לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
חוזר דוח שנתי בדבר דרכי יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים - טיוטה29 בינואר 2013

י"ח בשבט התשע"ג
29 בינואר 2013

שה. 2013-1530

 

 

לכבוד

מנהלי הגופים המוסדיים           

 

 

א.ג.נ.,

 

 

הנדון: חוזר דוח שנתי בדבר דרכי יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים - טיוטה

 

מצ"ב להערותיכם טיוטת חוזר דוח שנתי בדבר קיום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים (להלן – 'טיוטת החוזר').

לאור כוונת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון להחליף את  הדוח בדבר קיום הוראות הדין (להלן – 'ח.ק  15 לשעבר') בדוח המוצע בטיוטת החוזר החל מהדיווח בגין שנת 2012, אין צורך, בשלב זה, לדווח את ח.ק 15 על ידי חברות מנהלות עבור קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהולן.

נבקש לקבל את הערותיכם לטיוטת החוזר לא יאוחר מיום 28 בפברואר 2013. את הערותיכם יש לשלוח למר יניב פרץ בכתובת הדואר האלקטרוני yanivpe@mof.gov.il.

דיונים בהערות הגופים ייערכו בימים 4 ו- 5 במרץ 2013, בתיאום מראש עם גב' אילנית דהן בטלפון 02-5317019.

 

 

                                                                                                                 בכבוד רב ,

 

                                                                                                              הילה בן-חיים
                                                                                          סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 

 

י"ח בשבט התשע"ג
29 בינואר 2013

 

חוזר גופים מוסדיים 2012-100
סיווג: מידע ודיווח <טיוטה>

 

 

דוח שנתי בדבר דרכי יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים - טיוטה

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשס"ה-2005, וסעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005, להלן הוראותיי.

 

1.       כללי

גופים מוסדיים מגישים לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "הממונה") דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים ודיווחים נלווים לדוחות אלו. חוזר זה קובע כי במסגרת הדיווחים הנלווים לדוח כספי שנתי יידרשו הגופים להעביר מידע הנוגע ליישום הוראות הדין בנושאים שונים כגון: ניהול סיכונים, ממשל תאגידי, זכויות עמיתים וכו'. נושאים אלו ישתנו לפי שיקול דעתו של הממונה מעת לעת.

 

2.       מתכונת הגשת הדוח

א.       גוף מוסדי ימסור לממונה דוח שנתי על דרכי יישום הוראות הדין (להלן: "הדוח") במתכונת הדיווח המצורפת כנספח לחוזר זה. הדיווח ייעשה בפורמט אקסל במסגרת הדיווחים הנלווים לדוחות כספיים שנתיים של גופים מוסדיים.

ב.        הדוח יבוקר על ידי רואי חשבון, כחלק מהביקורת על דיווחים נלווים לדוחות כספיים.

 

3.       תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים.

 

4.       תחילה

תחילתו של חוזר זה החל מהדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2012.

 

5.       ביטול תוקף

א.       חוזר גמל 2005-2-19, "דוח שנתי בדבר קיום הוראות הדין הרלוונטיות ע"י קופת הגמל (ח.ק. 15 לשעבר)" בטל.

ב.        חוזר גמל 2009-2-1, "דוח שנתי בדבר קיום הוראות הדין ע"י קופת הגמל (ח.ק. 15 לשעבר) - הבהרה" בטל.

ג.         סעיף 5 בחוזר פנסיה 2005-3-22 "הוראות דיווח כספי של קרן פנסיה חדשה ושל החברה המנהלת של הקרן" בטל.

                                                                                          

6.       הוראות מעבר

על אף האמור בסעיף 2.א לעיל, הדוח בגין שנת 2012 יצורף לדיווחים הנלווים לדוחות הכספיים של הרבעון השני לשנת 2013.

 

 

 

                                                                                    עודד שריג

                                                                                          

                                                                 הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 

  

 מוגש לעוסקים במתן ייעוץ פנסיוני ע"י פורשור ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל