בענף נזקי טבע בחקלאות בידי מי שאין זה עיסוקו הבלעדי - 16% מדמי הביטוח;

                                           ה)      ביתר הענפים - 35% מדמי הביטוח.

לעניין זה, "הוצאות רכישה נדחות" - הוצאות הכרוכות ביצירת חוזה ביטוח, לרבות הוצאות ישירות (כגון: עמלות רכישה, הוצאות הפקת פוליסות והוצאות חיתום) והוצאות עקיפות (כגון: הוצאות פרסום והוצאות הנהלה וכלליות הקשורות להנפקת פוליסות).

              ב.     פרמיה בחסר - הפרשה בגין ביטוחים בהם התמורה שמבטח רושם אינה מכסה את תעריף הסיכון, עלויות ישירות ועקיפות ליישוב תביעות וההוצאות הנלוות לביטוחים אלה, בהתאם לנדרש בחוזר ביטוח מספר 2007-1-4 שעניינו "הערכה אקטוארית בביטוח כללי".

               ג.     תביעות תלויות - הפרשה בשל נזקים שאירעו עד ליום הדוח, בין אם המבטח קיבל עליהם דיווח ובין אם לאו, ובשל הוצאות ישירות לישוב התביעות.

בחישוב הפרשה לפי שנות חיתום, לגבי הפרשה המחושבת בגין שנת החיתום האחרונה, לא ייכלל בתביעות התלויות החלק המיוחס לימי הביטוח שלאחר תקופת הדוח. הסכום שלא ייכלל הוא סך ההפרשה בגין כל שנת החיתום מוכפל ביחס בין יתרת הפרמיה שטרם הורווחה לבין סך דמי הביטוח עבור שנה זו, למעט אם קבע האקטואר פריסה אחרת המשקפת את הנזק.

              ד.     הוצאות עקיפות ליישוב תביעות - הפרשה בשל הוצאות עקיפות ליישוב תביעות בגין נזקים שאירעו עד ליום הדוח.

              ה.    הפרשה הנובעת מתנאי חוזה הביטוח - בחוזי ביטוח בהם דמי הביטוח מתפרסים על פני מספר שנים, הפרשה בשל חלק דמי הביטוח הנגבה בשנים המוקדמות של החוזה והמיועד למתן כיסוי עתידי במועד מאוחר יותר.

               ו.       עתודת עודף הכנסות על הוצאות - הפרשה בהתאם למפורט בסעיף 3 להלן.

 

3.       עתודת עודף הכנסות על הוצאות

              א.      הגדרות:

"הוצאות בשייר עצמי" - סך התשלום ששילם מבטח בגין תביעות והוצאות ישירות ועקיפות ליישוב אותן תביעות בניכוי חלקם של מבטחי משנה, בתוספת הוצאות הנהלה וכלליות, עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות של המבטח;

"הכנסות בשייר עצמי" - דמי ביטוח, לרבות פרמיה פורטפוליו ותביעות פורטפוליו, בתוספת עמלות ותקבולים אחרים שאינם השתתפות בתביעות ממבטח משנה בניכוי תשלומים למבטח משנה;

"עודף הכנסות על הוצאות" - ההפרש בין הכנסות בשייר עצמי לבין הוצאות בשייר עצמי לשנת חיתום, בתוספת הכנסות מהשקעות עליהם.

              ב.       עתודת עודף הכנסות על הוצאות תחושב בענפי הביטוח הבאים:

1)       ביטוח רכב חובה;

2)       ביטוח מפני אחריות מעבידים;

3)       ביטוח אחריות צד שלישי;

4)       ביטוח מפני אחריות מקצועית;

5)       ביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים;

6)       ביטוח כלי שיט;

7)       ביטוח כלי טיס;

8)       ביטוח השקעות של רוכשי דירות;

9)       ביטוח סיכוני סחר חוץ.

               ג.       הסך המצטבר של עודף הכנסות על הוצאות של מספר שנות חיתום (להלן - עתודת עודף הכנסות על הוצאות במצטבר) יחושב כמפורט להלן:

1)       בענפים המפורטים בסעיפים 3.ב.1) עד 3.ב.8) לעיל שלא ניתן לבצע לגביהם הערכה אקטוארית, תחושב עתודת עודף הכנסות על הוצאות במצטבר למשך 3 שנים.

2)       בענף המפורט בסעיף 3.ב.9), ביטוח סיכוני סחר חוץ, שתקופת האשראי שבו היא עד 365 ימים, תחושב עתודת עודף הכנסות על הוצאות במצטבר למשך שנתיים וכשתקופת האשראי שבו היא מעל 365 ימים, תחושב עתודת עודף הכנסות על הוצאות במצטבר למשך 4 שנים.

              ד.     הכנסות מהשקעות יחושבו לפי שיעור קבוע של 3% ריאלי לשנה, ללא תלות בתשואה שהושגה בפועל על ההשקעות.

              ה.      בחישוב עודף הכנסות על הוצאות ניתן יהיה לנכות רק הוצאות לפי הנמוך מבין:

1)       ההוצאות שהוצאו בפועל;

2)       אחד משני אלו:

                                           א)      בענף רכב חובה - 15% מדמי הביטוח;

                                           ב)       ביתר הענפים - בשנה הראשונה 24% מדמי הביטוח, בשנים הבאות 30% מדמי הביטוח המצטברים.

בפסקה זו - הוצאות, למעט תביעות ששולמו והוצאות ישירות ליישובן.

               ו.       עתודת עודף הכנסות על הוצאות לגבי ביטוח משנה תחושב באופן הבא:

1)       ההפרש בין הסכומים שהועברו למבטחי משנה לבין סכומים שנתקבלו ממבטחי משנה לשנת החיתום;

2)       לצורך חישוב הסכומים שהועברו למבטח המשנה, ניתן לכלול את חלק הדמים שנגבו מהמבוטח בהתאם לחלקו היחסי של מבטח המשנה בפרמיה.

 

4.       תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל חברות הביטוח, לרבות התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה בע"מ ("הפול") וקרנית - קרן לפיצויי נפגעי תאונות דרכים.

 

5.       תחילה

             א.      תחילתן של הוראות חוזר זה ביום תחילתן של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי), התשע"ג-2013.

             ב.      על אף האמור בסעיף קטן א. לעיל, החל מהדוחות הכספיים ליום 31 במרץ 2014 לא יידרש עוד חישוב של עתודת עודף הכנסות על הוצאות בענפים המפורטים בסעיפים 3.ב.1) עד 3.ב.8).

              ג.       על אף האמור בסעיף 2(א)(5)(ה), חישוב הוצאות רכישה נדחות בגין חוזי ביטוח אשר לגביהם חלים הוראות חוזר ביטוח מספר 2005-1-13 שעניינו "הוצאות רכישה נדחות בענף ביטוח מפני מחלות ואשפוז" יהיה לפי ההוראות הקבועות שם.

 

6.       ביטול תקפות

              א.      מכתבנו מיום 10 במאי 1999 - בטל;

              ב.     סעיף 1.ג. לחוזר ביטוח 2003/3 שעניינו "הנחיות לעריכת הדיווח הכספי לשנת 2002" - בטל.

               ג.     סעיף 2 להוראות הנוגעות ליישום בדוחות הכספיים לשנת 2007 בחוזר ביטוח מספר 2008-1-1 שעניינו "הנחיות בנוגע לאימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) בדוחות הכספיים של חברות הביטוח" - בטל.

                                                                     

                                                                     

 

                                                                                      עודד שריג

                        המפקח על הביטוח

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מוגש כשירות ע"י forsure מערכת למתן ייעוץ פנסיוני ע"י מומחים יועצים פנסיוניים בעלי רישיון ייעוץ פנסיוני מטעם המפקח על הביטוח..

בדיקת ומניעת תשלומים מיותרים וכפולים לחברות ביטוח וגופים פיננסיים באמצעות ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל